Biofizika fanidan tayyorlagan mustaqil ishiYüklə 65,05 Kb.
səhifə1/2
tarix27.12.2023
ölçüsü65,05 Kb.
#163913
  1   2
Sirt taranglik xodisasi va undan tibbiyotda foydalanish


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI


2-DAVOLASH FAKULTETI 126-B GURUH TALABASI
MUHAMMADYO'LDOSHEVA GULIRA'NONING
BIOFIZIKA FANIDAN TAYYORLAGAN
MUSTAQIL ISHI
TEKSHIRDI: ________________________

REJA:

Kirish
Asosiy qism


1. Sirt taranglik.Sirt taranglik xodisasi va undan tibbiyotda foydalanish
Xulosa
Mavzu bo’yicha test savollari Glossari
Qisqartma so’zlar
Foydalanilgan adabiyotlar

Sirt taranglik.Sirt taranglik xodisasi va undan tibbiyotda foydalanish
Suyuqlik o‘zi tеgib turgan qattiq jism sirtiga ma'lum kuch bilan tasir qilishi kundalik tajribalardan ma'lum. Bu kuch suyuqlikning bosim kuchi dеb ataladi. Ochiq vodoprovod krani tеshigini barmog‘imiz bilan yopib, suvning unga ko‘rsatayotgan bosim kuchini sеzishimiz mumkin. Bosim kuchi suyuqlik to‘ldirilgan idishning tubiga ham, dеvorlariga ham ta'sir qiladi. Simdan yasalgan karkasga o‘rnatilgan ichi bo‘sh rеzina stakanni olib, uni simobga to‘ldirilsa, stakanning tubi va dеvorlari tashqariga bo‘rtib chiqishini kuzatish mumkin. Bir-biriga bеvosita tеgib turgan jismlar orasidagi o‘zaro ta'sir kuchlari — elastiklik kuchlari jismlarning dеformatsiyalanishidan yuzaga kеlishini biz bilamiz. Suyuqliklar hajm o‘zgarishiga nisbatan elastiklikka molik bo‘lgani uchun suyuklikning siqilishida elastiklik kuchlari paydo bo‘ladi. Bu kuchlar suyuqlikning bosim kuchidir. Suyuqlik qancha ko‘p siqilsa, bosim kuchi dam shuncha katta bo‘ladi. Kuchning ta'siri uning kattaligiga bog‘liq. Ammo ba'zi hollarda kuchning ta'siri shu kuch ta'sir qilayotgan jism sirt yuzining kattaligiga ham bog‘liq, bo‘ladi. Bunday hollarda kuchning ta'sirini to‘la tavsiflash uchun bosim dеb ataladigan fizik kattalikdan foydalaniladi. Jism sirtining birlik yuziga pеrpеndikulyar ravishda ta'sir qiluvchi kuchga son jihatdan tеng bo‘lgan fizik kattalik bosim dеyiladi. Sirt taranglik — ikki xil faza (jism) lar chegaralanish sirtining termodinamik tavsifi. Suyuklikning hajmi o’zgarmagan holda qaytar izotermik sharoitda uning sirtini bir birlikka oshirish uchun sarflangan ish bilan ifodalanadi. Bu kattalik J/m2 yoki N/m larda o’lchanadi. Yangi sirtni hosil bo’lishida bajarilgan ish sirt qatlamidagi molekulalarning o’zaro tutinish kuchlarini engib, suyuqlik ichkarisidan yangi molekulalarni sirt qatlamiga o’tib qo’shilishlariga sarf bo’ladi. Natijada suyuklikning sirt qatlamiga qo’shilgan molekulalar qo’shimcha potensial energiyaga ega bo’ladi. Muvozanat holat potensial energiyaning eng kichik qiymatiga mos kelgani uchun, o’z holiga qo’yib berilgan suyuqlik sirti eng kichik bo’lgan shakl — shar shakliga ega bo’lish uchun intiladi, ya'ni suyuklik o’zini qisqarishga intiladigan elastik cho’zilgan parda ichiga solib qo’yilgandek tutadi. Odatda, "o’z holiga qo’yib berilgan" suyukliklar emas, balki Yerning tortishish kuchi ta'siri ostidagi suyuqliklar kuzatiladi. Bunday holda suyuklik tortishish kuchlari maydonidagi energiya va sirt energiyasi yiғindisidan iborat bo’lgan umumiy energiya eng kichik bo’ladigan shaklni oladi. Suyuklikning mayda tomchilarida sirt energiyasi ustunlik qiladi va tomchilar shakli sferik shaklga yaqin bo’ladi. Agar sirtni hosil qiluvchi fazalar hajmi molekula o’lchamlariga karaganda etarli darajada katta bo’lsa, Sirt taranglik sirtning kattaligi va shakliga boғliq bo’lmaydi. Aralashmalar Sirt taranglikiga kuchli ta'sir ko’rsatadi. Mas, suvda sovun eritilganda uning Sirt tarangliki (0,073 N/m) kamayib 0,045 N/m gacha tushib qoladi. Metall eritmalarining Sirt tarangliki ko’pchilik suyuqliklarga nisbatan katta bo’ladi, mas, platinaning Sirt tarangliki 2300 K da 1,82 N/m ga, simobniki esa uy temperaturasida 0,484 N/m ga teng . Ftoruglerodli suyuqliklarning Sirt tarangliki eng kichik qiymatga ega. Tra ko’tarilgan sari suyuklikning zichligi bilan uning tuyingan bugining zichligi o’rtasidagi farq kamayib boradi. Shunga mos ravishda Sirt taranglik x,am kamayib boradi. Kritik trada Sirt taranglik nolga teng . Sathdagi hodisalar
Suyuqlik molekulalari orasida o'zaro tortishuv kuchlari ta'sir etib turadi. Suyuqlik ichidagi molekula hamma tomondan boshqa molekulalar bilan qurshab olinganligi sababli unga ta'sir etadigan tortishuv kuchlari o'zaro muvozanatlashgan bo'ladi. Suyuqlik sirtidagi molekulalarga esa faqat pastki va yon tomondan tortishuv kuchlari ta'sir etadi. Suyuqlikka tashqaridan ta'sir etuvchi kuchlar esa tortishuv kuchlariga nisbatan juda kichik bo'lganligi sababli sirtdagi molekulalar go'yo suyuqlik ichiga tortilgandek bo'ladi. Shu sababli har qanday suyuqlik o'z sirtini kichraytirishga intiladi, ya'ni suyuqlik sirti qancha kichik bo'lsa, uning holati shuncha barqaror bo'ladi. Suyuqlik tomchisining shar shaklida bo'lishiga saba ana shudir, chunki sharning sirti berilgan hajmda eng kichik bo'ladi. Suyuqlik sirtini oshirish uchun tashqaridan ish sarflash kerak, ya'ni uning sirt taranglik kuchini yengish kerak.
Kolloid sistemalarning muhim xossasi - ularni ichki sathining nihoyatda katta bo‘lishidir. Bu esa ularning dispersligiga bog‘liq. Masalan, tomonlari 1sm bo‘lgan kub shaklidagi moddaning satxi 6sm2 bo‘lsa, uni kolloid zarrachasi (10nm gacha) maydalasak, umumiy satxi 6 106 sm yoki 600 m2 bo‘lgan, 1018 ta zarracha xosil bo‘ladi. Mana bu ulkan maydon (satx) kolloid xolatni o‘ziga
xosligini, aloxidaligini belgilab beradi. Fiziologiyadan ma‘lumki inson 1 minutda o‘rtacha 1l kislorod yutadi. YUtish o‘pkada alveolalarda sodir bo‘ladi. Alveolalar juda mayda pufakchalar bo‘lib, ularni ichi xavo bilan to‘lgan bo‘ladi, atrofi esa yupqa suyuqlik pardasi bilan o‘ralgan va u juda mayda kapillyar qon
tomirlari bilan tutashadi. Alveolalar soni yuz million atrofida bo‘lib, ularning umumiy satxi 90 m2 dan ortiqdir (voleybol maydonining yarmi) va inson tanasi satxidan 250 marta kattadir. Boshqa misol qonda erigan kislorod bog‘lanib butun organizmga qondagi qizil qon tanachalari-eritrotsitlar orqali tarqaladi. Eritrotsitlar soni (inson qonidagi) 27 trillion atrofida va satxi 3200 m2, ya‘ni futbol maydoniga teng. Alveolalar va eritrotsitlar satxini nixoyatda katta bo‘lishi organism shuncha kislorodni qayta ishlashga imkon beradi. Kolloid sistema doimo geterogen bo‘ladi va kamida 2ta fazadan tashkil topadi. Bu fazalardan biri maydalangan bo‘lishi shart. U dispers faza deyiladi. Dispers faza tarqalgan muxit dispers muxit deyiladi. Dispers fazani maydalanganligi, dispersligi dispers sistemaga maxsus xossa namoyon qiladi. Bu birinchi galda dispers faza va dispers muxit orasidagi satxni kattalashishi bilan bog‘liqdir.
Sath energiyasi va sirt taranglik.
Gibbs bo‘yicha, turli fazalar chegarasida vujudga keladigan satx
qatlamining qalinligi bir necha molekula diametriga teng miqdorda bo‘ladi. Ba‘zan bu qatlam bitta molekula qalinligida bo‘ladi. Shuning uchun molekulyar qatlam deyiladi. Fazalar chegarasida sodir bo’ladigan sath (chegara) qatlami tarkibi va tuzilishiga bog’liq bo’lgan jarayonlar sath hodisalari deyiladi.
Fazalar chegarasining agregat holatiga qarab, sathlar 2ga bo‘linadi:
1) Suyuqlik va gaz (s-g) hamda 2 ta bir-birida aralashmaydigan suyuqlik (s-s) orasidagi harakatchan sathlar chegarasi;
2) Qattiq jism va gaz (q-g), qattiq jism va suyuqlik (q-s), qattiq jism va qattiq jism (q-q) oralig‘idagi chegarada bo‘ladigan xarakatsiz satxlar yuzasi.
Suyuqlik sirtini 1 sm2 ga oshirish uchun sarflash lozim bo'lgan ish sirt taranglik koeffitsiyenti yoki to'g‛ridan-to'g‛ri sirt taranglik deyiladi.
Sirt taranglik grekcha σ (sigma) harfi bilan belgilanadi. Sirt taranglik Mgj/m2 yoki mn/m larda o'lchanadi. Suyuqliklarning sirt tarangligi suyuqlikning tabiatiga va temperaturaga bog‛liq bo'ladi. Ba'zi suyuqliklarning 20°C dagi sirt tarangligi
Sirt taranglikni aniqlashning ko'p qo'llaniladigan usullari kapillyar ko'tarilish usuli va stalagmomentariya (tomchilarni sanash) usulidir. Suyuqlikning kapillyar ichida ko'tarilish usuli ho'llaydigan suyuqliklarning sirt taranglik tufayli kapillyarda ko'tarilishiga asoslangan. Kapillyar suyuqlikka botirilganda suyuqlik kapillyar devorlarini ho'llab, sirt taranglik kuchi tufayli yuqoriga ko'tariladi. Suyuqlikning kapillyar nayda ko'tarilish balandligi h, nayning radiusi r va suyuqlik zichligi d bo'lsa, uning sirt tarangligi σ ushbu formuladan topiladi:
σ= 0.5rhdg
bunda g — og‛irlik kuchi tezlanishi.
Bu formuladan yana shu narsa ham ko'rinadiki, kapillyarning radiusi qancha kichik bo'lsa, suyuqlik shuncha baland ko'tariladi. Qishda tuproq ezilib, zichlashganligi sababli, radiusi kichik kapillarlar ko'payib ketadi va qishi bilan tuproqda to'plangan suv baxorda shu kapillyarlar orkali tez ko'tarilib, bug‛lanib ketadi. Tuproqda namlikni saqlab qolish uchun yer erta baxorda boronalanadi. Bunda kapillyarlar buzilib, suvning bug‛lanishi kamayadi. Natijada tuproqda namlik ko'p saqlanib qoladi va ekinlardn yaxshi hosil olinadi.
Stalagmometriya (tomchilarni sanash) usuli.
Kapillyar uchidan oqib tushayotgan suyuqlik tomchisi sirt taranglik kuchi ta'sirida shar shaklini oladi. Tomchining massasi sirt taranglik kuchini yenggandagina tomchi uzilib tushadi. Bu usulda silt taranglikni aniqlash uchun muayyan hajmdagi stalagmometrdan avval suv, so'ngra tekshirilayotgan suyuqlik tomchilatib tushiriladi. Suv tomchilari soni (no) yozib olinadi. Sirt taranglik ushbu formulaga ko'rish hisoblanadi:
σ= σ0 *n0 *d/n*d0
n — tekshirilayotgan suyuqlik tomchilari soni. Bu formuladagi suvning zichligi (do) tekshirilayotgan suyuqlik zichligi (d) va toza suvning sirt tarangligi (σ0) tajriba temperaturasida jadvaldan olinadi.
Suyuqliklarning qovushqoqligi. Suyuq holatdagi modda zarrachalari "doimo bir biriga tegib turadi. Shu sababli suyuqlik qatlamlari xarakatlanganda katta ichki ishAalanish vujudga keladi. Bunday ichki ishqalanish molekulalar orasidagi o'zaro tortishuv kuchlariga bog‛liq bo'ladi va suyuqiikning qovushoqligi deyiladi. Suyuqliklarning qovushoqligi temperaturaga qarab o'zgaradi: temperatura pasayganda qovushoqlik juda ortib ketadi. Qovushoqlik puazlarda (1puaz=lg/sm-sek) yoki santipuaz va mikropuazlarda o'lchanadi. Qovushoqlik (η) bilan suyuqlikning solishtirma hajmi orasidagi bog‛lanish A. I. Bachinskiy formulasi bilan ifodalanadi:
η=C/(υ-W)
bunda υ — suyuqlikning solishtirma hajmi. Suvning qovushqoqligi
C va W temperaturaga ham, bosimga ham bog‛liq bo'lmagan o'zgarmas kattaliklar. Fizik ma'nosi jihatdan W Van-der-Vaals tenglamasidagi o'zgarmas kattalik v ga o'xshaydi. Demak, v-W suyuqlikning «erkin hajmini» bildiradi. Temperatura ko'tarilganda molekulalar orasidagi masofa kattalashib, suyuqlikning hajmi ortadi; bunda, yuqoridagi frrmulaga ko'ra, qovushoqlik kamayadi. Qovushoqlik viskozimetr yordamida o'lchanadi.

Qovushoqlikka teskari kattalik (l/η) oquvchanlik deyiladi.


Qovushoqlikni bilish tabiatda, tirik organizmlarda sodir bo'ladigan ko'pgina muhim jarayonlarning qanday borishini aniqlashda, sanoatda sodir bo'ladigan jarayonlarni bilishda muhim ahamiyatga ega.
Solishtirma sath ortishi bilan sistema xossasiga fazalar chegarasining ta‘siri kuchayadi. Fazaning solishtirma sathi (Ssol) deb, fazalar chegarasidagi umumiy sath maydonini (Sumum), uning hajmi (V) ga bo‘lgan nisbatiga aytiladi. Gibbsning satx energiyasi sistema fazalari chegarasidagi sathga to‘g‘ri proportsionaldir:
GS = σ * S
GS - Gibbsning sath energiyasi, J;
σ - proportsionallik koeffentsenti bo‘lib, sirt taranglik deb ataladi va J/m2 birlikda o‘lchanadi;
S -chegara sath, m2.
Sath qatlamining yuza birligiga to’g’ri keluvchi Gibbs energiyasi sirt taranglik (σ ) deyiladi.
Sirt taranglik son jihatdan doimiy temperaturadagi sathlar chegarasini hosil qilish uchun bajarilgan ishga teng. Shuni takidlash lozimki tirik organizm, ayniqsa teri sathi, qon tomirlarining devor sathi, shiliq pardalar, hujayra membranalari, eritrotsitlar sathi v. h. Nihoyatda katta sathar chegarasiga ega. Masalan, katta odam
terisining sathi 1,5-1,6 m2, bittagina jigardagi tomirlar devorining sathi 400 m2, skeletning sathi esa 2 ming km2 ekan. Buni qayta-qayta eslatishish sababi, organizmdagi ko‘pgina biokimyoviy jarayonlar biologik membranalar sathida sodir bo‘ladi. Shunday ekan, sath hodisalari bo‘ysinadigan qonuniyatlarni tibbiyot xodimlari, ayniqsa dorishunoslar yaxshi bilishi lozim. Birinchi galda sathlar chegarasidagi molekulalar, ionlar atomlar faza ichidagi (xajmdagi) zarrachalardan farq qilishini doim xis qilishimiz lozim.
Masalan, o‘zining bug‘i bilan muvozanatda turgan suyuqlikni olsak,
suyuqlik ichidagi molekulalar xar tomondan o‘ziga o‘xshagan molekulalar bilan o‘ralgan tasir kuchlari xam bir xil. Sathlar (fazalar) chegarasidagi molekulalarni olsak, ularga suyuqlik ichidagi biomolekulyar bir kuch bilan,havo (gazsimon) fazasi tomondan ta‘sir qilayotgan kuchlar boshqacha kuch bilan ta‘sir qiladi. Natijada fazalar orasida sath qatlami va undagi sath Gibbs energiyasi vujudga
keladi. Bu sathlar chegarasi yuqorida aytilgandek, turli sathlarda bo‘lishi mumkin.
Absorbtsiya.
Qattiq jism yoki suyuqlikning butun hajmiga gaz yoki bug‘ning yutilishi absorbtsiya dеyiladi. Bu jarayonda gaz molеkulalari sorbеnt
massasiga kirib boradi va qattiq yoki suyuq eritma hosil bo‘ladi. Gaz molеkulalarining tarqalishi diffuziya tufayli bo‘ladi. Qattiq jismlarda diffuziya tеzligi kichik bo‘lganligi sababli ularda absorbtsiya sеkin boradi va uzoq vaqtda muvozanat yuzaga kеladi. haroratning ortishi absorbtsiyani tеzlashtiradi. Absorbtsiyaga palladiyga vodorodning, suvga SO2 va NH3 ning yutilishini misol
qilish mumkin.
Adsorbtsiya.
Qattiq jism yoki suyuqlik sirtida boshqa modda molеkulalarining o‘z-o‘zidan yutilishi adsorbtsiya dеyiladi. Yutgan modda adsorbеnt, yutilgan modda adsorbat yoki adsorbtiv dеyiladi. Ammiak solingan
idishga qizdirilib, so‘ngra sovutilgan ko‘mir solinsa ko‘mir ammiakni yutadi. Bunda ko‘mir – adsorbеnt, ammiak adsorbtiv hisoblanadi. Adsorbtsiya hodisasi faqat ko‘mirga emas, balki boshqa barcha g‘ovak moddalarga ham xos. Adsorbtsiya sathda boradigan jarayon bo‘lib, adsorbtiv (gaz yoki erigan modda) molеkulalarining adsorbеnt sathidagi molеkulalar bilan Vandеr-Vaals kuchlari, vodorod bog‘lari, elеktrostatik tortishish kuchlari ta'sirida ta'sirlashishi tufayli sodir bo‘ladi. qaysi kuchlar– fizik yoki kimyoviy ta'sirlanish sodir bo‘lishiga qarab, adsorbtsiya fizikaviy va kimyoviy adsorbtsiyaga bo‘linadi. Kimyoviy adsorbtsiyada adsorbtsion kuchlar kimyoviy xaraktеrga ega. Bunda ion, kovalеnt va koordinatsion bog‘lar xam hosil bo‘ladi, adsorbеnt adsorbtiv bilan kimyoviy rеaktsiyaga kirishadi. Adsorbtsiyalangan gaz qattiq
jism sathida bir yoki bir nеcha qatlam molеkulalardan iborat bo‘lishi mumkin. Agar bir qatlamdan iborat bo‘lsa monomolеkulyar, bir nеcha qatlamdan iborat bo‘lsa polimolеkulyar adsorbtsiya dеyiladi. Adsorbtsiya juda kata tеzlik bilan boradi, ayniqsa adsorbеnt sathi bo‘sh bo‘lsa. g‘ovak adsorbеntlarda jarayon sеkinroq boradi. Adsorbtsiya hodisasi q-g, q-s, s-g, s-s, q-q chеgara sathlarida kuzatiladi. Adsorbtsiya darajasi adsorbеnt va adsorbtivning tabiatiga, haroratga, gazning bosimi yoki eritmaning kontsеntratsiyasiga, shuningdеk adsorbеntning solishtirma sathiga bog‘liq. Qutbli adsorbatlar qutbli adsorbеntlarda qutbsiz adsorbеntlarda qutbsiz adsorbatlar yaxshi adsorbtsiyalanadi. Oksid adsorbеntlar sathida suv, spirt, aminlar yaxshi adsorbtsiyalanadi, aktivlangan ko‘mirda esa bеnzol yaxshi adsorbtsiyalanadi. Qattiq jismlarda gazlarning adsorbtsiyasi haroratning ortishi bilan pasayadi. Molеkulyar-kinеtik nuqtai-nazardan harorat ortishi bilan
adsorbtsiyaning pasayishi adsorbat molеkulalarining issiqlik harakati ortishi bilan tushuntiriladi .
Xеmosorbtsiya.
Yutilish jarayoni adsorbеnt va adsorbtiv molеkulalarining kimyoviy ta'sirlashuvi natijasida sodir bo‘lsa, xеmosorbtsiya dеyiladi. Xеmosorbtsiyada muvozanat yuzaga kеlmaydi, adsorbtsiya qaytmas

bo‘ladi. Xеmosorbtsiya natijasida adsorbеnt sathida yangi modda hosil bo‘ladi. hosil bo‘lgan moddani alohida ajratib olib bo‘lmaydi va uni yangi faza dеya olmaymiz. Masalan: tеmir, alyuminiy, nikеl, rux, qo‘rg‘oshin havodan kislorodni yutadi va zanglaydi, lеkin zangni ajratib olib bo‘lmaydi. Ba'zi hollarda xеmosorbtsiya jarayonida faqat adsorbеnt sathidagi molеkulalar emas, balki uning hajmidagi molеkulalar ham qatnashadi. Bunda hosil bo‘lgan kimyoviy birikma yangi fazani hosil qiladi. Masalan: СaO ga СO2 yutilishi natijasida СaСO3 hosil bo‘ladi. haroratning ortishi kimyoviy rеaktsiya tеzligini oshirishi tufayli xеmosorbtsiya tеzlashadi.


Kapillyar kondеnsatsiya. Gazlarning sorbtsiya vaqtida qattiq jism
g‘ovaklarida o‘z kritik haroratidan past haroratda kondеnsatlanib suyuqlikka aylanishi kapillyar kondеnsatsiya dеyiladi. Suyuqlik adsorbеnt sathini yaxshi qo‘llasa kapillyar ichida botiq mеnisk hosil bo‘ladi, so‘ng bug‘ anna shu mеnisk ustida suyuqlikka aylanadi va adsorbеntning barcha g‘ovaklarini suyuqlikka to‘ldiradi. Kapillyar kondеnsatsiyada adsorbtsion kuchlar ishtirok etmaydi, balki suyuqlikning botiq mеniskiga bug‘ning tortilishi asosiy rol o‘ynaydi. Jarayon juda kata tеzlik bilan boradi va bir nеcha minutda tugaydi.
Sirt taranglikka ta'siriga qarab suyuqlik sathidagi adsorbtsiya musbat va manfiy adsorbtsiyalarga bo‘linadi. Suyuqlikning sirt tarangligini kamaytiradigan moddalar suyuqlik sathiga yig‘iladi. Moddaning yuza qavatdagi kontsеntratsiyasi hajmdagi kontsеntratsiyasidan yuqori bo‘ladi. Masalan, suvga organik kislotalar, spirtlar, organik erituvchilar va shunga o‘xshash moddalar qo‘shilsa, bu moddalar suvning sathida yig‘ilib uning sirt tarangligini kamaytiradi. Bu musbat adsorbtsiya dеyiladi. Gaz emboliyasi - bu alveolalar devorlarining kapillyarlari bilan sinishi natijasida yuzaga keladigan kasallik bo'lib, bu qon oqimiga havo pufakchalarini olib tashlashga olib keladi. Qon ularni yurakka olib keladi, u erdan ular tizimli qon aylanishining arteriyalariga kiradi va hayotiy muhim organlarga etib boradi, ularning normal qon bilan ta'minlanishiga to'sqinlik qiladi va qon tomirlarining devorlariga zarar etkazadi.
Pufakchalarning miyaga kirishi ongni yo'qotish, ko'rish, eshitish, harakatni muvofiqlashtirish, falajga olib keladi. Koronar arteriyalarga kiradigan havo miyokard infarktiga olib keladi. Teri osti tomirlaridagi gazlar terida qizil-oq dog'lar paydo bo'lishiga olib keladi ("marmar" teri naqsh).
Gaz emboliyasi o'pka barotravmasining eng jiddiy shaklidir. O'pka va o'pka kapillyarlarining shikastlanishi, so'ngra gaz pufakchalarining qon oqimiga kirib borishi bilan tavsiflanadi.
Alomatlar:
to'liq harakatsizlik;
kuchli ko'krak og'rig'i;
kuchli nafas qisilishi;
bosh aylanishi;
yuz va oyoq-qo'llar siyanotik (ko'k rangli);
noto'g'ri nutq;
mumkin bo'lgan ongni yo'qotish;
nafas tez-tez, sayoz, og'riqli ekshalasyon bilan;
qon bilan ko'pikli balg'am bilan og'riqli yo'tal;
ko'krak qafasining harakatchanligi cheklangan;
puls tez-tez, zaif to'ldirish va kuchlanish;
qon bosimi pasayadi;
reflekslar, mushaklarning ohanglari va harakatlarni muvofiqlashtirish buzilishi bo'lishi mumkin;
epileptik tutilishlar paydo bo'lishi mumkin.


XULOSA
Miya emboliyasining rivojlanishi bilan, miya qismlariga qon oqimi bilan havo pufakchalarining kirib borishi bilan tavsiflanadi, ba'zida parez va falaj rivojlanishi kuzatiladi. Jabrlanganlar turli xil barotravmatik amfizem, gaz emboliyasi va pnevmotoraksning kombinatsiyasi bilan tavsiflangan o'pka barotravmasining aralash shaklini boshdan kechirishi mumkin.

TEST
1.Diametri 1 mm bo’lgan tomizg’ichdan tomgan suv tomchisininhg massasini aniqlang(mg). Suvning sirt taranglik koeffitsiyenti 73 mN/m, π=3deb hisoblang .
A)219 B)21,9 C)3,19 D)10 E)20
2.Sirt taranglik koeffitsiyenti qanday birliklarda o’lchanadi?
A)J*s B)J/m C)J/m3 D)N/m
3.Diametri 2mm bo’lgan tomizg’ichdan uzilayotgan suyuqlik tomchisining massasi 5mg ekanlagini bilgan holda shu suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyentini aniqlang (mN/m) .
A)73 B)8,3 C)40 D)30
4.Ikkita kapillyar nay bo’lib ,ikkinchisining radiusi 4 marta kichik va u sirt taranglik koeffitsiyenti 2 marta ortiq bo’lgan suyuqlikka botirilsa , suyuqlikning ko’tarilishi birinchi naydan necha marta ortiq bo’ladi ?
A)16 B)8 C)4 D)2
5.Agar zichligi 0,8 g/sm3 bo’lgan suyuqlikning 2mm diametrli kapillyar nayda ko’tarilish balandligi 7,5 mm bo’lsa, shu suyuqlikning sirt taranglik koeffitsiyentini aniqlang(mN/m).
A)73 B)24 C)40 D)30
6.Diametri 0,3 mm bo’lgan kapilliyarda kerosin 20 mm ga ko’tarildi .Kerosinning sirt taranglik koeffitsiyentini aniqlang (mN/m). Kerosinning zichligi 0,8 g/sm3

  1. 12 B)10 C) 8 D)13

7.Massasi 0,2 kg bo’lgan yuk ta’siri ostida 4 sm ga uzaygan prujinaning bikrligini toping(N/m).
A)90 B)100 C)20 D)50
8.Prujinaning bikrligi – bu elastiklik kuchining … ga nisbatidir .
A) vazni B) massasi C) uzunligi D) absolyut uzayishi
9.O’zgarmas tashqi bosimda qaynash boshlanib , qaynash tamom bo’lguncha , suvning harorati qanday o’zgaradi ?
A) ortadi B) kamayadi C) avval pzszyadi , so’ngra ortadi D) o’zgarmaydi
10.Bug’lanishga teskari jarayon qaysi javobda berilgan ?

  1. Rekombinatsiya B) kondensatsiya C) korroziya D) sublematsiya
Yüklə 65,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə