Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”Yüklə 17,32 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü17,32 Kb.

Biologiya fakültəsində tədris olunan“Ümumi fizika ”

kursunun proqramı (45 saat)

 1. Maddi nöqtənin düzxətli bərabərsürətli hərəkəti.

 2. Qaliley çevirmələri.

 3. Bərabərdəyişən hərəkət. Sürət və təcil.

 4. Maddi nöqtənin fırlanma hərəkətinin kinematikası. Bucaq sürəti və bucaq təcili

 5. Nyuton qanunları.

 6. Ümumdünya cazibə qanunu.

 7. Ağırlıq qüvvəsinin işi.

 8. Kinetik və potensial enerji.

 9. Mexaniki iş. Güc.

 10. Mexaniki enerjinin saxlanma qanunu.

 11. Cisimlərin elastik və qeyri-elastik toqquşması.

 12. İmpuls. İmpulsun saxlanma qanunu.

 13. Ətalət momenti. Şteyner teoremi.

 14. Fırlanma hərəkətinin dinamikasının əsas tənliyi. Qüvvə momenti.

 15. İmpuls momenti. İmpuls momentinin saxlanma qanunu.

 16. Bərk cismin deformasiyası. Huk qanunu.

 17. Yunq modulu. Elastiki deformasiya olunmuş cismin enerjisi.

 18. Axının kəsilməzlik teoremi. Bernulli tənliyi.

 19. Toriçelli düsturu.

 20. Daxili sürtünmə. Stoks metodu. Puazeyl tənliyi.

 21. İdeal qaz. İdeal qazın hal tənliyi.

 22. MKN əsas müddəaları və əsas tənliyi.

 23. Barometrik düstur. Bolsman paylanması

 24. Termodinamıkanın I qanunu. İstilik tutumu.

 25. Sabit həcmdə V və sabit təzyiqdə P . Mayer tənliyi

 26. Termodinamikanın I qanunu izoxarik, izotermik və izobarik prosseslərə tətbiqi.

 27. Adiabatik proses. Adiabatik tənliyi.

 28. Politropik proses. Politrop tənlikləri.

 29. Real qazlar üçün Van-der-Vaals tənliyi. Real qazın izotermləri.

 30. Elektrik yükü. Elektrik yükünün saxlanması qanunu. Kulon qanunu.

 31. Elektrostatik sahə.İntensivlik.

 32. Elektrostatik sahənin potensialı.

 33. E və  arasında əlaqə.

 34. Elektrik tutumu. Kondensatorlar.

 35. Kondensatorun ardıcıl və paralel birləşməsi.

 36. Sabit elektrik cərəyanı. Cərəyanın gücü və sıxlığı.

 37. Elektrik hərəkətetdirici qüvvə. Gərginlik.

 38. Müqavimət. Bircinsli dövrə hissəsi üçün Om qanunu.

 39. Cərəyanın işi və gücü. Coul-Lens qanunu.

 40. Qeyri-bircins dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Kirxhoff qaydası.

 41. Amper qanunu.

 42. Lorents qüvvəsi.

 43. Maqnit induksiya vektorunun seli Ф.

 44. Faradeyin elektromaqnit induksiyası qanunu. İnduktivlik

 45. Öz-özünə induksiya. Qarşılıqlı induksiya.

 46. Ferma prinsipi.

 47. İşığın qayıtma qanunu.

 48. İşığın sınma qanunu.

 49. Lupa və mikroskopun böyütməsi.

 50. İşığın sferik səthdən sınması .Abbe invariantı

 51. Nazik linzanın düsturu.

 52. Linza. Linzalarda xəyalların alınması.

 53. Prizmada şüanın yolu.

 54. Fotometrik kəmiyyətlər.

 55. Koherentlik. İşığın interferensiyası.

 56. İşığın interferensiyasının müşahidə metodları. İnterferensiyanın max və min şərtləri.

 57. Bərabər qalınlıqlı zolaqlar. Nyuton halqaları.

 58. Hüygens-Frenel prinsipi. Frenel difraksiyası.

 59. Difraksiya qəfəsi.

 60. İşığın normal və anomal dispersiyası.

 61. İşığın udulması (absorbsiya). Buger qanunu.

 62. İşığın polyarizasiyası. Malyus qanunu.

 63. İkiqat şüasınma. Bryuster qanunu.

 64. İstilik şüalanması. Kirxhof qanunu.

 65. Stefan –Bolsman qanunu.

 66. Vinin yerdəyişmə qanunu.

 67. Fotoeffekt. Stoletov qanunları.

 68. Tomson modeli.

 69. Rezerford təcrübəsi. Atomun nüvə modeli.

 70. Bor postulatları.

 71. Lazerlər. Lazerin iş prinsipi.

 72. Atom nüvələrinin tərkibi.

73. Nüvələrin rabitə enerjisi.

74. Radioaktiv bölünmənin qanunları. Yerdəyişmə qanunları.75. Nüvə reaksiyaları və onların əsas növləri.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə