BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə4/6
tarix02.01.2018
ölçüsü0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6

b) kapital

c) kredit

d) pul

e) mənfəət


281. Real fəaliyyət göstərən bir təşkilat aoaisl-psixoloji nəzərdən neçə qrup xassələrə malikdir ?(1)

a) 4


b) 3

c) 5


d) 2

e) 6
282. Mövcud rejim təşkilatın fəaliyyətini təmin etmək, içəridən dağılmaqdan qorumaq üçün onun hansı təbiətinə uyğun olmasıdır ?(2)

a) sosial-psixoloji

b) sosial

c) psixoloji

d) iqtisadi

e) inzibati
283. Sosial –psixoloji məqamlar nəzərə alınmadığı biznes uğurlu(2)

a) ola bilməz

b) ola bilər

c) firmalarda ola bilər

d) Azərbaycanda ola bilər

e) cavablar səhvdir


284. İnsan amilinin yetərincə nəzərə alınması istehsalda buna gətirib çıxarır(2)

a) cavablar düzdür

b) münaqişələrin artmasına

c) kadr axımına

d) iş dayanmalarına

e) zərərlərə


285. İnsan resurslarının idarə edilməsi neçə qrup kompleks məsələlərin həllini nəzərdə tutur ?(1)

a) 6


b) 5

c) 7


d) 4

e) 3
286. Ümumiyyətlə, sosioloji tədqiqatlar bu məsələlərin həllində mühüm rol oynayır?(2)

a) cavablar doğrudur

b) biznesin planlaşdırılmasında

c) biznesin idarə olunmasında

d) kadrların seçilməsində

e) kadrların yerləşdirilməsində
287. Nə insanlsrın bütövlükdə cəmiyyətin həyatı, fəaliyyəti,davranışının müxtəlif məqamlarını səciyyələndirən çoxşahəli məfhumdur ?(1)

a) etika


b) etika və estetika

c) estetika

d) pul

e) cavablar düzdür288. Nə sahibkarlıq fəaliyyətinin ölkədə bərqərar olunmuşhüquqi normalar, qanun və normativ aktlar, sivil biznedə qəbul olunmuş işgüzar, etik və mənəvi -əxlaqi qaydalar, ümumi davranış qaydalarına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmış prinsip və üsul yollarının cəmidir?(2)

a) biznes etikası

b) ümumi etika

c) şəxsi etika

d) biznes etikası

e) estetika

289. “Sivil sahibkarın malik olmalı olduğu güclü xasiyyət və dürüstlük heçnə ilə əvəz oluna bilməz” fikrl kimə məxsusdur ?(1)

a) K.Rendoll

b) P.Samnelson

c) C.Anseff

d) K.Marks

e) cavablar səhvdir


290. Nə cəmiyyətdə və hər hansı insan tərəfindən qəbul olunmuş davranış qaydaları, münasibət formasıdır ?(1)

a) etiket

b) etika

c) estetika

d) imic

e) cavablar səhvdir


291. Hansı sənəd qaydalar, ənənələr, şərtiliklər toplusudur ?(1)

a) protokol

b) saziş

c) kontrakt

d) akt

e) qayimə


292. Salamlaşma, təqdimat, tanışlıq, iştirakçılarla ünsiyyət nəyə aiddir ?(2)

a) işgüzar etiket

b) etiket

c) etika


d) estetika

e) cavablar səhvdir

293. Bir qayda olaraq hansı sənəddə şirkətin əsas məqsəd və dəyərləri əks olunur ?(2)

a) kodeks

b) müqavilə

c) biznes-plan

d) akt

e) protokol


294. Nə təşkilatın həyat fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini müəyyənləşdirir xə işçiləri birləşdirir?(2)

a) kodeks

b) müqavilə

c) biznes-plan

d) akt

e) protokol


295. Kodeksdə şirkətin neçə tərəflə münaibətləri əks etdirilir?(1)

a) 6


b) 5

c) 4


d) 3

e) 7
296. İki və daha çox ölkələr tərəfindən həyata keçirilən istənilən təsərrüfat fəaliyyəti necə adlanır?(1)

a) beynəlxalq biznes

b) biznes

c) regional biznes

d) beynəlxalq sahibkarlıq

e) cavablar səhvdir
297. Beynəlxalq biznes fəaliyyəti neçə qrup məsələnin ardıcıl həllini tələb edir?(1)

a) 7


b) 6

c) 5


d) 4

e) çox
298. Beynəlxalq biznes təcrübəsində kommersiya əməliyyatları neçə metodla həyata keçirilir?(1)

a) 2

b) 3


c) 4

d) çox


e) olduqca çox
299. Amerika firmaları sənaye təyinatlı məhsulların ixracatının hansı hissəsindən çoxunu birbaşa satış formasında həyata keçirir?(1)

a) 2/3


b) 1/2

c) 1/3


d) 1/4

e) 3/4
300. İngilis firmaları sənaye təyinatlı məhsulların neçə faizini birbaşa satış formasında həyata keçirir?(1)

a) 70

b) 65


c) 60

d) 75


e) 80
301. Birbaşa əlaqələrin neçə səciyyəvi xüsusiyyəti vardır?(1)

a) 3


b) 2

c) 4


d) çox

e) olduqca çox


302. Dünyada ticarət vasitəçilərinin köməyi ilə beynəlxalq mal dövriyyəsinin neçə faizi həyata keçirilir?(2)

a) 50 % çox

b) 50% az

c) 55% çox

d) 60% çox

e) 40 % çox


303. Beynəlxalq biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə firmanı sövq edən əsas səbəbləri neçə qrupa ayırırlar?(1)

a) 3


b) 4

c) 5


d) 2

e) çox
304. Konkret xarici istehlakçının spesifik tələbinə uyğun olaraq əvvəlcədən müəyyən edilmiş məhsul növünün göndərilməsi birbaşa əlaqənin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddirmi?(1)

a) hə

b) yox


c) ola bilər

d) heç vaxt

e) cavablar səhvdir
305. İri şirkətlər ümumi gəlirlərinin hansı hissəsini xarici bazarlarda məhsul satışından əldə edirlər?(2)

a) 50 % çox

b) 50% az

c) 40% az

d) 40% çox

e) 60 %


306. 1995-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına nə qədər xarici investisiya qoyulmuşdur(mlrd. $)?(2)

a) 50-dən çox

b) 55-dən çox

c) 60-dan çox

d) 45-dən çox

e) 60
307. 1995-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş ümumi investisiyaların neçə faizi xarici investisiyalardır?(2)

a) 73

b) 70


c) 83

d) 63


e) 53
308. 2013-cü ildə Azərbaycanda qeyri neft ektoruna yönəldilmiş investisiyalar ümumi investisiyaların neçə faizini təşkil etmişdir?(2)

a) 50-dən çox

b) 55-dən çox

c) 60-dan çox

d) 45-dən çox

e) 60
309. Beynəlxalq biznesin təşkili formasının seçilməsinə təsir edə bilən neçə əsas amil var?(1)

a) 7

b) 5


c) 4

d) 3


e) 2
310. ABŞ, İngiltərə və Yaponiyada neft üzrə xammal idxalının hansı hissəsi xarici nəzarətdə olan firmaların payına düşür?(1)

a) 1/10

b) 1/5

c) 1/3


d) 2/5

e) 3/5
311 Regional iqtisadi inteqrasiyanın neçə əsas forması mövcuddur?(1)

a) 4

b) 3


c) 2

d) 5


e) 6
312. Hansı inteqrasiya formasında onun üzvləri arasında gömrük rüsumları götürülür?(2)

a) azad ticarət zonası

b) gömrük ittifaqı

c) ümumi bazar

d) tam iqtisadi inteqrasiya

e) cavablar səhvdir


313.İnkişafın Azərbaycan modelinin strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində bu məqsədə nail olmuşdur?(3)

 1. Cavablar düzgündür

 2. Ölkədə siyasi sabitliyə nail olunmuşdu

 3. Ölkədə makroiqtisadi nailiyyətlər əldə edilmiş

 4. İqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü islahatlar aparılmış

 5. Dinamik sosial-iqtisadi inkişafın möhkəm təməli yaradılmışdı

314.Son 10 ildə bu sahələrdə uğurlar qazanılmışdı?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Azərbaycanın maliyyə imkanları artmışdır

 3. Azərbaycan transmilli layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı kimi çıxış etmişdir

 4. Müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılmışdı

 5. Ən yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələr fəaliyyətə başlamışdı

315.Son 10 ildə Azərbaycan bu üstünlükləri əldə etmişdir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Sahibkarlıq dəstəklənmişdir

 3. Biznes mühiti yaxşılaşdırılmışdır

 4. Azərbaycanın dünyada nüfuzu daha da artmışdır

 5. İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti yüksəlmişdir

316.Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı neçə bölmədən ibarətdir?(2) 1. 12

 2. 14

 3. 10

 4. 9

 5. 8

317.Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı (2004-2008-ci illəri) nə vaxt təsdiq edilmişdir?(1) 1. 11.02.2004

 2. 15.03.2004

 3. 02.01.2004

 4. 22.03.2004

 5. 27.02.2004

318.Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının (2004-2008-ci illər) məqsədlərinə aiddir?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı

 3. Ölkə regionlarının tarazlı inkişafının təmin edilməsi

 4. Regionlarda kommunal xidmətlərinin yaxşılaşdırılması

 5. Regionlarda sosial-infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması

319.Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarının (2004-2008-ci) məqsədlərinə aid deyil?(2) 1. İxrac potensialının artırılması

 2. Yeni iş yerlərinin yaradılması

 3. Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması

 4. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi

 5. Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı

320.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı” nə vaxt təsdiq edilmişdir?(2) 1. 14.04.2009

 2. 11.02.2009

 3. 27.02.2009

 4. 02.01.2009

 5. 11.01.2009

321.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” neçə saylı Prezident fərmanı ilə təsdiq edilmişdir?(1) 1. 80

 2. 81

 3. 79

 4. 82

 5. 78

322.Regional inkişaf üzrə hər iki dövlət proqramlarının icrası dövründə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə dair əlavə neçə sərəncam imzalanmışdır?(2) 1. 240

 2. 250

 3. 230

 4. 220

 5. 210

323.Son 10 ildə strateji valyuta ehtiyatları neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 31

 2. 30

 3. 32

 4. 29

 5. 28

324.Son 10 ildə xarici ticarət dövriyyəsi neçə dəfə artmışdır?(2) 1. 6,6

 2. 6,5

 3. 6,4

 4. 6,7

 5. 6,8

325.Son 10 ildə Azərbaycanın ixracı neçə dəfə artmışdır?(2) 1. 9,3

 2. 6,6

 3. 31,0

 4. 9,4

 5. 9,5

326.Son 10 ildə Azərbaycanın idxalı neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 4,1

 2. 4,2

 3. 4,3

 4. 4,0

 5. 4,4

327.Son 10 ildə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixracı neçə dəfə artmışdır?(2)

 1. 4,7

 2. 4,8

 3. 4,6

 4. 4,4

 5. 4,0

328.Azərbaycan iqtisadiyyatı “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014-cü”hesabatına əsasən, rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə neçənci yeri tutmuşdur?(2)

 1. 39

 2. 41

 3. 43

 4. 37

 5. 38

329.Azərbaycan iqtisadiyyatı “Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014” hesabatına əsasən MDB-də neçənci yeri tutmuşdur?(2)

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

330.Azərbaycan “ Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014” hesabatına əsasən dünyanın hansı ölkələri sırasına daxil edilmişdir?(1) 1. Yuxarı orta gəlirli

 2. Orta gəlirli

 3. Inkişaf edən

 4. Inkişaf etmiş

 5. Perspektivli

331.Son 10 ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 16

 2. 17

 3. 15

 4. 14

 5. 18

332B.Son 10 ildə Azərbaycanda pensiyalar neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 9,6

 2. 9,5

 3. 9,7

 4. 9,4

 5. 9,8

333.Son 10 ildə Azərbaycanda əhalinin əmanətləri neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 27

 2. 26

 3. 25

 4. 28

 5. 24

334.Son 10 ildə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi neçə faiz aşağı düşmüşdür?(2) 1. 39,4

 2. 39,0

 3. 38,0

 4. 20,4

 5. 22,4

335.2013-cü illərdə daxili investisiyaların xüsusi çəkisi neçə faiz artmışdır?(2) 1. 62,5

 2. 60,0

 3. 58,5

 4. 57,5

 5. 63,5

336.2004-2013-cü illərdə daxili investisiyalar neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 14,6

 2. 15,6

 3. 16,6

 4. 12,6

 5. 13,6

337.2004-2013-cü illərdə qeyri-neft sektoruna investisiyalar neçə dəfə artmışdır?(1) 1. 12,9

 2. 14,6

 3. 15,6

 4. 16,6

 5. 16,5

338.2004-2013-сi- illərdə regionlara bütün mənbələr hesabına neçə milyard manat vəsait yönəldilmişdir?(1) 1. 50,7

 2. 49,7

 3. 51,7

 4. 48,7

 5. 52,7

339.Son 10 ildə yeni açılmış iş yerlərinin neçə faizi regionların payına düşür?(2) 1. 80

 2. 70

 3. 75

 4. 85

 5. 72

340.2013-cü ildə sənaye məhsulunun ümumi həcmində qeyri-neft müəssisələrinin məhsulunun payı neçə faiz olmuşdur?(1) 1. 81,4

 2. 80,4

 3. 82,4

 4. 80,1

 5. 80,2

341.Azərbaycanda belə sənaye parkı yaradılmayıb?(1) 1. Naxçıvan sənaye parkı

 2. Sumqayıt texnologiyalar parkı

 3. Sumqayıt kimya sənaye parkı

 4. Balaxanı sənaye parkı

 5. Yüksək texnologiyalar parkı

342.Hazırda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla neçə faizini dövlət ödəyir?(1) 1. 50

 2. 40

 3. 55

 4. 60

 5. 65

343.Son 10 ildə taxıl istehsalı neçə faiz artmışdır?(1) 1. 43,9

 2. 44,9

 3. 45,9

 4. 42,9

 5. 41,9

344.Son 10 ildə kartof istehsalı neçə faiz artmışdır? (2)

 1. 29,1

 2. 30,1

 3. 31,1

 4. 28,1

 5. 27,1

345.Son 10 ildə tərəvəz istehsalı neçə faiz artmışdır?(2) 1. 17,8

 2. 18,8

 3. 19,8

 4. 20,8

 5. 21,8

346.Son 10 ildə bostan məhsullarının istehsalı neçə faiz artmışdır?(1) 1. 20,5

 2. 17,8

 3. 29,1

 4. 43,9

 5. 45,0

347.Son 10 ildə meyvə və giləmeyvə istehsalı neçə faiz artmışdır?(1) 1. 49,1

 2. 20,5

 3. 17,8

 4. 29,1

 5. 43,9

348.Son 10 ildə üzüm istehsalı neçə dəfə artmışdır?(2) 1. 2,4

 2. 2,5

 3. 2,3

 4. 2,6

 5. 2,2

349.Ağcabədi və Beyləqan rayonlarında iri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarında hər hektardan neçə sentner taxıl tədarük edilmişdir?(2) 1. 55

 2. 54

 3. 53

 4. 60

 5. 56

350.Son 10 ildə Azərbaycan Respublikasının sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitələri hesabına ölkə üzrə ümumilikdə nə qədər sahibkarlıq subyektinə (min) güzəştli kreditlər verilmişdi?(2) 1. 19,1

 2. 29,1

 3. 39,1

 4. 9,1

 5. 8,1

351.Son 10 ildə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu nə qədər (mlrd, man) güzəştli kredit vermişdir?(2) 1. 1,2

 2. 1,1

 3. 1,3

 4. 1,0

 5. 1,4

352.Son 10 ildə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun verdiyi vəsaitlər hesabına yeni iş yerləri yaradılmışdı (min)?(1) 1. 110

 2. 105

 3. 103

 4. 90

 5. 95

353.Neçənci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən “Turizm ili” elan edilmişdir?(1) 1. 2011

 2. 2012

 3. 2013

 4. 2014

 5. 2010

354.Son 10 ildə regionlarda neçə beş ulduzlu otel açılmışdı?(1) 1. 10

 2. 9

 3. 11

 4. 8

 5. 12

355.Son 10 ildə Azərbaycanda neçə beş ulduzlu otel açılmışdı?(1) 1. 35

 2. 34

 3. 36

 4. 33

 5. 37

356.Son 10 ildə nəqliyyat sahəsində ümumilikdə neçə dəfə artıma nail olunmuşdu?(2) 1. 2,5

 2. 2,0

 3. 1,5

 4. 3,0

 5. 3,5

357.Regional İnkişaf Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində son 10 ildə neçə min kilometr yol tikilmiş və təmir olunmuşdu?(3) 1. 8,3

 2. 8,0

 3. 9,3

 4. 9,0

 5. 10,3

358.Son 10 ildə Regional İnkişaf Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində regionlarda neçə yeni körpü və yol ötürücüsü tikilmiş və ya təmir edilmişdir?(2) 1. 307

 2. 207

 3. 257

 4. 267

 5. 277

359. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan informasiya və rabitə sahəsinin inkişafında neçə dəfə artıma nail olmuşdu?(1) 1. 8,2

 2. 7,2

 3. 6,2

 4. 9,2

 5. 5,2

360.Son 10 ildə regionlarda neçə ATS tikilmişdi? (1) 1. 1400

 2. 1500

 3. 1450

 4. 1550

 5. 1300

361.Son 10 ildə hər 100 nəfər əhaliyə düşən telefon aparatlarının sayı neçə dəfə artmışdı?(1) 1. 1,6

 2. 1,5

 3. 1,7

 4. 1,4

 5. 1,8

362.Son 10 ildə mobil telefonların abunəçilərinin sayı neçə dəfə artmışdı?(1) 1. 9,6

 2. 9,8

 3. 9,4

 4. 9,2

 5. 9,0

363.Son dövrdə hər 100 nəfərdən neçəsi internet abunəçisidir?(1) 1. 70

 2. 80

 3. 60

 4. 50

 5. 40

364.Neçənci il ölkəmizdə “İnformasiya-kommunikasiya ili” elan edilmişdir?(1) 1. 2013

 2. 2012

 3. 2011

 4. 2010

 5. 2009

365.Nə vaxt Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmışdı?(2) 1. 08.02.2013

 2. 08.03.2013

 3. 08.04.2013

 4. 08.05.2013

 5. 08.06.2013

366.Son illərdə Azərbaycanda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin nə qədər təşkil edir (min. hektar) ?(1)

 1. 893

 2. 883

 3. 873

 4. 903

 5. 913

367. ildə əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün neçə yaşayış məntəqəsində modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdırılmışdı?(1) 1. 222

 2. 232

 3. 242

 4. 212

 5. 202

368.Dövlət proqramları çərçivəsində aşağıdakı iş görülmüşdü?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. İnfrastrukturun bərpası və inkişafı

 3. Əhalinin kommunal xidmətlərlə təchizatı

 4. Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi

 5. Təhsil müəssisələrinin tikintisi

369.Son illərdə yaşıllıqların salınması sahəsində Azərbaycanda nə qədər (milyon) ağac və kol əkilmişdi?(1) 1. 20

 2. 19

 3. 21

 4. 18

 5. 22

370.Son 10 ildə regionlarda neçə meqavattda yaxın güc işə salınmışdı?(1) 1. 2000

 2. 1900

 3. 1800

 4. 2100

 5. 2200

371.Son 10 ildə regionlarda neçə elektrik stansiyası tikilmişdi?(1) 1. 17

 2. 18

 3. 16

 4. 15

 5. 19

372.Son 10 ildə nə qədər (min.km) elektrik verilişi xətti tikilmişdi?(2) 1. 10000

 2. 9000

 3. 11000

 4. 8000

 5. 12000

373.Son 10 ildə təbii qazla təchizatın yaxşılaşdırılması sahəsində nə qədər (min.km) qaz xətti çəkilmiş və ya təmir edilmişdir?(1) 1. 40

 2. 39

 3. 38

 4. 41

 5. 42

374.2013-cü ilin axırına yaşayış evlərinin qazlaşdırılması neçə faizə çatdırılmışdır?(2) 1. 83,4

 2. 82,4

 3. 81,4

 4. 84,4

 5. 85,4

375.On il ərzində regionlarda nə qədər (min.km) su xətti çəkilmişdi?(2) 1. 3,4

 2. 3,5

 3. 3,6

 4. 3,2

 5. 3,1

376.On il ərzində regionlarda nə qədər (min.km) kanalizasiya xətti çəkilmişdi?(1) 1. 1,2

 2. 1,3

 3. 1,4

 4. 1,1

 5. 1,0

377.On il ərzində regionlarda nə qədər su anbarı tikilmişdi? (1) 1. 96

 2. 95

 3. 94

 4. 97

 5. 98

378.Son 10 ildə təhsil infrastrukturunun inkişafı sahəsində nə qədər məktəb tikilmiş və ya təmir edilmişdi?(2) 1. 2708

 2. 2608

 3. 2508

 4. 2808

 5. 2908

379.Son 10 ildə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində neçə səhiyyə müəssisəsi istifadəyə verilmişdi? (1) 1. 500

 2. 510

 3. 520

 4. 490

 5. 480

380.2013-cü ilin sonuna pensiyaların minimum məbləği neçə manata çatdırılmışdır?(1) 1. 100

 2. 110

 3. 120

 4. 90

 5. 80

381.Son 10 ildə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün neçə müasir qəsəbə salınmışdı?(1) 1. 77

 2. 88

 3. 99

 4. 66

 5. 55

  : user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə