BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə5/6
tarix02.01.2018
ölçüsü0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6

382.Son 10 ildə nə qədər (min nəfər) məcburi köçkün mənzillə təmin edilmişdir?(2) 1. 166

 2. 177

 3. 188

 4. 155

 5. 144

383.Son 10 ildə ölkənin müxtəlif bölgələrində nə qədər olimpiya idman kompleksi istifadəyə verilmişdi?(1) 1. 41

 2. 42

 3. 43

 4. 40

 5. 39

384.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədlərindəndir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Qeyri-neft sektorunun inkişafı

 3. İqtisadiyyatın diversifikasiyası

 4. Regionların sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi

 5. Kəndlərin inkişafı

385.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın vəzifələrinə aiddir?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının daha da yaxşılaşdırılması

 3. İxracyönümlü məhsul istehsalı istiqamətində sahibkarlığın inkişafı

 4. Rəqabətə davamlı məhsul istehsalı istiqamətində sahibkarlığın inkişafı

 5. Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yaxşılaşdırılması

386.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramı”nın prioritet istiqamətlərinə aiddir ?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi

 3. İqtisadiyyatın prioritet sahələrinin inkişafı

 4. İqtisadiyyatın effektivliyinin artırılması

 5. İnvestisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması

387.2014-2018-ci illərdə bütövlükdə iqtisadiyyatın , o cümlədən regionlarda ayrı-ayrı sahələrin inkişafının başlıca şərtlərinə aid deyil ?(3) 1. Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq

 2. Orta illik inflyasiya tempinin məqbul səviyyədə saxlanılması

 3. Milli valyuta məzənnəsinin -//-

 4. Vergi dərəcələrinin məqbul həddə müəyyənləşdirilməsi

 5. Gömrük rüsumlarının -//-

388.Qarşıdakı illərdə məşğulluq sahəsində tədbirlərə aid deyil?(2) 1. Vergi və gömrük dərəcələrinin optimallaşdırılması

 2. Regional iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi

 3. Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması

 4. Əmək qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət

 5. Təklif olunan işçi qüvvəsi ilə mövcud iş yerlərinin sayı arasında tarazlığı təmin edən şəraitin yaradılması

389.2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Vergi siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil (3) 1. Regional iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi

 2. Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq münasibətlərinin genişləndirilməsi

 3. Vergi sahəsində elektron xidmətlərin genişləndirilməsi

 4. Regionların iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması

 5. Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha əlverişli vergi mühitinin yaradılması

390.2014-2018-ci illərdə gömrük siyasətinin əsas prioritetlərinə aid deyil?(2) 1. Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha əlverişli vergi mühitinin yaradılması

 2. Gömrük idarəçiliyinin daha da təkmilləşdirilməsi

 3. Gömrük sahəsində şəffaflığa əsaslanan sistemin inkişaf etdirilməsi

 4. Sahibkarların və fiziki şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi

 5. Gömrük infrastrukturunun modernləşdirilməsi

391.2014-2018-ci illərdə dövlətin investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərinə aiddir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. İnvestisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsi

 3. Regional investisiya siyasətinin müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq prioritetləşdirilməsi

 4. Ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin daha da gücləndirilməsi

 5. İnsan kapitalına investisiyaların prioritetliyinin təmin edilməsi

392.2017-2018-ci illərdə dövlətin investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil?(3) 1. Regionlarda kiçik, orta və iri müəssisələr arasında qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın gücləndirilməsi

 2. İnfrastruktura qoyulan investisiyaların prioritetliyinin təmin edilməsi

 3. Nanotexnologiyalar sahəsində dövlət investisiyalarının qoyuluşunun prioritetliyi

 4. Azkarbonlu istehsal sahələrinə dövlət investisiyalarının qoyuluşunun prioritetliyi

 5. İqtisadiyyatın prioritet sahələrinə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə stimullaşdırıcı tədbirlərin sürətləndirilməsi

393.2014-2018-ci illərdə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlərə aiddir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüququ bazanın daha da təkmilləşdirilməsi

 3. Dövlət sahibkar münasibətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi

 4. Regionlarda sahibkarlığı maliyyə təminatının daha da yaxşılaşdırılması

 5. Sahibkarlığın istehsal bazar və sosial infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması

394.2014-2018-ci illərdə sənaye siyasətinə aiddir?(2) 1. Cavablar düzgündür

 2. Regionlarda yerli xammala əsaslanan sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə qoyulması

 3. Yeni müəssisələrin yaradılması

 4. Sənaye məhəllələrinin yaradılması

 5. İnnovasiya yönümlü texnologiyaların stimullaşdırılması

395.2014-2018-ci illərdə aqrar sektorun inkişaf istiqamətlərinə aiddir?(3) 1. Cavablar düzgündür

 2. Aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı

 3. Əsas ərzaq məhsulları ilə özümü təmin etmə ilə bağlı tədbirlərinin davam etdirilməsi

 4. Aqrara bölməyə dəstəyin artırılması

 5. Ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması

396.Azərbaycanda aqrar bölmənin istiqamətlərinə aid deyil?(2) 1. Xarici ticarətin inkişafı üçün infrastruktur təminatının daha da yaxşılaşdırılması

 2. Bitkiçilikdə ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi

 3. İri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılması

 4. İri toxumçuluq təsərrüfatının yaradılması

 5. Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı məqsədilə soyuducu və logistika mərkəzlərinin yaradılmasının davam etdirilməsi

397.Turizm sahəsinin inkişafı istiqamətlərinə aid deyil?(2) 1. İxrac edilən və ixrac potensialı olan məhsulların keyfiyyət standartların yüksəldilməsi

 2. Regionlarda turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması

 3. Ölkənin bütün regionlarında turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılması

 4. Regionlarda turizm zonalarında müvafiq infrastrukturun yaradılması

 5. Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

398.2014-2018-ci illərdə yanacaq enerji sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinə aid deyil?(2) 1. Regionlarda yeni turizm xidməti obyektlərinin yaradılmasının dəstəklənməsi

 2. Ölkənin enerji sistemində yeni güclərin yaradılması işlərinin davam etdirilməsi

 3. Yeni stansiyaların tikintisi işinin davam etdirilməsi

 4. Yeni ötürücü qurğuların tikintisi

 5. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi

399.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərin maliyyə mənbələrinə aiddir?(1) 1. Cavablar düzgündür

 2. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi

 3. Büdcədənkənar dövlət büdcəsi

 4. İdarə və təşkilatların vəsaitləri

 5. Yerli sahibkarların vəsaitləri

400.“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci-llərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində tədbirlərin maliyyələşdirmə mənbələrinə aid deyil?

 1. Xarici dövlətlərin maliyyə vəsaitləri

 2. Amortizasiya fondu

 3. Beynəlxalq təşkilatların maliyyə vəsaitləri

 4. Xarici sahibkarların vəsaitləri

 5. Azərbaycan Respublikasının SKMF vəsaitləri

401.Nə özünün xüsusi strukturu, təbii iqlim şəraiti iqtisadi potensialı, yerinə yetirdiyi funksiyaları, xarici aləmlə əlaqələri, tarixi, mədəniyyəti, əhalisinin həyat şəraiti ilə səciyyələnən bütöv bir sistemdir? 1. Rayon

 2. Region

 3. Ölkə

 4. Mikrorayon

 5. Cavablar səhvdir

402.Nə milli iqtisadiyyatın xüsusi bir hissəsini təşkil edir, onun öz idarəetmə obyekti, nəzəriyyə və metodologiyası vardır? 1. Ölkə iqtisadiyyatı

 2. Regional iqtisadiyyat

 3. Məhəlli iqtisadiyyatı

 4. Rayon iqtisadiyyatı

 5. Cavablar səhvdir

403.Müasir dövrdə regionların tənzimlənməsinin neçə istiqaməti mövcuddur? 1. 2

 2. 3

 3. 3

 4. 6

 5. 5

404.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi 2004-2008-ci illərdə regionların sosial – iqtisadi inkişafının Dövlət proqramında ölkəmizin ərazisi neçə iqtisadi rayona və ya regiona bölünür? 1. 10

 2. 11

 3. 9

 4. 12

 5. 8

405. Dövlət aşağıdakıları təmin etməlidir? 1. Ölkənin ərazi bütövlüyü

 2. Cavablar düzgündür

 3. İqtisadi məkanın vahidliyinin qorunub saxlanılması

 4. Vətəndaşların bərabərliyi

 5. Regionların tarazlı inkişafının təmin olunması

406. Aşağıdakılardan hansılarla əlaqədar regional tənzimləmə böyük əhəmiyyətə malikdir? 1. Azərbaycan çox əlverişli təbii iqlim şəraitinə malikdir

 2. Cavablar düzgündür

 3. Azərbaycan böyük təbii sərvətlərə malikdir

 4. Azərbaycan böyük iqtisadi potensiala malikdir

 5. Azərbaycan çoxmillətli ölkədir

407.Regionların inkişaf etdirilməsi üçün strateji planlaşdırma da aşağıdakı məsələlərə aiddir? 1. Regionun inkişaf etdirilməsində qarşıya qoyulan məqsəd

 2. Cavablar düzgündür

 3. Məqsədlərə nail olunması yolları

 4. Seçilmiş istiqamət üzrə hərəkətin təşkili metodları

 5. Zəruri resurslar

408.Regionların iqtisadi inkişafının həlledici məsələlərinə aid deyil? 1. Mövcud istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi

 2. Səmərəlilik təhlil olunur

 3. Yüksək əmək haqqı ödənilən iş yerlərinin yaradılması

 4. İstehsalın strukturunun yeniləşdirilməsi

 5. Regionlarda istehsal olunan məhsulların beynəlxalq bazara çıxardılması

409.Regionun strateji planının tərtib olunmasını neçə mərhələyə bölmək olar? 1. 7

 2. 6

 3. 5

 4. 8

 5. 9

410.Regionun strateji planının birinci mərhələsidir?

 1. Regionun inkişaf etdirilməsi təhlil olunur

 2. Qarşıya qoyulan məqsəd müəyyən edilir

 3. Regionun malik olduğu müsbət və mənfi cəhətlər aşkara çıxardılır

 4. Mövcud olan üstünlüklərdən istifadə edilməsi araşdırılır

 5. İnkişaf konsepsiyası və strategiyası

411. Regionun strateji planının tərtib olunmasının sonuncu mərhələsidir?(3)

a) Regionun malik olduğu müsbət və mənfi cəhətlər aşkara çıxardılsın

b) Regionun inkişaf etdirilməsi təhlil olunur

c) Səmərəlilik təhlil olunur, müəyyən düzəlişlər və əlavələr edilir

d) Mövcud olan üstünlüklərdən istifadə edilməsi araşdırılır

e) İnkişaf konsepsiyası və strategiyası


412. Regionun strateji planının hazırlanmasında məqsədlərə aid deyil?(2)

a) Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması

b) Alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi

c) İşsizliyin azaldılması

d) Əhalinin rifahının yüksəldilməsi

e) Sahibkarlığın inkişafı


413. Regionun rəqabət imkanlarını təhlil edərkən aşağıdakı o qədər də önəmli deyil?

a) Regionda istehsal edilən məhsulların ixrac imkanları

b) Sosial mühitin yaxşılaşdırılması

c) Elm və texnikanın inkişafı

d) İnnovasiya fəallığı

e) İnformasiya və telekommunikasiya sənayesinin inkişafı


414. Regionlarda insanlar arasında sosial bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün istifadə edilən ?

fond və qurumlara aiddir

a) Sosial xərclərin maliyyələşdirilməsi fondu

b) Kompensasiya fondu

c) Cavablar düzgündür

d) Regional inkişaf fondu

e) B.C.D cavabları səhvdir
415. Məqsədə uyğunluq prosesi neçə əsas mərhələdən keçir?

a) 3


b) 2

c) 1


d) 4

e) 5
416. Büdcə kəsiri nədir?

a) dövlət məsariflərinin onun gəlirini üstələməsidir

b) dövlət gəlirinin onun məsariflərini üstələməsidir

c) dövlət məsariflərinin onun gəlirindən az olmasıdır

d) dövlət məsariflərinin onun gəlirinə mütənasib olmasıdır

e) dövlət gəlirinin onun məsarifindən çox olmasıdır
417.Antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir?

a) 4 sentyabr 1993-cü il

b) 4 may 1993-cü il

c) 4 aprel 1994-cü il

d) 10 may 1995-ci il

e) 5 oktyabr 1996-cı il


418. Biznes fəaliyyətinin subyekti işgüzar danışıqlar apararkən aşağıdakılar- dan hansıları tətbiq etməlidir?

1.Müxtəlif üsullarla tərəf müqabilinə diqtə etmək.

2.Fikrini qısa ,aydın və məzmunlu bildirmək

3.Faktlara istinad etmək

4.Lokaniklikdən uzaq ,xırda detallarrın üzərində dayanaraq vaxtdan limitsiz istifadə etmək

5.Tərəf müqabilinin üzərində müsbət imic formalaşdırmaq üçün “Mən “sözündən tez–tez istifadə edərək fikirlərinin özünəməxsusluğunu əks etdirmək.

6. Humanistlikdən kənarlaşmamaq .

a) 1.3.6 b)3.5.6 c) 2.3.6 d)2.3.4 e)1.4.5


419.Strateji təsərrüfatçılıq zonasını seçmək üçün aşağıdakılardan hansına diqqət yetirilmir?

a) dövlət büdcəsi

b) texnologiya

c) müştərilər

d) coğrafi region

e) tələbin strukturu və səviyyəsi


420. Xalq təsərrüfatının və onun ayrı-ayrı obyektlərinin idarəetmə funksiyalarını həyata keçirmək üçün istifadə olunan məlumatların məcmusuna nə deyilir?

a) iqtisadi və sosial informasiya

b) iqtisadi informasiya

c) sosial informasiya

d) operativ informasiya

e) cari informasiya


421. Müəyyən qrup obyektlərin vəziyyətini əks etdirən informasiyanın formalaşması, yəğəlması, saxlanması axtarışı işlənməsi və ötürülməsi proseslərini yerinə yetirən sistemə nə deyilir?

a) təhlükəsizlik sistemi

b) informasiya sistemi

c) siyasi sistem

d) sosial sistem

e) iqtisadi sistem


422. Marjinal gəlir dedikdə nə başa düşülür?

a) ümumi gəlirlə dəyişən xərclərin fərqi

b) ümumi gəlirlə ümumi xərcin fərqi

c) dəyişən gəlirlə dəyişən xərcin fərqi

d) qiymətlə maya dəyəri arasındakı fərq

e) sabit xərclə dəyişən xərc arasındakı fərq


423.İnnovasiya biznesini həyata keçirən təşkilati-hüquqi formalara aid deyil?

a) faktorinq firmalar

b) patient firmalar

c) violent firmalar

d) komutant firmalar

e) vençur firmalar

424. Bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı hansı fəaliyyətlə əlaqədardır?

a) biznes fəaliyyətilə

b) kommersiya fəaliyyətilə

c) istehsal fəaliyyətilə

d) istehlak fəaliyyətilə

e) lizinq fəaliyyətilə


425. Biznes nədir ?

1.Biznes işdir

2.İşgüzar münasibətlərin məcmusudur.

3.gəlir gətirən istənilən məşğuliyyətdir.

4.biznesmendir.

5.ticarətçidir.

a) 3.4.5b) 2.3.4. c). 1.2.3. d) 1.2.5. e) 1.3.5.
426. Biznesin mühüm əlamətlərinə aiddir?

1.İqtisadiyyat subyektləri arasında fəaliyyətin dəyişməsi, biznesin ayrı-ayrı növlərinin qarşılıqlı fəaliyyətinə tələbat.

2.Öz maraqlarının reallaşdırılmasına cəhd, öz maraqlarının tərəfdaşına təkid edilməsi.

3.Şəxsi və kollektiv təşəbbüskarlığın təzahürü və qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün riskə getmək qabiliyyəti.

4.Digər tərəfdaşların köməyilə mənfəətini artırmaq.

5. Bəzi qüsurlara baxmayaraq istehsalı genişləndirmək.

a) 1.2.5b) 1.2.4. c). 1.2.3. d) 2.3.4. e) 2.3.5.
427. Sahibkarlıq fəaliyyəti dedikdə nə başa düşülür?

1.Fiziki və hüquqi şəxslərin , onların birliklərinin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmələri üçün təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir.

2. Fiziki və hüquqi şəxslərin özlərinin cavabdehliliyi və əmlak məsuliyyətilə,yaxud digər hüquqi və ya aiziki şəxslərin adından qanunvericiliklə qadağan edilməyən təsərrüfat növləri formasındakı təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir

3.Fisiki və hüquqi şəxslərin məhsul istehsalı, satışı və xidmətlər göstərilməsi formasında həyata keçirdikləri müstəqil təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir.

4. Fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət əldə etmələri üçün öz şəxsi prinsiplərini əsas tutaraq ümumi maraqları hesaba almayaraq həyata keçirdikləri təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir.

5.Fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəəti nəzərə alınaraq istehsal tələbatın keyfiyyətli məhsul istehsalı hesabına ödəmək baxımından təşəbbüskarlıq fıaliyyıtidir.

a) 1.2.5., b) 1.2.4., c) 1.2.3. d) 1.3.4., e) 1.3.5.
428. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə aşağıdakılar məşğul ola bilərlər?

1.Fəaliyyət qabiliyyətli olan respublikanın hər bir bətəndaşı və şəxsi hüquqi şəxslər.

2.Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər.

3.Hər bir xarici vətədaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs.

4.Qanunda nəzərdə tutulmayan bütün fiziki şəxslər

5. mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ancaq vətəndaşlığı olan şəxs

a) 1.2.5 b) 1.2.4 c) 1.2.3 d) 2.3.4 e0 2.3.5

429. Sahibkarların subyektləri kimlər ola bilər?

a). ancaq fərdi adamlar və onların müəssisələri

b). həm fərdi adamlar və ya həm də partnyorların birliyi

c)xüsusi mülkiyyətə sahib olan ayrı-ayrı şəxslər

d) partnyor birliklərinin şəxsi varidatları.

e) tərəfdaşlar və onların xüsusi mülkiyyəti.
430. Sahibkarlıq obyektləri kimi kimlər çıxış edə bilərlər?

a). tərəfdaş birlikləri və istehsal sahələri

b) tərəfdaş birlikləri və müxyəlif təsərrüfat assosiasiyaları

c) icarə kollektivləri və səhmdar cəmiyyətləri.

d) icarə kollektivləri və istehsal sahələri.

e) səhmdar cəmiyyətləri və yoldaşlıq.


431.Strateji təsərrüfatçılıq zonasını seçmək üçün aşağıdakılardan hansına diqqət yetirilmir?

a) dövlət büdcəsi

b) texnologiya

c) müştərilər

d) coğrafi region

e) tələbin strukturu və səviyyəsi


432.Aşağıdakılardan hansı istehlak malları bazarının seqmentləşdirmə əlamətlərinə aid deyil?

a) innovativ

b) demoqrafik

c) coğrafi

d) sosial-iqtisadi

e) psixoloji


433.Biznes fəaliyyəti çox mürəkkəb və riskli olduğundan bu fəaliyyətin məqsədlərinə nail olmaq üçün nəyin hazırlanması səruridir ?

a) biznes –planın

b) cari –planın

c) əməli planın

d) uzunmüddətli planın

e) istehsal planın


83.Biznes – planı hazırlayarkən aşağıdakı hansı tələblər nəzərə alınmır?

a) obyektiv reallığı əks etdirən informasiya

b) yığcam,aydın və dəqiq təkliflər

c) ambisyalı ideyalar

d) iş üçün müəyyənləşdirilmiş vaxtın düzgün seçilməsi

e) mübadilə üçün yararlı valyuta

435.Hansı sənəd yeni ideyaların həyata keçirilməsinin, mövcud istehsalların genişləndirilməsinin əsaslandırılmasını əhatə edir?

a) cari planın

b) biznes-planın

c)əməli planın

d) uzunmüddətli planın

e) istehsal planın


436.Əmtəə birjasında alıcılar və satıcılar arasında sazişlərin bağlanmasında ticarət vasitəçi aşağıdakılardan hansıdır?

a) Broker

b) Menecer.

c) Bukmeker.

d) Diler.

e) Oliqarx.

437. Hansı sənəd məhsul istehsal edən və xidmət göstərən yeni müəssisələrin, yaxud da fəaliyyətdə olanların modernləşdirilməsinə yönəldilmiş əsaslı tikintinin həyata keçirilməsini, texnologiyanın mənimsənilməsini, avadanlığın alınması, kadrların nazırlanması və ixtisaslarının artırılması tələblərini özündə birləşdirən kompleks plandır?

a) bi inkişaf konsepsiyası

b) maliyyə plan

c) znes plan

d) marketinq planı

e) təşkilati planı
438.Hansı dövlət qurumunun xüsusi icazəsi əsasında hesablaşmalar xarici valyuta ilə həyata keçirilə bilər?

a) Mərkəzi Bank

b Vergilər Nazirliyi

c) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

d) Ədliyyə Nazirliyi

e) Xarici İşlər Nazirliyi


439. Nə müəssisənin fəaliyyətinin atrategiyasını müəyyən edən sənəddir?

a) maliyyə plan

b) biznes –plan

c) inkişaf konsepsiyası

d) marketinq planı

e) təşkilati plan


440. Müəssisənin biznes-planının, onun konkret rəaliyyıtinin geniş təhlili əsasında işlənib hazırlanması üçün o aşağıdakını əhatə etməlidir?

a) cavablar düzdür

b) məlum əmtəə istehsalının konkret layihəsinin işlənib hazırlanması

c) yeni növ məhsul istehsalının mənimsənilməsi

d) xidmətlıein göstərilməsi

e) konkret maliyyə mexanizminin göstərilməsi


441.Aşağıdakılardan hansı biznesin mühüm əlamətlərinə aid deyil?

a) qanunvericiliklərin tələblərinə uyğun öz maraqlarının reallaşmasına cəhd

b ) leqal,qeyri- leqal üsullarla mənfəətin artırılmasına cəhd

c) öz maraqlarını biznes üzrə tərəfdaşına təkid edilməsi

d) qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün risqə getmək qabiliyyəti.

e) iqtisadiyyat subyektləri arasında fəaliyyətin dəyişməsi

442. Sahibkarlıq nəzəriyyəsinin inkişaf tarixi neçə mərhələni əhatə edir?

a) 3


b) 2

c) 5


d) 6

e) 7


443. Sahibkarlıq haqqında nəzəriyyədə sahibkarlıq fəaliyyəti hansı əsas cəhətlər göstərilir?

a) yaradıcılıq, sərbəstlik, intellektuallıq

b) risk, yenilikçilik, şəxsi keyfiyyətlər

c) istehsalın təşkili, özünü reallaşdırma

d) üstün, səlahiyyətli, nüfuzlu olmaq

e) yaradıcılıq, nüfuzlu olmaq


444. Hər bir kreditor, potensial investor müəyyən bir layihənin həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul etməzdən əvvəl aşağıdakını etməlidir?

a) cavablar düzdür

b) biznes planla tanış olur

c) təklif edilən layihənin nə qədər riskli olmasını müəyyənləşdirir

d) təklif edilən layihənin nə qədər perspektivli olmasını müəyyənləşdirir

e) layihənin nə qədər real olmasını müəyyənləşdirir


445. İ.Sumpeter sahibkarlıq fəaliyyətinə sövq edən motivləri necə qruplaşdırır?

1. üstün, səlahiyyətli, nüfuzlu olmaq tələbatı

2. rəqiblərlə və özüylə mübarizədə qələbə əzmi

3. sahibkarın idarəetmə bacarığının olması

4. işlərin sərbəst aparılmasının verdiyi yaradıcılıq sevinci

5. mənfəət qazanmaq

a) 2,3,5 b) 1,2,5 c) 1,2,4 d) 3,4,5 e) 1,3,4


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə