Buxoro davlat universiteti 9-3 ppss-20 guruh talabasi ashirova muhayyo tolibjon qizining sotsial psixologik praktikum fanidan “sotsial psixologik tadqiqot metodologik muammolari” mavzusida tayyolagan slaydi rejaYüklə 293,73 Kb.
tarix10.06.2023
ölçüsü293,73 Kb.
#116474
Ashirova Muhayyo Sotsial psixologik praktikum


BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
9-3 PPSS-20 GURUH TALABASI ASHIROVA MUHAYYO TOLIBJON QIZINING sotsial psixologik praktikum FANIDAN “sotsial psixologik tadqiqot metodologik muammolari” MAVZUSIDA TAYYOLAGAN SLAYDI

REJA:
1. Sotsial psixologik tadqiqotlar metodologiyasi tushunchasi
2. Sotsial psixologiyning asosiy metodlari. Kuzatish metodi
3. Sotsial psixologik eksperiment
1. Sotsial psixologik tadqiqotlar metodologiyasi tushunchasi
Har qanday fan boshqa fanlardan faqatgina mavzu bahsi yoki paydo bo`lish tarixi bilangina emas, balki faktik ma`lumotlar to’plash, u yoki bu g’oyani isbotlash uchun ishlatiladigan uslublari bilan ajralib turadi. Uslublar mukammalligi aslida nazariy taraqqiyotni, fan taraqqiyotini belgilovchi asosiy omildir. Buning bir qancha sabablari mavjud bo`lib, ular avvalo jamiyatda ro’y berayotgan keskin o`zgarishlarning sabablaridan biri hisoblangan fan-texnika taraqqiyoti maqsadlari bilan fan maqsadalarining uyg’unlashuvi, amaliyotning fan oldiga qo’yayotgan talablari darajasining tobora ortib borayotganligi, tadqiqot qilish vositalarining murakkablashib borayotganligi va nihoyat har bir fanda ro’y berayotgan o`z tadqiqot printsiplari va tekshirish usullarning qayta ko’rib chiqishga intilishning yaqqol namoyon bo`layotganligidir. Sotsial psixologiya to’g’risida gapiriladigan bo`lsa, shuni aloxida ta`kidlash lozimki, avvalo jamiyatning bu fan oldiga qo’yayotgan talablari o`ziga xos bo`lib, bu talablarga javob berish uchun uning tekshirish uslublari u darajada mukammal emasligidadir. Chunki shu davrgacha sotsial psixologiyada kuzatilgan narsa shu bo`ldiki, bu yerda nazariy ishlar tadbiqiy ishlardan ancha ko`pdir. Shuning uchun ham, G.M.Andreeva sotsial psixologiyaning metodologik muammolariga to’xtalar ekan, uning bu boradagi intilishlari, vazifalari ko`pligini ta`kidlaydi. Metodologik muammolarga qiziqish, deb yozadi u, sotsial psixologiyaning kuchsizligi emas, balki uning yetilish davriga kirganligining belgisidir.
"Metodologiya" tushunchasining ilmiy mohiyati nimada? Bu tushunchani turli nazariy qarashlardagi olimlar va turli tilda turlicha sharhlaydilar va tushunadilar. Masalan. Amerikalik psixologlar metodologiya deganda, tadqiqot jarayonida ishlatiladigan barcha tadqiqot uslublari va texnik jarayonlarini tushunadilar. Lekin "metodologiya" tushunchasi aslida uslublar yigindisidan kengroq tushunchadir. Hozirgi zamon Yevropa mamlakatlaridagi olimlar, xususan, rus olimlari fandagi metodologiya deganda, ushbu fan falsafiy asoslari va nazariy qonuniyatlaridan kelib chiqadigan bilimlar bilan tekshirishning konkret usullari majmuasini tushunadilar. Ya`ni, "metodologiya" tushunchasi "konkret metodlar" yoki texnik usullar tushunchalaridan kengroqdir.
Sotsial psixologik tadqiqotlarning metodologik muammolariga quyidagilar kiradi: Birinchidan, empirik ma`lumotlar muammosi, ya`ni ko’p turdagi ma`lumotlarni sotsial psixologik ma`lumotlar sifatida qabul qilish mumkin. Chunki, bixevioristlar bunday ma`lumotlar sifatida ko`z bilan ko’rib qayd qiladiganlar xulq-atvor shakllarini qabul qilishsa, kognitiv psixologiya vakillari faqat ongga taalluqli bo`lgan belgilarini tushunadilar. Demak, har qanday tadqiqotchi ish boshlamay turib, avvalo nimani empirik birlik qilib olishini aniq tasavvur qilishi va uning nazariy jihatlari to`g’risida tasavvurga ega bo`lishi kerak. Bundan tashqari, tadqiqot birligi aniqlangan taqdirda, qanday hajmdagi birliklar tadqiqotchini qanoatlantirishi masalasi ham muhimdir. Masalan, sotsial psixologiya bo’yicha sof eksperimental ish qilinganda, ilgari sinalgan usul yordamida cheklangan miqdordagi kishilar yoki guruhda tadqiqot o’tkazish mumkin bu eksperimental ma`lumotlar deyiladi. Lekin, ba`zan tadqiqotchi ko`p sonli tekshiruvchilar bilan ish ko’radiki, bunda turli guruhlarni o`zaro taqqoslash bilan ma`lumotlarning to`g’ri yoki noto`g’riligi aniqlanadi. Bunday tadqiqotlar korrellyatsion tadqiqotlar deb ataladi.
Sotsial psixologik tadqiqotlarning metodologik muammolariga quyidagilar kiradi: Birinchidan, empirik ma`lumotlar muammosi, ya`ni ko’p turdagi ma`lumotlarni sotsial psixologik ma`lumotlar sifatida qabul qilish mumkin. Chunki, bixevioristlar bunday ma`lumotlar sifatida ko`z bilan ko’rib qayd qiladiganlar xulq-atvor shakllarini qabul qilishsa, kognitiv psixologiya vakillari faqat ongga taalluqli bo`lgan belgilarini tushunadilar. Demak, har qanday tadqiqotchi ish boshlamay turib, avvalo nimani empirik birlik qilib olishini aniq tasavvur qilishi va uning nazariy jihatlari to`g’risida tasavvurga ega bo`lishi kerak. Bundan tashqari, tadqiqot birligi aniqlangan taqdirda, qanday hajmdagi birliklar tadqiqotchini qanoatlantirishi masalasi ham muhimdir. Masalan, sotsial psixologiya bo’yicha sof eksperimental ish qilinganda, ilgari sinalgan usul yordamida cheklangan miqdordagi kishilar yoki guruhda tadqiqot o’tkazish mumkin bu eksperimental ma`lumotlar deyiladi. Lekin, ba`zan tadqiqotchi ko`p sonli tekshiruvchilar bilan ish ko’radiki, bunda turli guruhlarni o`zaro taqqoslash bilan ma`lumotlarning to`g’ri yoki noto`g’riligi aniqlanadi. Bunday tadqiqotlar korrellyatsion tadqiqotlar deb ataladi.
Ikkinchi metodik muammo bu u yoki bu sotsial psixologik nazariya asosida qonuniyatlar yaratish va ilmiy taxminlar qilish muammosi. Ilmiy tadqiqot boshlashdan oldin tadqiqotchi ma`lum taxminlar yuritadi, lekin bu taxminlarning aniq chiqishi o’sha muammo bo’yicha pishiq puxta nazariyaning bor ekanligiga bevosita bog’liq. Shuning uchun ham ko`pincha fan sohasiga endigina qadam qo’ygan yosh olim yoki tadqiqotchi gipotezalar, taxminlar bayon etishga qiynaladi, chunki sotsial psixologiyada ayniyatlar ayrim, alohida tadqiqotlardan umumiy xulosa olish orqali o`tkazilmaydi.
Uchinchi muammo bu sotsial psixologik muammolarning sifati masalasi, ya`ni qanday ma`lumotni sifatli, ishonarli deb atash mumkinligi masalasidir.
Sotsial pspxologik ma`lumotlarning ishonchliligi.
Sifat haqida gap ketganda, tadqiqotchining tadqiqot ob`ektini qanchalik to`g’ri tanlangani hamda to’plagan ma`lumotlarining ishonchliligini qanday usullar bilan tekshirganligi nazarda tutiladi.
Ba`zan tadqiqotchi tekshiruvchilarni taxminan, tartibsiz tarzda tanlaydi. Bu narsa uning reprezentativlilik qonunini buzganligi belgisidir. Yo`l qo’yilishi mumkin bo`lgan yana bir kamchilik bu o’sha o`rganish ob`ektining hajmi yoki soni xususida. Chunki amaliyotda ko`pincha tekshiriluvchi qanchalik ko`p bo`lsa, ma`lumot shunchalik ishonchli bo`ladi, degan noto`g’ri fikr mavjud. Agar tadqiqotchi ish boshlashidan oldin, ayni maqsadlarini, vazifalarini tadqiqotning nazariy asosini yaxshi bilgan holda to`g’ri ilmiy taxminlar gipotezalar ilgari surilgan bo`lsa, u kichikroq guruhda o’tkazgan eksperimentlarning ma`lumotiga ham ishonishi mumkin (masalan, hozirgi moddaga munosabatni talabalarning bir qancha akademik guruhida o’rganish mumkin).
Lekin tadqiqot uslubini metodlarini to`g’ri tanlashda pilotaj-sinov tadqiqoti o’tkazishning ahamiyati kattadir. Unda o’sha gipotezalarning qanchalik asosliligini ham, metodikaning aynan maqsadga muvofiqligini ham, tekshiriluvchilar ob`ektining to`g’ri tanlanganligini ham ma`lumotlarning turg’unligi, ishonchliligini ham tekshirib olish mumkin. Bundan tashqari, shu bosqichda tadqiqotchi eksperiment yoki anketa o’tkazish uchun qulay vaziyat va vaqtni belgilash, o`z yordamchilarining ishga qanchalik yaroqliliklarini ham sinab olish imkoniyatiga ega bo`ladi.
Lekin asosiy tadqiqot o’tkazilgandan so’ng tekshiruvchi to’plagan ma`lumotlarning asosligi (validlilik), ya`ni tanlangan uslubining aynan shu sifatlarini tekshirishga qaratilganligini, ularning turg’unligini, ya`ni har qanday sharoitda ham shu metod yordamida va shu sharoitda ayni shu xildagi ma`lumot to’plashini va ma`lumotlarning aniqligini, ya`ni tanlangan uslub maqsadga muvofiqligini isbotlab berishi kerak.
Nihoyat, ma`lumotlarning sifati tadqiqotchining o`z ishlari bo’yicha tuzgan hisobotiga ham bog’liq. Sotsial psixologik tadqiqot haqidagi hisobot quyidagi bo`limlarni o`z ichiga oladi:
  • Kirish qismi, bu yerda tadqiqotni o’tkazishdan ko`zlangan maqsad, unga sabab bo`lgan shart-sharoitlar hamda uni kimlar o’tkazganligi yoziladi.
  • Dastur qismi, bu yerda foydanilgan adabiyotlar, tadqiqotning maqsad va vazifalari, ilmiy taxmin gipotezalar beriladi.
  • Tadqiqot ob`ekti va uslublar empirik tadqiqot ob`ektining xususiyatlari, tanlangan metodlar, sinov bosqichida to’plangan ma`lumotlar, ularning ishonchliligi qanday usullarda tekshirilganligi yoziladi.
  • Gipotezalardan keltirib chiqariladi, ularning qanchalik isbotlanganligi kichik jadvallar yoki grafiklarda ko’rsatiladi.
  • Xulosa va tavsiyalar ular tadqiqotning mantig’idan chiqariladi.
  • Yakuniy, barcha qilingan ishlar bo’yicha yakun yasalib, kelajak uchun rejalar belgilanadi.
  • Ilova. Bu qismda ishlatilgan uslublar, texnik vositalar bayon etilib, kompyuter dasturlari, statistika ma`lumotlari, katta jadvallar va shunga o’xshash tadqiqotga taalluqli hujjatlar ilova qilinadi.

  • Yuqorida bayon etilgan barcha metodologik ishlarga qarashli tadbirlarning sifati va saviyasi tadqiqotchining qanchalik ilmiy savodxon ekanligini belgilovchi ko’rsatkichlar hisoblanadi va u o’tkazgan ilmiy tadqiqot ishining bahosini belgilaydi.

Sotsial psixologiyada qo’llanilgan metodlar psixologiyaning boshqa tarmoqlarida ishlatiladigan metodlari nomi bilan hamda maqsadlarga ko’ra farq qilmasada, sotsial psixologik tadqiqotdagi uslublar o`ziga xos xususiyatlarga hamda ko’rinishlarga ega. Bu o`ziga xoslik avvalo tadqiqot qamrab oladigan sotsial kontekstdan, uning xilma xil ko’rinishlarida shaxs va guruhlar psixologiyasidan kelib chiqadi. Metodologik muammolarda aytib o’tilganidek, sotsial psixologik tadqiqotda nimani o`rganish qancha vaqt mobaynida o`rganish kabi muhim muammolar hal etilgandan keyingina tekshirish vositasi va uslublari aniqlanadi.
Masalan, umumiy psixologiyada kuzatish metodini oladigan bo`lsak, u sotsial psixologiyada o`ziga xos sotsial sharoitlarda o`ziga xos vaziyatlarda va ma`lum guruhlarda ishlatiladi. Bunda tadqiqotchi eng avvalo nimani kuzataman, qanday yo`l bilan kuzataman, kuzatuv birligi qilib nimani olaman, kuzatuvni qancha vaqt mobaynida davom ettiraman degan qator savollarga javob topgandan keyingina ilmiy tadqiqotini boshlaydi. Demak, kuzatish metodi yordamida aniq ishlab chiqilgan reja asosida kuzatuvchining qiziqtirgan u yoki bu sotsial xulq-atvor shakllari qayd etiladi.
Bu uslub qo’llanilganda tadqiqotchi bir qancha qoidalarga rioya qilishi lozim. Chunonchi, kuzatish maqsadining aniq bo`lishi va uning ilmiy maqsadlarga mos kelishi, kuzatish shaklini tanlash va kuzatish natijalarini qayd etish usullarini ishlab chiqish, ma’lum reja sxema asosida muttasil kuzatuv olib borish, olingan natijalarning asosliligi va ishonchliligini boshqa usullar yordamida tekshirib ko’rish.
Kuzatuvchining tadqiqot mobaynida tutgan mavqeiga ko’ra kuzatish har xil bo`ladi. Masalan, ba’zi hollarda kuzatuvchi kuzatish ob’ekti bo`lmish odamlar guruhi bilan birga yashab, ularga qo’shilib ish tutib, tabiiy sharoitlarda ma’lumot to’playdi. Bunday kuzatish turi "Birgalikdagi kuzatuv" deb ataladi. Bunday kuzatishning klassik misoliga amerikalik sotsial psixolog U.Uaytning o’smirlar psixologiyasi, ular guruhidagi sotsial psixologik hodisalarni o`rganishga qaratilgan mashxur tadqiqotini kiritish mumkin. Rus tadqiqotchilaridan Alimaskin ham tarbiyasi og’ir o’smirlar xulq-atvorining sotsial motivlarini o`rganish maqsadida ular bilan uzoq vaqt mobaynida bo`lib, ma`lumot to’plagan.
U kuzatishlari oqibatida 92% tarbiyasi og’ir bolalarning o`z sinfida va oilasida yaqin kishilari bo`lmaganligini aniqlagan.
Boshqa hollarda esa kuzatuvchi o`z ob`ektini chetdan kuzatadi, shuning uchun ham bunday kuzatuv turi "chetdan kuzatuv" yoki "ob`ektiv kuzatish" deb ataladi. Bu usul xuddi umumiy psixologiyada bo`lgani kabi tashqi xulq-atvorini qayd qilish natijasida ma`lumot to’plashga asoslanadi. Bunday yo`l bilan ilmiy faktlarni isbot qilish qiyin, lekin baribir, u ham sotsial psixologiyada yordamchi usul sifatida ishlatiladi. Oxirgi paytlarda ob`ektiv kuzatishning "muxim vaziyatlarni qayd etish" formasi keng qo’llanilmoqda. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, unda alohida shaxs yoki odamlar guruhi kutilmagan, tasodifiy vaziyatga solinib, ularning shu vaziyatga munosabati, undan chiqish yo`llari, ziddiyatlarga munosabati, qiyin holatda o`zini qanday tutishi kuzatiladi. Masalan, tabiiy sharoitlarda ham o`quvchilar guruhlarida turli munozarali o’yinlar sharoitini yaratish yo`li bilan har bir shaxsning sotsial psixologik sifatlarini kuzatib, qayd etish mumkin.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR
G‘oziyev E.G‘. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent, 2010. G‘oziyev E.G‘. Sotsial psixologiya. – Toshkent., 2012. .G‘oziyev E.G‘. Menejment psixologiyasi. – Toshkent., 2001. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya: o‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2013. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012 Maxmudov M. Boshqaruv psixologiyasi. Toshkent: 2006.
Yüklə 293,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə