Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərəYüklə 133,84 Kb.

tarix28.08.2018
ölçüsü133,84 Kb.


1

.BXH-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə  edən əlamətlərə 

aid deyil:

a) dövlətin hüquq sistemi çərçivəsindən kənara çıxır;

b) subyekt qismində müxtəlif dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxsləri 

çıxış edir;

c) bu münasibətlər beynəlxalq əlaqələrdən, beynəlxalq həyatdan 

irəli gəlir;

d) bu münasibətlər dövlətlərarası münasibətlərdir;

e) bu münasibətlər qeyri-dövlətlərarası münaibətlər.

2

 “Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?

a)2000-ci il;   b) 2001-ci il;  c) 2002-ci il;  d) 2005-ci il;   e) 2009-

ci il.

3

Beynəlxal hüquq və beynəlxalq xüsusi hüququn fərqləndirmə əlaməti deyil:A)mənbələrinə görə B)predmetinə görə 

C)məsuliyyətin növünə görə D)subyektlərinə görə E)müddətinə 

görə

4

Beynəlxalq xüsusi hüquqa verilən təriflərdən hansı daha düzgündur?

a)  Beynəlxalq xüsusi hüquq  mülki dövriyyədə baş verən 

beynəlxalq xarakterli və ya xarici elementli xüsusi hüquq 

münasibətlərini tənzimləyən hüquq normalarının məcmusuna 

deyilir; 

b) )  Beynəlxalq xüsusi hüquq  beynəlxalq xarakterli və ya xarici 

elementli xüsusi hüquq münasibətlərini tənzimləyən hüquq 

normalarının məcmusuna deyilir;

c) )  Beynəlxalq xüsusi hüquq  mülki dövriyyədə baş xarici 

elementli xüsusi hüquq münasibətlərini tənzimləyən hüquq 

normalarının məcmusuna deyilir; 

d) )  Beynəlxalq xüsusi hüquq  mülki dövriyyədə baş verən 

beynəlxalq xarakterli münasibətlərini tənzimləyən hüquq 

normalarının məcmusuna deyilir;

e) )  Beynəlxalq xüsusi hüquq xüsusi hüquq münasibətlərini 

tənzimləyən hüquq normalarının məcmusuna deyilir.
5

Xarici elementli vərəsəlik münasibətləri zamanı daşınar əmlakla 

bağlı vərəsəlik işlərinin icraatını hansı  dövlətin səlahiyyətli 

idarələr həyata keçirir?

a)miras qoyan vəfat edərkən vətəndaşı olduğu ölkənin səlahiyyətli 

idarələri;

b) miras qoyanın sonuncu  daimi yaşayış yerinin olduğu ölkənin 

səlahiyyətli idarələri;

c) miras qoyanın müvəqqəti yaşadığı ölkənin səlahiyyətli idarələri;

d)əmlakın yerləşdiyi ölkənin səlahiyyətli idarələri;

e) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin səlahiyyətli idarələr.

6

Kolliziya sözünün hərfi mənası nədir?a)birləşmə ;  b) qoşulma ;   c) toqquşma;  d) həll etmə; e) inkar 

etmə.


7

kollizion normalar öz əksini hansı qanunda tapmışdır?

a) “Veksellər haqqıda “qanun b) “Çeklər haqqında “qanun ;c) 

“Beynəlxalq müqavilələr haqqında “qanun ; d) “Beynəlxalq 

xüsusi hüquq  haqqında “qanun; 

e) “Sahibkalıq haqqında” qanun.

9

Unifikasiya edilmiş maddi hüquq normalarının əks olunmadığı qanunu göstərin .

a) “Veksellər haqqıda “qanun b) “Çeklər haqqında “qanun ;c) 

“Beynəlxalq müqavilələr haqqında “qanun ; d) “Beynəlxalq 

xüsusi hüquq  haqqında “qanun; 

e) “Sahibkalıq haqqında” qanun.

10

Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbəyi kimi əsas götürülə bilməz.a) Polis haqqında  “qanun b) Müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında 

qanun c) Beynəlxalq arbitiraj haqqında qanun d) Xarici 

investisiyaların qorunması haqqında qanun e) Əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayanşəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanun

11

Hüquq sahəsi kimi beynəlxalq xüsusi hüququn sisteminin müəyyən edilməsi zamanı nə əsas götürülür?

a) kollizion metod;  b) maddi-hüquqi metod ; c) “Beynəlxalq 

xüsusi hüquq  haqqında “qanunun strukturu ; d) Beynəlxalq 

arbitiraj haqqında qanunun strukturu  E) Xarici investisiyaların 

qorunması haqqında qanunun strukturu.

 12

Xarici elementli vərəsəlik münasibətləri zamanı vərəsəsiz 

daşınmaz əmlakın hüquqi taleyi necə həll olunur?

a) əmlak sahibinin ölərkən vətəndaşı olduğu dövlətə verilir;

b) əmlakın ərazisində yerləşdiyi dövlətə verilir;

c)bələdiyyələrə verilir;

d) əmlak sahibinin daimi yaşadığı ölkəyə verilir;

e) əmlak sahibinin müvəqəti yaşadığı ölkəyə verilir.

13

Kollizion normanın həcm hissəsində nə göstərilir?a) normanın tətbiq ediləciyi hüquq münasibətlərinin dairəsi;

b) hüquq münasibətlərinə tətbiq ediləcək qanun ;

 c) ailə-nikah münasibətləri, 

d) əmək münasibətləri,

e) inzibati münasibətlər.

14

Universal beynəlxalq  müqavilələr unifikasiyasını hansı təşkilat aparmır?

a) Beynəlxalq xüsusi hüquq üzrə Haaqa Konfransı ;  b) 

Beynəlxalq Ticarət Hüququ üzrə Komissiya ; c) Xüsusi Hüququn 

Unifikasiyası üzrə Beynəlxalq İnstitut; d) Ticarət və İnkişaf üzrə 

BMT Konfransı ; e) Ərəb Dövlətlər Liqası.

15

.Kollizion normanın bağlanma hissəsində nə göstərilir?a) normanın tətbiq ediləciyi hüquq münasibətlərinin dairəsi;

b) hüquq münasibətlərinə tətbiq ediləcək qanun ;

 c) ailə-nikah münasibətləri, 

d) əmək münasibətləri,

e) inzibati münasibətlər.16

 İkitərəfli kollizion norma nədir?

a)normanın bağlanma hissəsində hüququ tətbiq ediləcək dövlət 

göstərilir;

b) normanın bağlanma hissəsində tətbiq ediləcək hüququ seçmək 

üçün konkret dövlətin hüququna deyil,ümumi prinsipə istinad 

edilir;

c) tətbiq ediləcək hüquq haqqında qəti göstəriş verirvə heç bir halda dəyişdirilə bilməz;

d)tərəflər tətbiq ediləcək hüquq haqqında seçmək imkanına malik 

olur;

e) tətbiq ediləcək hüququ seçmək üçün bir neçə qaydadan istifadə edilir.

 

17Dispozitiv kollizion norma nədir?

a)normanın bağlanma hissəsində hüququ tətbiq ediləcək dövlət 

göstərilir;

b) normanın bağlanma hissəsində tətbiq ediləcək hüququ seçmək 

üçün konkret dövlətin hüququna deyil,ümumi prinsipə istinad 

edilir;


c) tətbiq ediləcək hüquq haqqında qəti göstəriş verirvə heç bir 

halda dəyişdirilə bilməz;

d)tərəflər tətbiq ediləcək hüquq haqqında seçmək imkanına malik 

olur;


e) tətbiq ediləcək hüququ seçmək üçün bir neçə qaydadan istifadə 

edilir. 


 

18

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə   fiziki şəxsin şəxsi qanununa aid deyil

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

19

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə hüquqi şəxsin şəxsi qanun hesab edilir

a) təsis edildiyi ölkənin  qanunu

b) inzibati aparatının yerləşdiyi ölkənin qanunu

c) fəaliyyət göstərdiyi  ölkənin qanunu

d) filialının yerləşdiyi ölkənin qanunu 

e) nümayəndəliyin yerləşdiyi ölkənin qanunu
20

Əqdin formasına hansı ölkənin qanunu tətbiq olunur?

a) tərəflərin seçdiyi ölkənin qanunu;

b)əqdin bağlandığı yerin qanunu;

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

21

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə hansı hallarda geriyə istinad və ya üçüncü dövlətin hüququna istinad edilir?

1.ailə münasibətləri tənzimlənərkən xarici hüququn tətbiqi 

zamanı; 

2.vərəsəlik hüquq münasibətlərinə baxılarkən;

3.fiziki şəxsin şəxsi qanunu müəyyən edilən zaman;

4.əmlak münasibətləri tənzimlənərkən xarici hüququn tətbiqi 

zamanı; 

5.qeyri-əmlak münasibətləri tənzimlənərkən xarici hüququn 

tətbiqi zamanı; 

6.əmək münasibətləri zamanı 

a) 1.4.6  b) 2.3.5  c) 1.2.3  d) 4.5.6  e) 3.5.6

22

“Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə tətbiq olunmalı hüquqdan asılı olmayaraq müvafiq münasibətləri tənzimləyən 

Azərbaycan Respublikası hüququnun normaları tətbiq edilir.” 

hansı anlamını bildirir?

a) qarşılılıq  və retorsiya b) ümumi qayda haqqında qeyd-şərt;  c) 

imperativ norma ;  d)interlokal kolliziya  e) qanunu üstələmə

23

. “Bir neçə hüquq sisteminin qüvvədə olduğu dövlətin hüququnun tətbiq

ediləcəyi hallarda, bu dövlətin hüququ həmin hüquq 

sistemlərindən hansının

tətbiq olunacağını müəyyən edir. Belə tətbiq qaydası müəyyən 

olunmadıqda,

işin halları ilə daha sıx bağlı olan hüquq sistemi tətbiq 

edilməlidir.” .” hansı anlamını bildirir?

a) qarşılılıq  və retorsiya b) ümumi qayda haqqında qeyd-şərt;  c) 

imperativ norma ;  d)interlokal kolliziya  e) qanunu üstələmə24

. Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə   fiziki şəxsin 

şəxsi qanunun hansıdır?

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

 

25

Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilməsi və ya

fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması hansı ölkənin hüququ 

ilə həyata keçirilir?

a) işə baxan məhkəmənin mənsub  olduğu ölkənin hüququ;

b) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

c) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

26

Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyəti hansı qanunla müəyyən olunur?a) təsis edildiyi ölkənin  qanunu

b) inzibati aparatının yerləşdiyi ölkənin qanunu

c) fəaliyyət göstərdiyi  ölkənin qanunu

d) filialının yerləşdiyi ölkənin qanunu

e) nümayəndəliyin yerləşdiyi ölkənin qanunu

27

Dövlət immuniteti məzmun baxımından hansı elementlərdən ibarətdir?

1.məhkəmə immuniteti,məhkəmə qərarlarının məcburi icrasından 

immunitet;

2. inzibati,məhdud,mütləq immunitet;

3.iddianı qabaqcadan təmin etmə ilə bağlı tədbirlərin tətbiqindən 

immunitet;

4.dövlət mülkiyyətinin immuniteti,dövlət əqdlərinin immuniteti;

5. mütləq,qeyri-məhdud,funksional immunitet.

a)1.2.5   b)1.3.4   c)2.3.5   d)3.4.5   e)  2.3.428

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunun 30-cu 

maddəsinə  görə vəsiyyətnamənin forması üçün zəruri olan 

göstərişlər hansılardır?

1.Miras qoyanın vəsiyyət etmək qabiliyyəti,

2.Miras qoyanın vətəndaşlığı, 

3. Miras qoyanın şəxsi keyfiyyətləri və ya şəxsi keyfiyyətləri 

haqqında tələb ediləcəyi mümkün olan göstərişlər

4. Miras qoyanın əmlak vəziyyəti;

5. Miras qoyanın ailə vəziyyəti.

a) 1.2.3  b) 1.3.5  c)2.4.5   d) 2.3.4  e)  3.4.5

29

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanun üçün xarakterik deyil deyil:

a) 2000-ci ildə qəbul olunub;

b) 7 fəsildən ibarətdir:

c) Qanunda inzibati xarakterli münasibətlə də tənzimlənir;

d) 30 maddədən ibarətdir;

e) Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbələrindən biridir.  

30

Beynəlxalq xüsusi hüquq  münasibətlərinə aid deyil:a) beynəlxalq mülki münasibətlər

b) əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlər, 

c) ailə-nikah münasibətləri, 

d) əmək münasibətləri,

e) inzibati münasibətlər.

31

Hüquq münasibətlərinin xarici elementinin kateqoriyaları hansılardır?

1.subyektdə ifadə olunan xarici element;

2.obyektdə ifadə olunan xarici element;

3. hüquq münasibətinin əmələ gəlməsi əsasında duran hüquqi 

fakta aid olan  xarici element;

4.kolliziyada ifadə olunan xarici element;

5. prinsipdə ifadə olunan xarici element.

a) 1.2.4   b)1.2.3  c)2.3.4 d) 2.4.5  e)1.2.5
32

Nikahın bağlanması zamanı tələb olunan maddi şərtlərə aid deyil:

a) monoqamiya;  b) nikah yaşı;  c) tərəflərin qolumluq əlaqəsi;  d) 

tərəflərin könüllülüyü; e) nikahın qeydiyyatı məsələsi 

33

Müqavilə tərəfləri arasında həmin müqaviləyə tətbiq edilməli hüquq

barədə razılıq olmadığı halda, bağışlama müqaviləsində hansı 

tərəflərin təsis

olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin 

hüququ tətbiq

edilir:


a)hədiyyə edənin;  b) hədiyyə alanın  c)etibarnamə alanın ; d) 

üçüncü tərəfin e) vərəsənin

34

Müqavilə tərəfləri arasında həmin müqaviləyə tətbiq edilməli hüquq

barədə razılıq olmadığı halda, daşıma müqaviləsində Hansı 

tərəflərin təsis

olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin 

hüququ tətbiq

edilir:


a)satıcının;  b) alıcının  c)etibarnamə alanın ; d) üçüncü tərəfin e) 

daşıyıcının

35

Əqdlərin forması hansı ölkənin  hüququna tabedir.a)tərəflərin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququna

b)əmlakın olduğu ölkənin hüququna

c)onların bağlandığı yerin hüququna

d)əqdin daha sıx bağlı olduğu ölkənin hüququna

e)məhkəmənin hüququ

36

Şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarına, onların müdafiəsinə hansı ölkənin hüququ tətbiq edilir?

a)bu hüquqların həyata keçirildiyi ölkənin hüququ

b) məhkəmənin hüququ

c)hüquqların daha sıx bağlı olduğu olkənin hüququ

d) fiziki şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ

e) fiziki şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin hüququ
37

Müqavilə tərəfləri arasında, müqavilə ilə bağlı tətbiq olunmalı 

hüquq barədə razılaşma olmadıqda, auksionda, müsabiqədə və ya 

birjada bağlanan müqavilələrə hansı ölkənin hüququ tətbiq edilir?

a) müqavilənın daha sıx bağlı olduğu ölkənin hüququ

b) auksionun, müsabiqənin keçirildiyi və ya birjanın yerləşdiyi 

ölkənin hüququ

c) alıcının ölkəsinin hüququ ilə

d) satıcının ölkəsinin hüququ ilə

d) məhkəmənin hüququ.

38

Etibarnamənin forması və qüvvədə olması müddəti hansı ölkəninhüququ ilə müəyyən olunur?

a) etibarnaməni verənin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə

b)etibarnaməni alanın vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə

c)onun verildiyi ölkənin hüququ ilə ;

d)etibarnamə ilə ediləcək hərəkətin yerinə yetirildiyi ölkənin 

hüququ ilə.

39

Predmeti torpağa mülkiyyət hüququ və ya torpaqdan istifadə hüququ

olan əqdin forması hansı ölkənin hüququ ilə müəyyən edilir?

a)tərəflərin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə;

b)əmlakın olduğu ölkənin hüququ ilə;

c)onların bağlandığı yerin hüququ ilə;

d)əqdin daha sıx bağlı olduğu ölkənin hüququ ilə;

e)həmin torpağın yerləşdiyi ölkənin imperativ hüququ ilə

40

Müqavilə tərəfləri arasında, müqavilə ilə bağlı tətbiq olunmalı hüquq

barədə razılaşma olmadıqda, birgə fəaliyyət barədə və tikinti 

podrat müqavilələrinə hansı ölkənin hüququ tətbiq olunur?

a)belə fəaliyyətin həyata keçirildiyi və ya müqavilə ilə nəzərdə 

tutulan nəticələrin yarandığı ölkənin hüququ;

b) alıcının ölkəsinin hüququ ilə

c) satıcının ölkəsinin hüququ ilə

d) müqavilənin bağlandığı ölkəsinin hüququ ilə

e) müqavilənın daha sıx bağlı olduğu ölkənin hüququ41

Müqavilə tərəfləri arasında, müqavilə ilə bağlı tətbiq olunmalı 

hüquq

barədə razılaşma olmadıqda, daşınmaz əmlak barədə müqaviləyə hansı ölkənin hüququ tətbiq olunur?

a) alıcının ölkəsinin hüququ ilə

b)satıcının ölkəsinin hüququ ilə

c)daşınmaz əmlakın olduğu ölkənin hüququ

d) müqavilənin bağlandığı ölkəsinin hüququ ilə

e) müqavilənın daha sıx bağlı olduğu ölkənin hüququ

 

42

Müqavilə ilə bağlı tərəflərin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi, müqavilənin təfsiri, icrası, icra edilməməsi, xitamı, 

lazımi qaydada icra edilməməsinin və etibarsızlığının nəticələri, 

habelə müqavilə ilə əlaqədar tələbin güzəşti və borcun 

köçürülməsi hansı ölkənin hüququ ilə tənzimlənir.

a)müqavilənin icra olunduğu ölkənin hüququ ilə

b)borcun köçüruldüyü ölkənin hüququ ilə

c) tələbin güzəşt edildiyi ölkənin hüququ ilə

d)tərəflərin razılığı ilə seçilən ölkənin hüququ ilə

e) malı ixrac edən tərəfin ölkəsinin hüququ ilə

43

Əsassız varlanma nəticəsində yaranmış öhdəliklərə hansı ölkənin hüququ tətbiq olunur.

a)əsassız varlanmanın baş verdiyi ölkənin  hüququ;

b) zərərçəkənin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu;

c) ziyan vuranın vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu;

d)  əsassız varlanma obyektinin olduğu ölkənin hüququ;

e) zərərçəkənin daimi yaşadığı ölkənin qanunu;

44

Malın alınması və ya xidmətin göstərilməsi ilə əlaqədar istehlakçıya

dəyən ziyanın ödənilməsi haqqında tələbə istehlakçının seçimi 

əsasında hansı hüquq tətbiq edilir?

1. istehlakçının yaşadığı və ya adətən olduğu ölkənin hüququ;

2. istehsalçının və ya xidmət göstərən şəxsin yerləşdiyi və ya 

yaşadığı ölkənin hüququ;

3. istehlakçının malı aldığı və ya ona xidmət göstərildiyi ölkənin 

hüququ;


4.malın satıldığı ölkənin hüququ

5.istehsalçının vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ

a) 1.2.5   b) 1.2.3  c)2.3.4  d)3.4.5  e)1.3.545

Ziyan vurma nəticəsində əmələ gələn öhdəliklər üzrə tərəflərin 

hüquq və

vəzifələri  hansı ölkənin hüququ ilə müəyyən olunur?

a) ziyanin vurulduğu yerin qanunu;

b) zərərçəkənin vətəndaşə olduğu ölkənin qanunu;

c) ziyan vuranın vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu;

d) ziyanı ödəmək haqqında tələbin irəli sürülməsi üçün əsas olan 

hərəkətin və ya digər vəziyyətin baş verdiyi ölkənin qanunu

e) zərərçəkənin daimi yaşadığı ölkənin qanunu;

46

Xarici elementli delikt öhdəliklərinə hansı qanun tətbiq olunur?a) ziyanin vurulduğu yerin qanunu;

b) zərərçəkənin vətəndaşə olduğu ölkənin qanunu;

c) ziyan vuranın vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu;

d) məhkəmənin qanunu 

e) zərərçəkənin daimi yaşadığı ölkənin qanunu;

47

Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri ,valideynlərin uşağı saxlamaq vəzifəsi han hansı ölkənin qanunu ilə müəyyən olunur?

a) onların birgə yaşadıqları ölkənin hüququ ilə;

b) valideynlərin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə;

c) atanın  vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

d) atanın daimi yaşadığı ölkənin qanunu;

e) ananın daimi yaşadığı ölkənin qanunu;

48

Nikahın bağlanması zamanı tələb olunan formal şərti seçin:a) monoqamiya;  b) nikah yaşı;  c) tərəflərin qolumluq əlaqəsi;  d) 

tərəflərin könüllülüyü; e) nikahın qeydiyyatı məsələsi

49

Poliqamiya nədir?a) çoxarvadlılıq;  b) təkarvadlılıq;  c)axsayan nikah;  d) matəm 

müddəti;  e)dini nikah. 
50

Xarici elementli vərəsəlik münasibətləri zamanı daşınmaz əmlakla 

bağlı vərəsəlik işlərinin icraatını hansı  dövlətin səlahiyyətli 

idarələr həyata keçirir?

a)miras qoyan vəfat edərkən vətəndaşı olduğu ölkənin səlahiyyətli 

idarələri;

b) miras qoyanınsonuncu  daimi yaşayış yerinin olduğu ölkənin 

səlahiyyətli idarələri;

c) miras qoyanın müvəqqəti yaşadığı ölkənin səlahiyyətli idarələri;

d)əmlakın yerləşdiyi ölkənin səlahiyyətli idarələri;

e) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin səlahiyyətli idarələr.

51

Tərəflərin  tətbiq olunmalı hüquq haqqında müəyyən olunan qaydaları  əsassız saymaq üşün müvafiq münasibəti digər hüquqa 

tabe etməyə yönələn razılaşma və digər hərəkətləri necə adlanır?

a) qarşılılıq  və retorsiya b) ümumi qayda haqqında qeyd-şərt;  c) 

imperativ norma ;  d)interlokal kolliziya  e) qanunu üstələmə

52

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərinə münasibətdə məhdudiyyətlər tətbiq edən 

dövlətlərin vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərinə cavab 

tədbiri kimi analoji məhdudiyyətlər müəyyən edə bilər. 

Bu nədir?

a) retorsiya b) ümumi qayda haqqında qeyd-şərt;  c) 

imperativ norma ;  d)interlokal kolliziya  e) qanunu 

üstələmə

53

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərinə münasibətdə məhdudiyyətlər tətbiq edən dövlətlərin 

vətəndaşlarına və hüquqi şəxslərinə cavab tədbiri kimi analoji 

məhdudiyyətlər müəyyən edə bilər. Bu nədir?

a) retorsiya b) ümumi qayda haqqında qeyd-şərt;  c) imperativ 

norma ;  d)interlokal kolliziya  e) qanunu üstələmə

54

Xarici fiziki və hüquqi şəxslərə milli rejimin verilməsi necə adlanır?

a)maddi qarsılılıq   b)formal qarşılılıq  c)retorsiya  d) qanunu 

üstələmə  e) qeyd- şərt.55

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə   fiziki şəxsin 

şəxsi qanunun hansıdır?

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

56

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə iki və daha çox vətəndaşlığı olan şəxsin  şəxsi qanunun hansıdır?

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

57

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə qaçqının  şəxsi qanunun hansıdır?

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

58

Fiziki şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab olunması və ya onun ölmüş elan

edilməsi hansı ölkənin  hüququna tabedir?

a) işə baxan məhkəmənin mənsub  olduğu ölkənin hüququ;

b) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

c) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

59

Fiziki şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilməsi və ya

fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması hansı ölkənin hüququ 

ilə həyata keçirilir?

a) işə baxan məhkəmənin mənsub  olduğu ölkənin hüququ;

b) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

c) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu
60

Dövlət immunitetinin hansı növləri var?

a) mütləq,qeyri-məhdud,funksional;

b) inzibati,məhdud,mütləq;

c) mütləq,funksional,məhdud;

d) qeyri-məhdud,funksional;

e) inzibati,məhdud, funksional;

61

Dövlət hansı halda beynəlxalq xüsusi hüquq subyekti ola bilər?a)istənilən halda ; b) xüsusi saziş bağlamaq yolu ilə; c) onun öz 

suveren


funksiyalarını yerinə yetirməklə əlaqədar deyilsə; d) heç bir 

halda;


e) Milli Məclisin razılığı ilə. 

62

Xarici elementli daşınar və daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqları,əmlakın daşınar və ya daşınmaz olması, habelə 

əmlakın digər hüquqi kvalifikasiyası hansı ölkənin hüququ ilə 

müəyyən olunur?

a) əmlakın yerləşdiyi ölkənin hüququ ilə;

b) əmlakın sahibinin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə;

c) vərəsənin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə;

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin hüququ ilə;

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin hüququ ilə.

63

Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında “AR Qanununa görə yolda olan daşınar əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqları hansı 

hüququ ilə müəyyən olunur?

a)ara məntəqənin qanunu;  b)tərəflərin seçdiyi qanun ;  c) 

əmlakın göndərildiyi ölkənin qanunu;  d)son məntəqənin 

qanunu; e) gəminin b ayrağı qanunu.64

Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında “AR Qanununa görə nəqliyyat 

vasitələrinə əşya hüquqları hansı ölkənin hüququ ilə müəyyən 

olunur?


a) nəqliyyat vasitələrinin  yerləşdiyi ölkənin hüququ ilə;

b) nəqliyyat vasitələrinin  qeydiyyatdan keçdikləri ölkənin 

hüququ ilə ;

c) nəqliyyat vasitələrinin sahibinin vətəndaşı olduğu ölkənin 

hüququ ilə;

d) nəqliyyat vasitələrinin sahibinin daimi yaşadığı ölkənin hüququ 

ilə;

e) ) nəqliyyat vasitələrinin sahibinin müvəqqəti  yaşadığı ölkənin hüququ ilə.

65

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə  vətəndaşlığı olmayan şəxsin  şəxsi qanunun hansıdır?

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

66

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunun 30-cu maddəsinə  görə vəsiyyətnamənin forması ilə bağlı 3 alternativ 

kollizion norma nəzərdə tutur.bunlar hansılardır?

1.vəsiyyətnamənin tərtib olunduğu ölkənin hüququ;

2.haqqında vəsiyyətnamə olan daşınar əmlakın olduğu ölkənin 

hüququ;

3.vərəsənin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ;4. miras qoyanın vəsiyyət elədiyi anda və ya vəfat etdiyi anda 

yaşadığı və ya olduğu ölkənin hüququ;

5.haqqında vəsiyyətnamə olan daşınmaz əmlakın olduğu ölkənin 

hüququ;


a) 1.2.3;   b)1.3.5;   c)2.4.5;   d)3.4.5   e) 1.4.5

 67

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunun 30-cu 

maddəsinə  görə vəsiyyətnamənin forması üçün zəruri olan 

göstərişlər hansılardır?

1.Miras qoyanın vəsiyyət etmək qabiliyyəti,

2.Miras qoyanın vətəndaşlığı, 

3. Miras qoyanın şəxsi keyfiyyətləri və ya şəxsi keyfiyyətləri 

haqqında tələb ediləcəyi mümkün olan göstərişlər

4. Miras qoyanın əmlak vəziyyəti;

5. Miras qoyanın ailə vəziyyəti.

a) 1.2.3  b) 1.3.5  c)2.4.5   d) 2.3.4  e)  3.4.5

68

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunun 29-cu maddəsinə  görə Vərəsəlik üzrə münasibətlər miras qoyanın öz 

vəsiyyətnaməsində vətəndaşı olduğu ölkənin hüququnu seçdiyi 

hallar istisna olmaqla, hansı ölkənin hüququ ilə müəyyən edilir?

a) onun  daimi yaşadığı ölkənin hüququ ilə ;

b) onun son daimi yaşadığı ölkənin hüququ ilə ;

c) onun müvəqqəti yaşadığı ölkənin hüququ ilə ;

d) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin hüququ ilə ;

e) vərəsənin vətəndaşlığı olduğu ölkənin hüququ ilə.

69

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunun 29-cu maddəsinə  görə vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün vərəsəlik 

münasibətləri hansı ölkənin hüququ ilə müəyyən edilir?

a) onun  daimi yaşadığı ölkənin hüququ ilə ;

b) onun son daimi yaşadığı ölkənin hüququ ilə ;

c) onun müvəqqəti yaşadığı ölkənin hüququ ilə ;

d) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin hüququ ilə ;

e) vərəsənin vətəndaşlığı olduğu ölkənin hüququ ilə.

70

Daşınmaz əşya üzrə vərəsəlik hüququ hansı ölkənin qanunu ilə müəyyən edilir?

a)miras qoyan vəfat edərkən vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ 

ilə

b) miras qoyanın daimi yaşadığı ölkənin hüququ iləc) miras qoyanın müvəqqəti yaşadığı ölkənin hüququ ilə

d)əmlakın yerləşdiyi ölkənin hüququ ilə

e) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin hüququ ilə ;71

Daşınar əşya üzrə vərəsəlik hüququ hansı ölkənin qanunu ilə 

müəyyən edilir?

a)miras qoyan vəfat edərkən vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ 

ilə

b) miras qoyanın daimi yaşadığı ölkənin hüququ iləc) miras qoyanın müvəqqəti yaşadığı ölkənin hüququ ilə

d)əmlakın yerləşdiyi ölkənin hüququ ilə

e) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin hüququ ilə ;

72

Xarici elementli vərəsəlik münasibətləri zamanı vərəsəsiz daşınar əmlakın hüquqi taleyi necə həll olunur?

a) əmlak sahibinin ölərkən vətəndaşı olduğu dövlətə verilir;

b) əmlakın ərazisində olduğu dövlətə verilir;

c)bələdiyyələrə verilir;

d) əmlak sahibinin daimi yaşadığı ölkəyə verilir;

e) əmlak sahibinin müvəqəti yaşadığı ölkəyə verilir.

73

Xarici elementli vərəsəlik münasibətləri zamanı vərəsəsiz daşınmaz əmlakın hüquqi taleyi necə həll olunur?

a) əmlak sahibinin ölərkən vətəndaşı olduğu dövlətə verilir;

b) əmlakın ərazisində yerləşdiyi dövlətə verilir;

c)bələdiyyələrə verilir;

d) əmlak sahibinin daimi yaşadığı ölkəyə verilir;

e) əmlak sahibinin müvəqəti yaşadığı ölkəyə verilir.

74

Xarici elementli vərəsəlik münasibətləri zamanı daşınmaz əmlakla bağlı vərəsəlik işlərinin icraatını hansı  dövlətin 

səlahiyyətli idarələr həyata keçirir?

a)miras qoyan vəfat edərkən vətəndaşı olduğu ölkənin 

səlahiyyətli idarələri;

b) miras qoyanınsonuncu  daimi yaşayış yerinin olduğu ölkənin 

səlahiyyətli idarələri;

c) miras qoyanın müvəqqəti yaşadığı ölkənin səlahiyyətli 

idarələri;

d)əmlakın yerləşdiyi ölkənin səlahiyyətli idarələri;

e) nikah müqaviləsi bağladığı ölkənin səlahiyyətli idarələr.

75

Monoqamiya nədir?a) çoxarvadlılıq;  b) təkarvadlılıq;  c)axsayan nikah;  d) matəm 

müddəti;  e)dini nikah.
76

Nikahın bağlanması zamanı tələb olunan maddi şərtlərə aid deyil:

a) monoqamiya;  b) nikah yaşı;  c) tərəflərin qolumluq əlaqəsi;  d) 

tərəflərin könüllülüyü; e) nikahın qeydiyyatı məsələsi 

77

Nikahın bağlanması zamanı tələb olunan formal şərti seçin:a) monoqamiya;  b) nikah yaşı;  c) tərəflərin qolumluq əlaqəsi;  d) 

tərəflərin könüllülüyü; e) nikahın qeydiyyatı məsələsi

78

Nikahın bağlanması zamanı hansı kollizion norma tətbiq olunur?a)nikahın bağlandığı  ölkənin qanunu;

b)ərin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu;

c) ərin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu;

d) ərin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu;

e) əmlakın əsas hissəsinin olduğu ölkənin qanunu.

79

beynəlxalq xüsusi hüquqda boşanma zamanı hansı kollizion bağlanmalar tətbiq edilə bilər?

1) ərin(arvadın) vətəndaşı ölkənin qanunu;

2) ərin(arvadın) daimi yaşadığı  ölkənin qanunu;

3) ərin(arvadın) müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu;

4) əmlakın əsas hissəsinin olduğu ölkənin qanunu

5)məhkəmənin qanunu.

a)1.3.4  b) 2.4.5   c)1.2.5  d) 3.4.5  e)1.2.4

80

Atalığın müəyyənləşdirilməsi və buna dair mübahisə açılması hansı kollizion norma ilə həyata keçirilir?

a) uşağın anadan olmasına görə vətəndaşı sayıldığı ölkənin 

qanunu

b) uşağın daimi yaşadığı ölkənin qanunu;c) atanın  vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

d) atanın daimi yaşadığı ölkənin qanunu;

e) ananın daimi yaşadığı ölkənin qanunu;81

Müqavilə tərəfləri arasında həmin müqaviləyə tətbiq edilməli 

hüquq

barədə razılıq olmadığı halda, alqı satqı müqaviləsinə hansı tərəflərin təsis

olunduğu, yaşadığı və ya əsasən fəaliyyət göstərdiyi ölkənin 

hüququ tətbiq

edilir:


a)satıcının;  b) alıcının  c)etibarnamə alanın ; d) üçüncü tərəfin e) 

hüququ şəxsin

82

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “AR Qanunun 30-cu maddəsinə  görə vəsiyyətnamənin forması ilə bağlı 3 alternativ 

kollizion norma nəzərdə tutur.bunlar hansılardır?

1.vəsiyyətnamənin tərtib olunduğu ölkənin hüququ;

2.haqqında vəsiyyətnamə olan daşınar əmlakın olduğu ölkənin 

hüququ;

3.vərəsənin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ;4. miras qoyanın vəsiyyət elədiyi anda və ya vəfat etdiyi anda 

yaşadığı və ya olduğu ölkənin hüququ;

5.haqqında vəsiyyətnamə olan daşınmaz əmlakın olduğu ölkənin 

hüququ;


a) 1.2.3;   b)1.3.5;   c)2.4.5;   d)3.4.5   e) 1.4.5

83

Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında “AR Qanununa görə yolda olan daşınar əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqları hansı 

hüququ ilə müəyyən olunur?

a)ara məntəqənin qanunu;  b)tərəflərin seçdiyi qanun ;  c) 

əmlakın göndərildiyi ölkənin qanunu;  d)son məntəqənin 

qanunu; e) gəminin b ayrağı qanunu.

84

Xarici elementli daşınar və daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqları,əmlakın daşınar və ya daşınmaz olması, habelə 

əmlakın digər hüquqi kvalifikasiyası hansı ölkənin hüququ ilə 

müəyyən olunur?

a) əmlakın yerləşdiyi ölkənin hüququ ilə;

b) əmlakın sahibinin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə;

c) vərəsənin vətəndaşı olduğu ölkənin hüququ ilə;

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin hüququ ilə;

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin hüququ ilə.
85

Dövlət hansı halda beynəlxalq xüsusi hüquq subyekti ola bilər?

a)istənilən halda ; b) xüsusi saziş bağlamaq yolu ilə; c) onun öz 

suveren


funksiyalarını yerinə yetirməklə əlaqədar deyilsə; d) heç bir 

halda;


e) Milli Məclisin razılığı ilə. 

86

Dövlət immunitetinin hansı növləri var?a) mütləq,qeyri-məhdud,funksional;

b) inzibati,məhdud,mütləq;

c) mütləq,funksional,məhdud;

d) qeyri-məhdud,funksional;

e) inzibati,məhdud, funksional;

87

Fiziki şəxsin xəbərsiz itkin düşmüş hesab olunması və ya onun ölmüş elan

edilməsi hansı ölkənin  hüququna tabedir?

a) işə baxan məhkəmənin mənsub  olduğu ölkənin hüququ;

b) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

c) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

88

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə qaçqının  şəxsi qanunun hansıdır?

a) şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

89

“AzərbaycanRespublikasının

Konstitusiyasına

referendumla qəbul edilmiş aktlarına zidd olan xaricihüquq normaları Azərbaycan Respublikasında tətbiq 

edilmir.”hansı anlamını bildirir?

90

a) qarşılılıq  və retorsiya b) ümumi qayda haqqında qeyd-şərt; c) imperativ norma ; d)interlokal kolliziya e)

qanunu üstələmə
91

Eksterritorial sözünün mənası nədir?

a) ərazidən kənar; b) qoşulma ; c) toqquşma; d) həll

etmə; e) inkar etmə.

92

Əqdin formasına hansı ölkənin qanunu tətbiq olunur?a) tərəflərin seçdiyi ölkənin qanunu;

b)əqdin bağlandığı yerin qanunu;

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

93

Lex voluntatis kollizion bağlanmaya görə tərəflər arasında bağlanan  əqdin statusu necə müəyyən olunur?

a) tərəflərin seçdiyi ölkənin qanunu;

b) şəxsin daha sıx əlaqəli olduğu ölkənin qanunu 

c) qaçqının sığınacaq aldığı ölkənin qanun

d) şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

e) şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

9495

Beynəlxalq xüsusi hüquq  haqqında “qanuna görə əşya 

hüquqlarının müəyyən edilməsi üçün əmlakın yerləşdiyi ölkənin 

hüququna istinad edilir.Bəs istisna hallar hansılardır?

1. Nəqliyyat vasitələrinə əşya hüquqları onların qeydiyyatdan 

keçdikləri

ölkənin hüququ ilə müəyyən olunur.

2. Yolda olan daşınar əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqları, 

tərəflərin

razılığı ilə başqa hal müəyyən edilməyibsə, əmlakın göndərildiyi 

ölkənin

hüququ ilə müəyyən olunur.3. Əmlak üzərində əşya hüquqlarının əmələ gəlməsi və xitamı, 

Azərbaycan

Respublikası qanunvericiliyi ilə başqa hallar nəzərdə 

tutulmayıbsa, əşya

hüquqlarının əmələ gəlməsi və xitamı üçün əsas olan hərəkət və 

ya digər


hallar baş verdiyi zaman həmin əmlakın yerləşdiyi ölkənin 

hüququ ilə

müəyyən edilir.

4. əşya hüquqları şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu ilə 

müəyyən olunur.

5. əşya hüquqları şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu 

müəyyən olunur.

a) 1.3.5;    b) 2.4.5    c) 1.2.3   d)3.4.5   e) 2.3.5

96

Fiziki şəxsin “ şəxsi qanunu”nun növlərini seçin.1. şəxsin vətəndaşı olduğu ölkənin qanunu 

2. şəxsin daimi yaşadığı  ölkənin qanunu

3. şəxsin müvəqqəti yaşadığı  ölkənin qanunu

4. şəxsin ezamiyyətdə  olduğu ölkənin qanunu

5. şəxsin nikahda olduğu ölkənin qanunu 

a)1.3  b) 2.4  c)3.5  d)2.3 e)1.2
97

Alternativ kollizion norma nədir?

a)normanın bağlanma hissəsində hüququ tətbiq ediləcək dövlət 

göstərilir;

b) normanın bağlanma hissəsində tətbiq ediləcək hüququ 

seçmək üçün konkret dövlətin hüququna deyil,ümumi prinsipə 

istinad edilir;

c) tətbiq ediləcək hüquq haqqında qəti göstəriş verirvə heç bir 

halda dəyişdirilə bilməz;

d)tərəflər tətbiq ediləcək hüquq haqqında seçmək imkanına 

malik olur;

e) tətbiq ediləcək hüququ seçmək üçün bir neçə qaydadan 

istifadə edilir.\

98

İmperativ  kollizion norma nədir?a)normanın bağlanma hissəsində hüququ tətbiq ediləcək dövlət 

göstərilir;

b) normanın bağlanma hissəsində tətbiq ediləcək hüququ 

seçmək üçün konkret dövlətin hüququna deyil,ümumi prinsipə 

istinad edilir;

c) tətbiq ediləcək hüquq haqqında qəti göstəriş verirvə heç bir 

halda dəyişdirilə bilməz;

d)tərəflər tətbiq ediləcək hüquq haqqında seçmək imkanına 

malik olur;

e) tətbiq ediləcək hüququ seçmək üçün bir neçə qaydadan 

istifadə edilir.

99

Birtərəfli kollizion norma nədir?a)normanın bağlanma hissəsində hüququ tətbiq ediləcək dövlət 

göstərilir;

b) normanın bağlanma hissəsində tətbiq ediləcək hüququ 

seçmək üçün konkret dövlətin hüququna deyil,ümumi prinsipə 

istinad edilir;

c) tətbiq ediləcək hüquq haqqında qəti göstəriş verirvə heç bir 

halda dəyişdirilə bilməz;

d)tərəflər tətbiq ediləcək hüquq haqqında seçmək imkanına 

malik olur;

e) tətbiq ediləcək hüququ seçmək üçün bir neçə qaydadan 

istifadə edilir.100

Qanunvericisinin iradəsinin ifadə formasına görə kollizion 

normanın növləri:

a)birtərəfli və ikitərəfli;

b)imperativ, dispozitiv və alternativ ;

c) birtərəfli, alternativ ;

d) imperativ, dispozitiv;

e) ikitərəfli, dispozitiv.

101

Kollizion  bağlanma formasına görə növləri: a)birtərəfli və ikitərəfli;

b)imperativ, dispozitiv və alternativ ;

c) birtərəfli, alternativ ;

d) imperativ, dispozitiv;

e) ikitərəfli, dispozitiv.

102


Kollizion norma hansı elementlərdən ibarətdir?

1.həcm;  2.hipoteza;  3. sanksiya ; 4.bağlanma;  5.dispozisiya.

a) 1.5  b) 1.4  c) 2.3  d)4.5  e)2.5

103


Beynəlxalq xüsusi hüquqda unifikasiya səviyyəsinə görə hansı 

növ müqavilələr bağlanır?

a)  birtərəfli və ikitərəfli  müqavilələr ;  b) universal və bilaterial 

müqavilələr ;  c) sülh müqavilələr ;  d) ikitərəfli, regional və 

universal müqavilələr ;   e) iqtisadi əməkdaşlıq müqavilələri 

104


Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbəyi kimi əsas götürülə bilməz.

a) Ailə Məcəlləsi; b) Mülki Məcəllə ; c) Beynəlxalq xüsusi hüquq  

haqqında “qanun

d) İnzibati Məcəllə e) Ticarət Gəmiciliyi Məcəlləsi 

105

Beynəlxalq xüsusi hüququn mənbəyi kimi əsas götürülə bilməz.a)qanunlar və qanunqüvvəli aktlar; b) Beynəlxalq müqavilələr;

c) beynəlxalq adət; d) məhkəmə presedenti ; e) hüququn prinsipləri

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E
Huquq -> Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə