Бя Щилал Мяммядови озодяти!!! ¹ 53 26 iyun 2013-ня сîр МÖÑТßÃÈËß РóÆíîМАYüklə 281,15 Kb.

səhifə1/7
tarix29.01.2018
ölçüsü281,15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Бя Щилал Мяммядови озодяти!!!

¹ 53      26 iyun 2013-ня сîр

МÖÑТßÃÈËß РóÆíîМА

ÜÛÉМßТÈØ

40

кîп.

Азярбайъан щюкумяти Республика Талыш Мядяниййят Мяркязинин фяалиййятиндя мараглы дейил!

ТОЛышОн

Ñßäî


E L A N

D İ Q Q Ə T!  D İ Q Q Ə T !

AZƏRBAYCAN ZİYALILAR BİRLİYİ,

“AZƏRİ – TALIŞ” İCTİMAİ BİRLİYİ VƏ RESPUBLİKA

TALIŞ MƏDƏNİYYƏT MƏRKƏZİ 

DOKTOR HİLAL MƏMMƏDOVUN 

MÜDAFİƏSİ İLƏ BAĞLI “ON GÜNƏ ON MİN İMZA"

ADLI GENİŞ İMZATOPLAMA 

KOMPANİYASINA BAŞLAYIR.

KOMPANİYADA İŞTİRAK ETMƏK İSTƏYƏNLƏR BU

TELEFONLARA ZƏNG EDƏ BİLƏRLƏR: 012 447 04 78,

012 447 04 79, 050 306 30 70, 050 320 60 83, 050 340 83 29.

M

üqəddəs  Qurani-Kərimdəbildirildiyi  kimi,  “...Allah

göyləri,  yeri  və  araların-

dakı hər şeyi Haqq-Ədalətlə, müəyyən bir

müddət üçün yaratmışdır” (30:8; 29; 44;

64:3). Digər bir ayəyə istinadən, “...Rəb-

biniz hər şeyə öz xilqətini (özəlliyindən

nişanə) verən, sonra da Hidayət edəndir

(yəni  ona  müvafiq  Haqq  yolunu

göstərəndir” (20:50; 64:3).

Bu  ayələrdən  belə  nəticə  çıxır  ki,

kainatın ən nəhəng göy cisimlərindən tut-

muş  ta  gözəgörünməz  ən  kiçik  atom

hissəciklərinədək, hər şeyi Ədalət (!) və

Hikmətlə (!) xəlq edən Xaliq onlara öz

mübarək özəlliyindən (“ƏSMAÜL-HÜS-

NA”sından) bir nişanə (imza, dəlil) bəxş

etməklə yanaşı, hər biri üçün müəyyən

HAQQ-ƏDALƏT yolunu da müəyyən-

ləşdirmişdir. Başqa sözlə desək, kainat-

da heç nə xaotik (özbaşına) deyildir...

Min  illərdən  bəri,  dillərimizdən

düşməyən  “HAQQ”  və  “ƏDALƏT”

kəlmələri  də  YARADANın  mübarək

isimlərindən  yaranıb,  “HAQQ  –  aşkar

şəkildə  görünən  mütləq  həqiqət:  ƏDL

(Adil)  –  hər  şeyə  yaratdığı  məqsədinə

görə haqqını vermək” deməkdir. Mütləq

HAQQ – ƏDALƏT sahibi olan Allah yer-

göy  üzündəki  bütün  məxluqatından  ən

üstün, kamil və gözəl yaratdığı insanlara

bu mübarək isimlərindən pay verərək, on-

lardan  da  haqlarına  sahib  çıxmaq  və

ədalətli olmağı əmr etdi... Əfsus ki, elə ilk

günlərdən,  Allahın  HAQQ  vədini  un-

udaraq, iblisin yalan vədinə uyan Adəm

və  Həvva  baba-nənəmiz  onlara  həvalə

edilən Haqqlarına sadiq və sahib çıxmayıb

nəfslərinə  zülm  etdiklərindən,  yəni,

Xaliqlərinin Ədalət əmrini pozduqların-

dan  ,  o  əbədi  səadətli  vətənlərindən

qovularaq  bu  min  bir  məşəqqətli  fani

dünyaya atıldılar. Amma Rəhim isminə

sadiq Rəbbimiz onlara və nəslinə rəhm

edərək, yuxarıdakı ilk ayədə göstərildiyi

kimi, islah olunmaları üçün “müəyyən bir

müddət” – “düşünəcək kimsənin düşünə

biləcəyi vaxt qədər ömür” (35:37) bəxş

etdi.


Bununla belə, bir daha insanlara xatır-

landı ki, “Allah göyləri (ruhlar məskəni-

ni - H.M.) və yeri (cisimlərin məskənini

- H.M.) Haqq – Ədalət olaraq və hər kəsin

qazandığı nə isənin əvəzini (mükafatını

ya cəzasını - H.M.) görməsi üçün yarat-

mışdır.  Və  onlara  heç  bir  haqsızlıq

edilməz”  (45:22).  Lakin  bu  unutqan

məxluqların əksəriyyəti yenə də azaraq,

düşünmək  (!)  istəmədilər  ki,  Allah

“göyləri, yeri və aralarında olanları oyun-

oyuncaq olaraq yaratmadı” (44:38), “on-

ları HAQQ olaraq yaratdı” (44:39). Və

“...Allahın vədi HAQQdır, O, insanları

yoxdan yaradır, sonra iman gətirib yaxşı

işlər  görənləri  ƏDALƏTLƏ  mükafat-

landırmaq üçün yenidən dirildir” (10:4).

Ədalətin  əksi  (antonomi)  zülmdür.

Mütləq  ƏDALƏT  sahibi  olan  cənabi

HAQQ  ƏDL  isminə  müvafiq  olaraq,

zərrə qədər haqsızlıq – zülm etməkdən

münəzəh  olduğundan,  xəlq  etdiyi

bəşərdən də əsas tələbi – istənilən halda

“...ədalətdən  möhkəm  yapışan  şahid

olun! (Yəni əzmlə ədalətin müdafiəsində

durun)...  Nəfsinizə  uyub  o  ƏDALƏT-

DƏN üz döndərməyin” (4:135); “Ədalətli

olun!” (5:8; 16:90; 7:29); “ədalətlə hökm

et” (5:42; 4:58); “Haqqı (bilə-bilə) batilə

qarışdırmayın  və  Haqqı  gizlətməyin”

(2:42) kimi əmrlərini yerinə yetirməkdir.

Xaliqimiz Onun bu əmrlərinə məhəl

qoymayan azğın insanları da o HAQQ –

Hesab  günü  ƏDALƏTLƏ  mühakimə

edəcəyini vəd edir: “Əgər zülm etmiş bir

şəxs yer üzündə olan hər şeyə sahib ol-

saydı, onu (Allahın əzabından qurtarmaq

üçün) fəda verərdi. Onlar əzabı gördük-

ləri zaman için-için peşiman olarlar. (İn-

sanlar) arasında ədalətlə hökm olunar, on-

lara  zülm  edilməz  (Birinin  günahı

digərinin boynuna qoyulmaz və heç kəsə

günahından artıq verilməz)” (10:54).

Beləliklə HAQQ – ƏDALƏT naminə

kainatı, bəşəriyyəti, fani və əbədi dünyanı

xəlq  edən  Xaliqin  Hikmət  dəryasının

bütün  fəzilətlərindən  ən  üstünü  və  ən

kamili  ƏDALƏTdir!  Demək,  həm  bu

fani,  həm  də  o  əbədi  vətənimizdəki

xoşbəxtlik qapısının açarı da məhz Haqq-

Ədalətə  necə  və  nə  dərəcədə  sadiq  və

sahib olub-olmamağımıza bağlıdır.

Bəs, Ədalətin meyarı, yəni, bu və ya

digər  mövqeyimizdə,  söz,  fikir  və

əməlimizdə HAQlı olub-olmamağımızı

necə müəyyənləşdirməli?(Ardı var)

Contakt.az saytı

Бу эцн силащлы гцввяляр эцнцдцр

Щилал Мяммядов

"Толыши Сядо" гязетинин баш редактору

ƏDALƏTİN FƏZİLƏTİ

HAQQ – ƏDALƏT NAMİNƏ YARADILAN KAİNAT VƏ BƏŞƏRİYYƏT

Səməd Tolışi! 

In  nom  bə  həmmə  tolışon  neze.  Səməd  çəmə

iqləliyə  handəkəse  ki,  ıştə  nomədə  “Tolışi”  təxəl-

lüsüş peqətəşe. Ğurbinə Tolışon! 

Ki pidəşe ki, çəy avlodon, hırdənon vəyədə həm

azərbaycani  zıvonədə,  həmən  tolışi  zıvonədə  mah-

neon bıbun, bə Səməd Tolışi ovard kay bəzneşon. 

Çı Səməd Tolışi telefonə numrə: 

050. 3394266 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə