Psixologiya Defolt

End of semester I examination for the degree of bachelor of science and information technologyEnd of semester I examination for the degree of bachelor of science and information technology
State the advantages introduced by Database approach as opposed to file based system. Defolt
18,04 Kb. 1
oxumaq
Momxmareblis saxelmZRvanelo daisy eXpertMomxmareblis saxelmZRvanelo daisy eXpert
Zrvanelo Seicavs informacias fiskaluri mexsierebis Daisy expert mqone eleqtronul sakaso aparatTan muSaobis Sesaxeb. Defolt
361,26 Kb. 6
oxumaq
Exercise 06FExercise 06F
Senobebis Sesaxeb monacemebTan, rogoricaa monacemebi adgilmdebareobis, simaRlisa da saSeni masalebis Sesaxeb. SevafasebT risks wyaldidobis ganmeorebis sxvadasxva periodis. Defolt
108,63 Kb. 1
oxumaq
B b as o V kred it riskləRİ: z-k əMİYYƏTİ yanaşmasi xülasəB b as o V kred it riskləRİ: z-k əMİYYƏTİ yanaşmasi xülasə
Tədqiqat işi z-kəmiyyəti metodunun maliyyə sistemi üçün tətbiqinin nəzəri-praktiki. Defolt
Xülasə 69,68 Kb. 1
oxumaq
Azərbaycan beynəlxalq banki iLLİk hesabat 2007Azərbaycan beynəlxalq banki iLLİk hesabat 2007
Bank 2007-ci ildə, bütün strukturların əməkdaşlarının səyi və peşəkarlığı sayə-sində region. Defolt
5,02 Kb. 42
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə