Psixologiya Gözəlliyin fəlsəfəsi

Xalq şairi Hüseyn Arifin anadan olmasının 90 illiyi münasibətiləXalq şairi Hüseyn Arifin anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə
Qazax rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Metodiki və biblioqrafiya şöbəsi. Gözəlliyin fəlsəfəsi
74,33 Kb. 1
oxumaq
SürrealiZM, dadaiZM, İntuiTİVİZMSürrealiZM, dadaiZM, İntuiTİVİZM
Digər bir yazısında o, bu konsepsiyanı inkişaf etdirərək göstərirdi ki, insan idrakının oyanış anından bu günə qədər ən böyük siirrealist sənətkar ilk təkərin ixtiraçısıdır. Gözəlliyin fəlsəfəsi
Yazı 107,2 Kb. 1
oxumaq
Мяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасыМяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасы
«Ядя­бий­йат щявяскарлары» дярняйи­ня гябул олунуб фящля йазычы кими «Эянж ишчи» гязетиндя «Ся­нят мяктяби» адлы илк шеири­ни чап етдирмишдир. Gözəlliyin fəlsəfəsi
1,17 Mb. 9
oxumaq
Səlahəddin XəlilovSəlahəddin Xəlilov
Cavid öz yaradıcılığında Fəridəddin Əttar, İbn Ərəbi kimi görkəmli sufi mütəfəkkirlərinin ənənələrini. Gözəlliyin fəlsəfəsi
2,8 Kb. 28
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə