Cild: 0 Say: issn 2218 – 0346 2017Yüklə 3,83 Kb.

səhifə1/36
tarix08.07.2018
ölçüsü3,83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


 
Cild: 20 Say: 2 
ISSN 2218 – 0346 
2017 
 
AZƏRBAYCAN  ARXEOLOGİYASI 
 
 
 
Təsisçi 
Hamlet İsaxanlı 
 
 
Baş Redaktor 
Qüdrət İsmayılzadə 
 
 
Redaktor müavinləri 
Roza Arazova  
Tarix Dostiyev 
Bəhlul İbrahimli 
 
 
Məsul katib 
Sevda Hüseynova 
 
 
 
İşçi heyəti  
Xəqani Həbibzadə 
Akifə Cəfərli 
 
 
Redaksiya heyəti 
 
Yüksel Sayan (Türkiyə) 
İsmayıl Hacıyev (Azərbaycan) 
Bertyill Lyonnet (Fransa) 
Rauf Munçayev (Rusiya) 
Mehmet Özdoğan (Türkiyə) 
Vəli Baxşəliyev (Azərbaycan) 
Otar Caparidze (Gürcüstan) 
Ayman Dosimbayeva (Qazağıstan) 
Maisə Rəhimova (Azərbaycan) 
Mehmet İşıklı (Türkiyə) 
Lauren Ristvet (ABŞ) 
Andreas Şaxner (Almaniya) 
Murtuzəli Hacıyev (Rusiya) 


 
Volume: 20 Number: 2 
ISSN 2218-0346 
2017 
 
 
AZERBAIJAN ARCHAEOLOGY 
 
 
 
Founder 
Hamlet Isaxanli 
 
 
 
Editor in Chief 
Qudrat Ismayilzadeh 
 
 
 
Editorial Assistants 
Roza Arazova  
Tarikh Dostiyev 
Bahlul Ibrahimli 
 
 
Deputy Editors 
Sevda Huseynova 
 
 
Editorial staff  
Xaqani Habibzadeh 
Akifa Jafarli 
 
 
Editorial Board 
 
Yuksel Sayan (Turkey) 
İsmail Hajiyev (Azerbaijan) 
Bertille Lyonnet (France) 
Rauf Munchayev (Russia) 
Mehmet Ozdoghan (Turkey) 
Vali Baxshaliyev (Azerbaijan) 
Otar Japaridzeh (Georgian) 
Ayman Dosimbayeva (Kazakhstan) 
Maisa Rahimova (Azerbaijan) 
Mehmet Ishikli (Turkey) 
Lauren Ristvet (USA) Andreas 
Schachner (Germany) 
Murtuzali Hajiyev (Russia) 


Выпуск: 20 № 2  
 
 
 
ISSN 2218-0346 
2017 
 
 
АРХЕОЛОГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Учредитель 
Гамлет Исаханлы 
 
Главный редактер 
Гудрат Исмаилзаде 
 
Заместители главного редактора 
Роза Аразова 
Тарих Достиев 
Бахлул Ибрагимли 
 
Ответственный секретарь 
Севда Гусейнова 
 
Рабочая группа 
Хагани Габибзаде 
Акифа Джафарлы 
 
Редакционная коллегия
  
Юксел Саян (Турция) 
Исмаил Гаджиев (Азербайджан) 
Бертил Лйоннет (Франция) 
Рауф Мунчаев (Россия) 
Мехмет Оздоган (Турция) 
Вели Бахшалиев (Азербайджан) 
Отар Джапаридзе (Грузия) 
Айман Досимбаева 
(Казахыстан) 
Маиса Рагимова(Азербайджан) 
Мехмет Ишыклы (Турция) 
Лаурен Риствет (США) 
Андреас Шахнер (Германия) 
Муртузали Гаджиев (Россия)
 
 
 
 


© COPYRIGHT 1999  Khazar University Press 
All Rights Reserved 
 
 
 
 
 
AZ1096 Azərbaycan Respublikası 
Bakı şəhəri, Məhsəti küçəsi, 41 
Xəzər Universitəsi 
Khazar University, 41 Mehseti str., 
Baku AZ1096 Republic of 
Azerbaijan 
 
 
 
 
AZ1096 Республика Азербайджан,  
Баку, ул.Мехсети, 41  
Университет Хазар
 
 
 
 
Üz qabığında: 
 
Fayans kasa (XIV-XV əsrlər). Qəbələ, Azərbaycan 
 
Cover page depicts: 
 
Faience bowl (14
th
-15
th
 centuries). Gabala, Azerbaijan  
 
На обложке: 
 
Фаянсовая чаша (XIV-XV бб.). Габала, Азербайджан  
 
 
 
 
Telefon: (99412) 4217927 (219) 
Faks: (99412) 4989379 
E-mail: 
 contact@khazar.org 
jaa@khazar.org
 
website: 
 http://www.khazar.org 
www.azerbaijanarcheology.com
 
 
 
 
KHAZAR UNIVERSITY PRES 


İÇİNDƏKİLƏR 
 
Şamil Nəcəfov -
 
Tunc dövründə orta Kür hövzəsinin məskunlaşmasının təbii-
coğrafi şəraiti (Gəncə-Qazax bölgəsi abidələri üzrə etnoarxeoloji tədqiqat). ..... 8 
Pərviz Qasımov - Xocalı – Gədəbəy mədəniyyətinin dəfn ənənəsində replika-
əşyalar (Tovuz bölgəsindən olan son tunc dövrü tapıntıları üzrə) ....................  22 
Orxan Zamanov - Azərbaycanda tunc dövrü hərb işinin öyrənilməsinin 
tarixşünaslığı...................................................................................................... 38 
Allahverdi Əlimirzəyev 
 
Tunc dövrünün hakimiyyət rəmzi silahlarında 
tariximizin izləri ................................................................................................ 52 
Bəhlul İbrahimli – Gilançay vadisi abidələrində daş örtüklərin meydana 
gəlməsi və inkişafı tarixindən ............................................................................ 57 
Sevinc Şirinli -
 
Qayaüstü incəsənət arxeoloji irs kimi ........................................... 69 
Vüsal Əliyev - Mil düzünün orta əsr abidələrinin arxeoloji tədqiqinə dair ............ 75 
 
Qafqaz Albaniyası haqqında yeni kitab: Mübariz Xəlilov. Albaniyanın tarixi, 
etnomədəni hüdudları: qərb istiqaməti. ............................................................. 88 
V (XXI) ümumrusiya arxeoloji qurultayı: şərhlər, mülahizələr, yeniliklər ............ 91 
Beynəlxalq elmi seminar: Qəbələ arxeologiyasi .................................................... 94 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə