D o h o d a o ú h r a d ě n á k L a d ůYüklə 17,15 Kb.
tarix17.01.2018
ölçüsü17,15 Kb.

RÁMCOVÁ D O H O D A

O

Ú H R A D Ě U Z N A T E L N Ý C H N Á K L A D ů 
Účastníci dohody:
1) Město Poděbrady, IČ 00239640, DIČ CZ00239640

se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31, Poděbrady

zastoupené starostou PhDr. Ladislavem LANGREM

(dále jen jako „Město Poděbrady“)


a
2) Technické služby města Poděbrad s.r.o., IČ: 25798278, DIČ: CZ25798278

se sídlem Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady

jednající: jednatelem Ing. Jiřím Malinou

vedená u rejstříkového soudu v Praze: oddíl C, vložka 71226

(dále jen jako „spol. TSMP“)
uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o úhradě uznatelných nákladů

(díle jen „Dohoda“):


I.

 1. Účastníci této Dohody souhlasně prohlašují, že dne 29.11.2010 mezi sebou uzavřeli smlouvu o nájmu pozemků – městského sportovního areálu „Na Valech“ (dále jen „Nájemní smlouva“), na základě které pronajímatel Město Poděbrady pronajal nájemci spol. TSMP tyto pozemky:

  1. pozemek p.č. 1601 o výměře 5.508 m2,

  2. pozemek p.č. 1639/5 o výměře 1.596 m2 a

  3. pozemek p.č. 1615/4 o výměře cca 10.205 m2,

všechny v k.ú. a v obci Poděbrady, na kterých je vybudováno veřejné sportoviště „Na Valech“ v Poděbradech a to včetně vybavení tohoto sportovního areálu (dále jen „Předmět nájmu“), které bylo vybudováno mimo jiné i z finančního příspěvku (dotace) ROP Střední Čechy.

 1. Město Poděbrady prohlašuje, že se při přijetí finanční podpory (dotace) na vybudování veřejného sportoviště zavázalo, že se bude podílet na úhradě prokazatelné ztráty spojené s provozem tohoto sportoviště, neboť se jedná o službu obecného zájmu.II.


 1. Nájemce spol. TSMP se podpisem této rámcové Dohody zavazuje zajišťovat v roce 2016 na své náklady veškerou údržbu a opravy „Předmětu nájmu“, a to i ty, které je povinen dle přísl. ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., OZ, zajišťovat pronajímatel Město Poděbrady,

 2. Město Poděbrady se podpisem této dohody zavazuje, že uhradí spol. TSMP prokazatelné skutečné náklady na údržbu Předmět nájmu a prokazatelné ztráty spojené s provozem tohoto sportoviště, neboť se jedná o službu obecného zájmu do maximální výše 450.000,- Kč včetně DPH, slovy čtyřistapadesáttisíckorun, včetně DPH (dále jen „Finanční kompenzace“) za rok za těchto podmínek:

 1. spol. TSMP předloží Radě města Poděbrady do 31.12. běžného kalendářního roku vyúčtování skutečných nákladů na údržbu Předmětu nájmu a prokazatelné ztráty spojené s provozem tohoto sportoviště za běžný kalendářní rok,

 2. Finanční kompenzace bude uhrazena na základě samostatné Radou města Poděbrady schválené dohody o úhradě uznaných nákladů, ve které spol. TSMP, mimo jiné prohlásí, že již nebude po připsání Finanční kompenzace na její bankovní účet po Městu Poděbrady požadovat žádné finanční nebo jiné plnění v souvislosti se zajištěním údržby, oprav a provozu „Předmětu nájmu“ a Městského sportovního areálu Na Valech vynaložené spol. TSMP v daném kalendářním roce.

 3. Finanční kompenzace bude vyplacena převodem na bankovní účet spol. TSMP uvedeném na příslušném daňovém dokladu vystaveném spol. TSMP s 30 denní splatností. Na daňovém dokladu bude uvedeno evid. číslo této smlouvy, přidělené Městem Poděbrady


III.

Závěrečná ustanovení

 1. Platnost a účinnost této Dohody nastává dnem jejího podpisu oběma účastníky Dohody a je uzavřena na dobu platnosti Nájemní smlouvy.

 2. Kterýkoliv z účastníků může tuto smlouvu vypovědět ke dni 31.12. běžného kalendářního roku s tím, že výpověď musí být druhé ze smluvních stran doručena nejpozději do 30.9. běžného kalendářního roku. Dohodu lze ukončit i dohodou smluvních stran.

 3. Účastníci Dohody sjednali, že veškeré údaje obsažené v této Dohodě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této dohody, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.

 4. Dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž Město Poděbrady obdrží tři vyhotovení a spol. TSMP jedno vyhotovení.

 5. Dohoda může být změněna pouze na základě písemných dodatků po dohodě obou stran.

 6. Účastníci Dohody prohlašují, že si Dohodu přečetli, že s jejím obsahem souhlasí, že jí rozumějí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou vůli a že tuto podepisují bez nátlaku, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


Doložka podle § 41 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb.

Rada města Poděbrady rozhodla o uzavření této dohody usnesením č. 486/2016 ze dne 29.6.2016


Poděbrady dne 1.7.2016 Poděbrady dne 1.7.2016

PhDr. Ladislav LANGR Ing. Jiří Malinastarosta jednatel


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə