Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013Yüklə 1,04 Mb.
səhifə13/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
növüDərs
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ƏDƏBİYYAT


  1. K.A.Şahbazov “Menecment” B., 2005

  2. T.Quliyev “Menecmentin əsasları” B., 2001

  3. Q.Qeybullayev “İdarəçiliyin-menecmentin əsasları” B., 2000

  4. A.M.İmranov, A.M.Mustafayev “Menecmentdə mo­tiv­­­l­əş­­dirmə” B., 2004

  5. A.M.İmranov “Menecment” dərslik. B., 2007

  6. S.Məmmədov və b. “İdarəetmənin əsasları” B., 2009

  7. S.İ.Seyidov “Menecmentin psixologiyası” B., 2001

  8. Ş. Ə. Səmədzadə “İstehsal menecmenti” B., 2006

  9. M.C.Atakişiyev, Q.S.Süleymanov “İnnovasiya me­nec­­menti” B., 2004

  10. A.H.Tağıyev, İ.B.Əmirov “İnnovasiya me­nec­men­ti”­ B., 2004

  11. Ə.Əlirzayev “İqtisadi və sosial idarəetmə” B., 1997

  12. О.С.Виханский, А.И.Наумов «Менеджмент» Учебник, М., 1999.

  13. В.Р.Вестник «Основы менеджмента» М., 2001.

  14. Ричард Л. Дафт «Менеджмент» М., 2001.

  15. М.М.Максимова «Менеджмент малого бизнеса» Учебник, М., 2007

  16. Г.Тульчинский, В.Терентьева «Бренд-интегри­ро­­ван­ный менеджмент» М., 2001

  17. Р.Н.Ботавина «Этика менеджмента» М., 2011.

  18. В.Г.Медынский «Инновационный менеджмент» М., 2009

  19. Р.А.Фатхуддинов «Инновационный менед­ж­мент» М., 2008

  20. А.Н.Люкщинов «Стратегический менеджмент» М., 2001

  21. А.А.Максютов «Банковский менеджмент» М., 2005

  22. В.В.Глухов «Менеджмент» Учебник, М., 1994.

  23. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Bakı, 20­­­05.

  24. Azərbaycanın Regionları. AR-nın Dövlət Statistika Komitəsi. Bakı, 2006.

  25. F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov, Ç.A.Kəl­­biyev, Z.H.Rzayev. Vergilər və Vergitutma. Dərs­lik. Bakı, 2006.

  26. A.B.Abbasovun rəhbərliyi ilə Biznesin əsasları. Dərslik. Bakı, 2005.

  27. V.M.Niftullayev. Sahibkarlığın əsasları. Bakı, 2004.

  28. Ə.Ş.İmanov Keyfiyyətin idarə olunması. Bakı, 2007.

  29. Котлер Ф.Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок, Пер. с англ. г. Москва, 2000.

  30. Лапуста М.Г.Старостин Ю.П.Малоe предпри­ни­ма­тельетва. Учебное пособие М Инфра. М,2005.

  31. Апискин Ю.П. Организация и управление малый бизнесом: учебное пособие. Москва: Финансы и статистика, 2005.

  32. Уткин Э.А. Этика бизнеса Учебник. Москва, 20­00.

  33. Круглова Н.Ю.Основы бизнеса. Учебник для вузов. Москва, РДЛ.2002.

  34. Сирополис Н.К. Управление малым бизнесом. М.Дело 2002.

  35. Черняк.В.З. Бизнес и планирование учебное по­со­бие. М. 2002.

  36. Карлов Б. Деловая стратегия. М.Экономика 2006.

  37. Л.П.Владимирова. Прогнозирование и планиро­ва­ние в ус­­­ло­виях рынка. М. 2005.

MÜNDƏRİCAT


Giriş

....................................................................

3

Fəsil I.

Menecmentin mahiyyəti və metodoloji əsasları.......................................................

5

1.1.

Menecmentin mahiyyəti.............................

5

1.2.

Menecerlər və onların vəzifələri................

9

1.3.

İdarəetmənin tarixi......................................

11

1.4.

İdarəetmənin elmi məktəbləri.....................

14

1.5.

İdarəetməyə elmi yanaşma.........................

17

Fəsil II.

Müəssisə və təşkilatlar, onların ida­rə­et­mə sistemləri..............................................

22

2.1.

Sahibkarlıq fəaliyyəti və biznes..................

22

2.2.

Müəssisə və təşkilatlar, onların idarə edil­mə­­­­si............................................................

24

2.3.

Təşkilati quruluş.........................................

35

2.4.

İdarəetmənin üslubları................................

41

2.5.

Menecmentin prinsipləri.............................

44

Fəsil III.

Menecmentin funksiyaları.......................

49

3.1.

Planlaşdırma funksiyası. Biznes – plan.....

49

3.2.

Təşkiletmə funksiyası.................................

57

3.3.

Motivləşdirmə funksiyası...........................

61

3.4.

Marketinq funksiyası..................................

68

3.5.

Nəzarət funksiyası......................................

84

Fəsil IV.

Menecmentin metodları...........................

91

4.1.

Menecmentin metodları və idarəetmədə on­la­rın rolu.................................................

91

4.2.

İqtisadi metod.............................................

92

4.3.

İnzibati metod............................................

95

4.4.

Sosial–psixoloji metod...............................

97

Fəsil V.

Liderlik və rəhbərlik. İdarəetmə texno­lo­gi­yası və qərarlar...................................

103

5.1.

Liderlik.......................................................

103

5.2.

Rəhbərlik...................................................

105

5.3.

İdarəetmə prosesi və onun həyata keçiril­mə­si texnologiyası.....................................

107

5.4.

Qərarlar, onların mahiyyəti və məqsədi.....

116

5.5.

Əmrlər, sərəncamlar, qaydalar...................

120

Fəsil VI.

Strategiya, amillər və təhlillər.................

123

6.1.

Strateji menecment.....................................

123

6.2.

Təşkilatın mikro və makro mühiti..............

126

6.3.

SWOT və QETS modeli.............................

129

6.4.

Risklər və onların idarə edilməsi................

132

Fəsil VII

Əmək resursları........................................

139

7.1.

İşçi qüvvəsi.................................................

139

7.2.

Fərd və kollektiv.........................................

140

7.3.

Personalın idarə edilməsi............................

144

7.4.

İşgüzar ünsiyyət..........................................

149

7.5.

Münaqişələrin idarə edilməsi.....................

153

Fəsil VIII

İdarəetmədə informasiya təminatı..........

155

8.1.

İnformasiya və onun mahiyyəti..................

155

8.2.

İnformasiyaların idarəetmədə rolu.............

156

8.3.

İnformasiyaların idarə edilməsi.................

158

8.4.

İdarəetmədə informasiya sistemləri...........

161

Fəsil IX.

İdarəetmədə münasibətlər. İdarəetmə psi­xo­logiyası..............................................

162

9.1.

Özünü idarəetmə........................................

162

9.2.

Menecment etikası.....................................

164

9.3.

Streslərin idarə edilməsi.............................

165

9.4.

İdarəetmə psixologiyası..............................

167

Fəsil X.

İstehsal və innovasiya menecmenti.........

175

10.1.

İstehsal menecmenti...................................

175

10.2.

Keyfiyyətin idarə edilməsi.........................

181

10.3.

Maddi-texniki təchizatın idarə edilməsi.....

184

10.4.

İnvestisiya menecmenti..............................

186

10.5.

İnnovasiya menecmenti..............................

190

Fəsil XI.

Maliyyə resursları və onların idarə edilməsi......................................................

196

11.1.

Maliyyə menecmenti..................................

196

11.2.

Maliyyə planları..........................................

198

Ədəbiyyat......................................................................

201


İBAD MUSA OĞLUABBASOV

RAHİM FƏRAHİM OĞLU SADIQOV


M E N E C M E N T

Dərs vəsaiti. Bakı, 2013, səh 205.
Elmi redaktor:

dos. Z.M.Mə­m­mə­do­­va

Redaktor:

i.e.n. M.K.Məcidov

Texniki redaktor:

T.B.Məmmədov

Kompüter tərtibatçısı:

A.Y.Babayeva

Kompüter operatoru:

G.R.Kərimova

V.X.Məmmədova


Çapa imzalanıb: 25.02.2013

Kağız formatı:60x84

Həcmi: 13 ç.v.

Tiraj: 500


«Bakı Biznes Universiteti nəşriyyatı»

Bakı, H.Zərdabi küç. 88a
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə