Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013Yüklə 1,04 Mb.
səhifə5/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Motivlər


Xarici motivlərDaxili motivlər


Təhsil


Maddi motivlər

Mənəvi motivlər

Ə/h


Dünya görüşü

Orden və medallar

Əlavə ə/h.Davranış motivləri

Fəxri adlar

Mükafat


Diplomlar

Psixoloji keyfiyyət


Yardım


Fəxri fərman və tərifnamələr


3.4.Marketinq funksiyası
Marketinq menecmentin funksiyası olmaqla, tələb-təklif münasibətlərini araşdırmaq və bu münasibətdən doğan zəruri istehsalı müəyyən etmək, istehsalın həyata keçiril­məsini təmin etmək, hazır məhsulun satışını həyata keçirmək fəaliyyətidir.

Marketinq “market” sözündəndir, hərfi tərcüməsi ba­zar deməkdir. Marketinqə aşağıdakı tərifləri vermək o­lar: • marketinq əmtəələrin istehsalçılardan istehlak­çılara çatdırılması ilə əlaqədar fəaliyyəti əhatə edir;

 • marketinq bazarın tələbatının öyrənilməsinə və onun aktiv fəaliyyətinə yönəldilmiş idarəetmənin alt siste­m­i­­d­ir;

 • marketinq ehtiyacların və tələbatın tədavül vasitə­si­lə ödənilməsinə yönəldilmiş insan fəaliyyətinin növüdür;

 • marketinq bazarın idarə edilməsinin konsep­si­ya­sı­dır.

Göründüyü kimi, verilən təriflər marketinqin müxtə­lif cəhətlərini ifadə edir. Marketinq fəaliyyəti, həmçinin əm­təələrin işlənib hazırlan­masından, bazar tədqiqatlarının apa­rılmasından, əlaqələrin yaradılmasından, bölgünün təş­ki­lindən, rek­lam və servis xidmətlərinin inkişaf etdiril­mə­sindən ibarət­dir.

Bəziləri marketinqin yalnız satış və reklamdan ibarət olduqlarını düşünürlər. Marketinq prosesi istehlak­çılarla baş­layır, istehlakçılarla davam edir və istehlak­çılarla da bi­tir. Deməli, təşkilatlar istehsala başlamamışdan əvvəl is­teh­­lak­çı tələbatını öyrənməli, istehsalı bu tələbatın ödə­nil­mə­si­nə uyğun qurmalı, sonra istehsal olunmuş məhsulu real­laş­dırmaq haqqında düşün­məlidirlər. Marke­tinq bazar­da tələbatı öyrənən, bu məqsədlə istehsalı müəy­yən­ləş­di­rən, istehsal olunmuş məh­sulun satışını təşkil edən, nəha­yət tələbatı ödəməklə gəlir əldə etməyi təmin edən fəa­liyyətdir.

Marketinq insan ehtiyaclarının və tələbatının ödə­nil­­məsi məqsədi ilə mübadilənin baş verməsi üçün ba­zarda aparılan işdir. Mübadilə prosesi zəhmət tələb edir. Satmaq istəyən hər bir kəs alıcıları axtarmalı, onların ehti­yaclarını aşkar etməli, müvafiq malları layihələş­dirməli, an­barlaşdırmalı, alıcılara təqdim etməli, qiymət­ləri razı­laş­dırmalıdırlar. Marketinq konsepsiyası müəs­si­sə­nin ba­zar­la əlaqədar fəaliyyətinin bütün mərhələlərinin nəzəri əsa­sını təşkil edir. Marketinq konsepsiyası müəs­sisələrin satış fəaliyyətinin təşkilinə olan baxışı əks etdirir. Marketinq konsepsiyası aşağıdakı alt konsepsiyaların məc­mu­sundan ibarətdir:


 1. İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası.

 2. Əmtəənin mükəmməlləşdirilməsi konsepsiyası.

 3. Kommersiya səylərinin gücləndirilməsi konsep­si­ya­sı.

 4. Sosial-etik konsepsiya.

 5. Bazar konsepsiyası.

Rəqabətin, elmi texniki tərəqqinin (ETT) geniş vüsət aldığı hazırkı dövrdə istehsal daim təkmilləşir, bazara yeni məhsullar daxil olur. Buna görə də, müəssisə rəqabətə davam gətirmək üçün öz istehsalını təkmilləşdirməyə məc­­­burdur. İstehsal konsepsiyası ETT-nin istehsala tət­bi­qi­ni, yeni texnika və texnologiyalardan istifadə olunmasını tə­ləb edir. İstehsal konsepsiyasına aşağıdakı hallarda ehtiyac duyulur:

 1. Tələb təklifi üstələdikdə. (Bu zaman istehsalın həc­­mini artırmaq lazım gəlir).

 2. Əmək məhsuldarlığını artırmaq lazım gəldikdə.

 3. İnnovasiyalara ehtiyac duyulduqda.

İstehsalın təkmilləşdirilməsi ilə müəssisə və təşki­lat­lar aşağıdakılara nail olurlar:

1. Müəssisəyə yeni texnika və texnologiyalar cəlb olunmaqla, əsas vəsaitlər yenilənir.

2. Əl əməyinin daha da yüngülləşdirilməsinə nail olu­nur.

3. Əmtəənin maya dəyərinin aşağı salınmasına nail olu­­nur.

4. Məhsulun kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə təsir olunur.

Bu halda müəssisənin rəqabət qabiliyyəti yüksəlir və onlar bazara rəqabətə davamlı məhsullar çıxarmaq im­ka­nı­na malik olurlar.

Lakin müəssisə malların rəqabətə davamlılığını ar­tır­maq üçün ikinci konsepsiyanı həyata keçirməlidir. İkinci konsepsiya məhsul (əmtəənin mükəm­məlləş­diril­məsi kon­­sepsiyası) konsepsiyasıdır. İstehsalçılar bazar­da yeni məh­sullara, əlverişli və münasib qiymətə satılan ma­l­la­ra daha çox üstünlük verirlər. Çünki istehsalın tək­mil­ləş­di­rilməsi çox vaxt əmtəələrin mükəmməl­ləş­dirilməsinə gə­tirib çıxarmır. Bu konsepsiya yeni, mütərəqqi, daha key­fiyyətli, yaxşı görünüşə və novator xüsusiy­yətlərinə, yük­sək texniki – iqtisadi göstə­ri­cilərə malik əmtəələrin isteh­salına nail olur. Məsələn 30 il bundan əvvəl is­te­hl­ak­cila­rın mobil telefon, internet, DVD pleyer haqqında heç təsəv­vürləri belə yox idi. Hər iki konsepsiya məhsul isteh­sa­lını artırmaq, keyfiyyətini yüksəltmək, əmək məh­sul­dar­lı­ğını artırmaq, maya dəyərini aşağı salmaq, rəqabət qabiliy­yə­tini artırmaq məqsədi daşıyır.

Marketinq bir əməliyyat kimi istehsala qədərki və istehsaldan sonrakı mərhələlərdə və proseslərdə iştirak edir. Marketinqin əsas vəzifəsi tələb və təklifi öyrənməklə ba­zara məhsul çıxarılmasını və satışı təmin etməkdən iba­rətdir. Bununla bağlı olaraq üçüncü konsepsiyanın- sa­tış konsepsiyasının (kommersiya səylərinin güclən­diril­məsi konsepsiyası) həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur. Çünki satış sahəsində öz səylərini güclən­dirməklə, müəs­si­sə və təşkilatlar satışdan əldə edilən gə­lirin həc­mi­nin artırılmasına nail olurlar ki, bu da yüksək mənfəət əldə edil­məsinə və geniş təkrar istehsalın təmin olunmasına sə­bəb olur. Satış konsepsiyasının məqsədi isteh­sal olun­muş məhsulu satmaqdan ibarətdir. Bunun üçün kon­sep­si­ya sa­tış sövdə­ləş­mələrinin həyata keçiril­məsinə, alıcıları məh­­­suldan razı qalacaqlarından inandır­mağa çalışır. Amma bu olduqca riskli işdir. Çünki alıcı razı qaldığı təqdirdə, hə­min mal və xidmətlərin keyfiy­yətindən 5-6 nəfərə razılı­ğı­nı bildirirsə, narazı qaldığı təqdir­də isə öz na­razılıqlarını 10-15 nəfərə bildirir. Alıcının narazılığı bu konsepsiya üçün ol­duqca qorxulu haldır.

Satış konsepsiyası aşağıdakı funksiyaların həyata keçirilməsini tələb edir:

1) bazarda müəssisənin imicinin formalaşdırılması;

2) rəqabət qabiliyyətinin artırılması;

3) məhsul və xidmətlərin reklam olunması;

4) satış zamanı alıcılarla ünsiyyət və etik davranış mədəniyyəti;

5) endirimlərin tətbiq olunması.Sosial konsepsiyanın (sosial-etik konsepsiya) əsas vəzifəsi məqsədli bazarların ehtiyaclarını, tələbatlarını müəy­yənləşdirmək və ödənilmə səviyyəsini daha səmərəli və məhsuldar formada təmin etməkdir. Sosial-etik kon­sep­siya marketinq fəaliyyətinin sosial və etik tərəf­lərinin tət­bi­qini və inkişafını nəzərdə tutur. Sosial kon­sep­siya de­dik­də, bazarlarda istehlakçıların tələbatının, onların istehlak qabiliyyətinin, ehtiyaclarının düzgün müəyyən olun­ması və bununla əlaqədar olaraq alıcıların məna­feyinə və tələ­ba­tına uyğun əmtəələrin istehsalının həyata keçirilməsi başa düşülür.

Sosial marketinq konsepsiyası insanların qısa müd­dət­li istəkləri və uzun müddətli rifahı arasındakı ziddiy­yət­ləri nəzərdən keçirməyi və aradan qaldırmağı tələb edir. Biz istəklərlə sosial rifah arasında ziddiyyət dedikdə, nəyi nə­zər­də tuturuq? Məsələn “Mac Donalds” restoranlar şə­bə­kəsi insanların istəklərini, tələbatını nəzərə alaraq sürətli qidalanma mexanizminə əsaslanaraq alıcı­la­rı­na münasib qiymətlərlə, dadlı yeməklər təklif edir. La­kin, sosioloqlar həmin yeməklərin yağlı olmasını tənqid edir­lər. Çünki bu cür qidalar nəticədə insanların orqaniz­mi­­nin piylənməsinə səbəb olur. Yəni istehlakçıların bu­gün­ki tələbatına uyğun istehsal edil­miş məhsul onun dai­mi sosial rifahına xidmət etməlidir.

Bazar konsepsiyası bazarda tələb-təklifi öyrənmək və bunun əsasında bazar üçün məhsul istehsal olunmasını özündə əks etdirir. Marketinq konsepsiyası sırf bazarla əla­qədar olub müştəri yönümlü konsep­siyadır. Əgər əv­vəl­ki 3 konsepsiya “istehsal et və sat” fəlsəfəsinə xid­mət edir­­sə, marketinq konsepsiyası “düşün və al” fəlsə­fə­si­ni dəs­təkləyir. Bu konsepsiyanın əsas vəzifəsi öz məh­su­lu­mu­za uyğun müştəri tapmaq deyil, öz müştə­rimizə uy­ğun məh­sul tapmaqdır. Bu konsepsiya müştəri dəyərlərinə və məmnunluğuna əsaslanan uzun müddətli müştəri əla­qə­lə­rini yaratmaqla mənfəət əldə etməyi nəzərdə tutur. Bu kon­sepsiya müştərilərin ehtiyaclarını və tələbatlarını öyrə­nir. Deməli, əvvəlki 3 konsepsiya bu kon­­sep­siyadan bəh­rə­lənir. Çünki qurul­muş istehsal, is­teh­sal edilmiş məhsul və satış prosesi insan tələbatının ödə­nil­məsinə xidmət edir.

Marketinqin funksiyaları müəssisələrin qarşıya qoy­duqları məqsədlərə çatmaq üçün marketinq sahəsində hə­ya­ta keçirdikləri vəzifələrin məcmusudur. Marke­tin­qin funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:  1. Bazarın kompleks tədqiqi və bunun əsasında müəs­sisənin elmi-texniki siyasətinin işlənib hazırlanması.

  2. Məhsulun çeşidinin planlaşdırılması. Yəni mü­əs­­si­­sədə neçə çeşiddə, nə qədər məhsul istehsalı nə­zər­də tu­tu­lur.

  3. Satışın intensivləşdirilməsi. Yəni reklamların, sər­­­gilərin, yarmarkaların təşkili və satış sahəsində motiv­ləş­mənin həyata keçirilməsi.

  4. Məhsulun bölüşdürülməsi və satışı. Yəni satışın plan­laşdırılması və həyata keçirilməsi.

  5. Satışdan sonrakı xidmətlərin təşkili. Yəni satış­dan sonra malların daşınması, quraşdırılması, servislərin gös­tə­rilməsi, zəmanətlərin verilməsi və s.

  6. Yeni istehlakçıların formalaşdırılması. Yəni is­teh­salçılar elə məhsullar istehsal etməlidirlər ki, həmin məhsullar alıcıların tələbatına uyğun olmalıdır və insan­lar həmin məhsulların istehlakçılarına çevrilmə­lidirlər.

İstənilən firma bazar imkanlarını aşkar etməyi bacar­ma­lıdır. Heç bir firma əbədi olaraq özünün indiki əm­tə­ə­lə­ri­nə və bazarlarına arxalana bilməz. Firmalar təs­diq edə bilər ki, onların satışının və mənfəətinin əksər his­səsi yeni məhsulların yaradılması hesabınadır. Yeni im­kan­ların ax­ta­rışı ilə müəssisələr ya vaxtaşırı, ya da mün­tə­zəm məş­ğul ola bilərlər. Bir çoxları yeni ideyaları sadəcə olaraq ba­zar­da baş verən dəyişiklikləri diqqətlə izləməklə axtarıb ta­pır­lar. Şirkət rəhbərləri qəzetləri oxuyur, ixtisaslaşdırılmış sərgilərə gedir, rəqiblərin əmtəələrini öyrənir, digər yol­lar­la bazar informa­siya­larını toplayırlar.

Marketinq strategiyası müəssisəsinin əsas fəaliyyət strategiyasına aid olub, aşağıdakı alt strategiyaları özündə birləşdirir:

1) Bazarın strateji məqsədlər naminə tədqiqi;

2) Əmtəə strategiyası;

3) Məqsədli bazarların seçilməsi;

4) Qiymət strategiyası;

5) Rəqabət strategiyası.

Hər bir müəssisə bazarlarda mövqeləri ələ almaq, on­ları qoruyub saxlamaq üçün özünün marketinq strate­gi­ya­­sını işləyib hazırlayır. Marketinq strate­gi­ya­sı­nın ana xət­tini rəqabət strategiyası təşkil edir.

Rəqabət latın sözü olub, toqquşma deməkdir. Rəq­a­bət iqtisadi tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsi olub, cə­miy­yət üzvləri arasında yaşamaq və mövcud olmaq uğrunda mü­bari­zədir. Rəqabət əmtəələrin istehsalı və realizə edil­mə­­si uğrunda bazar təsərrüfatının subyektləri arasında mü­ba­­ri­zədir. Rəqabət eynicinsli məhsulların istehsalı və ya eyni xid­mət sferasında fəaliyyət göstərən subyektlər arasında baş verir.

Rəqabət istehsalçıların öz istehsalını, texnolo­giyasını təkmilləşdirməyə, əmtəənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa və alıcılara yüksək səviyyəli xidmətlər göstərməyə vadar edir. Bəzən rəqiblərin çox olması, bəzən də dempinq – hədsiz dərəcədə ucuzlaşma halına gətirib çıxarır ki, bu zaman məhsul maya dəyərindən xeyli ucuz qiymətə satıla bilər. Bu hal müəssisələrin müflis olmasına səbəb olur.

Hər bir istehsalçı rəqibinə qalib gəlmək üçün elmi texniki tərəqqini, müasir texnologiyanı, yeni əmək metod­la­rını tətbiq etməyə çalışır. Rəqabətin inhisarçı və azad for­maları mövcuddur.

İnhisarçı rəqabət inhisarçılar tərəfindən həyata ke­çi­ri­lir. İnhisarçılar öz məhsullarını inhisar qiymətinə sa­tır­lar. İnhisarlar oliqapoliya (bazarda az sayda in­hi­sar­çı­nın olması) və xalis inhisarçılardan (bazarda ye­ga­nə satıcı) ibarət olur. Azad rəqabət isə qiymət (dempinq siyasəti) və qeyri qiymət (keyfiyyətin yüksəldi­l­mə­si, reklam təd­bir­lə­ri, çeşidin yeniləşdiril­məsi) metodları ilə həyata keçirilir.

Rəqabət məhsulun həyat tsiklinin müddətini müəy­yən edir. Rəqabət güclüdürsə, bu müddət az bir vaxtı, rə­qabət zəifdirsə, müddət uzun dövrü əhatə edir. Məhsulun həyat tsikli dörd mərhələdən ibarətdir:


 1. Yeni məhsulun istehsalı və ya mənimsənilməsi.

 2. İstehsalın həcminin artırılması və satışın geniş­lən­­di­rilməsi.

 3. Rəqabətin güclənməsi, tələbin və qiymətlərin aşa­ğı düşməsi.

 4. Əmtəənin qocalma mərhələsi. Bu mərhələdə əmtəə artıq yenisi ilə əvəz olunur və yeni məhsulun həyat tsikli başlayır.

Alıcı və satıcıların sayına görə rəqabət aşağıdakı kimi təsnifləşir:

 1. Polipoliya (çox saylı istehsalçı və çox saylı is­teh­lak­çı).

 2. Oliqopoliya (az saylı istehsalçı və çox saylı is­teh­lak­çı.

 3. Monopoliya (1 istehsalçı və çox saylı istehlakçı).

 4. Monopsoniya (çox saylı istehsalçı və 1 isteh­lak­çı).

Rəqabət təkmil və qeyri–təkmil rəqabətdən ibarətdir. Təkmil rəqabətə azad və sağlam rəqabət də deyilir. Bu cür rəqabət aşağıdakı fəaliyyətləri özündə birləşdirir:

 1. Yeni əmtəə və xidmətlərin yaradılması;

 2. Məhsulun keyfiyyətinin artırılması;

 3. Qiymətlərin aşağı salınması (Qiymətlərin müha­ri­bə­si);

 4. Bazarda satışa qədərki və satışdan sonrakı xid­mət­lə­rin inkişafı;

 5. Reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

Qeyri – təkmil rəqabətə aşağıdakılar aiddir:

 1. Rəqibi şantaj etmək;

 2. Alıcıları aldatmaq;

 3. Monopoliya, oliqopoliya, monopsoniya yarat­maq.

Marketinqin idarə edilməsi bazarların idarə edil­mə­si, müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsi, mar­ke­tinq informasiyalarının idarə edilməsi, qiymətin ida­rə edil­məsi, rek­lam fəaliyyətinin idarə edilməsi, satışın ida­rə edil­məsi alt sistemlərini və proseslərini özündə cəm­ləş­di­rir.

Bazarın idarə edilməsi dedikdə, bazarların seq­ment­lərinin seçilməsi, bazarın tələbatının müəyyən edil­mə­si, müştəri ehtiyaclarının öyrənilməsi və təhlil edil­mə­si, ba­zar­da mövqelərin ələ keçirilməsi, ələ keçirilmiş möv­­qelərin əldə saxlanılması və s. başa düşülür. Marke­tin­qin idarə edil­məsi təkcə müəssisədə marketinq fəa­liy­yə­tinin plan­laş­dırılması, təşkil edilməsi və nəzarətlə bağlı deyildir. Marketinqin idarə edilməsi, həmçinin bazarın seq­menta­si­ya­sı (istehlakçı qruplarının bölünməsi), hədəf mar­ketinqi (hansı istehlakçı qrupunun seçilməsi) və möv­qe­ləşdirmə strategiyasının həyata keçirilməsindən iba­rət­dir.

Bazarlar alıcılardan ibarətdir. Alıcılar öz ehtiyacları, imkanları, zövqləri və təcrübələrinə görə bir–birindən fərqlənirlər. Şirkətlər fərqli alıcılara fərqli xidmət gös­tər­mək üçün bazarları da seqmentlərə bölürlər (Yəni qrup­laş­dı­rırlar).

Bazarın seqmentasiyası məhsul və istehlakçı seq­ment­­lərindən yaranır. İstehsalçılar məhsul növlərini, onla­rın çeşidlərini artıraraq alıcı seqmentlərinin yaran­masına sə­bəb olurlar. Məsələn ABŞ–da istehlak malları istehsal edən ən nüfuzlu şirkətlərdən biri və birincisi “Procter and Gamble” (“P&G”) şirkətidir. “P&G” şirkəti bir məhsul növü üzrə bir neçə brendin yaradıcısıdır. Məsələn təkcə yu­yu­cu tozunun 8 brendi, əl sabununun 8 brendi, şampu­nun 5 brendinə malikdir. Sual olunur? Bu şirkət bir məh­sul­dan bir neçə brend düzəldərək niyə özü-özünə rəqib kəsilir? Məlumdur ki, bir məhsul növü üzrə bir neçə xassə və xüsusiyyət mövcud ola bilər. Məsələn yuyucu tozlar ağardıcı, yumşaldıcı, təravətləndirici, təmizləyici və s. xas­sələrə malik olur. Sadaladığımız xassələrin hamısını bir məhsulda cəmləşdirmək mümkün deyildir. Bu sə­bəb­dən “P&G” şirkəti həmin xassələri məhsullarında seq­ment­­­ləşdirərək Tide, Bold, Gain, Era və s. bu kimi brend­lə­­rini yaratdı.

Seqmentli marketinqdə bir neçə bazar seqmenti hədəfə alınır. Məsələn “Nike” futbol, voleybol, qaçış, aerobika kimi on iki növ idman üçün fərqli ayaqqabılar is­teh­­sal edir. Seqmentli marketinq kütləvi marketinqdən ba­ha başa gəlir. Çünki ayrıca seqmentlər üçün əlavə marke­tinq tədqiqatları aparmaq, ayrıca marketinq planı işləmək, reklam planı tərtib etmək tələb olunur.

Bazarlar təkcə məhsul növlərinə görə deyil, həm­çi­nin coğrafi, demoqrafik meyarlarına görə də seqment­lərə bölünür.

Coğrafi amillərə görə bazarlar dünya, ölkə, regional ba­zarlardan ibarətdir. Həmçinin coğrafi amildə iqlim, şə­hər və ya kənd amilləri də nəzərə alınır.

Demoqrafik amildə istehlakçıların yaşı, cinsi, gəliri, məşğuliyyəti, təhsili, dini və s. nəzərdə tutulur.

Müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi dedikdə, müştərilərin cəlb olunması, onlarla sosial, iqtisadi, psi­xo­lo­ji etik davranışların formalaşdırılması, onlarla alqı-satqı və xidmət əlaqələrinin yaradılması və s. başa düşülür. Mar­ketinq məhsul və xidmətləri satmaq üçün hədəf seçil­miş müştəri qrup ilə münasibətlərini qurur, mübadilə əla­qə­lərini yaradır. Mübadilə prosesi bazarda reallaşır. Bazar mövcud və potensial alıcılardan ibarət şəbəkədir. Marke­tinq faydalı mübadilə əlaqələri yarat­maq məqsədi ilə baza­rı idarə edir. Bazarın idarə edilməsi hədəf bazarların se­çil­məsini və müştəri əlaqələrinin yaradılmasını əhatə edir. Bu zaman 2 suala cavab vermək lazımdır.


 1. Biz hansı müştərilərə xidmət edəcəyik?

 2. Biz müştərilərə necə xidmət edəcəyik?

1-ci suala cavab vermək üçün bazarları müştəri seq­mentlərinə bölmək lazımdır.

Müştəri münasibətlərinin idarə olunması prosesi müş­­tərilərin cəlb olunmasından, onların əldə saxlan­ma­sın­dan, sayının artırılmasından ibarətdir. Müştəri­lərlə da­vam­lı münasibətlərin qurulması 2 məsələyə fikir ver­mə­yi tə­ləb e­dir. 1. Yeni müştəri cəlb etmək üçün yüksək dəyərlər vəd vermək.

 2. Mövcud müştəriləri məmnun etməklə onların sayını artırmaq.

Müştərini cəlb etmək və əldə saxlamaq çətin məsə­lə­dir. Buna görə də istehsalçılar müştərini razı sal­maq üçün on­ların ehtiyaclarını və tələbatlarını nəzərə almalı, əm­təənin qiymətini obyektiv müəyyən etməli­dirlər. Əgər məh­sul müştərinin gözlədiyi dəyərə uyğun olursa, bu za­man onda məmnunluq hissi yaranır.

Qari Armstronq və Filip Kotler loyallıq (razılıq) səviyyəsinə görə müştəriləri 4 növə bölürlər. 1. Həqiqi dostlar (Bizim müştərilər).

 2. Yad müştərilər ( Başqa şirkətlərin müştəriləri).

 3. Kəpənəklər (Hər dəfə müxtəlif obyektlərdən alış-veriş edən müştərilər).

 4. Molyusklar (Gəminin bortuna yapışar, gəmiyə bilet almaz, amma gəmiyə yük də olmaz. Yəni müştərisi olduğu obyektə nə xeyir verməz, nə də zərər).

Marketinq informasiyalarının idarə edilməsi Qeyd etdiyimiz kimi, marketinq bazarın idarə edilmə­sinin konsepsiyasıdır. Bu məqsədlə müəssisə marketinq fəa­liy­yəti ilə əlaqədar olaraq, daim bazarla kontaktda olmalı, yeni məhsullar, istehlakçılar, rəqiblər, texnika və te­xno­lo­gi­ya­lar haqqında informasiyalar əldə etməlidir. Marketinq informasiyaları üç cürdür:

1.Daxili məlumatlar.

2. Marketinq tədqiqatları.

3. Marketinq kəşfiyyatları.Daxili məlumat mənbələri ayrı-ayrı şöbələr və struk­tur vahidləri hesab edilir. Həmin şöbə və struktur va­hid­lərinin verdiyi məlumatlar daxili məlumatlar hesab edi­lir. Daxili məlumatlara müəssisənin iqtisadi və texniki im­kanları, istehsal vasitələrinin (avadanlıqların, dəzgah­ların, maşınların və s.) vəziyyəti, işçilərin əmək poten­si­alı, bank­larda və xəzinədə olan pul vəsaitlərinin məbləği, müəs­sisənin debitor və kreditor borcları, idarəetmə aparatı, onun mövcud vəziyyəti, biznes-planlar, onların bölmələri, plan­da əks olunan göstəricilər haqqında məlumatları aid et­mək olar.

Marketinq tədqiqatları bazarlardan məlumatın sis­tem­­li və açıq formada toplanılması prosesidir. Bütün öl­kə­lər­­də marketinq tədqiqatlarını həyata keçirən şirkət­lər fəa­liy­yət göstərir. Onlar bazarlardan məlumatların əldə olun­ma­sının aşağıdakı üsullarından istifadə edirlər:

 1. Müşahidə aparmaqla.

 2. Sorğu aparmaqla.

 3. Dinləməklə.

Məlumatların əldə olunmasının əlaqə vasitələri aşa­ğı­dakılardan ibarətdir:

 1. Poçt.

 2. Telefon.

 3. Onlayn.

 4. Bir başa əlaqə.

Müşahidə üsulu televiziya kanallarını, jurnal və qə­zet­ləri izləməklə, bazarlardan prosesləri izləməklə məlu­matları əldə etmək üsuludur.

Sorğu üsulu 2 cür aparılır – anket sorğu və müsa­hibə üsulu. Anket sorğu üsulunda istehsalçını düşün­dü­rən kon­k­ret suallar qoyulur və konkret cavablar alınır. Res­pon­dent­lər öz fikirlərini yazılı şəkildə ifadə edə bilər və ya hər sualın qarşısında qoyulmuş konkret cavabların qar­şı­sında müəyyən ştrixlərlə qeyd aparmaqla müna­­­­sibət­lərini bildirə bilərlər. Anket sorğunun müəyyən prob­lem­ləri də olur. Əgər respondentin cavabından sual doğarsa, ona ikinci dəfə müraciət etmək imkan xaricində olur. Ümu­miy­yətlə sorğu üsulunda, bəzən respondentlər cavab ver­məkdən im­t­ina edirlər. Onlar sualın cavabını bil­mə­dik­də, özlərini çoxbilmiş kimi göstərmək üçün yanlış da olsa cavab ve­rir­lər. Bəzən bilərəkdən sual verənə xoş gəlmək üçün res­poudentlər reallığı gizlədir və ən xoşa gələn cavabı ve­rirlər.

Lakin bu cür üsulları həyata keçirmək üçün bir sıra va­sitələrdən istifadə olunur. Məsələn suallar, sorğular poçt­la evlərə, ofislərə, alqı-satqı məkanlarına göndərilə bi­lər. Respondentlərin evlərinə və ofislərinə telefon açıla bi­­­lər və məlumatlar alına bilər. Hətta şirkətlər müştə­ri­lər­lə üzbəüz diskussiyaya girə də bilərlər. Məsələn Target fir­­ması tələbələr üçün tədris ləvazimatları istehsal et­məz­dən qabaq bir neçə tələbə yataqxanasında olur və lazımi mə­­lumatları əldə edirlər.

Marketinq kəşfiyyatı rəqib müəssisələr, onların fəaliyyətində baş verən dəyişikliklər haqqında infor­ma­si­ya­ların rəqibə məxsus olan məlumat məkanından gizli for­mada toplanılmasıdır. Marketinq kəşfiyyatı rəqib şirkə­tin iş­çi­lərindən, onların istehsal etdiyi məhsullardan, inter­net­dən, kütləvi informasiya vasitələrindən, rəqiblərin ofis­lə­rin­­dən əldə edilir. Cəsuslar hər zaman evə arxa qapıdan gir­mir. Bəzən onlar evə ön qapıdan da daxil olurlar. Mə­sə­lən “British Airways” şirkətinin icraçı direktoru “EASY CET” şirkətinə getmiş, ondan biznes planını istə­miş­dir. “EASY CET” şirkəti heç bir tərəddüd etmədən, ona biznes pla­nını təqdim etmişdir. Bununla da onun bü­tün fəaliyyət planı “British Airways” şirkətinə məlum ol­muş­dur.

“Microsoft” şirkətinin işçiləri “Oracle” şirkətinin zi­bil qu­tusuna girməklə onun plan məlumatlarını, bəzi ma­liy­­yə-tə­sərrüfat sirlərini əldə etmişdir. Bu məqsədlə “Oracle” şir­kə­ti “Microsoft” şirkətini təqsirləndirmiş və məh­­kəməyə ver­mişdir. Məhkəmə araşdırmalarından sonra mə­­lum ol­muşdur ki, burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur.

Müəssisələr rəqiblər haqqında məlumat toplamaq üçün onların elektron saytlarına da girirlər. Hər bir təşkilat çox müştəri cəlb etmək üçün sayta çox məlumat yükləyir. Bu isə rəqiblər üçün material hesab edilir.

Təşkilatlar cəsuslara məlumat sızdırmamaq üçün kollektivdə əks təbliğat tədbirləri də görürlər. Məsələn “Unilever” şirkətinin rəhbərliyi belə hesab edir ki, şirkətin nümayəndələri səyahətdə belə ağızlarını bağlı saxlamağı ba­car­malıdırlar. Hətta taksi sürücülərinin suallarını cavab­lan­dıranda, şüphələnib onları cəsus hesab etməlidirlər.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə