Dərs vəsaiti. Spb.: Piter, 2006. 400 s əh. Hüseynov C. N. Politologiya mYüklə 167,37 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix31.10.2018
ölçüsü167,37 Kb.
#76958
növüDərs


006_NO INVENTAR_001 

İnventarda olmayan nəşrlər 

 

1.  Korneyçuk B.V. İnformasiya  iqtisadiyyatı.  Dərs vəsaiti.  –  SPb.: Piter, 

2006. 400 s

əh. 

2.  Hüseynov C.N.  Politologiya məntiqi sxemlərdə. Dərs vəsaiti.  –  Gəncə: 

ADAU, 2010. 400 s

əh. 

3. Alan B. Biznes plan. Dərs vəsaiti. Rus dilindən tərcümə. – Bakı: “İqtisad 

Universiteti” n

əşriyyatı, 2008. 220 səh. 

4.  Koleman Ron, Barrie Giles. 

Daha  yaxşı  menecer  olmağın  525  yolu. 

Əlavə vəsait. – Bakı.: CBC Polygraphics nəşriyyatı, 2008. 144 səh. 

5. Biznesin t

əşkili və idarə edilməsi. Dərslik. – Bakı.: “İqtisad Universiteti” 

n

əşriyyatı, 2011. 464 səh. 6. Bakirova T

əranə Şaiq qızı. Dizayn tarixi. Dərslik. – Bakı: 2012. 336 səh. 

7. 


Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Dərslik. – 

Bakı, 2010. 587 səh. 

8. 

Kuzık  B.H.,  Kuşlin  V.İ.,  Yakoveç B. Proqnozlaşdırma,  stratejı 

planlaşdırma  və  milli  proqramlaşdırma.  2-ci nəşr.  Rus dilindən tərcumə. 

D

ərslik. – Bakı: “İqtisad Universiteti”, 2010. 541 səh. 9. 

Qurbanov  A.İ.,Məmmədov E.M.,Hüseynova A.S.  Kompüter  texnikası 

v

ə proqramlaşdırma.– Bakı: “Təhsil” NPM, 2010. 169 səh. Şəkilli. 10. 

Əhmədova  Salatın.  Heydər  Əliyevin  dil  siyasəti.  –  Bakı:  ”İnci” 

N

əşriyyat evi. 2010. 212 səh. 11. X

əlilov M.S. İnformatika. Dərslik. – Bakı, 2009. 332 səh. 

12. Coleman John. Komitet 300 Dünya höküm

ətinin sirləri. 

13. 


Adobe photoshop CS4.Kullanıcı el kitabı. 

14. 


Atakişiyev  M.C.,  Abbasov H.M.,  Abbasova N.H.  Mikro və 

makroiqtisadiyyat. D

ərslik.  –  Bakı:  Azərnəşrin  qrifi  ilə  çap olunub,  2010. 

508 s


əh. 

15.  Hüseynov Süleyman.  Nitq m

ədəniyyəti. Dərslik.–  Bakı:”Yazıçı” 

N

əşriyyatı. 2010. 240 səh. 
006_NO INVENTAR_001 

16.  Cəfərov Nizami. Azərbaycanşünaslığın  əsasları.  –  Bakı:  Pedaqogika. 

2005.256 s

əh 

17.  Yrd.  Doç.  Dr. Orhan Hülagü.  Farabi və  İbn-i Haldun`da devlet 

düşüncesi.  

18. 

Prof.  S.İ.Seyidov  və  prof.  M.Ə.Həmzəyevin  elmi  redaktorluğu  ilə

Ümumi psixologiya. D

ərslik. – Bakı: YYSQ, 2014. 

19. Cəfərova Raibə. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti. – Bakı, 

2014. 


20.Ermetin Kemal S. – 

Türk soykırımı 

21

. Keskin dönüş! Erməni mifomaniyası və həqiqət. Sənədlər. 22. Akçura Yusuf. Üç tarz-

ı siyaset. – Ankara, 1976. 

23. 

Əliyev Vilayət. Heydər Əliyevin dil siyasəti.– Bakı: ”Nurlan”, 2003.100 

s

əh. 24. 

Paşayeva  Qənirə,  Məmmədova Həvva.  Xocalı  Soyqirimi.  Şahidlərin 

dilind


ən.– Bakı: “Elm və Təhsil”, 2011. 288 səh. 

25. Veysova Zülfiyyə. Feal interaktiv təlim: Müəllimlər üçün vəsait. 

26

. Lozan barış konferansı. Tutanaklar belgeler. –Paris.: Devlet Basımevi. 27. Erich Feigl - Ermeni mito

manyası. 

28.  (Hüseynova) 

Zülfüqarlı  Solmaz.  Azərbaycan dili. Dərslik.  –  Bakı: 

“iqtisad Universiteti” N

əşriyyatı, 2009. 610 səh. 

29. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma. II. Abdulhamid`in İslam birliği siyaseti. 

Beyan. 


30. Ashurov Rasim. 

Xakerliye ilk addımlar. – Bakı, 2009. 

31.J.Kent Crawford. Project management maturity model. Providing 

aproven path to project management excellence. 

32. David Bowie and Francis Buttle.Hospitality marketing an introduction. 

33. Erik W.Larson, Clifford F.Groy. Project management.The managerial 

process. 

34. Stephen J. Tourism a modern synthesis. 

35. The standart for portfolie management. 006_NO INVENTAR_001 

36.  Martin Hollis and Steve Smith. Explaining and understanding 

international relations. 

37. Exploring strategy. 

38. 

Гербарт  И.Ф.  Психология.  М.:  Издательский  дом  «Территория 

будущего», 2007. 88 с. 

39.  Qreqori Menkyu N.  Ekonomiksin prinsipl

əri. 2-ci nəşr.  Dərslik. Rus 

dilind

ən. 


 


006_NO INVENTAR_002 

İnventarda olmayan nəşrlər 

 

1. Бобков Филипп. Кгб и власть. – М.: Изд-во “Эксмо”, 2003. 416 с. 

2. Az


ərbaycan dili. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Dərslikləri. 

3. 


Solmaz  Zülfüqarlı  (Hüseynova). Azərbaycan dili. Dərslik.  –  Bakı:  “İqtisad 

Universiteti” n

əşriyyatı, 2009. 

4. Mark Zepezauer.CIA’

nın Büyük operasyonları. 

5. Gültəkin Avcı. İsihbarat teknikləri. Aktörleri, Örgutləri və Açmazları. 

6. 


Ahmet Taner Kişlalı. Siyasal Sistemler. Siyasal uzlaşma və çatışma. 

7. Türkiye il

ə Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkilər. Hazırlayanlar: Elnur Hasan Mikail. 

8. 


Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə Nizamülmülk. Siyasətnamə. – Bakı: “Çıraq”, 2007.. 

273 s


əh. 

9. 


Расулова  М.М.  Торгово-экономические  и  культурные  связи  Кавазской 

Албании с античным эллинистическим миром: IV век до н.э. - III век н.э. – Баку: 

«Мутарджим», 2008. 228 с. 

10. 


Aşurbəyli Sara. Azərbaycan dili və  tarixi  Şirvanşahlar  dövləti VI-XVI  əsrlər.  –

Bakı: “Avrasiya press”, 2006. 416 səh. 

11. 180 soruda windows problemlerinin çözümü. 

12.  Mirzəzadə  H. Azərbaycan dilinin tarixi  qrammatikası. Dərslik. 2-ci nəşr. –  Bakı: 

Az

ərbaycan Universiteti Nəşriyyatı, 1990. 376 səh. (Kiril). 13.  R

əhimoğlu  Arif.  Azərbaycan türkcəsinin  düzgün  yazı  qaydaları.  (Azərbaycan 

türkc


əsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait). 

14. Xəlilov Buludxan. Dil, ədəbiyyat,  mədəniyyət. – Bakı: “Bakı çap evi”, 2013. 484 

s

əh. 15. X

əlilov Buludxan. Türkologiyaya giriş. 2-ci nəşr. – Bakı: “Bakı çap evi”, 2013. 384 

s

əh. 16. 

Aslıhan  Dinçer. Siyaset dili.  (3  kasım  2002  Genel seçimlerindeki  Gazete Siyasi 

R

eklamlarının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi). – Kırıkkale, 2006 17.  Musayev Akif, Q

əhrəmanov Aslan. Ekonometrikaya giriş. Dərs vəsaiti. – Bakı:, 

2011. 176 s

əh. 

18. 


Axundov  Ağamusa.  Ümumi dilçilik.  (Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və  metodları) 

D

ərslik. – Bakı:”Şərq-Qərb”, 2006. 280 səh. 19. Andrew Heywood. Siyaset. 


006_NO INVENTAR_002 

20.  Balayeva Validə,  Hüseynov Süleyman, Qaracayeva Elvira. Azərbaycan dili. I 

kurs rus dili bölm

əsi tələbələri üçun dərslik. – Bakı: “Mütərcim”, 2012. 216 səh. 

21. 


Əlibəyzadə  Elməddin. Azərbaycan dilinin tarixi. I cild.  –  Bakı:  Azərbaycan 

t

ərcümə mərkəzi, 2007. 660 səh. 22.  S

əmədova Nailə. Azərbaycan memuar ədəbiyyatı tarixi. – Bakı: “Nurlan”,  2006. 

331 s


əh. 

23. 


Алиев  Ильгам,  Мурадвердиев  Акиф.  Азербаиджанская  нефть  в  политике 

мира. – Баку: Изд-во «Азербайджан», 1997. 

24. Çobanov M.N. Az

ərbaycan dili (Nitq mədəniyyəti). – Bakı: “Təhsil” EİM, 2006. 

25. 

Qısacıq Azərbaycan türkcəsi haqqında. 26. 

Ağasiyev İkram Kərim oğlu. Azərbaycan tarixi üzrə mühazirələr. – Bakı:, 2014. 

27. 


Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. I cild. – Bakı. “Şərq-Qərb”, 2005. 328 səh. 

28. 


Cabbarlı Cəfər.  Əsərləri. II cild.– Bakı. “Şərq-Qərb”, 2005. 360 səh. 

29. Yəhya Harun. Dövlətə bağlılığın önəmi. 

30. 


Fotoğrafçılar için Photoshop. 

31. Dəmirçizadə Əbdüləzəl. Müasir azərbaycan dili (Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya). 

I ci hiss

ə. – Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 256 səh. 

32. Elise Massicard. Türkiye’den Avrupa’

ya alevi hareketinin siyasallaşması. 

33. Məmmədli Atamoğlan. Ermənilərin gerçək tarixi. – Bakı, 2008. 

34.  Gülnarə  Fəxrəddinqızı.  Türk dillərində  zaman  kateqoriyası.  –  Bakı.  “Nurlan”, 

2010. 256 s

əh. 

35. Tolstoy Lev Nikolayeviç. HZ. Muhammed. Türk dilində. 

36. Namazov Q.M. Ali riyaziyyat. I hiss

ə. Dərs vəsaiti. – Bakı, 2012. 

37. 


Qasımlı Vüsal, Şiriyev  Zaur, Vəliyeva Zülfiyyə. İran-Ermənistan münasibətləri: 

geosiyasi realliq Versus siyasi iddialar. –  

Bakı, 2011. 

38. Dr. Turhan Çoban. Java programlama dili. 

39. Jürgen Habermas. 

“Öteki” olmak.”Öteki”yle yaşamak. Siyaset kuramı yazıları. 

40. 

Əliyev Adil. Xarici qurğular. 

41.  Kitabi-D

ədə  qorqud.  Əsil  və  sadələşdirilmiş  mətnlər.  –  Bakı:  “Öndər  nəşriyyat”, 

2004. 376 s

əh. 

42. 


İbayev Zabil. Kompüter şəbəkələri. 2008. 

43. 


Mikayılov Əliyar. Kompyuter anlayışları. – Beyləqan, 2010. 

44. 


Мансуров К.Т. Основы программирования в среде Lazarus. – Баку, .2010. 772 

c. 006_NO INVENTAR_002 

45.  Prof.Dr. Fikret Türkmen Armağanı.   

Milli  Hareketin  Amacı:  Milleti    Ayağa 

Kaldırma, Koruma ve Büyütme. – İzmir, 

 2005. 


46. 

Hüseynov İ.M. Müəssisənin iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti.– Bakı, 2013. 34 səh. 

47. 


Paşayev  Qəzənfər.  Nostradamusun möcüzəli aləmi.  –  Bakı: “Təhsil”  nəşriyyatı,  

2007. 760 s

əh. 

48. Oppenheimer J.R. Bilim və sağduyu. – Ankara, 1965. 

49. Az


ərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. – Bakı: “Lider Nəşriyyat”, 2004. 728 səh. 

50. David T. Caine’in istatistik dersinden alinti. 

51. Orhan Pamuk. 

Benim adım kırmızı. 

52. Orhan Pamuk

. Kafamda bir tuhaflık. 

53. Orhan Pamuk. Sessiz ev. 

54. Orhan Pamuk. Yeni hayat. 

55. Orhan Pamuk. Beyaz kale. 

56. 


Reşat Nuri Güntekin. Tanrı Misafiri. 

57. Sinan Akyüz. Etekli iktidar. E

rkek hakları kitabı. 

58. Prof. Dr. Sina Aksin. Türkiye’

nin yakın tarihi. I-ci cilt. 

59. Sezai Karakoç. 

Şiirler. IX monna rosa. 2 baskı. 

60. Ernesto Che Guevara. Sosyalizm v

ə İnsan. 

61. 


Uğur Mumcu. Gazi Paşa’ya Suikast. Altıncı basım. 

62. Tursun bey. Fatih’in tarihi (Tarih-i Erul Feth). 

63. Ziya Gökalp. 

Türk uygarlığı tarihi. 

64. Ziya Gökalp. 

Türkçülüğün esasları. 

65. Ziya Gökalp. 

Türkleşmek, islamlaşmak, muasırlaşmak. 

66. Divan-

ı Yunus Emre 

67. Yunus Emre. 

Şiirler. 

68. Yunus Emre 

Şiirleri 

69. 

Yüz okuma sanatı 70. Karl Marx. Yahudi sorunu. – Ankara, 1997. 

71. Sherlock Holmes. 

Akıl oyunlarının gölgesinde. 

72. Tolstoy Lev Nikolayeviç. 

Hayatın anlamı. 

73. 


Толстой Лев Николаевич. Анна Каренина. 

74. Rusça ö

ğrenme rehberi. 

75. 


İsmail Hakkı Paslı. Çeviri sözlüğü. 

76. Deniz Karakurt. 

Türk söylence sözlüğü. 

77. 


Hacızadə E.M. Sosıallaşan iqtisadiyyat. – Bakı.: “Elm”, 2006. 


006_NO INVENTAR_002 

78. 


Abbasov İ., Həsənov İ.C. Sığorta işinin təşkili. Dərs vəsaiti. – Bakı, 2013. 

79. 


İsgəndərov  R.Ə.,  Sadıqov  R.F.,  Ayşad  Rafiq  oğlu.  Qiymətli  kağızlar,  banklar. 

D

ərs vəsaiti. – Bakı, 2013. 318 səh. 80. 

Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М.: Аспект Пресс, 

2005. 221 с. 

81. 

Php neden oluşturuldu. 82. Php 

83. Turbo pascal 7.0. 

84. Z-Java 

85. Hüseynov Sahib. 

Obyektyönlü proqramlaşdirma. – Gəncə, 2014. 

 006_NO INVENTAR_003 

İnventarda olmayan nəşrlər 

 

1. Hüseyn Cavid. Əsərləri. I cild. – Bakı: “Lider Nəşriyyat”, 2005. 256 səh. 

2. Hüseyn Cavid. 

Əsərləri. II cild. – Bakı: “Lider Nəşriyyat”, 2005. 352 səh. 

3. Hüseyn Cavid. 

Əsərləri. III cild. – Bakı: “Lider Nəşriyyat”, 2005.304 səh. 

4. Hüseyn Cavid. 

Əsərləri. IV cild. – Bakı: “Lider Nəşriyyat”, 2005. 256 səh. 

5. Hüseyn Cavid. 

Əsərləri. V cild.–  Bakı: “Lider Nəşriyyat”, 2005. 288 səh. 

6. Az


ərbaycan ədəbi dili tarixi. I cild. –  Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 480 səh. 

7. Az


ərbaycan ədəbi dili tarixi. II cild. –  Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 328 səh. 

8. Az


ərbaycan ədəbi dili tarixi. III cild. –  Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 336 səh. 

9. Az


ərbaycan ədəbi dili tarixi. IV cild. –  Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 424 səh. 

10. 


Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. I-ci kitab. – Bakı: “Azərnəşr”, 1997. 608 

s

əh. 11. 

Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. II-ci kitab. – Bakı: “Azərnəşr”, 1997. 604 

s

əh. 12. 

Əliyev Heydər.  Müstəqilliyimiz  əbədidir.  III-cü  kitab.  –  Bakı:  “Azərnəşr”,  1997. 

488 s


əh. 

13. 


Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. IV cu kitab. –  Bakı: “Azərnəşr”, 1997. 

528 s


əh. 

14. Dəmirçizadə Əbdüləzəl. Müasir azərbaycan dili. Birinci hissə. Fonetika. Orfoepiya. 

Orfoqrafiya. – 

Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 256 səh. 

15. 


Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. Müasir azərbaycan dili. Dördüncü hissə. 

Sintaksis. – 

Bakı: “Şərq-Qərb”, 2007. 424 səh. 

16. Qabusnam

ə. – Bakı: “Şərq-Qərb”, 2006. 216 səh. 

17.  Həsənzadə  Nəriman.  Kulturologiya. Dünya mədəniyyəti tarixi. Dərslik.  –  Bakı, 

2005. 


18. 

Himalay  Ənvəroğlu.  Azərbaycan  dramaturgiyası:  tarixilik  və  müasirlik.  –  Bakı: 

“Nurlan”, 2008. 256 s

əh. 

19. 


“Debat” proqramı. Karl Popper debatı əsasında. 

20. 


Anar  İskəndərli. Azərbaycan həqiqətləri: 1917-1920.  –  Bakı:  “Elm  və  təhsil”, 

2012. 228 s

əh. 

21. Piriyev Vaqif. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. – Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 

2006. 006_NO INVENTAR_003 

22.  Mülki müdafi

ə. Azərbaycan dilində.  –  Bakı:  Qərb Universiteti. Nəşriyyat-

Poliqrafiya M

ərkəzi, 2013. 

23.  Mülki müdafi

ə. Rus dilində.  –  Bakı:  Qərb Universiteti. Nəşriyyat-Poliqrafiya 

M

ərkəzi, 2013. 24. Aristotel

. Nikomax etikası. .1 ci kitab (A). – Bakı:  “Qanun”, 2007. 

25. Nikkolo Makiavelli. Hökmdar. – 

Bakı, 2006. 26. M

ədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi. Dərslik. – Bakı, 2010. 

Document Outline

  • 002_SIYAHI_no inventar_01
  • 002_SIYAHI_no inventar_02
  • 002_SIYAHI_no inventar_03


Yüklə 167,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə