Diafiz borulu sümüyün hansı hissəsində yerləşir?Yüklə 71,23 Kb.

tarix29.05.2018
ölçüsü71,23 Kb.


1

Diafiz borulu sümüyün  hansı hissəsində yerləşir?                                                  

2

Epifiz sümüyün hansı hissəsində yerləşir?                                                     3

Metafiz sümüyün harasında yerləşir?                                                                                                                 

4

Sümük kanalı borulu sümüyün harasında yerləşir?                                     5

Boy zonası borulu sümüyün harasında yerləşir?                                           

6

Sümükl


ər necə təsnif olunur?                                                                       

7

Uzun borulu sümüklər hansılardır ?                                                                               

8

Süngəri sümüklər hansılardır?                                                                    

9

Qarışıq sümüklər hansılardır?                                                                  10

Oynağın əlavə elementləri hansılardır?                                                  

11

Biroxlu oynaqlar hansılardır?                                                                                       12

İki oxlu oynaqlar hansılardır?                                                           

13

Çoxoxlu oynaqlar hansılardır?                                                                                                                                        14

K

əllədə olan cüt sümüklər hansılardır?                                                                     15

K

əllədə olan tək sümüklər hansılardır?                                                                     16

Aşağıdakı sümüklərdən hansılar kəllənin üz hissəsində olan cüt 

sümükl

ərə aiddir:                                                                                       17

K

əllədə olan tac tikiş hansı sümükləri birləşdiri?                                                                                                                18

K

əllədə olan sagital tikiş hansı sümüklər arasında olur?                                                   19

K

əllədə olan lambdavari tikiş hansı sümüklər arasında olur?                                                      20

Yenidoğulmuşlarda sagital, alın və tac tikişlərinin kəsişdiyi nahiyədə hansı 

əmgək yerləşir?                                                                     

21

Hansı fəqərələr həqiqi fəqərələr adlanır?                                                   22

Hansı fəqərələr qeyri-həqiqi fəqərələr adlanır?                                                                      

23

 İnsan fəqərə süтunundа neç

ə fızioloji əyrilik var?                                                                                                                                                                                                                                                                                      

24

F

əqərə cisminin neçə səthi vardır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              25

Boyun f


əqərələrindən hansının cismi yoxdur?                                                                                         

26

Boyun fəqərələrindən hansı çıxıcı fəqərə adlanır?                                                                                                                                                                                                                                                                          

27

Döş  fəqərələrində  hansıların cisminin üzərində qabırğanın başçığına aid tam çuxurluq olur?                                              

28

Oma sümüyünün ön və arxa səthində neçə cüt oma dəliyi olur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

29

I Boyun fəqərəsi ilə ənsə sümüyü arasında olan atlas-ənsə oynağı hansı 

oynaqlardandır?                                                                                                                                                                                        

30

Atlas-epistrofey oynağı hansı oynaqlara daxildir?                                                                                                                                                                                                                                                                       31

Hansı qabırğalar həqiqi qabırğalar adlanır?                                                                                                     

32

Hansı qabırğalar qeyri-həqiqi qabırğalar adlanır?                                                                                                                                                                                                                                                                           33

Kür


ək sümüyü döş qəfəsinin arxasında hansı qabırğalar səviy-yəsində 

yerl


əşir?                                                                                                                                                                                                                  

34

Bilək sümüklərində aypara sümük hansı sümüklər arasında yerləşir?                                                                                                                                                                                                                                         

35

Forma və funksiyasına görə bazu oynağı hansı oynaqlardandır?                                                                                                                                                                                                                                                             

36

Oynaq sətlərinin sayına görə dirsək oynağı hansı oynaqlardan sayılır?                                                                                                                                                                                                                                     

37

Mil və dirsək sümükləri öz aralarında nə ilə birləşirlər?                                                                                                                                                                                                                                                                              

38

Döş qəfəsi sümükləri hansı orqanları qoruyur?                                                                                                                                                                                                                                                                                 39

Aşağıdakı sümüklərdən hansı uzun borulu sümüklərə aiddir?                                                                                                                                                                                                                                                      

40

Aşağıdakı sümüklərdən hansı qısa börulu sümüklərə aiddir?                                                                                                                                                                                                                                                                   41

Sümükl


ərin elastikliyi nədən asılıdır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

42

İnsan orqanizmində təxminən neçə sümük var?                                                                                                                                                                                                                                                                                   43

Onurğanın boyun şöbəsi neçə fəqərədən ibarətdir?                                                                                                                                                                                                                                                                          

44

Aşağıdakılardan hansı yuxarı ətraf qurşağı sümüklərinə aiddir?                                                                                                                                                                                                                                                           45

Oynaq hansı növ sümük birləşməsinə aiddir?                          

46

Onurğanın qeyri-normal olaraq yanlara əyilməsi necə adlanır?   47

Aşağıdakı sümüklərdən hansı uzun süngəri sümüklərə daxildir?                                                                                                                                                                                                                                                      

48

Aşağıdakı sümüklərdən hansı qısa süngəri sümüklərə aiddir?     49

Sümükl


ərin sərtliyi nədən asılıdır?                                             

50

 Kəllənin beyin şöbəsində neçə sümük var?


51

 K

əllənin üz hissəsində neçə sümük var?52

Onurğanın döş şöbəsi neçə fəqərədən ibarətdir?

53

 Aşağıdakı sümüklərdən hansı aşağı ətraf qurşağı sümüklərinə aiddir?54

 K

əllənin beyin şöbəsini təşkil edən sümüklər bir-birilə nə cür birləşir?55

 Onurğa sütunу ne

ç

ə fəqərədən ibarətdir?56

 Onurğanın bel şöbəsi neçə fəqərədən ibarətdir?

57

 Aşağıdakılardan hansı yuxarı ətrafın sərbəst sümüklərinə aiddir?58

 Döş və bel fəqərələri bir-birilə nə cür birləşir?

59

 Aşağıdakı sümüklərdən hansı yastı sümüklərə aiddir?60

 

Əzələlər uclarında olan vətər vastəsilə haraya bağlanırlar?61

Normada 16 yaşlı bir adamın alt çənəsində neçə diş olur? : 

62

Onikibarmaq bağırsağa hansı vəzilərin axacağı açılır? : 63

Sol qulaqcıqla sol mədəcik arasında neçə taylı qapaq yerləşir? : 

64

Ür

əyin divarı neçə qişadan təşkil olunmuşdur? : 65

Ür

ək kisəsi necə adlanır? : 66

Aorta öz gedişində neçə şöbəyə ayrılır? : 

67

Döş aortası hansı fəqərələr arasında yerləşir? : 68

Qarın aortası hansı fəqərələr arasında yerləşir? : 

69

Böyük qan dövranında venoz qan hansı damarlarla sağ qulaqcığa daşınır? 70

Vəzilər hansı toxumadan əmələ gəlmişdir? : 

71

Limfa sistemi haradan başlayır? : 72

Limfa axacaqları hansı bənddə düzgün verilmişdir? : 

73

H

ər bir sinir hüceyrəsi hansı hissələrdən ibarətdir? : 74

Sinir sistemi rüşeymin hansı təbəqəsindən inkişaf edir? : 

75

Yenidoğmuşun onurğa beyninin uzunluğu neçə santimetrdir? : 76

Onurğa beyninin uzunluğu kişilərdə neşə santimetrdir? : 

77

Arxa beyinə hansı törəmələr daxildir? : 

78

Alın payı təpə payından hansı şırım vasitəsilə ayrılır? : 79

Görm


ə mərkəzi beyin qabığının hansı nahiyyəsində yerləşir? : 

80

Hərəki mərkəzlər beyin qabığının hansı nahiyyəsində yerləşir? : 

81

Dəhliz ilbiz siniri neçə sinirin birləşməsindən yaranır? : 

82

Boyun və oma sinirlərinin cəmi birlikdə neçə cütdür? : 

83

Döş və büzdüm sinirlərinin cəmi birlikdə neçə ədəddir? : 84

Cinsiyy


ət kələfi hansı sinirlərin şaxələrindən yaranır? : 

85

Büzdüm kələfi hansı sinirlərdən əmələ gəlmişdir? : 

86

Xarici qulağın hissələri hansılardır? : 87

Daxili qulaq n

ədən ibarətdir? : 

88

Selikli qişa borulu orqanların hansı qişasını təşkil edir? : 89

Yaşlı adamda həzm kanalı neçə metr uzunluğunda olur? : 

90

Burun boşluğu qırtlaqla hansı orqan vasitəsilə birləşir? : 91

Topoqrafiyasına görə qida borusu hansı hissələrə ayrılır? : 

92

M

ədə sağdan, soldan və yuxardan hansı orqanlara söykənir?  : 93

Yoğun bağırsaq hansı hissələrə ayrılır? : 

94

Ç

ənbər bağırsaq hansı hissələrə ayrılır? : 95

Düz bağırsaq kişilərdə hansı orqanların arasında yerləşir? : 
96

Qırtlaqda üzüyəbənzər qığırdaq harada yerləşir? : 

97

Ağciyərlərin neçə səthi var və hansılardır? : 98

Ağciyərləri örtən plevra kisələri neçə səfhədən ibarətdir və hansılardır? : 

99

Böyr


ək qapısından xaric olur...... : 

100


H

ər böyrəkdə neçə ədəd kiçik böyrək kasacığı yerləşir? : 

101

Sinir sistemi əsasən nədən təşkil olunmuşdur? 

102


 Aşağıdakılardan hansı mərkəzi sinir sisteminə aid edilir? 

103


 Onurğa beyninin ağ maddəsi nədən təşkil olunmuşdur?

104


Onurğa beyninin boz maddəsinin ön “qanadları” (kökləri) nə cür adlanır? 

105


Asqırma və öskürmə mərkəzləri baş beynin hansı şöbəsində yerləşir? 

106


 İnsan ürəyinin sol qulaqcığının boşluğuna neçə dəlik açılır? 

107


Sinir toxuması nədən ibarətdir? 

108


Onurğa beynin boz maddəsi nədən təşkil olunmuşdur? 

109


 Sinir sisteminin quruluş vahidini nə təşkil edir? 

110


 Hansı vena damarı ilə venoz qan axmır? 

111


 Onurğa beyni harada yerləşir? 

112


Aşağıdaki vəzilərdən hansı sırf daxili sekresiya vəzilərinə aiddir?  

113


Türk y

əhəri çuxurunda yerləşən vəzi nə cür adlanır? 

114

Əzgiləbənzər cisim(epifiz)harada yerləşir? 115

 Aşağıdaki vəzilərdən hansı qarışıq sekresiya vəzilərinə aiddir? 

116

Döş sümüyünün arxasında yerləşən vəzi nə cür adlanır? 117

 Hipofiz harada yerl

əşir? 

118


 

Ən qalın divarlı ürək kamerası hansıdır? 

119

Qırtlağın yanlarında və nəfəs borusunun yuxarı hissəsinin önündə yerl

əşən vəzi  nə cür adlanır? 

120

Timus v


əzi harda yerləşir? 

121


Qalxanab

ənzər vəzinin çəkisi nə qədər olur? 

122

 Timus v


əzi hansı növ vəzilərə aiddir? 

123


Qalxanab

ənzər vəzi harada yerləşir? 

124

Hipofizin çəkisi nə qədər olur? 

125


 Qan hansı toxuma qrupuna (tipinə) aiddir? 

126


Ür

əkdən başlayaraq qanı bədənin ayrı-ayrı hissələrinə daşıyan damarlar 

nec

ə adlanırlar? 127

İnsan ürəyi bütöv ara kəsmə ilə hansı hissələrə ayrılır? 

128

Taylı qapaqlar ürəyin hansı hissələri arasında olur? 129

Kiçik qan dövranı harada başa çatır? 

130

 Qanı ürəyə daşıyan damarlar necə adlanır. 131

Taylı qapaqların yeri aşğıdakılardan hansında doğru olaraq verilmişdir?

132

S

əs telləri harada yerləşir? 133

Sağ ağ ciyər neçə paydan ibarətdir? 

134

T

ənəffüs mərkəzi harada yerləşir? 135

Hansı damarlara arteriyalar deyilir? 

136

Qırtlaq nədən təşkil olunmuşdur? 137

Sol ağciyər neçə paydan ibarətdir? 

138

N

əfəs borusundan yuxarı hissə nə cür adlanır? 139

M

ərkəzi şırım baş beyin yarımkürələri qabığının hansı hissələrini ayırır? : 140

Aşağıdakı vəzilərdən hansının ayrıca axacaqları yoxdur? 

141

Qanı mühitdən gətirən damarlara nə deyilir? 142

Aşağıdakı mərkəzlərdən hansı uzunsov beyində yerləşmir? 

143

 İnsanda neçə qalxanabənzər ətraf vəzisi var? 
144

Qırtlaq ilə bronxlar arasında tənəffüs yolunun hansı hissəsi yerləşir? A) 

burun-udlaq B) qırtlaq C) sərt damaq D) nəfəs borusu (traxeya) E) 

bronxiollar

145

Borulu orqanların divarı neçə qişadan ibarətdir? 146

 M

ədəaltı vəzinin çəkisi nə qədər olur? 147

Bağırsaqlardan gələn qan qaraciyərə hansı damarla daxil olur? 

148

İnsanda dərinin sahəsi  orta hesabla nə qədər olur? 149

D

ərinin daxili – III təbəqəsi hansıdır? 150

Sağ mədəcikdən çıxan qan dövr edərək ürəyin hansı şöbəsinə qayıdır? 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə