Din küLTÜRÜ ve ahlak biLGİSİYüklə 37,37 Kb.
tarix19.10.2018
ölçüsü37,37 Kb.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ


Meleklere İman Sınıf: 7 Test: 1

  1. Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanmanın insana sağladığı gelişmeler arasında yer almaz?

A- Kibirli yaşamak B- İyiyi benimsemek

C- Kötüden uzaklaşmak D- Ruhen olgunlaşmak  1. Allahu Teala Hz. Âdemi yaratınca meleklere ve şeytana ona secde etmelerini emretmişti. Şeytanın bu emir karşısındaki tutumu ne oldu?

A- Daha sonra secde edeceğini söyledi.

B- Kibirlendi, ben ondan üstünüm diyerek secde etmedi.

C- Meleklerin secdesi yeterli dedi.

D- Kibirlendi ve ben ondan üstünüm diyerek secde etti  1. Allah Teâlâ Şeytana ve onun yolundan gidenlere neyi bildirdi?

A- Şeytana uyanların affedileceğini

B- Şeytanın ve ona uyanların affedileceğini C- Şeytanla beraber cezalandırılacaklarını

D- Şeytanın affedilip onların cezalandırılacaklarını


  1. İnsan gibi vücudu bulunmayan, gözle görülmeyen melekler neden yaratılmışlardır?

A- Topraktan B- Nurdan C- Ateşten D-Sudan

  1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi ateşten yaratılmıştır?

A- İnsan B- Melek C- Ruh D- Şeytan

  1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Melekler gözle görülmezler.

B- Meleklerin yeme-içme, erkeklik ve dişilikleri yoktur. C- Melekler geleceği bilirler.

D- Melekler Allah’ın emirlerine aynen uyarlar.


  1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

A- Nurdan yaratılmışlardır.

B- Geleceği bilmezler

C- Hem günah hem de sevap işlerler. D- Kendilerine has yapıları vardır.


  1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerin den değildir?

A- Günah işlemezler. B- Çeşitli şekillere girebilirler.

C- Nurdan yaratılmışlardır. D- Gözle görülebilirler.  1. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerin den değildir?

A- Son derece hızlıdırlar. B- Cinsiyetleri yoktur.

C- Yalın alevden yaratılmışlardır D- Yeme ve içmeleri yok10) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikle rinden değildir?

A- Allah’ın verdiği görevleri yaparlar.

B- Gelecek hakkında bilgi sahibidirler.

C- Çeşitli şekillere girebilirler.

D- Yeme içme ve cinsiyetleri yoktur.

11) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikle rindendir?

A- Gözle görülmezler. B- Nurdan yaratılmışlardır

C- Allah’ın verdiği görevleri yaparlar. D- Hepsi

12) Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek arasında yer almaz?

A- Cebrail B- İsrafil C- Zebani D- Azrail13) Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek arasında yer almaz?

A- İsrail B- Azrail C- Mikail D-Cebrail14) İslam inancında meleğin karşıtı görevi yüklenen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A- Şeytan B- Cin C- İnsan D- Hayvan15) Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine iletmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail B- İsrafil C- Mikail D- Cebrail16) Rüzgârın esmesi, karın yağmurun yağması, deprem, zelzele vb. gibi tabiat olayları ve tabiatta canlılar için rızıklar oluşması ile görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail B- İsrafil C- Cebrail D- Mikail17) Vakti geldiğinde insanların ruhlarını bedenlerinden kabzetmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail B- İsrafil C- Cebrail D- Mikail18) Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltileceği zaman olmak üzere sura üfür mekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail B- Cebrail C- İsrafil D- Mikail19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek

B- Azrail: İnsanların ruhlarını kabzeden melek

C- İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek

D- Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek

20) Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek hangisidir?

A- Kiramen Kâtibin B- Hafaza melekleri

C- Mikail D- Münker Nekir melekleri

21) İnsan öldüğü zaman ona sorular sorarak hesaba çekmekle görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kiramen Kâtibin B- Münker Nekir

C- Hafaza Melekleri D- Mikail

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A- Münker Nekir: Sorgu melekleri

B- Hafaza Melekleri: Koruyucu melekler

C- Kiramen Kâtibin: Yazıcı melekler

D- İsrafil: Vahiy meleği

23) İnsanın yapmış olduğu iyilik ve kötülükleri amel defterine kaydetmekle görevli melekler hangisidir?

A- Kiramen Kâtibin B- Hafaza Melekleri

C- Münker Nekir D- Cebrail

24) Ruhul Emin, Ruhul Kudüs hangi meleğin ismidir?

A- Mikail B- Cebrail C- İsrafil D- Azrail25) İnsanları hidayet yolundan saptırmaya çalışan aşağıdakilerden hangisidir?

A- Mikail B- Cebrail C- Şeytan D- Azrail26) Meleklerin varlığına iman bize aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A- Üzüldüğümüzde bizi teselli eder. B- Yalnız kaldığımızda arkadaşlık eder.

C- Davranış, söz ve işlerimizde ölçülü davranmamızı sağlar. D- İşlerimizde yardım eder.


27) Melekler hakkında bilgi kaynağımız aşağıdaki- lerden hangisidir?

A- Akıl B- Pozitif ilimler C- Vahiy D- Hepsi28) “ Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye memur edilirlerse onu yaparlar ” Tahrim Suresi 6 ayetinde sözü edilen gurup aşağıdakilerden hangisidir?

A- Cinler B- Melekler C- İnsanlar D- Şeytan29) “ Hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler ( Allah katında ) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler ” İnfitar Suresi 1–2 ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Azrail B- Mikail

C- Münker Nekir D- Kiramen Kâtibin

30) Herkesle iyi geçinen, güler yüzlü olan, hoşgörülü olan, kimseye karşı kötülük beslemeyen ve güzel ahlaklı olan temiz kimselere toplumumuzda ne denir?

A- Melek gibi insan B- Tilki gibi kurnaz

C- Cin gibi insan D- Örnek insan

31) Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima görülüp gözetildiğimizi ve yalnız olmadığımızı bize hissettirir?

A- Peygamberlere iman B- Kaza ve kadere iman

C- Meleklere iman D- Ahiret gününe iman

32) Allah’a kulluk açısından insanı meleklerden ayıran en temel özellik nedir?

A- Yemesi, içmesi B- Gözle görünür olması

C- Yorulması, uyuması D- Seçme hürriyeti

33) Aşağıdakilerden hangisi satanizm ve buna benzer sapkın görüşlerin toplumda yer bulmasının sebeplerinden biri olamaz?

A- İnsanların sahip oldukları dini değerlerin farkında olmamaları. B- İnsanların manevi boşlukta olmaları.

C- Günümüzde hak bir dinin olmaması.

D- İnsanların gizemli konulara olan meraklarını34) Kur’an’ ın sihir ve büyü konusundaki bakışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A- Sihir ve büyüye izin verilmiştir.

B- Sihir ve büyüyle uğraşanlar övülmüştür.

C- Batıl inanış olup, yasaklanmıştır.

D- Sihir ve büyü teşvik edilmiştir.

35) Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili batıl inançlardan birisi değildir?

A- Ruh çağırma B- Satanizm

C- Falcılık D- Sihir ve Büyü

36) Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?

A- Tıpkı şeytan gibi ateşten yaratılmışlardır.

B- iyi ve kötü olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

C- İnsanlar gibi doğar büyür evlenir ve ölürler.

D- Asla günah işlemezler.

37) Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma yollarından biri değildir?

A- Allaha her zaman güvenmek gerekir

B- Helal şeyler yiyip içmek gerekir

C- Nefsimizin her istediğin yapmak gerekir

D- İyi arkadaşlar seçmek gerekir.

38) Şeytanı Tanrı kabul edip ona tapınan sapık inanış aşağıdakilerden hangisidir?

A- Cincilik B- Satanizm C- Hinduizm D- Taoizm39) Aşağıdakilerden hangisi Melek inancının insana kazandırdıklarından birisi değildir?

A- Meleklerin her zaman insanın yanında olması kendisini güven içinde hissetmesini sağlar.

B- İnanan İnsan zorluklar karşısında yılgınlığa düşmez.

C- İnsan meleğe özenir ve yemez, içmez hep ibadet eder

D- Melekler bizi gördüğü için hep dikkatli oluruz.

40) Gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ne denir?

A- Batıl İnanç B- Hurafe C- Falcılık D- Büyü41) Hak din olan İslama sonradan ilave edilen yalan, yanlış ve akıl dışı söylentilere inanmaya ne denir?

A- Batıl İnanç B- Hurafe C- Falcılık D- Büyü42) Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi gibi şeylere bakarak geleceğe ait bilgi elde etmeye ne denir?

A- Batıl İnanç B- Hurafe C- Falcılık D- Büyü43) İnsanları aldatmak, haksız kazanç sağlamak amacıyla onları etki altına almaya ve göz boyamaya ne denir?

A- Batıl İnanç B- Hurafe C- Falcılık D- Büyü44) Aşağıdakilerden hangisi Satanizmin ilkelerinde birisi değildir?

A- Her türlü dinsel inanışa tepki duyarlar

B- Cennet-Cehennem, Ahiret inançları yoktur.

C- Toplumdaki büyüklere saygı gösterirler

D- Onlara göre mutluluk kan akıtmakla olur.

45) Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan bazı batıl inanışlardan birisi değildir?

A- İki bayram arası nikâh kıyılmaz

B- Melekler Allahın kızlarıdır.

C- Sadece Cuma günü oruç tutulamaz inancı

D- Türbelere mum dikme, çaput bağlamak

46) Aşağıdakilerden hangisi Şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılacak şeylerden birisi değildir?

A- Allaha inanmalı ve ona güvenmeliyiz

B- Her işimize Euzü - Besmele ile başlamalıyız

C- Dürüst bir şekilde çalışarak Allaha dua etmeliyiz

D- Haram işlemeye ve yalana devam etmeliyiz.
Şeytan, İçki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; Sizi, Allah’ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? ”

Mâide 91. Ayet
Kim Sihir yaparsa, Şirke düşer “

Hadis - i Şerif
İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin,

Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.”

M. Akif Ersoy
İzzet Eker

Din Kült. Ve Ahl. Bilg. Öğrt.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə