qiyabi
  VeriLƏNLƏr bazasi
  Щесаблама техникасынын тарихиня уйьун олараг Електрон Щесаблама машынлары (ещм) айрылырлар
  Mühazirə 1 " İnformatika" kursuna giriş İnformatika kursunun məqsədi
  Щесаблама шябякяляринин технолоэийасы
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Bazar münasibətlərinə keçidin formalaşdığı, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatının hərtərəfli ödənilməsinin olduqca zəruri olduğu indiki şəraitdə hansı məsələlərin öyrənilməsinin, tədris olunmasının əhəmiyyəti daha da artır?
  2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir
  1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?
  1. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin hansı növləri mövcuddur
qiyabi
  Корпоратив шябякяляри вя системляри
directory qiyabi  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə