referatlar/menecment
  Buraxiliş İŞİ
referatlar/huquq
  İsmayıllı İlkin Qrup: 402
referatlar/tehlil
  МüƏssisənin maliyyə GÖSTƏriciləRİ VƏ NƏticəLƏRİ
referatlar/huquq
  Psixi proseslərin sistemi. Duyğu və qavrayış
  Mülki hüququn predmeti və prinsipi
ref
  Variant – I
referatlar/tehlil
  Mövzu1: Məhsul istehsalı və satışının təhlili
referatlar/muhasibat
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ azəRBAYCAN turizm institutu
referatlar/huquq
  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
referatlar/iqtisadiyyat
  Referat mövzu: Müəssisə Maliyyəsi Fənn: Maliyyə Tələbə: Qənbərov Cəlil Kurs: III qrup: 300 baki 2011 plan
referatlar/huquq
  İsmayıllı İlkin Qrup: 402
referatlar/muhasibat
  Mühasibat uçotunun predmeti və metodu
referatlar/huquq
  Lisenziyalarla mübadilə üzrə beynəlxalq möqavilələrin növləri və məzmunu
referatlar/iqtisadiyyat
  ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ
referatlar/huquq
  Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi üsulları
  İsmayıllı İlkin Qrup: 402
referatlar/idareetme_ucotu
  Referat mövzu: Xərclərin təsnifatı və quruluşunun öyrənilməsi Tələbə: Astanov Ruslan Qrup: 636 Kurs: 2
referatlar/iqtisadiyyat
  Camalov röyal
referatlar/huquq
  “ azərbaycan hava yollari ”
referatlar/muhasibat
  Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Universiteti
  Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22a tələbənin adı: İsmayılov Asif
referatlar/menecment
  Fənn: Maliyyə və Kredit Fənn müəllimi: Aslanov Habil m. Tələbə
referatlar/huquq
  Əmək mübahisələrinin anlayışı və növləri
referatlar/tehlil
  Kurs işi Mövzu : “ Maliyyə əmsallarının köməkliyi ilə müəssisə balansının likvidliyinin təhlili ” baki 2010
referatlar/iqtisadiyyat
  Fəsil 8 Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsipləri
avtoreferatlar
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  NaiLƏ baxşƏLİ qizi əSKƏR
referatlar/muhasibat
  Azerbaycan Respublikası Baki biznes universiteti
referatlar/huquq
  Ceyhun əZİzov
referatlar/muhasibat/diplom
  Naxçıvan Dövlət Universiteti
referatlar/muhasibat
  Azərbaycan respublikasi. Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
referatlar/huquq
  VəRƏSƏLİk hüququ
referatlar/tehlil/kurs
  Tələbə: Həsənova Sevda Muxtar qızı Mövzu: Tikinti təşkilatlarında iş vaxtı fondundan istifadənin
referatlar/iqtisadiyyat
  Referat mövzu: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisənin yeni iqtisadi mahiyyəti və hüquqi təşkilati formaları
referatlar/huquq
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Biznes Universiteti
referatlar/muhasibat/kurs
  2. Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər. Əmək haqqından vergi tutularkən fiziki şəxslərin vergi güzəşti hüququnun
referatlar/muhasibat
  Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22 a tələbənin adı: Asif İsmayılov
referatlar/huquq
  Mülkiyyət hüququnun və digər əşya hüquqlarının müdafiəsi
avtoreferatlar
  Microsoft Word sevinc-qasimova
referatlar/muhasibat
  Mühasibat uçotu hesabalarının təsnifatı
referatlar/huquq
  Azərbaycan respublikasinin cinayət hüququnda qulluğa səHLƏnkar yanaşmaya göRƏ Cİnayət məsuliYYƏTİNİn hüquqi-tariXİ TƏDQİQİ
_ld/2
  11 /Faqat ozod va obod yurt insonlarigina erkin va farovon yashashlari rnumkin
referatlar/iqtisadiyyat
  Referat mövzu: Maliyyə Nəzarəti Tələbə: Astanov Ruslan Qrup: 36 Kurs: Müəllim: Həsənova Afidə
_ld/0
  Germaniya
referatlar/huquq
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ azəRBAYCAN turizm institutu
referatlar/iqtisadiyyat
  İxtisas : İqtisadi resursların idarə edilməsi kurs I Ş İ Mövzu: “Anbar təsərrüfatının təşkili və təkminləşdirilməsi istiqamətləri”
avtoreferatlar
  Microsoft Word Fidan-Qasimova
  Microsoft Word Ilhame-qesebova
referatlar/muhasibat/kurs
  Bakı Dövlət Universiteti
avtoreferatlar
  Folklor institutu
referatlar/muhasibat
  Ixtisas: Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
  Ataxan həSƏnovun
  Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22 a tələbənin adı: Asif İsmayılov
referatlar/huquq
  “ azərbaycan hava yollari ”
  “ azərbaycan hava yollari ”
referatlar/muhasibat/kurs
  FəRDİ İŞİ baki 2010 movzu 1: MÜhasibat uçotunda səNƏDLƏRİn nöVLƏRİ VƏ TƏSNİfati
referatlar/huquq
  Idarəetmənin anlayışı, xüsusiyyətləri, üsulları və funksiyaları
r/referatlar/huquq
  İnsan və VƏTƏndaş HÜququ
r/referatlar/diger
  Hüseynzadə İlahə, Magistr I kurs (orta əsrlərdə ərəb mədəniyyəti)
referatlar/menecment
  Azərbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ azəRBAYCAN turizm institutu
r/referatlar/diger
  Fransada xristianlıq
r/referatlar/tarix
  \ Azərbaycan tarixi üzrə mənbələr
  Cümşüdlü Vüqar Uçot-iqtisad fakültəsi Qrup 400
  Azərbaycanda feodal döVLƏTLƏRİ plan 1
referatlar/huquq
  § taciR (sahibkar) yardimçilari I- tacir (sahibkar) yardımçıları anlayışı
r/referatlar/diger
  Sertifikatlaşdırma sistemini yaratmaq istənilən hüquqi şəxslər tərəfindən hətta
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Biznesin qiymətləndirməsi fəaliyyəti və metodları
  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin mahiyyəti və əsasları
referatlar/menecment
  Müəssisələrin maliyyə strategiyası
r/referatlar/iqtisadiyyat
  7. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları
  Pulun mahiyyəti və funksiyaları
r/referatlar/sosiologiya-ve-politologiya
  Qlobal iQTİsadi BÖhran
referatlar/muhasibat
  Fakultənin adı:Ümumi iqtisadiyyat Qrupun adı: 22a tələbənin adı:İsmayılov Asif
referatlar/muhasibat/diplom
  Burxili ş İŞİ Mövzu: Müəssisənin uçot siyasəti və onun əsas istiqamətləri
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Dövlət kreditinin iqtisadi mahiyyəti və əhəmiyyəti
r/referatlar/biznes
  Tikintidə dövriyyə kapitalı və onun əsas prinsipləri
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Dövriyyə vəsaitlərinin idarə olunması
referatlar/muhasibat/diplom
  Baki döVLƏt universiteti
r/referatlar/diger
  Hər bir fəaliyyət sahəsi (qeyri-istehsal sahələri istisna olmaqla)
r/referatlar/turizm
  Mövzu 1: Menecmentin bir elm və fəaliyyət sahəsi kimi meydana çıxması və təkamülü
r/referatlar/tarix
  Unesco (unesco — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Elm, Təhsil və Mədəniyyət üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
r/referatlar/iqtisadiyyat
  Keynsçilik və onun metodoloji prinsipləri
  1 Marketinq konsepsiyasının mahiyyəti və təkamülü Marketinqin formaları
r/referatlar/beynelxalq-kommersiya
  Ölkə və ya ölkələr qrupunun özlərinin qısamüddətli xarici
r/referatlar/iqtisadiyyat
  1 Makroiqtisadiyyatın predmeti. Makroiqtisadi siyasət və makroiqtisadi modellər
  Merkantilistlər və Klassik məktəbin iqtisad elminin yaranması və formalaşması istiqamətində ümumi fikirləri
  Ümumi İqtisadi tarazlıq
r/referatlar/tibb
  Şizofreniyanın sadə forması
r/referatlar/diger
  Dünyanın ən böyük gülüş ustalarından biri fransız yazıçısı Fransua
r/referatlar/felsefe
  Fridrix Vilhelm Yozef Şellinqin naturfəlsəfəsi
r/referatlar/tibb
  Fenilketanuriya:əlamətləri və nəsil şəcərəsinin xüsusiyyətləri
r/referatlar/pedaqogika
  Yeni nəsil dərsliklərin yaradılması İSTİfadə olunmuş ƏDƏBİyyat
r/referatlar/huquq
  1.İnsan hüquqları ilə bağlı nəzəriyyələr İnsan,vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatı
  Mövzu Seçki hüququ və seçki sistemi plan: 1
r/referatlar/tibb
  Temperaturun tənzimi
  Vazomotor rinitlər,formaları
  Qanazlığı və yaxud anemiya təəssüflər olsun ki, çağımızın ən geniş yayılmış tibbi problemləri
  İştaha pozğunluqları
r/referatlar/huquq
  1. Dövlət və Hüquq nəzəriyyəsinin əsasları
  DöVLƏt quruluş formalari
r/referatlar/pedaqogika
  Şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri
r/referatlar/tarix
  1. Qədim Azərbaycanda xristian dini
r/referatlar/tibb
  Klonlaşdırma və sosiologiya
r/referatlar/tarix
  1. Qədim Azərbaycanda xristian dini
avtoreferatlar
  Folklor institutu
r/referatlar/felsefe
  Fəlsəfədə varlıq və şüur problemi
r/referatlar/tarix
  1. Azərbaycanda əmvilərə qarşı çıxışlar
r/referatlar/felsefe
  Qədim Azərbaycan fəlsəfi fikirin yaranması
r/referatlar/sosiologiya-ve-politologiya
  Xacə Nəsirəddin Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Həsən Tusi və ya
r/referatlar/diger
  Dilimizin lüğət tərkibində olan sözlərin hamısı müəyyən qrammatik mənaya malik
r/referatlar/muhasibat
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə: Kamran Əliyev
r/referatlar/informatika
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbə : Kamran Əliyev
avtoreferatlar
  Filol d arm 28 03 08. pdf
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu əlyazması hüququnda
r/referatlar/informatika
  Word mətn redaktorunda mətni redaktə edərək ona əlavələr etmək
r/referatlar/televiziya
  Elçin Əlibəyli
r/referatlar/psixologiya
  Empirik sosioloji tədqiqat özünəməxsus idrak prosesi kimi zaman daxilində
r/referatlar/aviasiya
  Riyazi modelləşdirmə üsulları barədə ümumi məlumat
r/referatlar/felsefe
  Fəlsəfi antropologiya
  Xix esr Alman felsefesinin numayendeleri, cereyanlari Praktik zekanin tenqidi eseri ( Emanuel Kant) Iohan Qotlib Fixte felsefesi.
  Orta əsrləRİn avropa fəLSƏFƏSİ
r/referatlar/diger
  1. allah kəlami
r/referatlar/felsefe
  İntibah dövrünün “Humanizmi” və “Antroposentrizmi”
referatlar/muhasibat
  Fakultə: Ümumi İqtisadiyyat Qrup: 22 a tələbənin adı: Asif İsmayılov
directory referatlar  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə