Doğa koruma ve miLLİ parklar genel müDÜRLÜĞÜ ekosistem değerlendirme raporu formati genel Özelliklerin ve İlişkilerin BelirlenmesiYüklə 107,29 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü107,29 Kb.
#8999

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKOSİSTEM DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

Genel Özelliklerin ve İlişkilerin Belirlenmesi

 1. Faaliyet yeri ve etki bölgesindeki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri; habitat tipleri, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumları “vejetasyonun sosyolojik birimleri metoduna” uygun olarak tespit edilecek, ekosistemin ve habitatların etkilenme durumları tespit edilerek faaliyet öncesi ve sonrasına bağlı olarak yorum yapılacaktır.

 2. Arazi çalışmaları ile elde edilen bilgiler neticesinde korunması gerekli hassas, nadir, endemik ve nesli tehdit altında yer alan bitki ve hayvan türlerinin listesi hazırlanacak ve sistematik kurallarına göre sunulacaktır,

Hazırlanacak tabloda aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.;

 • Türkçe ve bilimsel adları,

 • Fitocoğrafik bölgeleri,

 • Endemizm durumu

 • IUCN ve Bern Sözleşmesi kapsamındaki statüleri

3. Proje alanı floristik ve habitat tipleri açısından değerlendirilerek alanda bulunan çok lokal endemik, Vu (hassas/zarar görebilir), En (tehlike altında), Cr (kritik derecede tehlike altında) olan türler ile hassas habitat tipleri tespit edilerek faaliyetten etkilenme durumlarına göre gerekli tedbirler belirlenecektir.


4. Faunanın morfolojileri, biyolojik ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak beslenme, yuvalama ve üreme alanları ve habitat gereksinimleri belirlenecektir.
5. Faaliyetin yapılacak olduğu alanın habitat veya türler için alternatif yaşam alanlarının bulunup bulunmadığı raporda değerlendirilecektir.
6. Alandaki faaliyetlerin flora ve faunaya olabilecek etkileri değerlendirilecek ve habitat ve türlerin faaliyetten etkilenme durumları, alanın bütünlüğü üzerine olumsuz etkileri ve buna karşı alınacak etki azaltıcı tedbirler ortaya konulacaktır.
7. Faaliyetin yapılacağı alan ve etkileşim bölgesinde bulunan hayvan türlerinin yeni yerleşebileceği habitatların yerleri raporda belirtilecek ve bu habitatlara türlerin adaptasyon durumları yorumlanacaktır.
8. Faaliyetin yapılacağı alanda yer alan habitatların yayılışı, tipik türleri, habitatın yapı ve fonksiyonları raporda belirtilerek faaliyet sonrası habitat yapı ve fonksiyonlarında olabilecek değişimler ve planlanan faaliyetin alanda habitat parçalanmasına neden olup olmayacağı belirtilerek varsa bu durumlara ilişkin tedbir ve önlemler raporda yer alacaktır. Bu nedenle faaliyetten önce alanın ekolojik restorasyon imkanı bitki ve fauna uzmanları tarafından değerlendirilecek ve faaliyet sonrasında uzmanların değerlendirmesine göre ekolojik restorasyon önerileri geliştirilecektir.
9. Alanın restorasyonundan sonra da türlerin ve habitatların alana olan uyumlarını belirlemek üzere izleme planı yapılacaktır. İzleme planı hangi türlerin, hangi sıklıkla, hangi uzmanlarca izleneceğini içerecektir. İzleme planı en az 2 yıl süre ile planlanacak ve her 6 ayda bir Genel Müdürlüğe rapor sunulacaktır.

10. Öngörülen proje alanında veya yakın çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü mevzuatı kapsamında bulunan koruma alanları, önemli kuş ve bitki alanı, sulak alan ve hassas alan varsa faaliyetin bu alanlara olan mesafeleri raporda belirtilir ve 1/25.000 ölçekli harita üzerinde gösterilir. Faaliyetin bu alanlara olası etkileri değerlendirilecektir.

11. Faaliyetin yapılacağı alan, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı Koruma Sahası, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Sulak Alan içinde yer alıyorsa bahse konu faaliyet ile ilgili olarak, “Uzun Devreli Gelişme Planı - Sulak Alan Yönetim Planı - Yaban Hayatı Yönetim ve Gelişme Planı” plan hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

12. Faaliyet alanı diğer mevzuatla korunan alanlar içerisinde yer alıyorsa, öncelikle bahse konu mevzuat çerçevesinde tüm izinlerin alınacağı raporda taahhüt edilecektir.

13. Bilimsel raporu aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarında uzmanlar tarafından hazırlanır. Faaliyetin yeri ve projenin türüne göre Genel Müdürlük ilave uzmanlar ve ek çalışma ve değerlendirmeler talep edebilir.

Bitki Ekoloğu: Habitat tipleri ve bitki türlerin tespitini ve ekolojik olarak değerlendirmesini yapacak, en az Doktora derecesine sahip bir uzman. Uzmanın bitki ekolojisi alanında yapmış olduğu çalışmaları ve yayınları CV ile beraber rapora eklenecektir.

Fauna Uzmanı: Proje alanındaki hayvan türleri ve bu türlerin ekolojik gereksinimlerini değerlendirecek en az doktora derecesine sahip bir uzman. Uzmanın hayvan türleri ve ekolojisi alanında yapmış olduğu çalışmalar ve yayınlar CV ile beraber rapora eklenecektir.

15. Bilimsel raporunun hazırlanması istemi aşağıda belirtilen faaliyet konularına girdiği durumlarda ek çalışma yapılacaktır.


Ek çalışma yapılacak faaliyet konuları:


 • Hidro Elektrik Santrallerinde Ek-1,

 • Rüzgar Enerji Santrallerinde Ek-2,

 • Güneş Enerji Santrallerinde Ek-3,

 • Madencilik Faaliyetlerinde Ek-4

 • Termik santrallerde Ek-5

 • Deniz kullanımının söz konusu olduğu faaliyetler (liman, tersane vb. ) Ek-6

 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), ulusal ve uluslararası kredi veren kurum ve kuruluşların matbu formlarla Genel Müdürlük onayını gerektiren faaliyetlerde faaliyetin türüne göre ek çalışma talep edilecektir.


Ek-1 (HES Faaliyetleri için kullanılacak ek)


 1. Faaliyet için öngörülen alanların ve yakın etkileşim çevresinin yüzey suyu – yeraltı suyu beslenim – boşalım ilişkileri, genel su bütçesi ve bölgesel hidrojeolojik işleyişini içeren hidrolojik – hidrojeolojik yapısının değerlendirilmesi

 2. Mevcut meteorolojik ve iklimsel değerlendirmelerin yapılması, hidrolojik-hidrojeolojik sistemle ilişkisinin ortaya konması

 3. Söz konusu projenin hayata geçmesi ile mevcut hidrolojik, jeomorfolojik ve ekolojik sistemde meydana gelmesi muhtemel değişikliklerin ortaya konması

 4. Sucul ve karasal flora ve fauna için türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, havzada doğal olarak yaşayan hayvan türleri, alandaki dağılımları, su kaynaklarından yararlandıkları noktalar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, nadir ve nesli tehlike altındaki türler ve bunların havzadaki dağılımları, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararlarının belirlenmesi ve listelenmesi

 5. Belirlenen flora-fauna unsurlarının ve özellikle akarsu ve riperyan zonunda yaşayan sucul türlere ait habitat tiplerinin faaliyet öngörülen hidrolik sistemle olan ilişkisinin ortaya konması ve özellikli habitat tiplerinin ekolojik yönden tespit edilerek değerlendirilmesi

 6. Türlerin akarsu derinliği, akarsu akım hızı, oksijen içeriği gibi habitat isteklerinin belirlenmesi

 7. Projeden etkilenebilecek akım yatağı ve çevresinde bulunan kanyon, düden, mağara, vadi vb. gibi jeomorfolojik yapıların belirlenmesi

 8. Belirlenecek jeomorfolojik yapıların proje için öngörülen hidrolik sistemle ilişkisinin tanımlanması.

 9. Faaliyet kapsamında yapılması öngörülen balık geçitleri projesinin, özellikle göç eden balık türleri var ise, balık göçünü olumsuz etkilemeyecek şekilde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve FAO'nun Tasarım, Boyutlandırma ve İzleme yayını da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi.

 10. Proje kapsamında ocak ve hafriyat depolama sahaları, enerji iletim yapı ve hatları, hidrolik derivasyon-isale hatları öngörülüyorsa, yer seçimlerinin mevcut hidrolojik sistemi, ekolojik işleyişi ve peyzaj bütünlüğünü olumsuz etkilemeyecek şekilde varsa hafriyat depolama alanlarının biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilemeyecek şekilde değerlendirilmesi.

11. Planlanan HES Projesinin ilk aşamada belirlenen flora ve fauna unsurları ile jeomorfolojik yapıya ve hidrolojik sisteme etkilerinin ortaya konması.

12. Yapılacak değerlendirmeler, başvurusu yapılan projenin münferit etkisinin yanı sıra, aynı bölgede ve sistemde, membaa ve mansapta bulunan diğer HES projeleri de dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilecektir. 1. HES Projesi için “Peyzaj Onarım Planı” hazırlanacaktır. Peyzaj onarım planını hazırlayacak olan çalışma grubunda lisans eğitimine sahip peyzaj mimarı ve toprak bölümü mezunu ziraat mühendisi yer alacaktır.

ÇEVRESEL AKIŞ MİKTARININ BELİRLENMESİ
Hidroelektrik santral projelerinde flora ve faunanın, hidrolojik sistemin ihtiyaçları doğrultusunda ekosistemin devamlılığı için mansaba bırakılması gereken optimum suyun bilimsel yaklaşımlarla değerlendirilmesi esastır.
Bu kapsamda, öngörülen projenin “ekosistem içerisindeki yeri”, “içerisinde veya yakın çevresinde korunan bir alan olması durumu” gibi koşullar göz önüne alınarak, yatırımcı, karar verici ve uygulayıcı için bir karar destek sistemi oluşturulmuştur.


 1. Faaliyet alanı, yakın çevresindeki korunan alanın KAYNAK DEĞERİ AKARSU veya AKARSUYA BAĞIMLI TÜR DEĞİLSE: Projenin bir korunan alanın etkileşim yakınlığında, ana kaynak değeri akarsuya bağımlı olmayan ya da yaban hayatı açısından vazgeçilmez habitat oluşturmayan korunan alanlarda; Çevresel akış miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi ve baz akım analizlerini kapsayan ayrıntılı hidrolojik değerlendirme ile belirlenecektir.


2a. Faaliyet Koruma Sahası içindeyse: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma altında olan alanlarda, Uzun devreli gelişme planı olmayan sahalarda suyun, kaynak değerlerine ve ekosistem işleyişine olumsuz etkisi olabilecek kullanımına müsaade edilmez. Planlı alanlarda değerlendirme UDGP kapsamında yapılır.
2b. Faaliyet Koruma Sahası içindeyse: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altında olan Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın Yönetim ve Gelişme Planı hükümleri çerçevesinde karar verilecektir. Talep edilen faaliyetin yaban hayatı geliştirme sahasının izin verilen bir koruma zonunda kalması durumunda, bu faaliyetin inşaat ve işletim aşamasında bu zondaki ve yaban hayatı geliştirme sahasındaki koruma hedefleri, kanatlı, memeli, balık gibi yaban hayvanları ve yaşam alanlarına nasıl etkileyeceğinin tespiti, izlenmesi için gerekli görülecek teknik ve bilimsel tedbirler ile işgücünün (teknik) belirlenmesi gereklidir.
2c. Faaliyet Koruma Sahası içindeyse: Proje Ramsar Alanı olarak tescil edilmiş sulak alanlarda; suyun ekosistem işleyişini olumsuz etkileyecek kullanımlara müsaade edilmez. 1. FAALİYET KORUMA SINIRI DIŞINDA, ancak ETKİ ALANI İÇİNDEYSE: Korunan alan sınırı dışında olsa bile, mansaptaki korunan alanın kaynak değerlerinin akarsuyun mevsimsel debi değişimlerine bağımlı olduğu durumlarda, mansaptaki korunan alana akış miktarı değiştirilmeden verilmek kaydıyla proje gerçekleştirilebilir.


4a. FAALİYET KORUMA SINIRI DIŞINDA, ancak ETKİ ALANI İÇİNDEYSE: Korunan alan sınırı dışında, ancak mansaptaki korunan alanın kaynak değerlerinin akarsuyun mevsimsel debi değişimlerine bağımlı olmadığı durumda; akarsuya bağımlı endemik bir tür varsa, Türlerin habitat ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi, baz akım ve ekolojik akım yöntemleri ile değerlendirilecektir.
4b. FAALİYET KORUMA SINIRI DIŞINDA, ancak ETKİ ALANI İÇİNDEYSE: Korunan alan sınırı dışında, ancak mansaptaki korunan alanın kaynak değerlerinin akarsuyun mevsimsel debi değişimlerine bağımlı olmadığı durumda; akarsuya bağımlı Bern Sözleşmesi Ek Listesi’nde yer alan bir tür varsa, Türlerin habitat ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi, baz akım ve ekolojik akım yöntemleri ile değerlendirilecektir.
4c. FAALİYET KORUMA SINIRI DIŞINDA, ancak ETKİ ALANI İÇİNDEYSE: Korunan alan sınırı dışında, ancak mansaptaki korunan alanın kaynak değerlerinin akarsuyun mevsimsel debi değişimlerine bağımlı olmadığı durumda; akarsuya bağımlı endemik bir tür yoksa, Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi, baz akım değerlendirmeleri yapılarak belirlenecektir.
4d. FAALİYET KORUMA SINIRI DIŞINDA, ancak ETKİ ALANI İÇİNDEYSE: Korunan alan sınırı dışında, ancak mansaptaki korunan alanın kaynak değerlerinin akarsuyun mevsimsel debi değişimlerine bağımlı olmadığı durumda; akarsuya bağımlı Bern Sözleşmesi Ek Listesi’nde yer alan bir tür yoksa, Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi, baz akım değerlendirmeleri yapılarak belirlenecektir.
5a. Proje için öngörülen alanda veya yakın etkileşim bölgesinde herhangi bir özel statülü koruma sahası yoksa, ancak akarsuya bağımlı endemik bir tür olması, veya Bern Sözleşmesi Ek Listesi’nde veya IUCN Kırmızı Listeleri’ nde yer alan bir tür varsa, Türlerin habitat ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi, baz akım ve ekolojik akım yöntemleri ile değerlendirilecektir.
5b. Proje için öngörülen alanda veya yakın etkileşim bölgesinde herhangi bir özel statülü koruma sahası yoksa ve akarsuya bağımlı endemik bir tür olmaması, veya Bern Sözleşmesi Ek Listesi’nde ya da IUCN Kırmızı Listeleri’ nde yer alan bir tür bulunmuyorsa, Çevresel Akış Miktarı; ıslak çevre, akım süreklilik indisi, baz akım değerlendirmeleri yapılarak belirlenecektir.
“HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu” nun; en az doktora çalışmasını tamamlamış düzeyde hidrojeoloji mühendisi veya hidrojeoloji konusunda doktora çalışmasını belgeleyebilen jeoloji mühendisi ve hidrobiyoloji uzmanından veya doktora çalışmasını belgeleyebilen tatlı su ekosistemleri konusunda uzman Su Ürünleri Mühendisi tarafından hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Genel Müdürlük ihtiyaç duyması halinde, projenin özellikleri ve proje sahasının önemi doğrultusunda, özellikle yaban hayatı geliştirme sahalarında doktora seviyesinde yaban hayatı uzmanının bulunması, ayrıca ekoloji uzmanı, karst jeomorfolojisi ve hidrojeolojisi uzmanının yanında proje konusunda ilgili göreceği disiplinlerden uzmanların çalışma grubunda yer almasını ÇED sürecinde talep edebilir.
PEYZAJ ONARIM PLANI FORMATI

DİSPOZİSYON:

İÇİNDEKİLER

ÇİZELGELER DİZİNİ

ŞEKİLLER DİZİNİ

TABLOLAR DİZİNİ

KISALTMALAR

ÖZET

TANIMLAR


1-GİRİŞ

1.2 Amaç

1.3 Kapsam

I- İNŞAAT ÖNCESİ

2-MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 Proje Alanı ve Sınırları

2.2 Arazi Çalışmaları

3-ETÜD-ENVANTER ve ANALİZ

3.1 Doğal Peyzaj Envanteri *

3.1.1 Flora

3.1.2.Fauna

3.1.3.Jeomorfoloji

3.1.4.Topografya ve jeoloji

3.1.5 Hidrojeoloji

3.1.6.Toprak

3.1.7.İklim

3.1.8.Erozyon ve Sediment Durumu

3.2 Kültürel Peyzaj Envanteri

3.2.1Arazi kullanım durumu

3.2.2 Arkeolojik ve tarihi öneme sahip alanlar ve kültürel miras alanları

3.3 Görsel Peyzaj Envanteri

3.4 Peyzaj Analizi

3.4.1 Peyzajın su fonksiyonu analizi

3.4.2 Peyzajın erozyon fonksiyonu analizi

3.4.3 Peyzajın habitat fonksiyonu analizi

3.4.4 Peyzajın görsel fonksiyonu analizi
4.DEĞERLENDİRME VE PEYZAJ ONARIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

5.BİYOLOJİK VE TEKNİK ONARIM (BİYORESTORASYON)

II-İNŞAAT AŞAMASI

6.UYGULAMA

III-İNŞAAT SONRASI

7.YÖNETİM, KONTROL VE İZLEME

*

PEYZAJ ONARIM PLANI FORMATI:

1-GİRİŞ


  1. Amaç:

Proje çalışmaları sürecinde tahrip olan ve zarar gören doğa ile ilgili olarak çevreye uyum sağlayan bir arazi morfolojisinin tasarlanması ve tahrip edilen yüzeylerin bitkilendirilmesi (Biyo-restorasyon)’dir. Bitkilendirme çalışmaları sırasında zaman zaman yapısal ve teknik önlemlerin de alınması gerekmektedir.

  1. Kapsam:

Peyzaj onarım çalışmaları inşaat öncesi, inşat sırası ve inşaat sonrası dönemde olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmeli ve raporlanmalıdır.
I-İNŞAAT ÖNCESİ

2-MATERYAL VE YÖNTEM

3-ETÜD-ENVANTER ve ANALİZ

3.1-3.2-3.3- Etüt- Envanter: Arazi ve literatür çalışmaları yapılarak proje alanına ilişkin doğal, kültürel ve görsel peyzaj değerleri (Flora-fauna, topografya, jeoloji, İklim, toprak, erozyon, sediment vb. mevcut durum tablolar, çizelgeler, fotoğraflar vb.) ortaya konmalıdır.

3.4-Peyzaj Analizleri: Mevcut durumun sadece arazi ve envanter çalışmalarıyla değil peyzaj analizleriyle ortaya konduğu bölümdür. Güzergâh ve yakın çevresine ilişkin aşağıdaki peyzaj analizleri yapılarak, birbirleriyle etkileşimleri ortaya konulmalıdır.

Alanın niteliğine bağlı olarak değişmekle birlikte,Peyzajın su fonksiyonu analizi: Proje alanının ve yakın çevresindeki faaliyetlerin, alanın morfolojik yapısını nasıl etkileyeceği, var olan drenaj ağı üzerinde meydana gelecek etkiler, ana kaya ve toprak özelliğine bağlı geçirimlilik özelliğinin inşaat sırasında ve sonrasında nasıl etkileneceği ortaya konulmalıdır. Analiz sonucunda Peyzajın su fonksiyonu yönünden hassas ekolojik alanları belirlenmelidir.

Peyzajın erozyon fonksiyonu analizi: Proje alanının içinde yer aldığı doğal arazi birimi içinde yapılacak erozyon potansiyeli modellemeleri ile güzergah ve yakın çevresine ilişkin, peyzajın erozyon fonksiyonu yönünden hassas ekolojik alanları belirlenmelidir.

Peyzajın habitat fonksiyonu analizi: Proje alanının içinde yer aldığı, habitat tipleri belirlenerek, özellikle ormanlık alanlardaki habitat fonksiyonu iyi tanımlanmalıdır. Orman içindeki farklı habitatları barındıran lekelerin birbirleriyle ilişkisi, güzergâhın geçeceği orman lekelerinin habitat fonksiyonları yönünden hassasiyeti ortaya konulmalıdır. Bu kapsamda özelikle omurgalı canlıların geçiş, avlanma ve özellikle üreme alanlarını oluşturan orman lekelerinin hassasiyeti iyi tanımlanmalıdır.

Peyzajın Görsel fonksiyonu: Görsel açıdan kaliteli/zengin olan peyzajlar belirlenmeli, proje alanında yapılacak tesislere ilişkin etraftan görülebilirlik analizleri yapılmalı, özellikle turistik güzergâhlarla çakışan bölgeler ve yol güzergâhlarının tespiti yapılmalıdır.

4.DEĞERLENDİRME VE PEYZAJ ONARIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

Peyzaj analizlerden yola çıkılarak yapılan sentez ve değerlendirmeler sonrasında hassasiyet derecesine göre ekolojik olarak hassas olan bölgeler saptanır. Güzergah yakın çevresinde peyzajın fonksiyon analizleri sonucu ortaya çıkan, özellikle üst üste çakışan ekolojik olarak hassas bölgelerin varlığı, peyzaj onarımı aşamasında en çok sorunların oluştuğu alanlar olarak karşımıza çıkacaktır. Sorunların oluştuğu bu alanlara yönelik bazı çözüm önerileri (alternatif güzergâhlar, güzergâh değişikliği vb.) bu bölümde getirilmelidir.

Bu bölüm;

-Projeye ilişkin çevresel etkilerin ortaya konulduğu (Peyzajın su sürecindeki, habitat sürecindeki, erozyon sürecindeki vb.), bu etkileri azaltmak için alınacak peyzaj onarım önlemlerinin belirlendiği,

-Proje alanında yapılacak tesislerin yapılacağı güzergâh boyunca faaliyetin bitki ve hayvanlar üzerindeki etkilerinin tespit edildiği,

-Onarım hedeflerinin belirlendiği (restorasyon, rehabilitasyon, reklamasyon),

-Tesislerin yapılacağı güzergâh üzerinde heyelan, erozyon riski ve zararlarının, geçici kontrol önlemlerinin belirlendiği (erozyon, sedimantaston, heyelan vb.), erozyon kontrol yapılarının yerlerinin belirlenerek tiplerinin tanımlandığı,

-Yapısal ve bitkisel onarım teknikleri alternatiflerinin ortaya konulduğu ve onarım şeklinin belirlendiği bölümdür.

-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre üst toprağın depolanmasının sağlanması ve depolama yerlerinin proje üstünde gösterilmesi gerekmektedir.

5.BİYOLOJİK VE TEKNİK ONARIM (BİYORESTORASYON)

-Projenin çevresel etkilerinin minimuma indirilmesi için belirlenen alternatif ve önlemlerin mevcut alan özelliklerinin bütünleştirildiği,

-Yapısal ve bitkisel uygulama projelerinin hazırlandığı bölümdür.

- Bu projeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar; • Alanda bitki türlerinin çeşit ve dağılım durumları açısından eski haline getirilmesi amacıyla alana özgü bitki türlerinin seçimi,

 • Nadir bitkilerin etki azaltıcı önlemlerle alanda sürekliliğin sağlanması,

 • İlk bitkilendirme türlerinin seçiminde hangi kriterlere uyulacağı,

 • Gerekli durumlarda güzergah ve yakın çevresinin ekolojik süreçleri dikkate alınarak gübre gerekli olup olmadığına karar verilmesi, gübre zamanlamasının ve uygulama şeklinin tanımlanması,

-Çalı dikimi için gerekli prosedürlerin tanımlanması, gerekli durumlarda jüt siltesi ve malç kullanımın tanımlanması,

-Ağaçlandırma da tür ve uygulama şeklinin tanımlanması,

-Kullanılacak çim tohumlarının ve uygulanma şeklinin tanımlanması (püskürtme vb..),

-Köylere yakın yerlerde ekilmiş bitkilerin korunmasına yönelik önerilerin tanımlanması,

-Uygulama sonrasındaki bakım, izleme ve düzeltici faaliyetlerin tanımlanması vb. gerekmektedir.
II-İNŞAAT AŞAMASI

6.UYGULAMA

-Üst toprağın sıyrılması (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması), depolanması, korunması işlemlerinin yapıldığı,

-Arazi formunun verildiği ve kalıcı erozyon önlemlerinin alındığı,

-Yapısal ve bitkisel uygulamaların projelerine göre yapıldığı (Üst toprağın hazırlanması, bitkiler için uygun ortamların hazırlanması vb.)

-Bitkisel uygulamaların kontrolünün yapıldığı (başarı düzeyi vb.)

-Bakım, gübreleme, sulama, budama, ilaçlama vb. çalışmaların yapıldığı bölümdür.


III-İNŞAAT SONRASI

7.YÖNETİM, KONTROL VE İZLEME: Uygulama sonrasındaki bakım, izleme ve düzeltici faaliyetlerin tanımlanması gerekmektedir. Bitkisel uygulamaların kontrolünün (başarı düzeyi vb.) ve izleme çalışmalarının yapılacağı bölümdür.

NOT: Raporda ki formata bağlı kalınarak iş termin planı (eylem ve zaman çizelgesi) ekte tablo olarak verilmelidir.

Ek-2 (RES Faaliyetleri için kullanılacak ek)

 1. Faaliyet alanı ve çevresindeki proje kapsamında bulunan yol ve iletim hatları dahil olmak üzere tüm alanın kullanım şekli, arazi durumu ve özellikleri ile topoğrafik özellikleri belirlenecek, proje kapsamında açılacak yollar 1/25 000 ölçekli harita üzerinde gösterilecek.

 2. Tüm RES projesi için ayrıntılı olarak proje detayı ve uygulama şekli verilecek.

 3. Projenin uygulanmış halinin tasarımı (harita ve şematik olarak) gösterilecek.

 4. Proje alanı ornitolojik açıdan genel olarak değerlendirilerek; proje alanı ve yakınında kuşlar açısından önemli beslenme, dinlenme, geceleme, kışlama, üreme alanları ve/veya korunan alanlar ve habitat ihtiyaçları belirlenecek ve bu alanların projeden nasıl etkileneceği ortaya konacak, sağlıklı çözüm önerileri geliştirilecektir.

 5. Kurulacak tribünlerin oluşturabileceği hava akımlarının doğal termal hava akımlarına ve bu hava akımlarının kuş türlerine olan etkileri incelenerek değerlendirilecektir. Ulusal kuş göç yolları haritasının hazırlanması ve faaliyetin güzergâh ilişkisi irdelenmesi gerçekleştirilecektir.

 6. Alanda yapılacak faaliyetin gerektirdiği inşaat çalışmaları sırasında mevcut hidrolojik, jeomorfolojik ve ekolojik sistemde meydana gelmesi muhtemel değişiklikler ortaya konacak, alınması öngörülen mühendislik tedbirleri açıklanacaktır.

 7. Rüzgâr türbinlerinden kaynaklanan gürültünün ornitoloji raporunda önerilen türbin yerleşimleri dikkate alınarak dbA cinsinden dağılımı hesaplanarak topoğrafik harita üzerinde etki alanı ve mesafesi gösterilecek.

 8. Kurulacak olan Rüzgâr türbinleri Google Earth üzerinde işaretlenerek (koordinatlı) türbin sahasının 30 km2 lik (tesisin içinde kaldığı 60 km çapında bir alanda) mesafesinde mevcut veya planlanan başka RES’lere ait türbinler koordinatlı olarak Google Earth üzerinde gösterilecek.

 9. Kuşların ve yarasaların türbinlerden etkilenme durumunu belirlemek üzere işletme öncesi ve sonrası iki yıllık izleme metodolojisi hazırlanacaktır.

 10. RES Projesinin kuşlar açısından değerlendirmesi, ornitoloji alanında eğitim almış, sistematik, kuş göçleri, kuş davranışları, kuş biyolojisi konularında yayını olan uluslar arası literatüre hakim uzman tarafından hazırlanacak.

 11. Proje için öngörülen alanın önemi ve projenin özelliklerine göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü özgün araştırma yaklaşımları ve ek çalışma ve değerlendirmeler talep edebilir.

 12. Peyzaj Onarım Planı hazırlanacaktır. Peyzaj onarım planını hazırlayacak olan çalışma grubunda lisans eğitimine sahip peyzaj mimarı ve toprak bölüm mezunu ziraat mühendisi yer alacaktır.


RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ PEYZAJ ONARIM PLANI FORMATI
DİSPOZİSYON:

İÇİNDEKİLER

ÇİZELGELER DİZİNİ

ŞEKİLLER DİZİNİ

TABLOLAR DİZİNİ

KISALTMALAR

ÖZET

TANIMLAR


1-GİRİŞ

1.2 Amaç

1.3 Kapsam
I- İNŞAAT ÖNCESİ

2-MATERYAL VE YÖNTEM

2.1 Proje Alanı ve Sınırları

2.2 Arazi Çalışmaları

3-ETÜD-ENVANTER ve ANALİZ

3.1 Doğal Peyzaj Envanteri

3.1.1 Flora *

3.1.2.Fauna *

3.1.3.Jeomorfoloji

3.1.4.Topografya ve jeoloji

3.1.5 Hidrojeoloji

3.1.6.Toprak

3.1.7.İklim

3.1.8.Erozyon ve Sediment Durumu

3.2 Kültürel Peyzaj Envanteri

3.2.1 Arazi kullanım durumu

3.3 Görsel Peyzaj Envanteri

3.4 Peyzaj Analizi

3.4.1 Peyzajın erozyon fonksiyonu analizi

3.4.2 Peyzajın habitat fonksiyonu analizi

3.4.3 Peyzajın görsel fonksiyonu analizi

4.DEĞERLENDİRME VE PEYZAJ ONARIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

5.BİYOLOJİK VE TEKNİK ONARIM (BİYORESTORASYON)

II-İNŞAAT AŞAMASI

6.UYGULAMA


III-İNŞAAT SONRASI

7.YÖNETİM, KONTROL VE İZLEMEPEYZAJ ONARIM PLANI FORMATI:

1-GİRİŞ

1.1 Amaç:

Proje çalışmaları sürecinde tahrip olan ve zarar gören doğa ile ilgili olarak çevreye uyum sağlayan bir arazi morfolojisinin tasarlanması ve tahrip edilen yüzeylerin bitkilendirilmesidir. (Biyo-restorasyon). Bitkilendirme çalışmaları sırasında zaman zaman yapısal ve teknik önlemlerin de alınması gerekmektedir.


1.2 Kapsam:

Peyzaj onarım çalışmaları inşaat öncesi, inşat sırası ve inşaat sonrası dönemde olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmeli ve raporlanmalıdır.


I-İNŞAAT ÖNCESİ

2-MATERYAL VE YÖNTEM

3-ETÜD-ENVANTER ve ANALİZ

3.1-3.2-3.3- Etüt-Envanter: Arazi ve literatür çalışmaları yapılarak proje alanına ilişkin doğal, kültürel ve görsel peyzaj değerleri (Flora-fauna, topografya, jeoloji, İklim, toprak, erozyon, sediment vb. mevcut durum tablolar, çizelgeler, fotoğraflar vb.) ortaya konmalıdır.

3.4-Peyzaj Analizleri: Mevcut durumun sadece arazi ve envanter çalışmalarıyla değil peyzaj analizleriyle ortaya konduğu bölümdür. Proje alanı ve yakın çevresine ilişkin aşağıdaki peyzaj analizleri yapılarak, birbirleriyle etkileşimleri ortaya konulmalıdır.

Alanın niteliğine bağlı olarak değişmekle birlikte,Peyzajın erozyon fonksiyonu analizi: Proje alanının içinde yer aldığı doğal arazi birimi aşınabilirlik ve toprak koruma yönünden irdelenmeli, yapılacak erozyon potansiyeli modellemeleri ile proje alanı ve yakın çevresine ilişkin, peyzajın erozyon fonksiyonu yönünden hassas ekolojik alanları belirlenmelidir.

Peyzajın habitat fonksiyonu analizi: Proje alanının içinde yer aldığı, habitat tipleri belirlenerek özellikle ormanlık alanlardaki habitat fonksiyonu iyi tanımlanmalıdır. Orman içindeki farklı habitatları barındıran lekelerin birbirleriyle ilişkisi, hattın geçeceği orman lekelerinin habitat fonksiyonları yönünden hassasiyeti ortaya konulmalıdır. Bu kapsamda özelikle omurgalı canlıların geçiş, avlanma ve özellikle üreme alanlarını oluşturan orman lekelerinin hassasiyeti iyi tanımlanmalıdır.

Peyzajın görsel fonksiyonu: Görsel açıdan kaliteli/zengin olan peyzajlar belirlenmeli, güzergâhın geçtiği hattın etraftan görülebilirlik analizleri yapılmalı, özellikle turistik güzergâhlarla çakışan bölgeler ve yol güzergâhları tespit edilmelidir.

4.DEĞERLENDİRME VE PEYZAJ ONARIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

Peyzaj analizlerinden yola çıkılarak yapılan sentez ve değerlendirmeler sonrasında hassasiyet derecesine göre ekolojik olarak hassas olan bölgeler saptanmalıdır. Proje ve yakın çevresinde peyzajın fonksiyon analizleri sonucu ortaya çıkan, özellikle üst üste çakışan ekolojik olarak hassas bölgelerin varlığı, peyzaj onarımı aşamasında en çok sorunların oluştuğu alanlar olarak karşımıza çıkacaktır. Sorunların oluştuğu bu alanlara yönelik bazı çözüm önerileri (alternatif güzergâhlar, güzergâh değişikliği, görsel kalitenin sağlanması vb.) bu bölümde getirilmelidir.

Bu bölüm;

-Projeye ilişkin çevresel etkilerin ortaya konulduğu (Peyzajın habitat sürecindeki, erozyon sürecindeki vb.), bu etkileri azaltmak için peyzaj onarım hedeflerinin (restorasyon, rehabilitasyon, reklamasyon) belirlendiği,

-Görsel peyzajın korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için alınabilecek potansiyel önlemlerin belirlendiği,

-Hattın geçeceği güzergâh üzerinde heyelan, erozyon riski ve zararlarının, geçici kontrol önlemlerinin belirlendiği (erozyon, sedimantasyon, heyelan vb.), erozyon kontrol yapılarının yerlerinin belirlenerek tiplerinin tanımlandığı,

-Yapısal ve bitkisel onarım teknikleri alternatiflerinin ortaya konulduğu ve onarım şeklinin belirlendiği,

-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre üst toprağın depolanmasının sağlanarak, depolama yerlerinin proje üstünde gösterildiği bölümdür.5.BİYOLOJİK VE TEKNİK ONARIM (BİYORESTORASYON)

-Projenin çevresel etkilerinin minimuma indirilmesi için belirlenen alternatif ve önlemlerin mevcut alan özelliklerinin bütünleştirildiği,

-Yapısal ve bitkisel uygulama projelerinin hazırlandığı bölümdür.

Bu projeler hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar; • Alanda bitki türlerinin çeşit ve dağılım durumları açısından eski haline getirilmesi amacıyla alana özgü bitki türlerinin seçimi,

 • Nadir bitkilerin etki azaltıcı önlemlerle alanda sürekliliğinin sağlanması,

 • İlk bitkilendirme türlerinin seçiminde hangi kriterlere uyulacağı,

 • Gerekli durumlarda güzergah ve yakın çevresinin ekolojik süreçleri dikkate alınarak gübre gerekli olup olmadığına karar verilmesi, gübre zamanlamasının ve uygulama şeklinin tanımlanması,

-Çalı dikimi için gerekli prosedürlerin tanımlanması, gerekli durumlarda jüt siltesi ve malç kullanımın tanımlanması,

-Ağaçlandırma da tür ve uygulama şeklinin tanımlanması,

-Kullanılacak çim tohumlarının ve uygulanma şeklinin tanımlanması (püskürtme vb.),

-Köylere yakın yerlerde ekilmiş bitkilerin korunmasına yönelik önerilerin tanımlanması

-Uygulama sonrasındaki bakım, izleme ve düzeltici faaliyetlerin tanımlanması vb. gerekmektedir.
II-İNŞAAT AŞAMASI

6.UYGULAMA

Üst toprağın sıyrılması (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması) , depolanması, korunması işlemlerinin yapıldığı,

Arazi formunun verildiği ve kalıcı erozyon önlemlerinin alındığı,

Yapısal ve bitkisel uygulamaların projelerine göre yapıldığı (Üst toprağın hazırlanması, bitkiler için uygun ortamların hazırlanması vb.)

Bitkisel uygulamaların kontrolünün yapıldığı (başarı düzeyi vb.)

Bakım, gübreleme, sulama, budama, ilaçlama vb. çalışmaların yapıldığı bölümdür.


III-İNŞAAT SONRASI

7.YÖNETİM, KONTROL VE İZLEME: Uygulama sonrasındaki bakım, izleme ve düzeltici faaliyetlerin tanımlanması gerekmektedir. Bitkisel uygulamaların kontrolünün (başarı düzeyi vb.) ve izleme çalışmalarının yapılacağı bölümdür.

NOT: Raporda ki formata bağlı kalınarak iş termin planı (eylem ve zaman çizelgesi) ekte tablo olarak verilmelidir.Ek-3 (GES Faaliyetleri için ek)

 1. Faaliyet alanı ve çevresindeki proje kapsamında bulunan yol ve iletim hatları dahil olmak üzere tüm alanın kullanım şekli, arazi durumu ve özellikleri ile topoğrafik özellikleri belirlenecek, proje kapsamında açılacak yollar 1/25 000 ölçekli harita üzerinde gösterilecek.

 2. Tüm GES projesi için ayrıntılı olarak proje detayı ve uygulama şekli verilecek.

 3. Projenin uygulanmış halinin tasarımı (harita ve şematik olarak) gösterilecek.

 4. Projenin inşaat aşamasında ve inşaat sonrasında alandaki faaliyetlerin fauna türleri üzerine özellikle güneş panellerinin göç esnasındaki kuş türleri üzerine olabilecek etkileri değerlendirilecek ve tedbirler ortaya konulacaktır.

 5. Proje alanı ornitolojik açıdan genel olarak değerlendirilerek; proje alanı ve yakınında kuşlar açısından önemli beslenme, dinlenme, geceleme, kışlama, üreme alanları ve habitat ihtiyaçları belirlenecek ve bu alanların projeden nasıl etkileneceği ortaya konacak, etkilenmenin söz konusu olduğu durumlarda etki azaltıcı öneriler geliştirilecektir.

 6. Proje alanında endemik türlerin tespit edilmesi durumunda güneş panellerinin yerleşimleri türlerin devamlılığını sağlayacak şekilde konumlandırılması yapılacak.


Ek-4 (Madencilik Faaliyetleri için kullanılacak ek)

 1. Alanda yapılacak faaliyetin gerektirdiği madencilik çalışmaları sırasında mevcut hidrolojik, jeomorfolojik ve ekolojik sistemde meydana gelmesi muhtemel değişiklikler ortaya konacak, alınması öngörülen mühendislik tedbirleri açıklanacaktır.

 2. Faaliyet alanındaki jeomorfolojik yapılar ve jeo-çeşitlilik unsurların proje için öngörülen hidrolik sistemle ilişkisi tanımlanacaktır.

 3. Madencilik faaliyetinin herhangi bir aşamasında yeraltı suyu alımı öngörülüyorsa, ocak ve pasa depone sahası için yer seçimlerinin, mevcut hidrolojik sistemi, ekolojik işleyişi ve peyzaj bütünlüğünü olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilmesi için tedbir önerileri geliştirilecektir.

 4. Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlayacak olan çalışma grubunda ayrıca Karst hidrojeolojisi konusunda deneyimli en az yüksek lisans derecesine sahip Hidrojeoloji Mühendisi yer alacaktır.

 5. Faaliyet için öngörülen alanların ve yakın etkileşim çevresinin yüzey suyu ve yeraltı suyu beslenim ve boşalım ilişkileri, genel su bütçesi ve bölgesel hidrojeolojik işleyişini içeren hidrolojik-hidrojeolojik yapısı değerlendirilecektir.

Ek-5 (Termik santral faaliyetleri için kullanılacak ek)

 1. Termik santral faaliyet alanın çevresinde yer alan tarım ve orman topraklarında izleme programı yapılacak (analizi yapılacak metaller (alınabilir metaller kurşun, kadminyum, nikel, krom, çinko, bakır), kükürt ve klor, toprakta sülfat olarak kükürt, pH, florür her yıl, Ağır metallerin toplam miktarının 3 yılda bir, toprak yapısındaki değişimi izlemek için 5 yılda bir agregat stabilitesi),
 1. Faaliyette kullanılacak suyun denizden alınması sözkonusu olduğunda deniz ekolojisindeki değişimleri izlemek amacıyla numune noktalarının belirlenmesi ve mevsimsel izleme programının sürekli olarak yapılması ve tesis faaliyete başlamadan önce alanın ekosistem değerlerinin tespit edilmesi.
 1. Çevre arazide bitki analizlerinin yapılacak olduğu alanlar ve türler belirlenerek izleme programı yapılacak.
 1. Termik santralin kurulacak olduğu alana on km. lik mesafede tesis kurulmadan önce çevrede bulunan doğal ortam bitkilerinden, meyve ve sebze bahçelerinden, dört mevsim örnekler alınarak bitki tarafından alınan minerallerin (ICP kullanılarak) analizlerinin yapılacağının, tesis kurulduktan sonra en az birinci, üçüncü ve beşinci yıllarda aynı analizlerin yapılarak ilk analizlerle mukayesesinin yapılacağının, onuncu ve onbeşinci yıllarda da analizlerin tekrarlanarak etkinin değerlendirilmesinin yapılacağının, etkini tespiti durumunda alınacak ilave önlemlerin taahhüt altına alınması.
 1. Tesis kurulduktan sonra santral faaliyetlerinden kaynaklanacak toksik bileşiklerin toprak ve bitkide analizlerle kontrolünün nasıl yapılacağı tanımlanacak.
 1. Faaliyet başlamadan önce alınabilir metaller kurşun, kadminyum, nikel, krom, çinko, bakır, kükürt ve klor, toprakta sülfat olarak kükürt, pH, florür ve agregat stabilitesi analizlerinin kontrol amacıyla nasıl yapılacağı belirtilecek. 1. Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlayacak olan çalışma grubunda ayrıca toprak bilimi alanında doktora çalışması yapmış ziraat mühendisi yer alacak.
 1. Faaliyet alanı ve yakın çevresinde nesli tehlike altındaki denizel türlerin yaşam alanı olması halinde bahse konu tür konusunda uzman tarafından inşaat ve inşaat sonrası faaliyetten kaynaklanacak etkiler ve alınacak önlemler detaylı olarak ayrıca değerlendirilecek.


Ek-6 (Deniz kullanımının söz konusu olduğu faaliyetler için kullanılacak ek)

 1. Faaliyet alanının denizel flora ve fauna özellikleri incelenerek deniz ortamına ilişkin mevcut durum ortaya konulacak.

 2. Faaliyetin denizel biyoçeşitlilik ile ekosistem üzerine etkileri ve alınacak önlemler inşaat ve işletme aşamaları ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilecek.

 3. Yapılan değerlendirmeler ve elde edilen veriler çerçevesinde etkilerin minimize edilmesine yönelik olarak alınacak önlemler belirlenecek.

 4. Faaliyetten etkilenmesi beklenen canlı türleri için alınabilecek özel koruma önlemleri belirlenecek.

5. Faaliyetin kıyı ekosisteminde ve özellikle kumul vejetasyonunda meydana getireceği etkiler, kumul erozyonuna sebep olup olmayacağı değerlendirilecek ve alınması gereken önlem ve tedbirler raporda yer alacaktır.

6. Faaliyetin işletmeye geçmesi ile birlikte oluşacak deniz trafiğinin denizel biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri değerlendirilecek, deniz trafiği modellemesi yapılacak.7. Faaliyet alanı ve yakın çevresinde nesli tehlike altındaki denizel türlerin yaşam alanı olması halinde bahse konu tür konusunda uzman tarafından inşaat ve inşaat sonrası faaliyetten kaynaklanacak etkiler ve alınacak önlemler detaylı olarak ayrıca değerlendirilecektir.

8. Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlayacak olan çalışma grubunda ayrıca deniz biyolojisi alanında doktora çalışması yapmış hidrobiyolog yer almalıdır.

Yüklə 107,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə