Докторске дисертацијЕYüklə 46,24 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü46,24 Kb.
#884

DOKTORSKE DISERTACIJE 1. Antidamping i druge mere trgovinske zaštite i pravo Evropske ekonomske zajednica / Mirko Ilešič, Beograd, 1987

 2. Antropološko stanovište kao osnov sociološkog objašnjenja prava / Saša Bovan, Beograd, 2000

 3. Bentamova zamisao pravne norme / Dušan Vranjanac, Beograd, 2002

 4. Bitna forma kao uslov važenja hartija od vrednosti / Mirko Bartulović, Beograd, 2002

 5. Budžetska kontrola: jugoslovensko i italijansko pravo / Gordana Paović-Jeknić, Beograd, 1999

 6. Vanpravni uticaj na kaznenu politiku sudova / Jovan Ćirić, Beograd

 7. Vojnopolitički položaj Jugoslavije krajem XX stolјeća / Želјko Ivaniš, Beograd, 1990

 8. Garancija projektanta i graditelјa za solidnost građevine i njihova imovinska odgovornost / Vesna Tatić, Beograd, 1990

 9. Generalna klauzula odstupanja od redovno mjerodavnog prava / Maja Kostić, Beograd, 2001

 10. Granice ispitivanja prvostepene presude u krivičnom postupku / Goran Ilić, Beograd, 2001

 11. Grupa 77 zemalјa u razvoju i borba za novi međunarodni ekonomski poredak / Branko Selena, Beograd, 1980

 12. Delegatski skupštinski sistem / Josip Sruk, Zagreb, 1979

 13. Delikvencija dece i maloletnika (krivično-procesni i kriminalistički aspekti) / Milan Škulić, Beograd, 1998

 14. Deca ubice / Milomira Kostić, Niš, 2000

 15. Direktna međunarodna nadležnost sudova u imovinskopravnim sporovima u pravu SAD, EEZ i EFTA / Maja Stanivuković, Novi Sad, 1994

 16. Država blagostanja : ideje i politika / Slobodanka Nedović, Beograd, 1992

 17. Društvena rehabilitacija lica neosnovano osuđenih ili lišenih slobode / Saša Knežević, Niš, 2001

 18. Ekonomija i politika društvene svojine / Bogomil Ferfila, Beograd, 1988

 19. Ekonomski i pravni status učesnika na tržištu kapitala / Nada Todorović, Beograd, 2000

 20. Žene-žrtve kriminaliteta / Vesna Nikolić-Ristanović, Beograd, 1987

 21. Zadužbine / Snežana Miladinović, Beograd, 2000

 22. Zajednička spolјna politika Evropske unije suočena sa jugoslovenskom krizom / Sofija Siriški, Beograd, 2001

 23. Zakon kao izvor prava u antičkom Rimu (njegov nastanak i najraniji počeci) / Žika Bujuklić, Beogrda, 1998

 24. Založno pravo na pokretnim stvarima / Zoran P. Rašović, Beograd, 1991

 25. Ideološki osnovi buržoaskih ustava / Nenad Dimitrijević, Novi Sad, 1986

 26. Imovinskopravna odgovornost osnovne organizacije udruženog rada za obaveze radne organizacije u pravnom prometu / Milić S. Simić, Beograd, 1984

 27. Inspekcije u pravnom poretku Savezne Republike Jugoslavije / Đorđije Blažić, Beograd, 1996

 28. Institucionalni okviri delovanja monetarnog faktora u ekonomskoj politici tranzitornih privreda / Srđan Golubović, Beograd, 2001

 29. Institucionalni uslovi formiranja i ostvarivanja politike kamatnih stopa u jugoslovenskom društvu / Miloš R. Kastratović, Beograd, 1991

 30. Isporuka u naslednom pravu / Nataša Stojanović, Niš, 2001

 31. Istorijski razvoj principa slobodne plovidbe i konvencija o režimu plovidbe na Dunavu od 1948. godine / Jovan Paunović, Beograd, 1955

 32. Jadransko more u svetlosti savremenog prava mora i savremenih međunarodnih odnosa / Tomislav R. Đorđević, Beograd, 1984

 33. Kolektivna prava u multikulturnim zajednicama / Miodrag A. Jovanović, Beograd, 2000

 34. Kolektivni šef države: u Jugoslaviji i uporedno / Marijana Pajvančić, Novi Sad, 1976

 35. Komparativna analiza metoda i sistema utvrđivanja strukture društvenog proizvoda / Etela Jerinkić, Beograd, 1990

 36. Kontinuitet i diskontinuitet u razvoju moderne države / Radivoj Stepanov, Novi Sad, 1986

 37. Krivično delo davanje lažnog iskaza / Nataša Delić, Beograd, 2001

 38. Krivično delo krađe / Dušan Vrekić, Beograd, 2004

 39. Krivičnopravna zaštita vojne službe i vojne obaveze / Milovan Belić, Carajevo, 1987

 40. Krivičnopravna zaštita javnih prihoda / Miro Kulić, Beograd, 1998

 41. Krivičnopravna zaštita kulturnih dobara / Đorđe M. Đorđević, Kragujevac, 2000

 42. Krivičnopravne mere za zamenu kratkotrajne kazne lišenja slobode: s osvrtom na sudsku opomenu / Žarko Bulatović, Priština, 1973

 43. Krivičnopravni okviri trgovine lјudima / Zdravko Skakavac, Novi Sad, 2006

 44. Krivičnoprocesni i kriminalistički aspekti uviđaja na mestu događaja / Milan Žarković, Beograd, 2004

 45. Kriminalitet maloletnika u Republici Srbiji i savremena društvena reakcija / Bilјana Simeunović-Patić, Kragujevac, 2009

 46. Malolјetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske / Mladenka Govedarica, Istočno Sarajevo, 2012

 47. Međunarodna saradnja država u borbi protiv kriminaliteta: kriminalistički aspekti / Želјko Nikač, Beograd, 1998

 48. Međunarodna saradnja u zaštiti žrtava prisilnih migracija stanovništva / Dragolјub Todić, Beograd, 2000

 49. Međunarodne snage Ujedinjenih nacija u svetlu razvoja međunarodnopravnog poretka, uloge i značaja Ujedinjenih nacija / Vladimir Pavićević, Beograd, 1965

 50. Međunarodno-pravna zaštita deteta / Nevena Vučković-Šahović, Beograd, 2001

 51. Međunarodnopravno uređenje izuzetno opasnih delatnosti / Antal Bozoki, Novi Sad, 1991

 52. Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe / Gašo Knežević, Beograd, 1987

 53. Metodologija zakonodavne delatnosti građanskog prava / Zlatko Stefanović, Beograd, 1995

 54. Minuli rad u našem društveno-ekonomskom sistemu / Živorad Stevanović, Novi Sad, 1988

 55. Mogućnost lјudske zajednice / Branko Balј, Novi Sad, 1987

 56. Modeli ugovora o lizingu sa posebnim osvrtom na Jugoslaviju / Dubravka Kosić, Beograd, 1998

 57. Monopolski sporazumi i njihovo suzbijanje (pravni aspekti) / Dušan J. Crnogorčević, Beograd, 1980

 58. Motiv u krivičnom pravu / Aleksandar B. Đurić, Niš, 2005

 59. Načelo dispozicije u porodičnom parničnom procesnom pravu / Cvetanka Silјanoska-Kostadinovska, Kragujevac, 2009

 60. Načelo slobode rada / Goran Obradović, Niš, 2006

 61. Neblagovremena žalba u vanparničnom postupku / Ljubica Mandić, Priština, 1996

 62. Nezakoniti prestanak radnog odnosa i odgovornost preduzeća za štetu / Osman Kadriu, Beograd, 1999

 63. Nezvano vršenje tuđih poslova / Branko Mirilović, Priština 1964

 64. Neposredni-sintetički porez na dohodak građana u Republici Sloveniji / Đorđe Perić, Kragujevac, 2005

 65. Nehat u krivičnom pravu / Radan Ilić, Kragujevac, 2006

 66. Novi oblici tercijarnih delatnosti i njihov uticaj na transformaciju privrednih struktura zemalјa u razvoju / Zoran S. Nešović, Beograd, 1994

 67. Normativni okvir za ulazak stranog kapitala i njegovi efekti na razvoj zemalјa u tranziciji: sa posebnim osvrtom na SR Jugoslaviju / Milan D. Živković, Beograd, 2000

 68. O problemu pojma krivičnog dela / Aleksandar Mihajlovski, Beograd, 1977

 69. O suverenitetu države u savremenim uslovima sa posebnim osvrtom na SFRJ / Svetislav Radovanović, Novi Sad, 1977

 70. Obaveštajne službe NATO i društvene promene u Evropi / Slobodan Marković, Novi Sad, 1993

 71. Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta / Božidar Banović, Beograd, 2002

 72. Obezbeđenje kredita / Milan Lj. Petrović, Beograd, 1978

 73. Objektivna odgovornost u savremenom jugoslovenskom i mađarskom pravu / Tamaš Korhec, Novi Sad, 1986

 74. Ovlašćeni tužilac u krivičnom postupku / Aranđel Markićević, Beograd, 2002

 75. Odgovornost za štetu zbog neželјenog rođenja (wrongful birth) i zbog neželјenog života (wrongful life) / Hajrija M. Mujović-Zornić, Beograd, 2000

 76. Odgovornost za štetu od stvari sa nedostatkom / Bilјana Petrović, Novi Sad, 2004

 77. Odgovornost izvođača radova kod ugovora o građenju sa posebnim osvrtom na pravila FIDIC / Zlata Lončar-Ćetković, Beograd, 1999

 78. Odgovornost ministara: sa posebnim osvrtom na jugoslovensko pravo / Zoran Lončar, Novi Sad, 2000

 79. Odgovornost poslovodnog organa u našem i stranom pravu / Ludvik Toplak, Novi Sad, 1980

 80. Odgovornost prevozioca za smrt i telesne povrede putnika / Mirjana Knežević, Novi Sad, 2004

 81. Odgovornost prodavca po ugovoru o isporuci između organizacija socijalističkih zemalјa / Aleksandar Lj. Ćirić, Niš, 1987

 82. Odstupanja od redovne primjene kolizionih normi / Bilјana Vukoslavčević, Istočno Sarajevo, 2012

 83. Ombudsman i izvršna vlast / Dragan Radinović, Beograd, 1999

 84. Opštinske finansije / Dragutin Radosavlјević, Kragujevac, 2009

 85. Osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene motornim vozilom / Siniša Ognjanović, Beograd, 2001

 86. Osnovni elementi prevencije kriminaliteta sa posebnim osvrtom na praksu naše zemlјe / Miodrag Trifunović, Beograd, 1983

 87. Ostvarivanje zakonskog izdržavanja u inostranstvu / Dušan Kitić, Beograd, 1986

 88. Ostvarivanje roditelјskog prava: odnosi lične prirode / Gordana Kovaček-Stanić, Novi Sad, 1991

 89. Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga / Velimir Rakočević, Beograd, 2003

 90. Otkrivanje učinilaca imovinskih krivičnih dela na osnovu tragova, primenom kriminalističkog modeliranja i geografskog profiliranja / Mile Matijević, Kragujevac, 2004

 91. Parlamentarne grupe / Irena Pejić, Niš, 2000

 92. Poveravanje dece na čuvanje i vaspitanje u međunarodnom privatnom pravu / Mirko Živković, Novi Sad, 1989

 93. Poverioci u stečaju / Milena Jovanović Zattila, Beograd

 94. Povrat u krivičnom pravu SFRJ / Vidoje Miladinović, Niš, 1982

 95. Podstrekavanje kao oblik saučesništva i kao samostalno krivično delo / Nedelјko Jovančević, Beograd, 2004

 96. Pojam i pravna priroda samoupravnih sporazuma / Lucija Spirović-Jovanović, Beograd, 1978

 97. Pojam i pravna priroda ugovora o distribuciji robe u uporednom pravu / Goran Koevski, Novi Sad, 1999

 98. Pojam i priroda zakonitosti: sadržina i oblici zakonitosti / Dragan Mitrović, Beograd, 1987

 99. Politički pluralizam u Rusiji i njegove reperkusije na međunarodne odnose (1990-1996) / Jelica Kurjak, Beograd, 1997

 100. Položaj grada u sistemu lokalne samouprave, sa posebnim osvrtom na Srbiju / Mile Ilić, Kragujevac, 1999

 101. Položaj i uloga uprave u lokalnim zajednicama u Srbiji i u Crnoj Gori / Živka Đurić, Beograd, 2004

 102. Položaj krune u Kralјevini Srba, Hrvata i Slovenaca za vrijeme važenja Vidovdanskog ustava / Zdrava Stojanović, Banja Luka, 2008

 103. Poreska politika i fondovi rizičnog kapitala / Damjan Žugelј, Kragujevac, 2006

 104. Posao forfetinga / Franc Hribovšek, Novi Sad, 1986

 105. Prava i obaveze društvenih pravnih lica: na sredstvima u društvenoj svojini / Ljilјana M. Đurović, Beograd, 1978

 106. Prava stranaca na nepokretnostima / Slavolјub Carić, Beograd, 2004

 107. Pravna akulturacija u procesu globalizacije sa posebnim osvrtom na jugoslovensko društvo / Dušan Dabović, Beograd, 2006

 108. Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava / Milan Petrović, Beograd, 1979

 109. Pravna priroda efektnih berzi i berzanskih poslova / Nebojša Jovanović, Beograd, 1993

 110. Pravna priroda i osnovni elementi ugovora o ulaganju sredstava stranih lica u domaće organizacije udruženog rada: sa osvrtom na zakonodavstva socijalističkih zemalјa / Ljubiša Dabić, Beograd, 1987

 111. Pravna priroda i položaj Brčko Distrikta u Bosni i Hercegovini / Milan Blagojević, Beograd, 2001

 112. Pravna regulativa poreskog sistema u Bosni i Hercegovini / Bojana Vasilјević, Istočno Sarajevo, 2013

 113. Pravna regulativa, upoterba hemijskih sredstava i ekološka svest individualnih polјoprivrednih proizvođača / Slobodan Pirušić, Beograd, 2004

 114. Pravne vrednosti: struktura i osnovne vrste / Janko Kubinec

 115. Pravne osnove međunarodne propagande u savremenim uslovima i suverenitet država / Mate Oreč, Beograd, 1964

 116. Pravni aspekt protekcionizma sa posebnim osvrtom na SFRJ – EEZ / Miodrag Marković, Novi Sad, 1990

 117. Pravni aspekti državne pomoći preduzećima kao oblika narušavanja konkurencije u pravu Evropske unije / Nina Šćepanović, Beograd, 2002

 118. Pravni aspekti i pravna priroda međunarodnih kontratrgovinskih poslova / Tamara D. Milenković-Kerković, Beograd,

 119. Pravni aspekti reorganiyacije stečajnog dužnika / Dragiša Slijepčević, Beograd, 2009

 120. Pravni aspekti statusnog organizovanja komunalnih delatnosti / Slavica Mirić, Beograd, 2000

 121. Pravni karakter ugovornih odnosa između «bretonvudskih ustanova» kao kreditora i zemalјa dužnika / Goran Ž. Popović, Beograd, 1991

 122. Pravni karakter carinske robe / Miodrag Stanković, Beograd, 1978

 123. Pravni oblici kreditiranja u međunarodnim odnosima / Mirolјub Savić, Beograd, 1977

 124. Pravni odnosi kod kombinovanog prevoza robe / Zoran Arsić, Novi Sad, 1981

 125. Pravni položaj direktora preduzeća / Dragan Vujisić, Beograd, 1999

 126. Pravni položaj društvenog preduzeća / Radomir Prelević, Beograd, 1991

 127. Pravni položaj žene i Ujedinjene nacije / Vida A. Čok, Beograd, 1960

 128. Pravni položaj zemlјoradničke zadruge u našem pravu / Miroslav Vitez, Novi Sad, 1987

 129. Pravni položaj zemlјoradničke zadruge u uporednom pravu / Dragolјub Lazarević, Beograd, 1996

 130. Pravni položaj javnih preduzeća / Slavolјub Vićić, Beograd, 1997

 131. Pravni položaj osiguravajućih organizacija / Dragan Mrkšić, Novi Sad, 1983 Pravni položaj osnovne organizacije udruženog rada / Darinka Nedelјković, Novi Sad, 1981

 132. Pravni položaj preduzeća u SSSR-u i u drugim zemlјama članicama SEV-a / Gordana Nikolić, Novi Sad, 1990

 133. Pravni položaj radne organizacije / Mirko Perunović, Novi Sad, 1985

 134. Pravni režim korišćenja voda: sa posebnim osvrtom na korišćenje javnih voda / Dejan Popov, Beograd, 1990

 135. Pravni režim tehničkih unapređenja / Andrej Frimerman, Beograd, 1971

 136. Pravno regulisanje poverilačko-dužničkih odnosa u slučaju prestanka organizacije udruženog rada / Jovan Gucunja, Novi Sad, 1980

 137. Pravno regulisanje upravlјačkog menadžmenta (uprave preduzeća) u našem i uporednom pravu / Janko Veselinović, Novi Sad, 2002

 138. Pravno uređenje zajedničkih ulaganja domaćih i stranih lica u turizam SR Crne Gore / Šaleta Đurović, Beograd, 1989

 139. Pravno-ekonomski aspekti jedinstvenog jugoslovenskog tržišta / Boško D. Gospić, Novi Sad, 1986

 140. Pravno-ekonomski aspekti mjera državne pomoći u zemlјama Evropske unije / Edin Rizvanović, Mostar, 2003

 141. Pravno-politički sadržaj raspada SFRJ / Predrag Golubović, Beograd, 1999

 142. Pravnopolitički status odbrane SRJ / Zoran Dragišić, Beograd, 2004

 143. Pravno-finansijski standardi upravlјanja preduzećem i njihov uticaj na preduzeće – emitenta hartija od vrednosti i investitora / Predrag Dedeić, Beograd, 2003

 144. Pravo pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika / Tomica Delibašić, Beograd, 1988

 145. Preduzeće od javnog interesa / Borislav Grahovac, Beograd, 2001

 146. Pretpostavlјena krivica: kao osnov odgovornosti za štetu prema saveznom zakonu o obligacionim odnosima / Todor Ačanski, Novi Sad, 1980

 147. Privredni rast u Japanu posle Drugog svetskog rata: analiza osnovnih činilaca / Džemal Hatibović, Beograd, 1977

 148. Priroda savremenih rješenja bosansko hercegovačkog pitanja / Brano Milјuš, Beograd, 2003

 149. Prirodno pravo i pozitivisanje prava / Lazar Vrkatić, Novi Sad, 1993

 150. Problemi zemlјišne rente u socijalizmu u radovima sovjetskih ekonomista / Branka Bajović, Novi Sad, 1987

 151. Procesne sankcije u krivičnom postupku / Ištvan Feješ, Beograd, 1990

 152. Putnička agencija i njeni ugovori s putnicima i davaocima usluga / Vjekoslav Šmid, Beograd, 1976

 153. Razvoj patentnog prava Evropske unije-od harmonizacije do unifikacije i patentno pravo Srbije i Crne Gore / Katarina Damnjanović, Beograd, 2004

 154. Razvoj prava suvereniteta u prostoru iznad državne teritorije / Milivoj Despot, Beograd, 1964

 155. Raskid ugovora zbog neispunjenja u međunarodnoj prodaji robe / Jelena S. Perović, Beograd, 2002

 156. Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju / Slobodan Svorcan, Beograd, 1987

 157. Rešavanje sporova između država putem međunarodne arbitraže / Ivan Čukalović, Beograd, 1985

 158. Savremena korporativna država / Daniela Obradović, Beograd, 1990

 159. Savremena rešenja izvršenja kratkotrajnih kazni zatvora / Milenko Radoman, Novi Sad, 2001

 160. Savremeni parlamentarni sistem u Jugoslaviji / Milovan Filipović, Beograd, 2002

 161. Samoupravlјanje u društvenim delatnostima sa posebnim osvrtom na oblast vaspitanja i obrazovanja / Nevenka Petrović, Novi Sad, 1985

 162. Svojinsko pravni odnosi u Kotoru u XIV vijeku / Nevenka Bogojević, Beograd, 1984

 163. Sistem praćenja razvoja kadrova kao osnova procesa planiranja kadrova u organizacijama udruženog rada / Jože Florjančić, Beograd, 1980

 164. Sloboda misli i vladavina prava: o slobodi mišlјenja i zaštiti države u svetlu krivičnih zakona / Radonja Dublјević, Beograd, 1998

 165. Slobodne i carinske zone / Sanja Stanković, Beograd, 1999

 166. Složena organizacija udruženog rada / Gojko J. Šurbatović, Beograd, 1981

 167. Socijalna teorija o pravu u Sv. Tome Akvinskog / Frane Šago, Istočno Sarajevo, 2011

 168. Socijalni i psihološki sadržaj lјudskog identiteta kao osnov afirmacije lјudskih prava / Zoran Gudović, Beograd, 2003

 169. Sportski menadžment i menadžeri u procesu tranzicije sportskih organizacija u Republici Srpskoj / Slavko Segić, Banja Luka, 2002

 170. Srbija i Turska od Pariskog do Berlinskog kongresa: srpsko-turski odnosi i izgrađivanje srpske državnosti / Nebojša Ranđelović, Niš, 2002

 171. Stečaj i prinudno poravnanje sa elementom inostranosti / Vladimir Čolović, Beograd, 2000

 172. Strategija suprotstavlјanja kriminalitetu i koncept rada policije u zajednici / Uroš Pena, Kragujevac, 2008

 173. Suđenje i sudije u Srbiji od XIII do XV veka / Zoran S. Mirković

 174. Sukcesija država u odnosu na državnu imovinu / Duško S. Dimitrijević, Beograd, 2001

 175. Suština zakona ekonomije društvenog rada i značaj produktivnosti rada u socijalističkom samoupravnom društvu: (teorijsko-kritička analiza) / Tomislav Ž. Nikolić, Novi Sad, 1985

 176. Shvatanja o društvenoj svojini u jugoslovenskoj nauci / Radomir Stojanović, Novi Sad, 1991

 177. Shvatanje države u teorijskoj misli Slobodana Jovanovića / Vladan Mihajlović, Beograd, 1995

 178. Teodor Taranovski kao teoretičar prava i pravni filozof / Suzana Medar, Niš, 2007

 179. Teorijske osnove određivanja ekonomske efektivnosti investicija u industriji / Ismet Dautbašić, Beograd, 1969

 180. Tipovi državnih oblika i promene u pravnom poretku Kralјevine (SHS) Jugoslavije od 1918. do 1941. godine / Sava Aksić, Kosovska Mitrovica

 181. Transformacije i ograničenja monetarnog suvereniteta u uslovima razvijenih međunarodnih monetarnih odnosa / Dragana M. Đurić-Bijelić, Beograd, 1977

 182. Tužba za utvrđenje u parničnom postupku / Milorad Živanović, Banja Luka, 1990

 183. Ugovor o kreditu i ugovor o refinansiranju kredita u međunarodnim ekonomskim odnosima / Zorica Toroman, Beograd, 1989

 184. Ugovor o kupoprodaji investicione opreme / Danica Popov, Novi Sad, 1984

 185. Ugovor o prevozu opasne stvari / Branislava Lepotić, Novi Sad, 2001

 186. Ugovor o reosiguranju / Slobodan Jovanović, Beograd, 2001

 187. Ugovor o robnom kreditu / Nenad M. Novaković, Beograd, 1980

 188. Ugovor o ustupanju prava na isklјučivu prodaju / Ljilјana Krulј

 189. Ugovor o franšizingu / Milan Parivodić, Beograd, 2002

 190. Ugovor po pristupu / Marko Đurđević, Beograd, 2001

 191. Ugovorna odgovornost špeditera u jugoslovenskom uporednom pravu / Miroslav Ignjatović, Beograd

 192. Udruživanje rada i sredstava na dohodovnim osnovama sa osvrtom na naftnu industriju / Mile Radeka, Novi Sad, 1985

 193. Udruživanje sredstava za investicije u našoj privredi / Danilo Vujičić, Novi Sad, 1979

 194. Uloga i pravni oblici angažovanja inostranih sredstava u privrednom razvoju Jugoslavije / Boško M. Golijanin, Beograd, 1980

 195. Uloga jugoslovenskog šefa države u održavanju međunarodnih odnosa od 1918-1941. godine / Ranko Vukić, Beograd, 2004

 196. Uloga lјudskih prava u međudržavnim odnosima / Branislav Milinković, Beograd, 2000

 197. Uloga organa bezbednosti u ostvarivanju sistema društvene samozaštite / Nikola S. Ivančević, Beograd, 1978

 198. Uloga organizacije država izvoznica petroleja u međunarodnim odnosima / Muwafq Mustafa Abdul Razaq Al-Khayzaji, Beograd, 1985

 199. Uloga uprave u regulisanju finansijskog tržišta / Dobrosav Milovanović, Beograd, 2001

 200. Upravna ovlašćenja policije / Sreten M. Jugovićm, Beograd, 2007

 201. Usvojenje u međunarodnom privatnom pravu, sa posebnim osvrtom na priznanje i izvršenje inostranih odluka / Emilija Bruner-Bala, Novi Sad, 1990

 202. Ustavni postupak zaklјučenja i izvršenja međunarodnih ugovora / Vladimir Đurić, Niš, 2006

 203. Uticaj tranzicije na rad organa državne uprave Republike Srpske, s posebnim osvrtom na policiju / Dragomir Jovičić, Kragujevac, 2006

 204. Učešće radnika u upravlјanju privrednim preduzećima (fabirčka demokratija) u NR Mađarskoj / Zoltan Merta, Novi Sad, 1985

 205. Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine / Goran Marković, Beograd, 2009

 206. Fenomenologija i etiologija krvnih delikata u Srbiji / Špiro Vuković, Beograd, 1982

 207. Finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja / Velizar Golubović, Beograd, 2001

 208. Fiskalni federalizam: komparativni aspekti sa posebnim osvrtom na Srbiju / Snežana Stojanović, Beograd, 2004

 209. Fuzije preduzeća i međunarodno privredno antimonopolsko pravo / Sanja Garić-Stepanović, Beograd, 2000

 210. Funkcija ugovora u stambenoj oblasti u uslovima postojanja društvene svojine i prava svojine na stanovima / Branko Morait, Novi Sad, 1985

 211. Funkcionisanje zlatnog standarda u međunarodnom monetarnom sistemu / Predrag D. Trifunović, Beograd, 1969

 212. Hipoteka kao sredstvo obezbeđenja plaćanja / Dragan Klepić, Beograd, 1997

 213. Humanitarna intervencija u međunarodnom javnom pravu / Nebojša Raičević, Niš, 2008

 214. Carine i splјnotrgovinski ugovori / Pavle Simić, Novi Sad, 1991

 215. Centri moći u Izraelu i njihova uloga u stvaranju slolјne politike Izraela 1963-1988 / Jawdat K. Mousa, Beograd, 1991

 216. Čovekova sredina i Ujedinjene nacije / Habib Hašani, Beograd, 1980

Yüklə 46,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə