DöVLƏT İdarəÇİLİYİNDƏ ŞƏffafliğin qanunveriCİLİKLƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ prob‐ lemləRİYüklə 223 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.11.2018
ölçüsü223 Kb.
#80978


DÖVLƏT  İDARƏÇİLİYİNDƏ  ŞƏFFAFLIĞIN  QANUNVERİCİLİKLƏ  TƏNZİMLƏNMƏSİ  PROB‐

LEMLƏRİ 

 

RƏŞİD HAJIYEV, 

 

hüquqşünas 

 

Giriş  

Kommunist  rejiminin  hökm  sürdüyü  dövrdə  dövlət  qulluğunun  etik  prinsipləri  daha 

çox kommunist partiyası elitasının maraqlarına xidmət edən, qeyri‐demokratik, totalitar 

idarəetmədən doğurdu. Bu rejimdə dövlət, onun orqanları, dövlət qulluqçuları demok‐

ratik  rejimlərdə  olduğu  kimi  vətəndaşlar,  onların  seçdiyi  nümayəndələr  qarşısında 

deyil, totalitar rejimin dayaqları olan xüsusi xidmət orqanları və ən yaxşı halda yuxarı 

partiya orqanları qarşısında hesabat verirdi.  

   


Kommunist rejimindən qurtulduqdan və müstəqillik əldə etdikdən sonrakı dövr ərzin‐

də öz dövlətinin qurulması dövrünü yaşayan Azərbayjanda həqiqətən demokratik, sə‐

mərəli  və  ümumvətəndaş  inamına  əsaslanan  dövlət  idarəetməsinin  formalaşdırılması 

ən jiddi problem olaraq qalır. İjtimai ehtiyatların səmərəsiz idarə olunması, korrupsiya‐

nın dünya dövlətləri içərisində ən yüksək səviyyəsi və s. Azərbayjan dövlətinin gələjəyi 

barədə bir sıra bədbin ruhlu çıxışların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bəziləri isə hətta 

bunu  «qüsurlu  milli  mentalitet»lə  əlaqələndirir.  Bu  vəziyyətin  aradan  qaldırılmasının 

mümkünsüz  olması  və  Azərbayjan  dövlətinin  və  millətimizin  yaxşı  gələjəyinin  olma‐

ması  barədə fikirlər söyləyirlər. İfrata varan bədbinliyi kənara qoysaq deyilənlərlə bir 

neçə istiqamətdə razılaşmaq olar. Bəli, korrupsiya milli təhlükəsizliyə jiddi qorxu yara‐

dan  bir  haldır.  Digər  tərəfdən  dövlət  idarəetməsində  insan  amilinin,  yəni  həm  dövlət 

idarəetməsini həyata keçirən dövlət qulluqçularının, həm də seçkili orqanları formalaş‐

dıran və dövləti idarə edən şəxslərdən hesabat tələb edən və ona qiymət verən seçicilə‐

rin  dövlət  idarəçiliyi  barəsində  nə  düşünməsinin  böyük  əhəmiyyəti  var.  Lakin  nəzərə 

alaq ki, hazırkı dövrdə Azərbayjan vətəndaşlarından yüksək səviyyəli dövlət idarəçiliyi 

haqqında  dərin  biliklər  və  müvafiq  münasibət  gözləmək  də  çətindir.  Həm  də  axı  hər 

hansı yeni bir yeməyin dadını bilməyən, onun haqqında hətta heç nə eşitməyən şəxsin 

həmin yeməyi sifariş verməsini gözləmək nə dərəjədə düzgündür?  

   Zəif  qurulmuş  dövlətdə  ayrı‐ayrı  vətəndaşların,  xüsusilə  dövlət  qulluqçularının  fərdi 

maraqları jəmiyyətin bütün üzvlərinin ümumi maraqlarından yüksəkdə durur. Dövlət 

idarəetmə  etikasının  hər  bir  dövlət  qulluqçusunun  fərdi  davranışına  və  hüquqi  statu‐

suna, uyğun təşkilati qurumların institusional formalaşmasına yönələn inkişafı dövlətin 

idarə  olunmasında  fərdi  maraqların  üstünlük  təşkil  etməsinə  və  bunun  nətijəsi  olan 

korrupsiyaya qarşı ən kəsərli silahlardan biridir.  

   

Dövlət qulluqçularının etik imici bütün jəmiyyətin özünün etik imijinin  tərkib hissəsi‐dir. Vətəndaşların etik davranışı cəmiyyətin etik imijnə təsir göstərdiyi kimi dövlət qul‐

luqçularının davranışı da hökumətin etik imijinə təsir göstərir.  

   

Lakin insan amilinin böyük rolu dövlət idarəetməsinin səmərəliliyini və hesabatlılığını, açıqlığını təmin edən müvafiq infrastrukturun, o sıradan normativ‐hüquqi bazanın ya‐

radılmasının əhəmiyyətini heç də azaltmır, əksinə, dövlət idarəetməsini həyata keçirən 

bu insanların «zəifliklərini» aradan qaldırmağın, «güclü» tərəflərini daha da güjləndir‐

məyin başqa dövlətlərin təjrübəsində sınaqdan çıxmış ən təsirli vasitələrindən biridir.  

   

Şəffaflığı təmin etməyə yönələn normativ hüquqi aktlar 

 

Sovet rejimi dövlətin fəaliyyətində aşkarlığı tamamilə rədd etdiyindən və Azərbayjanda 

demokratik  dövlət  qurujuluğunun  qısa  bir  tarixi  olduğundan,  Azərbayjanda  dövlət 

idarəetməsində,  o  sıradan  dövlət  qulluqçularının  fəaliyyətində  şəffaflığı  təmin  etməyə 

yönəlmiş normativ hüquqi baza hələ yaranma mərhələsindədir.  

   


Son dövrlərdə altı ay ərzində korupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Dövlət Proqramını və antikorrupsiya 

qanunun layihəsini hazırlamaq və Azərbayjan Respublikasının prezidentinə təqdim etmək barədə Nazir‐

lər Kabinetinə və prezidentin ijra aparatına tapşırıq verən 8 iyul 2000‐ji il tarixli prezident fərmanı istisna  

olmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində jiddi əhəmiyyətli normativ hüquqi akt qəbul olunmayıb. 

Lakin  fərmanda  göstərilən  müddətdən  xeyli  vaxt  keçməsinə  baxmayaraq  belə  sənədlərin  hazırlanıb‐ha‐

zırlanmaması, işin hansı mərhələdə olması

  

barədə dəqiq rəsmi məlumat yoxdur. Bu sənədlərin layihələrini hazırlayan şəxslərin və onların məzmununun belə uzun müddət cəmiyyətə açıqlanmaması məhz bu sənədlər‐


də müəyyən olunmalı olan dövlət idarəetməsinin etik davranış qaydalarına zidd sayıl‐

malıdır.  

   

Dövlət idarəetməsini həyata keçirən şəxslərin fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması‐nın daha bir tənzimləmə jəhdi Azərbayjan Respublikasının Milli Məjlisinə seçkilər haq‐

qında qanunda edilib. Həmin qanuna görə, Milli Məclisin üzvlüyünə namizədliyi qey‐

də  alınan  şəxslərdən  onların  əmlak  vəziyyətini  əks  etdirən  məlumatlar  verilməsi  tələb 

olunur. Lakin tələb olunan bu maliyyə hesabatı yalnız namizədlik qeydə alınarkən tələb 

olunduğundan və jəmiyyət üçün heç də əlçatan olmadığından, elə bir jiddi təjrübi əhə‐

miyyət daşımır.  

   

Dövlət qulluğu haqqında qanun 

 

Təxminən  bir  il  əvvəl  ‐  21  iyul  2000‐ji  ildə  qəbul  edilmiş  və  bu  ilin  sentyabrında  qüv‐

vəyə  minməli  olan  «Dövlət  qulluğu  haqqında»  qanunu  da  bu  istiqamətdə  atılmış  ad‐

dımlardan biri saymaq olar. Bu qanun «dövlət qulluğu», «dövlət qulluqçuları» anlayı‐

şını, dövlət qulluğunun prinsiplərini, dövlət orqanları anlayışı və təsnifatını, dövlət qul‐

luğu vəzifələrinin və inzibati vəzifələrin təsnifatını verir, dövlət qulluğunu idarə edən 

xüsusi  orqanın  yaradılmasını  nəzərdə  tutur,  dövlət  qulluqçularının  etik  davranışının 

ümumi  prinsiplərini,  dövlət  qulluğu  ilə  əlaqədar  məhdudiyyətləri,  dövlət  qulluğuna 

girmə  və  dövlət  qulluğundan  azadolunma  ilə  bağlı  başqa  məsələləri  və  s.  müəyyən 

edir. Bu qanun dövlət qulluqçularının etik davranışının konkret jəhətlərini nizama sal‐

masa da dövlət idarəetməsinin etik infrastrukturunun yaradılmasında baza qanunu ro‐

lunu  oynaya  bilər.  Lakin  qeyd  olunmalıdır  ki,  bu  qanunun  bir  sıra  müddəaları  dövlət 

qulluqçularının fəaliyyətinin şəffaflığını təmin etmir, hətta bu fəaliyyətin jəmiyyətin nə‐

zarətindən kənarda qalmasına şərait yaradır.    əmlak vəziyyəti və gəlirlər barədə bəyannamə 

 

Dövlət  xidmətində  davranış  etikasını  saxlamağın  ən  mühüm  vasitələrindən  biri  siyasi 

vəzifələri  tutan  şəxslərin  və  xüsusilə  yüksək  vəzifəli  dövlət  qulluqçularının  əmlak  və‐

ziyyəti, gəlirləri və öhdəlikləri üzərində nəzarət edilməsidir. Dövlət qulluğu haqqında 

qanunun 18.0.8‐ji maddəsi dövlət qulluqçusunun üzərinə qulluq etdiyi orqanın rəhbə‐

rinə  hər  il  öz  gəlirləri  və  əmlak  vəziyyəti  haqqında  maliyyə  hesabatı  vermək,  orada 

əlavə  gəlirlərin  mənbəyini,  növünü  və  məbləğini  göstərmək  vəzifəsi  qoyur.  Qanun qeyd  olunan  maliyyə  hesabatını  daşqa  vəzifəli  şəxslərin,  o  sıradan  siyasi  vəzifəlilərin  

verməsini müəyyən etmir. Digər tərəfdən qanun həmin məlumatların cəmiyyət üçün nə 

dərəcədə açıq olub‐olmayacağını müəyyən etmir. Qanun habelə dövlət qulluqçularının 

ailə üzvlərinin də belə hesabat verməli olmasını müəyyən etmir.  

Bəyannamənin kimə verilməsi, bəyannamədə nələrin (hansı məlumatların) göstərilməli 

olması,  bəyannamələrin  həmin  şəxslərin  ailə  üzvlərinə  tətbiq  olunub‐olunmaması,  bə‐

yannəmalərin cəmiyyət üçün nə dərəcədə açıq olub‐olmaması, xidmətin hansı pilləsin‐

dən başlayaraq bəyannamələrin mütləq doldurulmalı olması məsələləri müzakirə möv‐

zuları olaraq qalır. əlbəttə, çox yaxşı olardı ki, bu məsələlərə baxılarkən aşağıda göstəri‐

lən bir neçə məsələ nəzərə alınsın:  

-

          Bəyannamələr onlardakı məlumatların həqiqiliyini yoxlamaq imkanı olan orqana veril‐

məlidir. (Bir sıra hallarda həmin bəyannamələrin surəti başqa orqana da verilə bilər).  

-

          Bəyannaiələrdə  məlumat  mümkün  qədər  dolğun  olmalıdır.  Həm  də  vəzifə  nə  qədər 

yüksəkdirsə bəyannamələrin məzmunu da bir o qədər geniş olmalıdır.  

-

          Azərbayjandakı mövjud vəziyyətdən çıxış etsək bəyannamələrin ailə üzvlərinə də tət‐

biqi qəbul olunmalıdır. Xüsusilə yüksək vəzifələr tutanlar üçün bu məjburi olmalıdır.  

-

          Bəyannamələr və yaxud onlardakı məlumatların bir hissəsi jəmiyyət üçün açıq olmalı‐

dır.  Tutulan  vəzifə  nə  qədər  yüksəkdirsə  onun  bəyannamələrindəki  məlumatlar  daha 

çox açıq olmalıdır.  

  

 

Şikayət verilməsi proseduru 

 

Qanunun  dövlət  idarəetməsində  şəffaflığın  təmin  olunması  baxımın‐

dan çatışmayan jəhətlərindən biri də dövlət qulluqçularının işlədikləri 

sahədə qanunsuzluq halları barədə şikayət verilməsi və bu şikayətlərə 

baxılması prosedurunun müəyyən olunmaması, məlumat verən şəxslə‐

rin  qorunması  üçün  uyğun  təminatların  verilməməsidir.  Bürokratik 

aparatın  içindəki  korrupsiya  hallarını  daha  tez  bilən  həmin  aparatın 

məmurlarıdır. Elə qaydalar işlənib hazırlanmalıdır ki, şikayət və ərizə‐

lərə lazımi səviyyədə baxılmasını təmin etsin və bu zaman ərizəçilərin 

özləri  mənsəblərini  təhlükədə  qoymasınlar  və  təqib  olunmasınlar.  Pis 

rəhbərlikdən  şikayət  və  ərizələrə  baxılması  da  elə  olmalıdır  ki,  o,  ij‐

timaiyyətin nəzarəti altında olsun. Bir sözlə, elə mexa

  nizm  qurulmalıdır  ki,  dövlət  qulluqçuları  heç  bir  təhlükə  hiss  etmədən  korrupsiyaya 

dair şübhələri barədə məlumat verə bilsinlər.     

Davranış etikası toplusu 

 

Dövlət  xidmətində  olanların  davranışının  etik  standartlarının  mükəmməl  toplusunun 

işlənib  hazırlanması  da  dövlət  qulluğu  etikasının  normativ  hüquqi  bazasının  yaradıl‐

masında mühüm məsələlərdən biridir. Hazırda dövlət idarəetməsinin ayrı‐ayrı sahələ‐

rində dövlət qulluqçularının davranışını tənzimləyən normativ hüquqi aktlar var. Mə‐

sələn, vergi müfəttişlərinin yoxlama aparması qaydasını tənzimləyən təlimatlar, yaxud 

malların gömrükdə yoxlanması zamanı gömrük müfəttişinin hüquq və vəzifələrini ni‐

zamlayan təlimatlar və s. «Normativ hüquqi aktlar haqqında» qanuna əsasən bu aktlar 

ədliyyə  Nazirliyində  qeydiyyata  alınmalı  və  uyğun  bülletendə  dərj  olunmalıdır,  anjaq 

belə bir bülletenin hələ də dərj olunmaması dövlət qulluqçularının davranışını tənzim‐

ləyən həmin normativ hüquqi aktların aşkarlığının təmin olunmasına jiddi maneədir.  

   


Lakin  qeyd  etdiyim  kimi,  bu  təlimatlar  ayrı‐ayrı  dövlət  orqanlarının  qulluqçularının 

spesifik  məsələlər  üzrə  davranışlarını  tənzimləyir.  Bütün  dövlət  qulluqçuları  üçün 

ümumi  olan  davranış  qaydaları  yoxdur.    Digər  tərəfdən,  mövcud  təlimatlarda  dövlət 

qulluqçularının  qərarlar  qəbul  etməsi  barədə  qaydalar  müfəssəl  hərtərəfli    deyil.  Bu 

qaydaların heç birində dövlət qulluqçusunun fəaliyyəti zamanı mənafelərin toqquşması 

və onların həlli qaydaları barədə, mənafelərin toqquşması hallarının aşkar edilməsi  və 

bu halda dövlət qulluqçusunun davranışı barədə heç bir müddəa yoxdur. Bu normativ 

aktlarda  məmurun  düzgün  sayılmayan  hərəkətlərindən  onun  rəhbərinə  şikayət  veril‐

məsi və rəhbərin bu halda davranış qaydaları müəyyən olunmur. Nəhayət, dövlət qul‐

luqçularının, xüsusilə yüksək səviyyəli dövlət qulluqçularının etik davranışına nəzarət 

etməli  olan  uyğun  dövlət  qurumunun  olmaması  bu  normativ  aktların  əhəmiyyətini 

daha da azaldır.  

   

Beləliklə,  göründüyü  kimi,  dövlət  qulluqçularının  davranışını  hərtərəfli  tənzimləyən etik infrastrukturun, o sıradan normativ hüquqi bazanın yaradılması qarşıda durur. Bu 

zaman  başqa  ölkələrin  təjrübəsində  sınaqdan  çıxmış  aşağıdakı  üsullar  mütləq  nəzərə 

alınmalıdır:  1)  qərar  qəbulu  prosesinin  elə    qurumu  yaradılmalıdır  ki,  həmin  qərarda şəxsən özü və ya qohumları və yaxın adamları, habelə ona təsir göstərmək imkanı olan 

digər şəxslər maraqlı olduqda həmin dövlət qulluqçusu həmin qərarın qəbulundan kə‐

narlaşdırıla bilsin; 2) dövlət qulluqçusunun davranışını dəqiq və hərtərəfli nizamlayan 

etik normalar və davranış qaydaları işlənib hazırlanmalı, bu norma və qaydalar onlarla 

maraqlanan hər bir şəxsə açıq və əlçatan olmalıdır; 3) tabeliyindəki bölmələrdə korrup‐

siyaya görə bütün səviyyələrdə rəhbərlərin məsuliyyəti müəyyən olunmalıdır.    

 

Məlumat azadlığı və azad mətbuat 

 

Xalqa açıq olmayan və müstəqil mətbuatın jilovlamadığı, hətta demokratik seçkilər yolu 

ilə  seçilmiş  və  vijdanlı  hökumət  belə  korrupsiyaya  qurşana  bilər.  Dövlət  orqanlarının 

fəaliyyəti  barədə  vaxtında,  hərtərəfli  və  dəqiq  informasiyaların  alınması  və  yayılması 

dövlət orqanlarının jəmiyyət qarşısında hesabatlılığının mühüm vasitələrindən biridir. 

Mətbuat  azadlığının  dərəcəsi  KİV‐in  dövlət  məmurlarının  fəaliyyətinə  nəzarət  etmək, 

xalqın mənafeyini qorumaq vəzifəsini necə yerinə yetirməsi ilə ölçülür. Mətbuatın gün‐

dəlik  olaraq  qanunveriji  və  ijraediji  hakimiyyətin,  eləjə  də  korrupsiyanın  kök  sala  bi‐

ləjəyi başqa sahələri yoxlamaq imkanı olmalıdır.  

İnformasiya və mətbuat azadlığını təmin etməli olan qanunverijilik aktları üzərində çox 

dayanmaq istəməzdim. Bu sahədə qüvvədə olan qanunların («Kütləvi informasiya vasi‐

tələri  haqqında»  (1999),  «Dövlət  sirri  haqqında»  (1996),  «Məlumat  azadlığı  haqqında» 

(1998),  «İnformasiya,  informasiyalaşdırma  və  informasiyanın  mühafizəsi  haqqında» 

(1998)    qanunların  bir  sıra  müddəaları  dövlət  idarəetməsinin,  dövlət  qulluqçularının 

fəaliyyətinin aşkarlığının təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

   


Bu,  birinjisi,  dövlət  orqanlarında  qərarların  qəbulu  və  yerinə  yetiril‐

məsi  barədə  informasiyanın  kütləvi  informasiya  vasitələrinə  əlçatan‐

lığı,  yəni  kütləvi  informasiya  vasitələrinin  dəqiq  və  operativ  informa‐

siya  almaq  hüququnun  təmin  olunması  ilə  bağlıdır.  Kütləvi  informa‐

siya vasitələri haqqında qanunun 8‐ji maddəsi KİV‐lərin bu hüququnu 

təsbit edir. Tələb olunan məlumatın verilməsi üçün vətəndaşların mü‐

rajiətlərinə baxılması qaydası haqqında qanuna (1997) əsasən, ümumən 

bir  ay  müddət  müəyyən  edilir.  Bir  aylıq  müddətin  çox  böyük  oldu‐

ğunu izah etməyə yəqin ki, heç bir ehtiyac yoxdur. KİV haqqında qa‐

nunun 8‐ji maddəsinə əsasən, qanunda gös

  tərilən müddətdə (yəni bir ay və s.) məlumat öz operativliyini itirdiyi halda məlumatın 

dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 24 saat ərzində verilməsi müəyyən edilir. Məluma‐

tın operativliyini itirib‐itirməməsini müəyyənləşdirmək üçün xüsusi meyar göstərilmə‐

diyindən, təbii ki, məlumatın yayılmasında maraqlı olmayan dövlət vəzifəlisi bu məlu‐

matın operativ olub‐olmadığını özü müəyyən etməklə onun verilməsini yubadır. Digər 

tərəfdən,  qanunvericilik  dövlət  vəzifəlisi  bu  məlumatı,  ümumiyyətlə,  vermədiyi  halda 

ona  qarşı  hər  hansı  jiddi  məsuliyyət  tədbirləri  (İnzibati  xətalar  haqqında  Məcəllənin 

(2000)  186‐jı  maddəsində  nəzərdə  tutulan  məsuliyyət  istisna  olmaqla)  görülməsini  nə‐

zərdə tutmadığından yayılmasında vəzifəli şəxslərin maraqlı olmadığı məlumatı heç bir 

xüsusi narahatlıq keçirmədən, ümumiyyətlə, verməyə bilər. Bu halda KİV‐in məlumatı 

almaq üçün məhkəməyə mürajiət etmək hüququ qanunda nəzərdə tutulsa da bu vasitə 

bir sıra səbəblərdən, o cümlədən məhkəmə prosesinin uzun vaxt və zəhmət tələb etməsi 

və məhkəmələrin müstəqilliyi və ədalətliliyi ilə bağlı jiddi problemlərin olması səbəbin‐

dən səmərəli deyil,, və təjrübədə, demək olar ki, belə örnəklər yoxdur.  

   

İkinjisi,  kütləvi  informasiya  vasitələri  haqqında  qanunverijiliyin  müddəaları  vəzifəli şəxslərin  mətbuata  şərəf  və  ləyaqətin  və  işgüzar  nüfuzun  müdafiəsi  barədə  məhkəmə 

iddiaları vasitəsi ilə təzyiq göstərmək yolu ilə dolayı senzura müəyyən etməsinə imkan 

yaradır. Hətta ən zəif tənqidin və ya ən adi yanlışlığın belə vəzifəli şəxslərdə şərəfin və 

ya ləyaqətin alçaldılması kimi qiymətləndirildiyi və məhkəmələrin belə jəfəng iddiaları 

təmin  etdiyi  hallar  vardır.  Məsələn,  lap  elə  bu  yaxınlarda  Bakı  Şəhər  İjra  Hakimiyyəti 

başçısının iddiası əsasında Səbayel Rayon Məhkəməsi «Ulus» qəzetinin fəaliyyətinin bir 

aylığa  dayandırılması  barədə  qətnamə  çıxarıb.  Belə  bir  iddiaya  əsas  o  olub  ki,  qəzet 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəaliyyətini tənqid edib. Təəssüf ki, belə misallardan çox 

çəkmək olar.  

   


Göstərilən  halların  yaxşılaşması  məqsədi  ilə  KİV  haqqında  qanuna  KİV‐lərin  informa‐

siya almaq hüququnu təmin edən və onları əsassız təzyiqlərdən qoruyan müddəaların 

əlavə olunması zəruridir. Bu sıraya KİV‐lərin məlumat almaq hüququnu pozan dövlət 

qulluqçularına  qarşı  jiddi  məsuliyyət  tədbirləri  müəyyən  olunmasını,  habelə  əlindəki 

məlumatı  yoxlamaq  üçün  müraciət  edən  KİV‐ə  məlumatın  verilməsi  əsassız  ləngidil‐

dikdə belə məlumatı yaymış KİV‐in yanlışlığa görə məsuliyyətdən azad olması barədə 

müddəalar aid edilə bilər. Buraya habelə KİV‐in yalanlığı iddia edilən məlumatın doğ‐ruluğunu  sübut  etmək  vəzifəsindən  azad  edilməsi  barədə  qanunverijilikdə  dəyişiklik 

aparılmasını aid etmək olar.  

   

Təbii ki, yuxarıda göstərilənlər hazırda Azərbayjanda dövlət idarəetməsində şəffaflığın təmin  olunması  üçün normativ  hüquqi  baza  yaradılması  sahəsindəki  problemlərin  bir 

hissəsidir. Dövlət idarəetməsinin şəffaflığının təmin olunması üçün əhatəli infrastruktu‐

run yaradılması lazımdır və bu infrastrukturun hər bir komponentinin normal fəaliyyə‐

tinin təmin olunması üçün uyğun normativ bazanın yaradılması tələb olunur.       

 

Yüklə 223 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə