Duvwhq $OQ¦V ,5$./ 6 …5Yüklə 46,67 Kb.

tarix11.09.2018
ölçüsü46,67 Kb..DUVWHQ $OQ¦V

0,5$./(1(6 …56&+,%67('

)25/$*.DUVWHQ $OQ¦V

Ù

0LUDNOHQHV ¥Uj 6FKLEVWHG )RUODJ 2VOR

(OHNWURQLVN XWJDYH

(OHNWURQLVN WLOUHWWHOHJJLQJ 0DQLSDO 'LJLWDO 6\VWHPV ,QGLD

2PVODJVGHVLJQ 7ULQH

.LP 'HVLJQVWXGLR

,6%1


'HW P¥ LNNH NRSLHUHV IUD GHQQH ERN L VWULG PHG ¥QGVYHUNORYHQ HOOHU DYWDOHU RP NRSLHULQJ

LQQJ¥WW PHG .23,125 .RSLHULQJ L VWULG PHG QRUVN ORY HOOHU DYWDOH NDQ PHGI¸UH

HUVWDWQLQJVDQVYDU RJ LQQGUDJQLQJ RJ NDQ VWUDIIHV PHG E¸WHU HOOHU IHQJVHO

ZZZ VFKLEVWHGIRUODJ QR
,11+2/'

)RURUG


'(/

+$5' 9,17(5

0HG EXG IUD .LHO

&KULVWLDQ )UHGHULN

3ULQVHQV GDQQHOVH

'HQ QRUVNH YHQQHQ

7LO &KULVWLDQLD

(Q HYLJ IHVW

… EOL NMHQW PHG 1RUJH

6WRU Q¸G


'HQ VYHQVNH XWIRUGUHUHQ

7URQI¸OJHUHQ VRP VNXOOH YLQQH 1RUJH

'HQ HYHQW\UOLJH VWU¸PNDQWULQJHQ

(Q Q\ QRUGLVN SROLWLNN

.DUO -RKDQ YLO KD 1RUJH

+¸\SROLWLVN VSLOO RP 1RUJH

(Q QRUVN RSSVWDQG L

"

.DUO -RKDQ GUDU PRW 1DSROHRQ0HQ DOW HU HQQ¥ LNNH DYJMRUW

l-HJ JLU GHUH IULKHWHQ L JDYH{

'HQ QRUVNH ERQGHQ

.YLQQHN¥U L E\ RJ E\JG

(W ODQG RJ IRON VNDSW IRU GHQ Q\H WLGHQ"

(W VWLYW RJ JDPPHOPRGLJ SULYLOHJLHVDPIXQQ"

+XQJHUVQ¸GHQV IRUEDQQHOVH

(Q OLWHQ ERQGVN E\

+HUVNDS RJ WMHQHUH

$YLVHQHV YHUGHQ

(W SDWULVLDW VRP ¸QVNHU DUPVODJ RJ VHOYVWHQGLJKHW

'DQVN OLVW

(W IRUYHQWHW RSSU¸U

+LVWRULNHUQH VWULGHV

,QGUH RJ \WUH NUHIWHU

l(Q 6NDDO IRU 1RUJHV )LHOG{

&KULVWLDQ )UHGHULN KDQGOHU DQGUH WYLOHU

(Q YLNWLJ WHQNHSDXVH

&KULVWLDQ )UHGHULN UHLVHU WLO 7URQGKMHP

(Q DGYDUVHO
3ULQVHQ VNLIWHU VWUDWHJL

&KULVWLDQ )UHGHULN HUNO¦UHU VHJ VRP UHJHQW

l'HW VWRUH GREEHOWVSLOO{

*UHY :HGHO

6YHQVNHQH UHDJHUHU VNDUSW

(Q WYLOVRP HG RJ HQ WYLOVRP YDOJRUGQLQJ"

'D SURVWHQ YDOJWH VHJ VHOY

(Q EUXG L KMHPPHYLUNHGH NO¦U

7URQI¸OJHU L DOOH WUH QRUGLVNH ODQG"

&KULVWLDQ )UHGHULNV U¥GJLYHUH

'D &DUVWHQ $QNHU NRP L IHQJVHO

3UHVVHW IUD VYHQVNHQH ¸NHU

(W OLWH QRUVN VM¸U¸YHUL

)U\NW RJ EHN\PULQJ L EHJ\QQHOVHQ DY DSULO

'(/

('69251( 0(11(W IRUIHUGHOLJ I¸UH

'HQ ODQJH IHUGHQ WLO (LGVYROO

8VOH KHUEHUJHU

6RUJHU RJ JOHGHU

(Q EHUJPHVWHU HQ GLVWULNWVOHJH HQ VRUHQVNULYHU RJ IOHUH DQGUH

(Q RSSO\VQLQJVSUHVW HQ JRGVHLHU RJ HQ WUHODVWKDQGOHU

(Q LQQEDUNHW DULVWRNUDW RJ HQ YHQQOLJ NDPPHUKHUUH

9¥U I¸UVWH WLOKHQJHU DY SDUODPHQWDULVPHQ

7R VWRUH RJ HQ 'HPRVWHQHV IUD %HUJHQ E\

$UYHQ IUD 5RPD

+YD VODJV WDQNHUHWQLQJHU LQVSLUHUWH PHQQHQH S¥ (LGVYROO"

,GHHQH IUD (XURSD

.DQWV EHW\GQLQJ

HGVYRUQH PHQQ

6SLUHQH WLO HW SROLWLVN SURJUDP IRU E¸QGHQH"

'HQ I¸UVWH GDJ L YHUGHQVKLVWRULHQ

0DQ P¥ RSSI¸UH VHJ GDQQHW PRW SULQVHQ

6NDO 1RUJH Y¦UH HW IULWW XGHOHOLJ RJ XDYKHQJLJ NRQJHULNH"

+YD PHG M¸GHU L 1RUJH"

+YHP VNDO KD PDNWHQ"

6NDO QDVMRQDOIRUVDPOLQJHQ S¥YLUNH XWHQULNVSROLWLNNHQ"

*UXQQORYHQV IDU"

'HW DYJM¸UHQGH VODJHW

*UXQQORYHU VYLUUHU JMHQQRP OXIWHQ )RU HQ WLG

0DNWIRUGHOLQJ Ù PHQ LNNH LI¸OJH 0RQWHVTXLHX"

*UXQQORYVSDUDJUDIHQH EOLU YHGWDWW
+YD PHG DGHOHQ"

.RQJHQV PDNW EOLU VW\UNHW :HGHO WDSHU LJMHQ

+YHP VNDO DYJM¸UH RP QRHQ NDQ EOL QRUVN VWDWVERUJHU"

6WRUWLQJHW WDU IRUP

'HW ¸PPH SXQNWHW Ù YHUQHSOLNWHQ

2GHOVUHWWHQ P¥ YL JMHQLQQI¸UH

'HQ DPSUH ILQDQVGHEDWWHQ

l)ULKHGHQV KHOOLJH ,OG{

7UXVOHQH ¸NHU ELWWHUKHWHQ OHYHU

7R QRUVNO\QWH SDUWLHU S¥ (LGVYROO"

(XIRULHQ VSUHU VHJ

(WWHU (LGVYROO

'(/

6200(5 2* .5,*6W¸WWHVSLOOHUQH EHJ\QQHU ¥ WYLOH

6WRUPDNWHQH PHQHU DOYRU

.DQ NULJHQ XQQJ¥V"

.ULJVIU\NW RJ Q¸G

'H QRUVNH VW\UNHQH S¥ +YDOHU

6YHQVNHQH VO¥U WLO

9DG IDQ KDÞ YL PHG DUP©Q DWW J¶UD"

.U¥NHU¸\ Ù RSSJLWW XWHQ NDPS

+YRUIRU RYHUJD )UHGULNVWDG VHJ"

2NNXSDVMRQHQ DY )UHGULNVWDG

6ROGDWOLY Ù HQ WXQJ E\UGH

.ULJ VRP YLWHQVNDS

.ULJHQV UHGVNDSHU

0DW RJ GULNNH V\NGRP RJ NDPSPRW

+DOVO¸V IOXNW HOOHU SODQODJW UHWUHWW"

.RPPDQGDQWHQ VRP QHNWHW ¥ RYHUJL VHJ

6NDO YL VQDUW VO¥ WLOEDNH"

2SSPDUVM YHG JUHQVHQ ODQJV YDQQYHLHQ

%ORGLJ RSSJM¸U YHG /LHU VNDQVH

'UD HWWHU VYHQVNHQH RJ NQXV GHP

/LNSO\QGULQJ

.ULJHQV OLGHOVHU

'HQ KYLWH KHVWHQ

+YD YHQWHW GH V¥UHGH"

&KULVWLDQ )UHGHULN WDU HW VNMHEQHVYDQJHUW YDOJ

7LOEDNHWUHNQLQJHQ

.DUO -RKDQV RYHUUDVNHQGH WLOEXG

6ODJHW S¥ /DQJQHV IRUKDQGOLQJHQH WDU WLO
)RUKDQGOLQJHQH VOXWWI¸UHV

+YD EHW\U NRQYHQVMRQHQ S¥ 0RVV"

+YD YDU .DUO -RKDQV PRWLYHU"

0LVQ¸\H PHG GHQ HJHQU¥GLJH NURQSULQVHQ

)UD ¦UH WLO VNDP Ù RJ UDVHUL

0HQ EODQW VROGDWHQH NRNWH GHW

5DVHULHW EUHU VHJ

0HOORP WR DYJUXQQHU

(Q Q\ NULJ"

(W VWHPQLQJVVNLIWH

'UD IUD ODQGHW

'(/ 9 +˜67 2* 81,21

)RUVLQNHW DYUHLVH

(Q XQJ VOHNW PHG VWRUW DQVYDU

7UH VWRUWLQJVPHQQ L RNWREHU

6YHULJH P¥ VW\UNHV KYHP VNDO KROGH WURQWDOHQ"

&KULVWLH WDU URUHW

l+DQ K¦QJHV VRP HQ ¦UHO¸V 1LGLQJ{

%HGUH ¥ JL HWWHU"

l7LO 1RUJHV +¦GHU RJ +HOG PHG 7DDUHU L ˜LQHQH{

(Q NYDVV VWULG

.RQJHYDOJ RJ IRUVRQLQJ

)HVW YLUDN RJ IRUVRQLQJ .DUO -RKDQ YLQQHU QRUVNH KMHUWHU

)HVWLYLWDV RJ EDOO KRV .DUO -RKDQ

(Q Q\ UHJMHULQJ

(Q IUL QDVMRQ RJ HQ O\NNHOLJ VOXWW OLNHYHO"

(WWHUWDQNH RJ IRUVRQLQJ

5HGQLQJVPHQQ RJ VS\WWVOLNNHUH

2YDVMRQHQH L 6WRFNKROP

(Q Q\ ¦UD EHJ\QQHU

(WWHURUG

*UXQQORYHQ IUD

/LWWHUDWXUOLVWH

1RWHU7¦QNHU PDQ VLJ HQ 1DWLRQ VRP ,QGLYLG VDD EOLYHU )RUWLGHQ GHQV %DUQGRPVHULQGULQJHU Ù GH YLOOH

DOWLG WDOH WU¸VWHQGH RJ DGYDUHQGH GH YLOOH Y¦UH HW NUDIWLJ 9¦UQ PRG 'HPRUDOLVDWLRQHQ KYRUIUD

GHQQH HQH PDDH KDYH VLW 8GVSULQJ è 'HW HU LNNH KHUYHG PHQW DW HQ 1DWLRQ YHG 6WDJQDWLRQ RJ

XIRUQXIWLJ )DVWK¦QJHQ YHG GHW *DPOH VNXOGH Y¦UQH RP )RUWLGHQ RJ GHQV 0LQGHU GHW HU

WYHUWLPRG YHG VWDGLJHQ DW XGYLNOH RJ IRU¦GOH GHW 0RGWDJQH XGHQ DW WDEH GHWV 8GVSULQJ DIVLJWH DW

(IWHUNRPPHUQH UHWWHOLJHQ KHGUH (ULQGULQJHQ RP GH 6O¦JWHU GHU KDYH RYHUGUDJHW GHP )RUWLGHQV

ULJH $UY

+HQULN ,EVHQ IUD KDQV VWLOHERN)2525'

…UHW


HU VNMHOOVHWWHQGH L QRUVN KLVWRULH RJ JO¸GHQ LGHHQH RJ WDQNHQH VRP VNDSWH

*UXQQORYHQ HU EOLWW HQ GHO DY RVV VHOY VOLN DW GHQ HU LQQIRUOLYHW PHG RVV L HWW RJ DOW

'HW VRP VNMHGGH GHQ JDQJHQ IRUPHU RVV VRP VDPIXQQVPHQQHVNHU 'HW IDUJHU Y¥UH I¸OHOVHU Q¥U

YL YDQGUHU L VNRJHQ L IMHOOHW HOOHU ODQJV VM¸HQ 'HW EHIHVWHU Y¥U VHOYRSSOHYHOVH EHVWHPPHU Y¥UH

KROGQLQJHU WLO YHUGHQ Y¥U NM¦UOLJKHW WLO GHW QRUVNH Y¥U VW\UNH PHQ RJV¥ Y¥U V¥UEDUKHW RJ Y¥U

IU\NW IRU ¥ WDSH IULKHWHQ

/DQGHW OLJJHU ODQJW PRW QRUG L XWNDQWHQ DY (XURSD 6RPUHQH HU IURVWVNM¦UH RJ NXOGHQ GHQ

NDUULJH MRUGD RJ ODQGVNDSHWV XUR VNDSHU UDVWO¸VKHWHQ RJ XWIHUGVWUDQJHQ WLO GHP VRP ERU KHU

/¸VUHY YL RVV IUD GHQ HXURSHLVNH XWYLNOLQJHQ GD 1RUJH EOH HQ XDYKHQJLJ VWDW" (OOHU VNMHGGH GHW

PRWVDWWH"

1DVMRQHQ EOH XDQVHWW WLO 'H VRP OHYGH GHQ JDQJHQ NDOWH ¥UHW IRU PLUDNHO¥UHW , O¸SHW DY QRHQ

KHNWLVNH XNHU L DSULO RJ PDL

VSUDQJ GHW Q\H 1RUJH IUHP 'D ¥UHW UDQW XW KDGGH IRONHW EHUJHW

V¥ P\H DY IULKHWHQ DW GHW YDU JUREXQQ IRU HQ VHOYVWHQGLJKHW VRP NXQQH YRNVH VHJ HQGD VW¸UUH RJ

VWHUNHUH

+LVWRULNHUH KDU PHQW DW IULKHWHQ L

NRP VRP HQ XIRUWMHQW JDYH HW YLQQHUORGG (Q DY GHP

6YHUUH 6WHHQ KDU VDJW QRHQ RUG VRP HU HQGD NORNHUH l/D RVV LNNH L Y¥UW KRYPRG LQQELOOH RVV DW YL

NDQ IRUNODUH GHW VRP VNMHGGH L

{ +DQ WLOI¸\HU l2J KYRUIRU UHVXOWDWHW EOH DNNXUDW GHW YL

NMHQQHU P¥ YL PHG ¦UOLJ EHVNMHGHQKHW LQQU¸PPH DW YL L GDJ LNNH YHW {

0HQQHQH EDN IULJM¸ULQJVYHUNHW IUHPVW¥U VRP HQ XQGHUOLJ VOHNW VRP 6YHUUH 6WHHQ VLHU

(QWXVLDVWHQH VRP GDQQHW 5LNVIRUVDPOLQJHQ RJ VNDSWH *UXQQORYHQ

YDU SUHJHW DY HQ

RSWLPLVWLVN HXIRUL GH IRUV\QWH VHJ ULNHOLJ DY OLYHWV JRGHU E¥GH YHG PDWIDWHW RJ IUD YLQNDUDIIHOHQ

GH OHYGH LQWHQVW RJ G¸GH XQJH )¸U

YDU GH XNMHQWH VRUHQVNULYHUH MHUQYHUNVHLHUH SUHVWHU

E¸QGHU NM¸SPHQQ RJ DPWPHQQ L O¸SHW DY QRHQ XNHU PHG EHJHLVWULQJHQV EUXV L EORGHW VNDSWH GH

YHUGHQVGHOHQV PHVW UHYROXVMRQHUHQGH JUXQQORY E\JG S¥ UDGLNDOH SULQVLSSHU RP IULKHW RJ

PHGPHQQHVNHOLJKHW 9HUGLHU YL L GDJ VWUHEHU HWWHU ¥ RSSI\OOH

'H IOHVWH YDU RYHUEHYLVW RP DW GH KDGGH I¥WW HW NDOO RJ GHUHV HQWXVLDVPH XWO¸VWH HJHQVNDSHU

VRP S¥ I¥ XNHU JMRUGH PDQJH DY GHP WLO VWDWVPHQQ *UXQQVWRIIHW L GHQ *UXQQORYHQ GH VNDSWH IDQW

GH XWH L (XURSD 'H KDGGH OHVW VLQ 5RXVVHDX RJ 0RQWHVTXLHX RJ PHQWH DW IRONHW UHSUHVHQWHUWH HQ

DOOPHQQ YLOMH 'H ¸QVNHW DW GHW YDU IRONHW VRP L VLVWH LQVWDQV VNXOOH DYJM¸UH VW\UHIRUPHQ XWIRUPH

UHJOHQH JL ORYHQH RJ Y¦UH GHQ O\VNLOGH VRP PDNWHQ VWU¥OWH XW IUD 'H YLOOH DW GHW QRUVNH IRONHW

VNXOOH KD P\QGLJKHWHQ RJ VXYHUHQLWHWHQ PHQ ¸QVNHW ¥ VSOLWWH RSS PDNWHQ VOLN DW HQ GHO DY GHQ

KYLOHU L KHQGHQH WLO GHP VRP YHGWDU ORYHQH HQ DQQHQ KRV GHP VRP DYVLHU GRPPHQH L WYLVWHU RJ

NULPLQHOOH VDNHU RJ HQ WUHGMH KRV GHP VRP VHWWHU EHVWHPPHOVHQH XW L OLYHW $Y IUDQVNH ILORVRIHU

KDGGH GH O¦UW DW GHW IULH LQGLYLG P¥ I¥ ORY WLO ¥ WHQNH RJ PHQH KYD GHW YLO WUR S¥ KYLONHQ JXG GHW

P¥WWH ¸QVNH RJ EOL G¸PW HWWHU GH ORYHQH GHW VHOY KDU Y¦UW PHG S¥ ¥ EHVWHPPH 0DQJH DY

PHQQHQH IUD GHQ JDQJ PHQWH RJV¥ DW DOOH PHQQHVNHU HU I¸GW OLNH RJ IULH RJ DW PHQQHVNHWV

LQWHJULWHW HU XNUHQNHOLJ

'HW XQGHUOLJH HU WR KXQGUH ¥U HWWHU PLUDNHO¥UHW DW YL P¥ VW¥ RSS RJ IRUVYDUH GH VDPPH

YHUGLHQH L GDJ ,JMHQ RJ LJMHQ P¥ YL RYHUEHYLVH RVV VHOY RJ DQGUH RP DW GH HU XRPWYLVWHOLJH RJ

JMHOGHU IRU DOOH IRON XDQVHWW WUR KHUNRPVW NM¸QQ KXGIDUJH VHNVXHOO OHJQLQJ HOOHU HWQLVN

WLOK¸ULJKHW

)RU GHQ Y¥U\UH VOHNWHQ IUD GHQ JDQJHQ YDU GH VHOYI¸OJHOLJH RJ GH KHIWLJH SDWULRWHQH VWDNHW XWHQ YHL GHU GLVVH UHWWLJKHWHQH XLPRWVW¥HOLJ NRP WLO ¥ XWYLGH VLWW YLUNHIHOW RJ EDQH YHL IRU HQGD

VW¸UUH IULKHW RJ HQGD PHU GHPRNUDWL 'H VDWWH L JDQJ HQ Y¥UO¸VQLQJ VRP KDU YDUW OLNH WLO Y¥UH

GDJHU

…UHW


EOH DY PDQJH VDPWLGLJH RSSOHYG VRP HQ WLG GHU VWRUH I¸OHOVHU YDU L EHYHJHOVH 'HW EOH

WDOW PHG LQGHUOLJKHW KLPPHOMXEOHQGH JOHGH EOH DYO¸VW DY G\S VNXIIHOVH IUD GDJ WLO GDJ IUD XNH WLO

XNH 8YHQWHGH WLQJ VNMHGGH 0HQQHVNHQH Q¦UWH VYLPOHQGH K¥S ILNN LQQIDOO GH LNNH KDGGH GU¸PW

RP RJ I¸OWH DW GH EHJ\QWH S¥ HW Q\WW WLGHYHUY GHU DOOH WLGOLJHUH P¥O YDU E\WWHW XW 1¥U VNXIIHOVHQH

PHOGWH VHJ KDQGOHW PDQJH L VLQH I¸OHOVHUV YROG RIWH OLWH ¦UEDUW

'D UHSUHVHQWDQWHQH L 5LNVIRUVDPOLQJHQ S¥ (LGVYROO HWWHU JXGVWMHQHVWHQ L NLUNHQ I¸UVWH

S¥VNHGDJ KDGGH VSLVW PLGGDJ VDPPHQ VNULYHU HQ DY GHP VRUHQVNULYHU $UQROGXV YRQ :HVWHQ

6\ORZ .RUHQ L HW EUHY WLO VLQ NRQH

l'HW YDU HQ VDQG KHQULYHQGH *O¦GH DW VHH *HQHUDOHU RJ 6ROGDWHU .DPPHUKHUUHU RJ %¸QGHU

%LVSHU RJ .OHUNH DW VLGGH ¸PWI¸OHQGH JODGH YHG KLQDQGHQV 6LGH RJ DW VHH DOOHV ˜LQH WLQGUH DI

IU\GHIXOG 7LOIUHGVKHG L +DDEHWV )RUYHQWQLQJHU RP GHUHV I¦OOHV )¦GUHODQGV )UHOVH RJ ,JLHQI¸GHOVH

YHG PDQGLJ 0RG Ù GHU YDU HQ &RQYHUVDWLRQ XWUROLJ PXQWHU RJ /LYIXOG L GHWWH EODQGHGH /DY Ù

LGHOLJ KLOVHGH GHQ HQH GHQ DQGHQ VRP KDQ LNNH KDYGH VHHW SDD

MD

RJ IOHUH $DU RJ QXIDQGW YHG GHWWH 0¸GH {

'HW HU V\PSWRPDWLVN DW .RUHQ NDOOHU GHW VRP VNMHGGH IRU HQ JMHQI¸GHOVH (W RUG VRP RIWH J¥U

LJMHQ 0DQJH RSSOHYGH GHW LNNH VRP RP HQ Q\ QDVMRQ EOH I¸GW PHQ VRP RP HW JDPPHOW RJ

¦UHIXOOW ULNH VWR RSS IUD JUDYHQ (Q RSSVWDQGHOVH (Q JDPPHO DUY ILNN Q\WW OLY 6DJDWLGHQV 1RUJH

EOH JMHQUHLVW RJ 'RYUH JMHQYDQW VLQ IRUGXPV KHGHU

(Q VOLN VWRUKHQGLQJ EOLU UDVNW RPVSXQQHW DY P\WHU 2P HQ P¸UNKXGHW PDQQ L HW VNDS VRP NRP

PHG IHUGLJVWDSSHWH SLSHU WLO HLGVYROOVPHQQHQH 2P HQ V¸UJHQGH PRU VRP YLUNHW VRP YHUWLQQH L

GHW VWRUH KYLWPDOWH KHUVNDSVKXVHW GHU *UXQQORYHQ EOH I¸GW 2P KHIWLJH UHSOLNNHU L ULNVVDOHQ VRP

HQQ¥ NOLQJHU L ¸UHQH PHQ DOGUL HU EOLWW VO\QJHW XW 2P VSLRQHU RJ LQQVPXJOHGH NYLQQHU WLO

SULQVHQV O\VW 2P 1RUJH VRP HW O\VHQGH XQQWDN L (XURSD 6HOY RP P\WHQH VNUXPSHU XQGHU

KLVWRULNHUQHV ODPSHO\V YLO QRHQ DY GHP OHYH YLGHUH 2JV¥ GH HU YLNWLJH L Y¥U IRUHVWLOOLQJ RP GHW

PHUNHOLJH ¥UHW

$QQXV PLUDELOLV Ù XQGHUHWV ¥U NDOOHU GDJERNVNULYHUHQ &ODXV 3DYHOV ¥UHW

'HQ


GHVHPEHU VNULYHU KDQ RP GHW ¥UHW PDQ GD KDGGH ODJW EDN VHJ l'HW NDOGWHV HW $DU RJ EHVWRG

OLJHVRP GHWV )RUJM¦QJHUH DI

'DJH PHQ $DUKXQGUHGHU HUH KHQUXOOHGH RJ KDYH Y¦UHW ODQJW

PLQGUH P¦UNY¦UGLJ HQG GHWWH $DU {

2JV¥ KLVWRULNHUQH IHQJVOHV DY GHW VRP VNMHGGH 'H EOLU EHVDWW DY GH PDQJH VS¸UVP¥OHQH

IULKHWVYHUNHW UHLVHU GH JUDQVNHU PRWLYHQH RJ EOLU XWIRUGUHW Q¥U GH VNM¸QQHU GHW HU PDQJH VYDU 'D

HU GHW OHWWHUH ¥ Y¦UH XHQLJH E¥GH RP KYD VRP VNMHGGH RJ RP ¥UVDNHQH EDN , V¥ P¥WH HU

GHW


IRUMHWWHGH ODQG

/D RVV O\WWH WLO KYD GH VRP VWR PLGW RSSH L GHW I¸OWH RJ WHQNWH
'HO ,

+$5' 9,17(52SSWDNWHQ -DQXDU IHEUXDU RJ PDUV


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə