E. R.İbrahimov «Qlobal ərzaq problemi» fənninin kollokvium sualları II kollokviumYüklə 26,51 Kb.
tarix29.01.2018
ölçüsü26,51 Kb.
#22815


32, 42, 78, 144, 132, 244, 358, 656, 842, 154 qruplar

E.R.İbrahimov

«Qlobal ərzaq problemi» fənninin kollokvium sualları
II kollokvium

1. İnkişafda olan ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasının qiymətləndirilməsi

2.Asiyada ekoloji kənd təsərrüfatı

3. Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Yaponiya təcrübəsi

4. Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Исраил təcrübəsi

5.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Çin təcrübəsi

6. Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Hindistan təcrübəsi

7.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İran təcrübəsi

8.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Türkiyə təcrübəsi

9.Avropa Birliyi ölkələrində ekoloji kənd təsərrüfatının tarixi

10. Avropa Birliyi ölkələrində ekoloji kənd təsərrüfatı

11.Avropa Birliyi ölkələrində kənd təsərrüfatı istehsalının dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri

12.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Fransa təcrübəsi

13.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İtaliya təcrübəsi

14.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Avstriya təcrübəsi

15.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Almaniya təcrübəsi

16.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İsveç təcrübəsi

17.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Finlandiya təcrübəsi

18.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Norveç təcrübəsi

19.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Niderland təcrübəsi

20.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Böyük Britaniya təcrübəsi

21. Afrika ölkələrində kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı

22. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Misir təcrübəsi.

23.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Cənubi Afrika Respublikasının təcrübəsi.

24.Latın Amerikası ölkələrində aqrar münasibətlərin xüsusiyyətləri

25. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Argentina Braziliya təcrübəsi


III kollokvium

1. Avstraliya və Okean ölkələrində kənd təsərrüfatının istiqamətləri üzrə ixtisaslaşması

2.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Yeni Zellandiya təcrübəsi

3.Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində Avstraliya İttifaqı təcrübəsi

4. Polşanın kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyəti və ərzaq təhlükəsizliyi

5. Rumıniyanın kənd təsərrüfatı və ərzaq siyasəti

6. Çexiyanın aqrar-ərzaq siyasətinin əsas prinsipləri

7. Macarıstan aqrar-sənaye kompleksinin dövlət tənzimlənməsinin modeli

8. Bolqarıstanın kənd təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətləri

9. Rusiyanın aqrar sektorunun xüsusiyyətləri

10. Ərzaq təhlükəsizliyi fonunda Rusiyanın aqrar sektoru

11.Avropanın ərzaq bazarlarına ixrac mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları

12.ÜTT-yə üzvlük və daxili ərzaq məhsulları bazarının qorunması problemi

13. Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin ÜTT-nin tələblərinə uyğunlaşdırılması sahəsində aktual vəzifələr

14.Глобал ярзаг тящлцкясизлийинин бязи мясяляляри

15.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində İspaniya təcrübəsi

16.Ərzaq təklükəsizliyi sahəsində Portuqaliya təcrübəsi

14.Dцnya tяcrцbяsиndə aqrar sahяnиn kredиtlяшdиrиlmяsи vя qиymяt tяnzиmlянmя mexanиzmlяrиnиn uzlaшdыrыlmasы

15.Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя кянд тясяррцфатынын инвестисийалашдырылмасынын ролу

16.Аграр sahяdя beynяlxalq лайищялярин tяtбиги хцсусиййяtляри

17.Ticarət məsələləri üzrə Beynəlxalq təşkilat (TMBT)

18rzaq tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиnatыnda beynяlxalq kяnd tяsяrrцfatы tяшkиlatlarыnыn rolu

19. Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük və Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr

20. Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin ÜTT-nin tələbləri ilə müqayisəsi

21. Kənd təsərrüfatı üzrə dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

22. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin aqrar siyasəti

23. Ölkə əhalisinin ərzağa, sənayenin xammala tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi vəziyyəti

24. Respublikanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində dövlətin iqtisadi tənzimləmə vasitələri

25. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Dövlət Proqramının rolu
Yüklə 26,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə