Early grade reading assessment toolkitYüklə 126,38 Kb.
tarix21.04.2018
ölçüsü126,38 Kb.
#39472

EARLY GRADE READING ASSESSMENT TOOLKIT

TAGALOG

Student Name:_____________________________________ Grade and Section:_________________________________

Name of Teacher:__________________________________ Name of School:__________________________________

Time Started: ______________ am/pm

Component 1: Orientation to Print

Show the child a decodable book.

Read the instructions in the boxes below; recording the child’s response before moving to the next instruction.


Ito ay isang aklat na binubuo ng mga larawan. Huwag mo itong basahin agad. Ituro mo kung saan ka magsisimula sa pagbasa.(Child puts finger on the top row; left-most word) ___ Correct ___ Incorrect ___ No Response


Ngayon, ituro mo ang mga salitang iyong susunod na babasahin.
Kapag natapos mo ang linyang binabasa, alin ang susunod mong babasahin?
(Child moves finger from left to right) ___ Correct ___ Incorrect ___ No Response

(Child moves finger to left-most word of second line) ___ Correct ___ Incorrect ___ No Response
COMPONENT 2: Letter Name Knowledge

Ipakita sa mag-aaral ang talaan ng mga letra. Sabihin:

Narito ang isang pahina na puno ng mga letra ng Alpabetong Filipino. Pakisabi sa akin ang pangalan ng letra na kaya mong sabihin hindi ang tunog ng mga letra kundi ang pangalan.

Halimbawa ang pangalan ng letra na ito [point to “a”] ay “A”

 1. Magsanay tayo. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng letra na ito [ituro ang V]

[if correct] Magaling, ang pangalan ng letra na ito ay /vee/

[if incorrect] Ang pangalan ng letra na ito ay /vee/

 1. Subukan natin ang isa pa. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng letra na ito [point to L]:

[if correct] Magaling, ang pangalan ng letra na ito ay /ELL/

[if incorrect] Ang pangalan ng letra na ito ay /ELL/

 1. Kapag sinabi kong “UMPISAHAN”, sabihin mo ang PANGALAN ng mga letra sa abot ng iyong makakaya. Ako ay makikinig sa iyo. Naiintindihan mo ba? Pakituro ang letra at sabihin ang PANGALAN nito SA TAGALOG.

Handa ka na ba? UMPISAHAN mo na.


*Start the timer to count DOWN from 60 to 0 when a child reads the first letter. Follow along with your pencil and clearly mark any incorrect letters with a slash (/). Count self-corrections as correct. If you’ve already marked the self-corrected letter as incorrect, circle the letter and go on. Stay quiet, except if the child hesitates for 3 seconds, then point to the next letter and say “Please try the next one.” Mark the letter you provide to the child as incorrect. If the student gives you the letter name, rather than the sound, provide the letter sound and say: [Please tell me the NAME of the letter”]. This prompt may be given only once during the exercise. AFTER 60 SECONDS SAY, “stop.” Mark the final letter read with a bracket (])

Early Stop Rule. If you have marked as incorrect all of the answers on the first line with no self-corrections, say “Thank you!” discontinue this exercise, check the box at the bottom, and go on to the next exercise.

Halimbawa: o v L1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
a

n

k

T

m

s

ng

p

e

b

(10)

L

n

a

D

y

g

i

n

f

r

(20)

u

a

j

i

o

h

u

q

o

w

(30)

c

V

t

R

M

Z

S

E

p

D

(40)

Y

O

l

g

B

ñ

F

C

N

i

(50)

L

A

n

m

s

G

J

i

H

a

(60)

T

d

r

U

i

n

r

k

A

p

(70)

N

s

a

I

v

M

S

Q

n

b

(80)

a

s

ng

O

h

g

U

I

t

L

(90)

z

p

x

L

a

d

Y

N

K

W

(100)

Time remaining on stopwatch if student completes in LESS than seconds (number of SECONDS): _____

Check box if the exercise was discontinued because the child had no correct answers in the first line.

COMPONENT 3a: Letter Sound Knowledge

Show the child the sheet of letters in the student stimuli booklet. Say:

Narito ang isang pahina na puno ng mga letra ng Alpabetong Filipino. Sabihin mo sa akin ang tunog ng lahat ng mga letra na kaya mo. Inuulit ko TUNOG at hindi PANGALAN hindi ang tunog ng mga letra kundi ang pangalan.

Halimbawa ang tunog ng letra na ito [point to “o” ay /o/

 1. Ngayon ay subukan mo ito, sabihin mo sa akin ang tunog ng letra na ito [point to V]

  1. [if correct] Magaling, ang tunog ng letra na ito ay /vee/

  2. [if incorrect] Ang tunog ng letra na ito ay /vee/ 1. Subukan natin ang isa pa. sabihin mo sa akin ang tunog ng letra na ito [point to L]:

  1. [if correct] Magaling, ang tunog ng letra na ito ay /l/

  2. [if incorrect] Ang tunog ng letra na ito ay /l/

Kapag sinabi kong “UMPISAHAN”, sabihin mo ang TUNOG ng mga letra sa abot ng iyong makakaya. Naiintindihan mo ba?. Pakituro ang letra at sabihin ang TUNOG nito SA TAGALOG.

Handa ka na ba? UMPISAHAN mo na.


*Start the timer to count DOWN from 60 to 0 when a child reads the first letter. Follow along with your pencil and clearly mark any incorrect letters with a slash (/). Count self-corrections as correct. If you’ve already marked the self-corrected letter as incorrect, circle the letter and go on. Stay quiet, except if the child hesitates for 3 seconds, then point to the next letter and say “Please try the next one.” Mark the letter you provide to the child as incorrect. If the student gives you the letter name, rather than the sound, provide the letter sound and say: [Please tell me the SOUND of the letter”]. This prompt may be given only once during the exercise. AFTER 60 SECONDS SAY, “stop.” Mark the final letter read with a bracket (])

Early Stop Rule. If you have marked as incorrect all of the answers on the first line with no self-corrections, say “Thank you!” discontinue this exercise, check the box at the bottom, and go on to the next exercise.

Halimbawa: o v L1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
a

n

k

T

M

s

ng

p

e

b

(10)

L

n

a

D

Y

g

i

n

f

r

(20)

u

a

j

I

o

h

u

q

o

w

(30)

c

V

t

R

M

Z

S

E

p

D

(40)

Y

O

l

G

B

ñ

F

C

N

i

(50)

L

A

n

M

s

G

J

i

H

a

(60)

T

d

r

U

i

n

r

k

A

p

(70)

N

s

a

I

v

M

S

Q

n

b

(80)

a

s

ng

O

h

g

U

I

t

L

(90)

z

p

x

L

a

d

Y

N

K

W

(100)

Time remaining on stopwatch if student completes in LESS than 60 seconds (number of SECONDS): _________

Check box if the exercise was discontinued because the child had no correct answers in the first line.

Component 3b. Initial Sound Identification

This is NOT a timed exercise and THERE IS NO STUDENT SHEET. Read these instructions to the child:

Ngayon, simulan na natin ang mga gawain sa Tagalog.

May sasabihin akong mga salita. Pagkasabi ko ng salita, ibibigay mo ang unang tunog nito. Halimbawa kapag sinabi ko ang salitang “mata,” sasabihin mo “mmm” 1. Subukan mo ito. Ano ang unang tunog ng salitang “sako”?

(Kung tama ang sagot ng bata, sabihin): Magaling! Ang unang tunog ng salitang “sako”? ay /sss/

(Kung hindi tama ang sagot niya, sabihin): Ang unang tunog ng sako ay /sss? 1. Subukan mo naman ito. Ano ang unang tunog ng salitang “kahoy”?

(Kung tama ang sagot ng bata, sabihin): Magaling! Ang unang tunog ng salitang “kahoy”? ay /k/

(Kung hindi tama ang sagot niya, sabihin): Ang unang tunog ng kahoy ay /k/?Naintindihan mo ba?


Pronounce each word twice. Allow 5 seconds for the child to respond. Use the grid below to mark whether the child gave the correct sound, the incorrect sound, or if the child didn’t say anything at all.

Ano ang unang tunog ng salitang “________”

 1. mapa

/m/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

2. sawa

/s/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

3. isa

/i/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

4. babae

/b/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

5. tatay

/t/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

6. gamut

/g/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

7. nanay

/n/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

8. paso

/p/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

9. relo

/r/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

10. laso

/l/

 • Correct

 • Incorrect

No Response

STOP IF THE CHILD FAILS TO ANSWER ALL FIRST 5 WORDS CORRECTLY. Otherwise, move on to 6 through 10 above.

Component 4: Familiar Word Reading

Maraming salamat. Subukan naman natin ang sunod na pagsasanay.

Show the child the sheet of familiar words in the student stimuli booklet. Say:

Narito ang ilang mga salita. Basahin mo sa akin ang mga salita hanggang sa abot ng iyong makakaya. Basahin mo ang mga salita at huwag mong babaybayin o i-spell ang mga ito. Halimbawa, ang salitang ito ay “iba” [point to the word]

 1. Ngayon subukan mo ito. Pakibasa ang salitang ito [point to the word “ate”]

-[If correct]: Magaling, ang salitang ito ay “ate.”

-[If incorrect]: Ang salitang ito ay “ate.”

 1. Subukan mo pa ang isang ito. Pakibasa ang salitang ito [point to the word [“kasi”]

-[If correct]: Magaling, ang salitang ito ay “kasi.”

-[If incorrect]: Ang salitang ito ay “kasi”

Kapag sinabi kong “UMPISAHAN”, basahin mo nang malakas ang mga salita. Makikinig ako sa iyo. Pakituro ang bawat salita at basahin mo ito nang malakas. Naiintindihan mo ba?


Start the timer when the child read the first word. Follow along with your pencil and clearly marl any incorrect words with a slash (/). Count self-corrections as correct. If you’ve already marked the self-corrected letters as incorrect, circle the letter and go on. Stay quiet, except when providing answers as follows: If the child hesitates for 3 seconds, provide the word, point to the next word and say, “Please go on.” Mark the word you provide to the child as incorrect.

AFTER 60 SECONDS, SAY “Hinto.” Mark the final word read with a bracket (]). Early stop rule: If you have slashed/marked as incorrect all of the answers on the first line, say “Salamat!”, discontinue the exercise, check the box at the bottom, and go on to the next exercise.

Halimbawa: iba ate kasi

akin

ay

oo

tawag

sa

[5]

sila

Tayo

bahay

may

nina

[10]

ikaw

Una

mo

bakit

mula

[15]

kami

Pa

dahil

ako

kung

[20]

ninyo

Ayaw

siya

at

ni

[25]

si

Ng

Ito

sino

iyan

[30]

nila

Mo

Ba

ilan

saan

[35]

atin

Din

Nila

diyan

sina

[40]

tayo

Ang

Mga

ko

ditto

[45]

nang

Pala

Alin

aba

daw

[50]

Time remaining on stopwatch at completion (number of SECONDS): __________

Check the box if the exercise was discontinued because the child had no correct answers in the first line.

Component 5: Invented Word Decoding

Place the student sheet in front of the child with the INVENTED WORDS page and prepare the timer.

Narito ang ilang mga imbentong salita. Basahin mo sa akin ang mga ito sa abot ng iyong makakaya. Basahin mo ang mga imbentong salita at huwag mong babaybayin o i-spell ang mga ito. [Point to the word “ut”]. Halimbawa, ang imbentong salitang ito ay “ut”

 1. Ngayon subukan mo ito. Pakibasa ang salitang ito [point to the word “dil”]

-[If correct]: Magaling, ang salita ay “dil”

-[If incorrect]: Ang salita ay “dil”

 1. Subukan mo pa ang isa. Pakibasa ang salitang ito [point to the “mab”]

-[If correct]: Magaling, ang salita ay “mab”

-[If incorrect]: Ang salita ay”mabl”

Kapag sinabi kong “UMPISAHAN,” basahin mo nang malakas ang mga salita. Ako ay makikinig sa iyo. Pakituro ang bawat salita at basahin mo ito nang malakas. Naiintindihan mo ba?

Handa ka na ba? UMPISAHAN mo na.


Start the timer when the child read the first word. Follow along with your pencil and clearly mark any incorrect words with a slash (/). Count self-corrections as correct. If you’ve already marked the self-corrected letter as incorrect, circle the letter and go on. Consider the child’s option to read words in the context of his first language. Stay quiet, when providing answers as follows: If the child hesitates for 3 seconds, provide the word, point to the next word and say “Ituloy mo lahat.” Mark the word you provide to the child as incorrect.

AFTER 60 SECONDS, SAY “Hinto.” Mark the final word read with a bracket (]). Early stop rule: If you have slashed/marked as incorrect all of the answers on the first line, say “Salamat!”, discontinue the exercise, check the box at the bottom, and go on to the next exercise.

Halimbawa: ut dil mabal

Unbo

kod

dila

egi

[5]

wak

Tag

lam

awi

ubik

[10]

hab

Kas

dib

eke

hin

[15]

yug

Rok

hol

siw

ngal

[20]

laig

Sod

ug

mos

lek

[25]

kom

ital.

gup

ril

tes

[30]

lig

Nawi

kao

hatuk

bli

[35]

bitka

Suo

geb

elu

wobi

[40]

opno

Ras

ots

epdi

ayp

[45]

mok

Unka

sik

umu

sanlo

[50]

Time remaining on stopwatch at completion (number of SECONDS): __________

Check the box if the exercise was discontinued because the child had no correct answers in the first line.

Component 6a: Oral Passage Reading

Show the child the story in the student stimuli booklet, say:

Narito ang isang kwento. Gusto kong basahin mo ito nang malakas, mabilis, maingat at may pag-unawa. Kapag tapos ka na, tatanungin kita tungkol sa iyong binasa. Naintindihan mo ba? Kapag sinabi kong “Magsimula Ka”, basahin mo ang kwento nang buong husay. Makikinig ako sa iyo. Handa ka na ba? Magsimula ka na.

Start the timer when the child reads the first word. Follow along with your pencil and clearly mark any incorrect words with a slash (/). Count self-corrections as correct. Stay quiet, unless the child hesitates for 3 seconds, in which case provide the word and say “Sige, ituloy mo.” Mark the word you provide to the child as incorrect.

After 60 seconds, say “Hinto.” Mark the final word with a bracket ()

Early stop rule: If the child gives no correct answers on the first line, say “Salamat”, discontinue this exercise, check the box at the bottom of the page and go on to the next exercise.

Magandang araw po. Ako si Nena. Anim na taong gulang na ako.

12

Dalawa ang aking kapatid. Sila ay sina Mar at Ana.

23

Magsasaka ang tatay ko. Nagtitinda naman sa palengke si nanay.

33

Mahilig akong magbasa at kumanta.

38

Masaya ang aming pamilya kapag kami ay sama-sama.

46

Mahal ko sila, mahal din nila ako.

53

Mahal na mahal ko ang aking pamilya.

60Time remaining on stopwatch at completion (number of SECONDS)

Check this box if exercise stopped due to no correct answers in the first line.

COMPONENT 6b: Reading Comprehension

When 60 seconds are up or if the child finishes reading the passage in less than 60 seconds, ask the first questions below.

Give the child at most 10 seconds to answer each question, mark the child’s response and move to the next questions.

Read the questions for each line up to the bracket showing where the child stopped reading.

Ngayon, tatanungin kita tungkol sa iyong binasa. Subukan mong sagutin ang mga tanong nang buong husay.

Ilang taon na si Nena?

(Anim na taong gulang)

Correct

Incorrect

No Response

Sino-sino ang mga kapatid ni Nena?

(Mar at Ana)


Ano ang trabaho ng tatay at nanay niya?

(magsasaka o tinder)


Bakit masaya ang pamilya ni Nena?

(Dahil sama-sama ang pamilya)


Anong katangian ang ipinakita ng pamilya ni Nena?

(nagmamahalan o mapagmahal)


COMPONENT 7: Listening Comprehension

This is NOT a timed exercise and THERE IS NO STUDENT SHEET. Read the following passage aloud to the child ONLY ONE TIME, slowly (about1 word per second). Then allow 15 seconds for each question. Say,

Babasahan kita ng maikling kwento ng ISANG BESES. Makinig kang mabuti at pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Naiintindihan mo ba


Bumili si nanay ng dalawang sisiw para kay Pido. Inalagaan niya itong mabuti. Pinapatuka at nilalaro niya ang mga sisiw araw-araw. Lumaking malulusog at matataba ang mga sisiw ni Pido. Dumami ang mga ito. Masayang masaya si Pido. Marami na siyang alaga.

Sino ang bumili ng sisiw?

[nanay]

o Correct

o Incorrect

o No Response

Kanino binigay ni nana yang mga sisiw?

[Pido]

o Correct

o Incorrect

o No Response

Ilang sisiw ang binigay ni nanay?

[dalawa]

o Correct

o Incorrect

o No Response

Paano inalagaan ni Pido ang mga sisiw?

[Pinapatuka at nilalaro niya ang mga sisiw]

o Correct

o Incorrect

o No Response

Bakit masaya si Pido?

[dumami ang kanyang alaga o madami na siyang alaga]

o Correct

o Incorrect

o No Response

COMPONENT 8: Dictation

Give the pupil a lined page and a pencil for writing. Place them in front of the child. Then read the instructions below. Say,

May babasahin ako sa iyo na isang maikling pangungusap. Making kang mabuti at pagatapos, isulat ang pangungusap sa papel na nasa iyong harapan. Babasahin ito nang

Pabaha-bahagi upang maisulat mo kung ano ang iyong marinig. Babasahin kong muli upang maiwasto ang iyong ginawa. Naunawaan mo ba?

Bumili kami ng bigas at asukal kanina.

Grade 1

Read the following sentence aloud ONCE at about 1 word per second.

Then give the child a pencil, and repeat a SECOND time, read the words one by one. Wait 5 seconds after each word, allowing the pupil to write.

Then repeat the sentence a THIRD time while the child is writing. Give the child up to 15 seconds to complete writing after the third reading.Bumili (wait 5 seconds)

kami (wait 5 seconds)

ng (wait 5 seconds)

bigas (wait 5 seconds)

at (wait 5 seconds)

asukal (wait 5 seconds)

kanina (wait 5 seconds)

Bumili kami ng bigas at asukal kanina. (wait 15 seconds)

Grades 2-3

Read the following sentence aloud ONCE at about 1 word per second.

Then give the child a pencil, and repeat a SECOND time, grouping the words. Wait 10 seconds after each group, allowing the pupil to write.

The repeat the sentence a THIRD time while the child is writing. Give the child up to 15 seconds to complete writing after the third reading.Bumili kami ng bigas at asukal kanina.

Bumil kam ng bigas (wait 10 seconds)

at asukal (wait 10 seconds)

kanina (wait 10 seconds)

Bumili kami ng bigas at asukal kanina. (wait 15 seconds)

CODING FOR DATA ENTRY PERSONNEL ONLY-DO NOT CODE AT THE SCHOOL

Evaluation Criteria

Score

2=correct; 1=partially correct; 0=incorrect; 0=no response

Wrote “bumili” correctly
1=bum, bum, or ili, etc.)

Wrote “bigas” correctly
1=(bi, big, biga, gas, ga, etc.)

Wrote “asukal” correctly
1=(as, asu,kal,ukal etc.)

Wrote “kanina” correctly
1=(ka, kan, kani, kanina, etc.)

Used spacing between words (size of spacing does not matter
2=9 spaces (between all words)

1=5-8 spaces0=0-4 spaces

Use appropriate direction of text (left to tight)
2=Correct; 0=Incorrect (no partial score)

Used capital letter for the word “Bumili”
2=Correct; 0=Incorrect (no partial score)

Used full stop (.) at the end of sentence.
2=Correct; 0=Incorrect (no partial score)EGRA Toolkit-Tagalog Page


Yüklə 126,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə