Əmtəə operatoru peşəsi üzrə test tapşırıqları



Yüklə 0,73 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix18.03.2023
ölçüsü0,73 Mb.
#102807


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Əmtəə operatoru peşəsi üzrə test tapşırıqları. 
1. Aşağıdakılardan hansı fikir sadə növ kəmərləri xarakterizə edir? 
A) Uzunluq boyu diametri dəyişən boru kəməridir 
B) Uzunluq boyu diametri sabit qalan boru kəməridir 
C) Uzunluq boyu diametri 4 dəfə dəyişən boru kəməridir 
D) Uzunluq boyu diametri ancaq başlanğıc və sonda sabit qalan boru kəməridir 
E) Uzunluq boyu diametri ancaq başlanğıcda və sonda dəyişən boru kəməridir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
2. Hansı növ neft kəmərləri ardıcıl, paralel və şaxələnmiş formada birləşmələrdən 
ibarətdir? 
A) Mürəkkəb kəmərlər 
B) Sadə kəmərlər 
C) Mürəkkəb və sadə kəmərlər 
D) Turbolent axınlı kəmərlər 
E) Laminar axınlı kəmərlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
3. Hansı növ neft kəmərləri uzunluq boyu diametri ölçüsünün qeyri-bərabər olması 
ilə xarakterizə edilir? 
A) Qaz kəmərləri 
B) Sadə kəmərlər 
C) Mürəkkəb kəmərlər 
D) Emulsiyalı neft kəmərləri 
E) Homogen tərkibli kəmərlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
4. Boru kəmərlərində tranzit sərfi dedikdə nə başa düşülür?
A) Boru xəttinin maksimum məhsuldarlığıdır 
B) Boru xəttinin minimum məhsuldarlığıdır 
C) Boru xəttinin optimal məhsuldarlığıdır 
D) Magistral borudan keçən məhsulun sərfidir 
E) Magistral borudan keçən mayenin parsial təzyiqidir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
5. Mürəkkəb boru kəmərində yol sərfi dedikdə nə başa düşülür?
A) Magistral borudan keçən məhsulun sərfidir 
B) Kiçik diametrli qollardakı mayenin sərfidir 
C) Böyük diametrli qollardakı mayenin sərfidir 
D) Boru xəttinin yol kənarında olan hissəsindəki sərfidir 
E) Yol boyu qollarla ayrılan xətlərdəki sərfdir 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
6. Neft və neft məhsullarının lazım olan yerlərə çatdırılması prosesində istifadə 
edilən üsullardan hansında itkilər daha azdır? 
A) Boru kəmərləri ilə 
B) Dəmir yolu ilə 
C) Avtomobillə 
D) Su nəqliyyatı ilə 
E) Böyük həcmli sisternalarla 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
7. Aşağıdakı fikirlərdən hansı daxili neft kəmərlərini özündə əks etdirir? 
A) Neft mədənlərini magistral neft kəmərlərinin baş nasos stansiyası ilə birləşdirir 
B) Neft mədənlərini neft bazaları ilə birləşdirən kiçik diametrli kəmərlərdir 
C) Böyük uzunluğa malik stansiyaları birləşdirən kəmərlərdir 
D) Neft mədənlərini neft emalı zavodları ilə birləşdirməyən kəmərdir 
E) Magistral neft kəmərlərinin xüsusi növüdür 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
8. Aşağıdakılardan hansı texnoloji kəmərdir? 
A) Soyuq kəmərlər 
B) İsti kəmərlər 
C) Magistral kəmərlər 
D) Daxili kəmərlər 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Lokal kəmərlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
9. Aşağıdakılardan hansı fikir magistral kəmərləri xarakterizə edir? 
A) Neft mədənlərini əmtəə neft çənləri ilə birləşdirir 
B) Neft mədənlərini emal zavodları ilə birləşdirir 
C) Böyük uzunluğa malik stansiyaları birləşdirir 
D) Kiçik diametrli texnoloji kəmərdir 
E) Kiçik uzunluğa və böyük diametrə malik daxili kəmərdir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
10. 100 atm daxili təzyiq hansı növ neft kəmərində olur? 
A) Magistral neft kəmərində 
B) Lokal neft kəmərlərində 
C) Daxili neft kəmərlərində 
D) Yerli neft kəmərlərində 
E) Lokal və daxili kəmərlərdə 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
11. Hansı sinif neft kəmərinin şərti diametri 1000-1400 mm təşkil edir? 
A) III sinif magistral neft kəmərinin 
B) I sinif magistral neft kəmərinin 
C) II sinif magistral neft kəmərinin 
D) I və IV sinif magistral neft kəmərinin 
E) IV sinif magistral neft kəmərinin 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
12. Standarta görə hansı sinif magistral neft kəmərinin şərti diamteri 500-1000 mm 
təşkil edir? 
A) I sinif kəmərin 
B) III sinif kəmərin 
C) II sinif kəmərin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) IV sinif kəmərin 
E) I və III sinif kəmərlərin 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
13. Mövcud qüvvədə olan standarta əsasən hansı sinif magistral neft kəmərinin şərti 
diametri 300-500 mm intervalında olur? 
A) IV sinif neft kəmərinin 
B) II sinif neft kəmərinin 
C) I sinif neft kəmərinin 
D) III sinif neft kəmərinin 
E) I, II, IV sinif neft kəmərlərinin 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
14. Şərti diametri 300 mm-dən kiçik olan magistral neft kəməri hansı sinif kəmər 
hesab olunur? 
A) I sinif 
B) III sinif 
C) II sinif 
D) V sinif 
E) IV sinif 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
15. 10-30 km-dən bir neft kəməri üzərində hansı sistem quraşdırılır? 
A) Kəməri sistemdən ayırmaq üçün siyirtmələr 
B) Baş nasos stansiyaları 
C) Əmtəə tutumları 
D) Neftin sudan ayrılması üçün tərtibat 
E) Aralıq əmtəə çənləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
16. Neft kəmərləri üzərində 50-150 km-dən bir hansı sistem quraşdırılır? 
A) Klapanlar 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Nasos stansiyaları 
C) Səyyar nasoslar 
D) Su axıdıcı siyirtmələr 
E) Sərf göstəricilər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
17. Neftin boru kəmərləri ilə tələb edilən yerə intensiv nəqlini təmin etmək üçün 
nasos stansiyalarında ən çox hansı tip nasoslar quraşdırılır? 
A) Dozator 
B) Rotorlu 
C) Pistonlu 
D) Plunjerli 
E) Mərkəzdənqaçma 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
18. Baş nasos stansiyası hansı hissədə quraşdırılır? 
A) Neft kəmərinin başlanğıcında 
B) Neft kəmərinin sonunda 
C) Neft kəmərinin ortasında 
D) Neft mədənlərində 
E) Neft terminallarının girişində 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
19. Emala göndərilən neftlər hansı aralıq sistemdən sonra texnoloji qurğulara daxil 
olur? 
A) Emal zavodlarının buxarlandırıcı kalonlarından keçməklə 
B) Emal zavodlarının çənlər parkından keçməklə 
C) Boru kəmərləri ilə birbaşa qurğuya daxil olmaqla 
D) Zavodların regenerasiya blokundan keçməklə 
E) Zavodların soyuducu sistemindən keçməklə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
20. Aşağıdakılardan hansı sistem heterogen sistemdir? 
A) Neft-benzin qarışığı 
B) Neft-kerosin qarışığı 
C) Neft-qaz qarışığı 
D) Neft-mazut qarışığı 
E) Neft-dizel qarışığı 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
21. Aşağıdakılardan hansı fikir neftin özlülüyünü özündə əks etdirir? 
A) Neftin xüsusi həcmidir 
B) Neftin optik aktivliyidir 
C) Neftin xüsusi həcmidir 
D) Neftin sürüşməyə müqavimətidir 
E) Neftin termiki genişlənmə əmsalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
22. Aşağıdakı maddələrdən hansının kimyəvi tərkibi karbohidrogenlər qarışığından 
ibarətdir? 
A) Fosfatların 
B) Kolloidlərin 
C) Xloridlərin 
D) Turşuların 
E) Neftin 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
23. Aşağıdakılardan hansı maddənin neftin tərkibində olması həll olan qazların 
miqdarını artırır? 
A) Benzol 
B) Etan 
C) Korenon 
D) Kumol 
E) Ksilol 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
24. Doyma təzyiqi neftin hansı xassəsini özündə əks etdirir? 
A) Neftin özlülüyünü 
B) Neftin emulsiyalılıq dərəcəsini 
C) Qazın neftdə həll olmasını 
D) Neftin relikt tərkibini 
E) Neftin optik aktivliyini 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
25. Neft sahəsinə aid olan belə bir anlayış vardır. Bu aşağıdakılardan hansıdır? 
A) Soyuq qaynama
B) İti qaynama 
C) Elastik qaynama 
D) Diffuzion qaynama 
E) Kroskopik qaynama 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
26. Aşağıdakılardan hansı maye axınlarının növləridir?
A) Laminar və fraksiyalı 
B) Laminar və turbalent 
C) Turbalent və kroskopik 
D) Ebuloskopik və diffuziyalı 
E) Trilonometrik və turbalent 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
27. Əmtəəlik neft hansı mərhələlərdən keçməklə hazırlanır? 
A) Mexaniki qarışıqlardan, aromatiklərdən, duzlardan, həll olmuş qazlardan azad 
edilməklə 
B) Mexaniki qarışıqlardan, sudan, naftenlərdən, həll olmuş qazlardan azad edilməklə 
C) Mexaniki qarışıqlardan, sudan, duzlardan, alkanlardan azad edilməklə 
D) Mexaniki qarışıqlardan, sudan, duzlardan, həll olmuş qazlardan azad edilməklə 
E) Olefinlərdən, sudan, duzlardan, həll olmuş qazlardan azad edilməklə 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
28. Neft kəmərlərinin hesabi uzunluğu dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
A) Neft kəmərinin başlanğıcından ən uzaq aşırım nöqtəsinə kimi olan məsafə 
B) Neft kəmərinin başlanğıcından orta aşırım nöqtəsinə kimi olan məsafə 
C) Neft kəmərinin ortasından ən yaxın aşırım nöqtəsinə kimi olan məsafə 
D) Neft kəmərinin sonundan ən uzaq aşırım nöqtəsinə kimi olan məsafə 
E) Neft kəmərinin başlanğıcından ən yaxın aşırım nöqtəsinə kimi olan məsafə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
29. Mövcud standarta əsasən uzunluğu 800 km-dən çox olan kəmərlərin aralıq nasos 
stansiyaları nə ilə təchiz edilir?
A) Çənlər parkı ilə 
B) Texnoloji qurğularla 
C) Buxarlandırıcı kalonlarla 
D) Rektifikasiya bölməsi ilə 
E) Dehidrator bloku ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
30. Ardıcıl nəql olunma nəyə deyilir? 
A) Müxtəlif kəmərlərlə eyni neft və neft məhsullarının nəql edilməsidir 
B) Eyni boru kəməri vasitəsi ilə müxtəlif neft və neft məhsullarının ardıcıl nəql 
edilməsidir 
C) Eyni boru kəməri vasitəsi ilə müxtəlif neftlərin paralel şəkildə nəql edilməsidir 
D) Eyni boru kəməri vasitəsi ilə müxtəlif neft və neft məhsullarının çarpaz formada
nəql edilməsidir 
E) Eyni boru kəməri vasitəsi ilə neft məhsullarının turbolent formada nəql 
edilməsidir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. 
Bakı, 2009, s.472 
31. Aşağıdakılardan hansılar neftin əmtəəlik keyfiyyət xassələrini əks etdirir? 
A) Sıxlıq, fraksiya tərkibi, oktan ədədi, özlülük indeksi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Sıxlıq, fraksiya tərkibi, donma temperaturu, oktan ədədi 
C) Sıxlıq, fraksiya tərkibi, donma temperaturu, özlülük 
D) Sıxlıq, fraksiya tərkibi, setan ədədi, özlülük 
E) Sıxlıq, fraksiya tərkibi, donma temperaturu, özlülük, aktivlik 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
32. Azərbaycan standartına əsasən neftin sıxlığı hansı temperaturda təyin edilir? 
A) 0
0
C temperaturda 
B) 10
0
C temperaturda 
C) 15
0
C temperaturda 
D) 20
0
C temperaturda 
E) 25
0
C temperaturda 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
33. Neftin sıxlığına qatranların miqdarı necə təsir edir? 
A) Sıxlığını artırır 
B) Sıxlığını azaldır 
C) Sıxlığını stabil saxlayır 
D) Sıxlığı əvvəl artırır, sonra stabil saxlayır 
E) Sıxlığı əvvəl azaldır, sonra isə artırır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
34. Hansı səbəbdən neftlərin molekul kütləsi deyil orta molekul kütləsi təyin edilir? 
A) Tərkibi mono parafinlərdən ibarət olduğu üçün
B) Tərkibi qazlardan ibarət olduğu üçün 
C) Tərkibi heteroatomlardan ibarət olduğu üçün 
D) Tərkibində yüksək molekullu qatranlar olduğu üçün 
E) Tərkibi qarışıq karbohidrogenlərdən ibarət olduğu üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
35. Aşağıdakılardan hansı ifadə neftin xarakterik faktorunu düzgün əks etdirir?
A) Molyar temperaturun artımıdır, fiziki xassəni əks etdirir 
B) Molyar temperaturun funksiyasıdır, kimyəvi tərkibi əks etdirir 
C) Molekulyar diffuziya əmsalıdır, kimyəvi tərkibi əks etdirir 
D) Molyar temperaturun funksiyasıdır, buxar təzyiqini əks etdirir 
E) Özlülük çəki indeksidir, kimyəvi tərkibi əks etdirir 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
36. Neftin fraksiya tərkibi ilə onun özlülüyü arasında hansı asılılıq vardır? 
A) Fraksiya tərkibi ağırlaşdıqca özlülüyü azalır 
B) Fraksiya tərkibi yüngülləşdikcə özlülüyü stabil qalır 
C) Fraksiya tərkibinin ağırlaşması özlülüyün qiymətini ədədi silsilə ilə azaldır 
D) Fraksiya tərkibi ağırlaşdıqca özlülüyü də artır 
E) Fraksiya ağırlaşdıqca özlülük əvvəl artır, sonra isə azalır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
37. Aşağıdakılardan hansı maddə neftə tünd rəng verir? 
A) Naftenlər 
B) Yüngül olefinlər 
C) Oktan 
D) Dekan 
E) Qatranlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
38. Neftin optiki aktivliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
A) Neftdən polyarlaşmış işıq keçdikdə polyarlaşma müstəvisinin dönməsi 
B) Neftdən polyarlaşmış işıq keçdikdə polyarlaşma müstəvisinin dönməməsi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Neftdən polyarlaşmış α-şüası keçdikdə polyarlaşma müstəvisinin dönməsi 
D) Neftdən polyarlaşmamış işıq keçdikdə polyarlaşma müstəvisinin dönməsi 
E) Neftdən polyarlaşmış γ-şüası keçdikdə polyarlaşma müstəvisinin dönməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
39. Neftin tərkibində olan aşağıda göstərilmiş maddələrdən hansının şüasındırma 
əmsalı böyükdür? 
A) Metan 
B) Benzol 
C) Heksan 
D) Oktan 
E) Pentan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
40. Neft saxlanan çənləri statik elektrik yüklərindən qorumaq üçün hansı tədbirlər 
görülür?
A) Çənə aromatik birləşmələr əlavə edilir 
B) Nefti durulaşdırırlar 
C) Çən yerlə əlaqələndirilir 
D) Nefti parafinsizləşdirirlər 
E) Çənlərə transformatorlar quraşdırılır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
41. Neft və neft məhsullarının elektrik keçiriciliyi hansı hədd daxilində olduqda 
elektrik yüklərinin toplanma təhlükəsi yaranmır? 
A) Elektrik keçiriciliyi 150nCm/m-dən az olduqda 
B) Elektrik keçiriciliyi 250nCm/m-dən az olduqda 
C) Elektrik keçiriciliyi 450nCm/m-dən az olduqda 
D) Elektrik keçiriciliyi 50nCm/m-dən az olduqda
E) Elektrik keçiriciliyi 350nCm/m-dən az olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
42. Aşağıdakılardan hansılar neftin kritik parametrləridir? 
A) Kritik temperatur, kritik təzyiq, kritik indeks 
B) Kritik temperatur, kritik təzyiq, kritik çəki 
C) Kritik temperatur, kritik təzyiq, kritik iş 
D) Kritik temperatur, kritik təzyiq, kritik enerji 
E) Kritik temperatur, kritik təzyiq, kritik həcm 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
43. Aşağıdakılardan hansılar neftin kükürd üzvi birləşmələridir? 
A) Merkaptan, sulfid, disulfid, tiofen, tiofan 
B) Merkaptan, sulfat turşusu, disulfid, tiofen, tiofan 
C) Merkaptan, sulfid, disulfid, sulfit turşusu, tiofan 
D) Merkaptan, sulfid, disulfid, tiofen, tiofan, morfolin 
E) Merkaptan, sulfid, disulfid, tiofen, tiofan, anilin 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
44. Neftin molekulyar strukturunda nüvəyə yaxın təbəqə hansı maddələrdən 
ibarətdir? 
A) Olefinlərdən 
B) Qatranlardan 
C) Alkanlardan 
D) Naftenlərdən 
E) Fenollardan 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
45. Neftin molekulyar sturukturu baxımından neftin nüvəsi hansı maddələrdən 
ibarətdir?


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Kondensləşmiş naften karbohidrogenlərinin paketləri 
B) Kondensləşmiş olefin karbohidrogenlərin paketləri 
C) Kondensləşmiş aromatik karbohidrogenlərin paketləri 
D) Kondensləşmiş alkan karbohidrogenlərinin paketləri 
E) Kondensləşmiş tiofenli karbohidrogenlərin paketləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: V.M.Abbasov, H.C.İbrahimov, S.R.Hacıyeva, S.Ə.Məmmədxanova, 
E.Ş.Abdullayev, F.Ə.Əmirov. Neft və qaz emalı proseslərinin kimyası və 
texnologiyası. Bakı, 2014, s.408 
46. Aşağıda göstərilən materiallardan hansılar neft tutumlarının hazırlanmasında 
istifadə edilir? 
A) Polad, dəmir-beton, metallar, qeyri-metallar 
B) Polad, dəmir-beton, metallar, natrium metalı 
C) Polad, dəmir-beton, metallar, Nutç filtrindən 
D) Polad, dəmir-beton, metallar, kaprolaktam 
E) Polad, dəmir-beton, metallar, relikt karbohidrogenlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
47. Polad neft çənləri aşağıdakı hansı parametrə görə növlərə bölünür? 
A) Yerlə birləşdirilmə uzunluğuna görə 
B) Daxili təzyiqinə görə 
C) Çənin hündürlüyünə görə 
D) Çənin damının sahəsinə görə 
E) Çənin qar yükünə görə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
48. Polad neft çənləri hansı xüsusiyyətinə görə şaquli, horizontal, damcı şəkili kimi 
növlərə bölünür? 
A) Daxili təzyiqinə görə 
B) Daxili temperaturuna görə 
C) Konstruksiyalarına görə 
D) Yerləşmə relyefinə görə 
E) Neftin xüsusi çəkisinə görə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
49. Sualtı neft çənlərini digər çənlərdən fərqləndirən əsas parametr nədir? 
A) Çənin dam hissəsi olmur 
B) Çənin materialı taxtadan olur 
C) Çənin damında transformator olur 
D) Çənin aşağı hissəsi açıq olur 
E) Çənin həcmi maksimum 1 m
3
olur 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
50. Daxili tələbat üçün Respublikamızda olan neft mədənlərində hazırlanan əmtəəlik 
neftlər hansı standartın tələblərinə cavab verməlidir?
A) ГОСТ-un 
B) İSO standartının 
C) ASTM standartının 
D) APİ standartının 
E) Azərbaycan Standartının 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
51. Hansı parametrlərinə görə Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri tiplərə, çeşidlərə 
və qruplara bölünür?
A) Uyğun olaraq sıxlığına, parafinin miqdarına və hazırlanma dərəcəsinə görə 
B) Uyğun olaraq özlülüyünə, parafinin miqdarına və hazırlanma dərəcəsinə görə 
C) Uyğun olaraq sıxlığına, naftenlərin miqdarına və hazırlanma dərəcəsinə görə 
D) Uyğun olaraq sıxlığına, parafinin miqdarına və buxar ədədinə görə 
E) Uyğun olaraq sıxlığına, aromatiklərin miqdarına və hazırlanma dərəcəsinə görə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
52. Azərbaycan standartına görə II qrup neftlərin tərkibində mexaniki qarışıqların 
miqdarı hansı hədd daxilində olmalıdır? 
A) 0,5 %-dən çox olmamalı 
B) 0,05 %-dən çox olmamalı 
C) 0,005 %-dən çox olmamalı 
D) 0,15 %-dən çox olmamalı 
E) 1,5 %-dən çox olmamalı 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
53. Mövcud standarta görə unikal tərkibli Azərbaycan neftlərinin III qrupunun 
tərkibində suyun miqdarı hansı hədd daxilində olmalıdır? 
A) 1,5 %-dən çox olmamalıdır 
B) 0,5 %-dən çox olmamalıdır 
C) 1,0 %-dən çox olmamalıdır 
D) 2,0 %-dən çox olmamalıdır 
E) 2,5 %-dən çox olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
54. Azərbaycan standartına görə III qrup neftlərin tərkibində xlorid duzlarının 
miqdarı hansı hədd daxilində olmalıdır? 
A) 100 mq/dm
3
-dən çox olmamalıdır 
B) 400 mq/dm
3
-dən çox olmamalıdır 
C) 200 mq/dm
3
-dən çox olmamalıdır 
D) 300 mq/dm
3
-dən çox olmamalıdır 
E) 500 mq/dm
3
-dən çox olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
55. Neftin tərkibində 7 % parafin olarsa, Azərbaycan standartına görə bu neft 
parafinin miqdarına görə hansı çeşidli neftdir? 
A) Kritik parafinli neftdir 
B) Yüksək parafinli neftdir 
C) Orta parafinli neftdir 
D) Azparafinli neftdir 
E) Parafinli neftdir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
56. Əgər neftin sıxlığı 910 kq/m
3
təşkil edirsə, onda belə neftlər Azərbaycan 
standartına görə hansı tip neftə aid edilir? 
A) Ağır neftlərə 
B) Yüngül neftlərə 
C) Orta neftlərə 
D) Geniş sıxlıqlı neftlərə 
E) Aralıq neftlərə 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Unikal tərkibli Azərbaycan neftləri. AZS 115-2004 (1№-li dəyişiklik) 
57. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində tətbiq edilən dövlətlərarası standarta 
(ГОСТ) əsasən tərkibində 700 mq/dm
3
xlorid duzları olan neftlər hansı qrupa aid 
edilir? 
A) I qrupa aid edilir 
B) II qrupa aid edilir 
C) III qrupa aid edilir 
D) IV qrupa aid edilir 
E) V qrupa aid edilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Нефти. ГОСТ 9965-76 
58. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində tətbiq edilən dövlətlərarası standarta 
(ГОСТ) əsasən II qrup neftlərin tərkibində suyun miqdarı hansı hədd daxilində 
olmalıdır? 
A) 0,5 %-dən çox olmamalıdır 
B) 1,5 %-dən çox olmamalıdır 
C) 2,0 %-dən çox olmamalıdır 
D) 1,0 %-dən çox olmamalıdır 
E) 2,5 %-dən çox olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Нефти. ГОСТ 9965-76 
59. Dövlətlərarası standarta (ГОСТ) əsasən kükürdlü neftlərin tərkibində kükürdün 
miqdarı hansı hədd daxilində olmalıdır? 
A) 0,6-2,8% arasında olmalıdır 
B) 0,61-1,8% arasında olmalıdır 
C) 0,6-1,2% arasında olmalıdır 
D) 0,5-1,0% arasında olmalıdır 
E) 0,51-1,5% arasında olmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Нефти. ГОСТ 9965-76 
60. Azərbaycanın quru neft yataqları hansı sırada göstərilmişdir? Aid deyil 
A) Suraxanı, Balaxanı, Qala, Buzovna, Bahar 
B) Suraxanı, Balaxanı, Qala, Buzovna, Azəri 
C) Suraxanı, Balaxanı, Qala, Buzovna, Çilov 
D) Suraxanı, Balaxanı, Qala, Buzovna, Darvin küpəsi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Suraxanı, Balaxanı, Qala, Buzovna, Zirə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку, 2011, с.412 
61. Azərbaycanın dəniz neft yataqları hansı sırada göstərilmişdir?Tam doğru cavabı 
seçin. 
A) Azəri, Bahar, Çilov, Darvin küpəsi, Günəşli 
B) Azəri, Bahar, Çilov, Darvin küpəsi, Qala 
C) Azəri, Bahar, Zirə, Darvin küpəsi, Günəşli 
D) Azəri, Bahar, Çilov, Suraxanı, Günəşli 
E) Azəri, Buzovna, Çilov, Darvin küpəsi, Günəşli 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку, 2011, с.412 
62. Kimyəvi tərkibinə görə Azərbaycan neftləri necə neftlərdir? 
A) Parafin əsaslı neftlərdir 
B) Olefin əsaslı neftlərdir 
C) Aromatik əsaslı neftlərdir 
D) Naften əsaslı neftlərdir 
E) Kükürdlü neftlərdir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку, 2011, с.412 
63. Çənlərdə oxşar neftlərin qarışdırılmasına nə deyilir? 
A) Neftlərin sublimasiyası 
B) Neftlərin rektifikasiyası 
C) Neftlərin refraksiyası 
D) Neftlərin naften pasportu 
E) Neftlərin çeşidlənməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
64. Neftlərin ilk təsnif edilməsində onun hansı parametrindən istifadə edilmişdir? 
A) Özlülüyündən 
B) Sıxlığından 
C) Fraksiya tərkibindən 
D) Alışma temperaturundan 
E) Donma temperaturundan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
65. Texnoloji əməliyyatlar hesabına neftin tərkibindən həll olmuş qazların 
çıxarılması prosesinə nə deyilir? 
A) Neftin çeşidlənməsi 
B) Neftin ayrılması 
C) Neftin stabilləşməsi 
D) Neftin qazlaşdırılması 
E) Neftin elektroduzsuzlaşdırılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
66. Mədən sularının tərkibindən neftə hansı maddələr daxil olur? 
A) Parafinlər 
B) Naftenlər 
C) Aromatiklər 
D) Krezollar 
E) Duzlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
67. Ölü neft hansı neftlərə deyilir? 
A) Tərkibində su olmayan neftə deyilir 
B) Tərkibində qaz olmayan neftə deyilir 
C) Tərkibində optik aktiv maddələr olmayan neftə deyilir 
D) Tərkibində kükürdü olmayan neftə deyilir 
E) Tərkibində naftenləri olmayan neftə deyilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
68. Neftin çənlərdə saxlanması zamanı suyun ayrılması prosesi neft/su 
emulsiyasının parçalanması üsullarından hansının tərkib hissəsidir? 
A) Elektrik üsulu ilə ayrılmanın 
B) Termiki ayrılmanın 
C) Mexaniki ayrılmanın 
D) Kimyəvi ayrılmanın 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Termokimyəvi ayrılmanın 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası, Bakı, 
200, 464 səh. 
69. Neftin tərkibi daha çox hansı kimyəvi elementlə zəngindir? 
A) Hidrogenlə 
B) Oksigenlə 
C) Azotla 
D) Karbonla 
E) Kükürdlə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
70. Neftin tərkibində olan fitan, pristan və s. kimi maddələrə nə deyilir? 
A) Klatratlar 
B) Hidratlar 
C) Asossasiyatlar 
D) Ekstraktlar 
E) Biomarkerlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
71. Neftin tərkibində olan naftenlərin ən sadə nümayəndəsi hansıdır? 
A) Tsiklopentan 
B) Tsiklopropan 
C) Tsiklobutan 
D) Tsikloheksan 
E) Tsikloheptan 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
72. Aşağıdakılardan hansı kimyəvi birləşmə neftin oksigenli birləşməsidir? 
A) Tiofen 
B) Laktonlar 
C) Asenaften 
D) Anilin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Tiofan 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
73. Aşağıdakılardan hansılar şaquli silindrik neft çənlərinin standart ölçüləridir? 
A) 100, 200, 2500, 3000, 5000 m
3
B) 100, 200, 2000, 3800, 5000 m
3
C) 100, 200, 2000, 3000, 5000 m
3
D) 100, 200, 2000, 3000, 5700 m
3
E) 150, 200, 2000, 3000, 5000 m
3
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
74. Damcı şəkilli neft çənlərinin hazırlanmasında istifadə edilən metalın çox hissəsi 
çənin hansı hissəsinin hazırlanmasına sərf edilir? 
A) Daxili karkasının 
B) Dayaq hissəsinin 
C) Nərdivanların 
D) Gövdəsinin 
E) Çəpərlərin 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
75. Neftyığan terminalların hansı növləri vardır?
A) Yeraltı və stasionar 
B) Yerüstü və hərəkətli 
C) Stasionar və hərəkətli 
D) Yerüstü, yeraltı və hərəkətli 
E) Yerüstü və yeraltı 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
76. Neft çənlərinə hansı yüklər təsir edir?. 
A) Qar yükü, külək, hidrostatik təzyiq, örtük hissəyə düşən yüklər 
B) Yağış yükü, külək, hidrostatik təzyiq, örtük hissəyə düşən yüklər 
C) Qar yükü, külək, molekulyar diffuziya, örtük hissəyə düşən yüklər 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Qar yükü, yeraltı titrəyiş, hidrostatik təzyiq, örtük hissəyə düşən yüklər 
E) Azot yükü, külək, hidrostatik təzyiq, örtük hissəyə düşən yüklər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
77. Aşağıdakılardan hansı neft sənayesində istifadə edilən soyuq nasosdur? 
A) Nasosun vurduğu mayenin temperaturu 250
0
C-ə qədər olduqda 
B) Nasosun vurduğu mayenin temperaturu 220
0
C-ə qədər olduqda 
C) Nasosun vurduğu mayenin temperaturu 280
0
C-ə qədər olduqda 
D) Nasosun vurduğu mayenin temperaturu 320
0
C-ə qədər olduqda 
E) Nasosun vurduğu mayenin temperaturu 420
0
C-ə qədər olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
78. Neft sənayesində istifadə edilən nasosların vurduğu mayenin sərfinə görə hansı 
növləri vardır? 
A) Az sərfli və orta sərfli 
B) Optimal sərfli, orta sərfli, geniş sərfli 
C) Az sərfli, orta sərfli, böyük sərfli 
D) Az sərfli, orta sərfli, böyük sərfli, kritik sərfli 
E) Az sərfli, orta sərfli, böyük sərfli, aralıq sərfli 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
79. Mərkəzdənqaçma nasosunun korpusunun konstruksiyası hansı faktorlara görə 
müəyyən edilir? 
A) Mayenin temperaturu, təzyiq, mayenin fraksiya tərkibi 
B) Mayenin temperaturu, böhran təzyiq, fiziki-mexaniki tərkibi 
C) Mayenin molekul kütləsi, təzyiq, fiziki-mexaniki tərkibi 
D) Mayenin temperaturu, təzyiq, fiziki-mexaniki tərkibi 
E) Mayenin alışma temperaturu, təzyiq, fiziki-mexaniki tərkibi 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
80. Aşağıdakılardan hansı neftin nəqli prosesində istifadə edilən az sərfli nasosdur? 
A) Sərfi 200 m
3
/saat-dan az olanlar 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Sərfi 300 m
3
/saat-dan az olanlar 
C) Sərfi 400 m
3
/saat-dan az olanlar 
D) Sərfi 500 m
3
/saat-dan az olanlar 
E) Sərfi 100 m
3
/saat-dan az olanlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
81. Hansı nasos orta sərfli nasos hesab olunur? 
A) Sərfi 100-1000 m
3
/saat aralığında olanlar 
B) Sərfi 500-1500 m
3
/saat aralığında olanlar 
C) Sərfi 100-2000 m
3
/saat aralığında olanlar 
D) Sərfi 1000-2000 m
3
/saat aralığında olanlar 
E) Sərfi 200-1500 m
3
/saat aralığında olanlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
82. Vurduğu mayenin sərfinə görə böyük sərfli nasoslar hansılardır? 
A) Sərfi 100 m
3
/saat-dan çox olanlar 
B) Sərfi 1000 m
3
/saat-dan çox olanlar 
C) Sərfi 10000 m
3
/saat-dan çox olanlar 
D) Sərfi 500 m
3
/saat-dan çox olanlar 
E) Sərfi 550 m
3
/saat-dan çox olanlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
83. Neft və neft məhsullarının boru kəmərləri ilə nəqli prosesində təzyiqin yuxarı 
həddi hansı parametrə görə məhdudlaşdırılır? 
A) Mayenin temperaturuna görə 
B) Mayenin özlülüyünə görə 
C) Borunun möhkəmliyinə görə 
D) Borunun diametrinə görə 
E) Borulardakı dirsəklərin sayına görə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
84. Maqistral neft boru kəmərləri üzərində adətən hansı miqdarda nasoslar 
quraşdırılır? 
A) Eyni markalı 6 ədəd 
B) Müxtəlif markalı 4 ədəd 
C) Müxtəlif markalı 2 ədəd 
D) Eyni markalı 2 və ya 3 ədəd 
E) Müxtəlif markalı 8 ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
85. Magistral neft boru kəmərləri üzərində nasoslar hansı vəziyyətdə quraşdırılır? 
A) Çarpaz vəziyyətdə birləşdirilir 
B) Qarışıq vəziyyətdə birləşdirilir 
C) Paralel birləşdirilir 
D) Ardıcıl, paralel və çarpaz vəziyyətdə birləşdirilir 
E) Ardıcıl və əlavə (ehtiyyat) olaraq birləşdirilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
86. Neftin nəqli üçün istifadə edilən mərkəzdənqaçma nasosunun markası hansı 
parametrə görə seçilir? 
A) Hesabı basqıya və neftin sərfinə görə 
B) Neftin optimal özlülüyünə görə 
C) Nasosun faydalı iş əmsalına görə 
D) Neftin naften pasportuna görə 
E) Neftin korroziya aktivliyinə görə 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: R.F.Abasov, K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev. Dəniz hidrotexniki qurğuları, 
neftin, qazın saxlanılması və nəqli. Bakı, 2010, s.448 
87. Maye halında olan neft və neft məhsullarının saxlanılmasında istifadə edilən 
qablara nə deyilir? 
A) Reaktor və ya çənlər 
B) Rezervuar və ya tutumlar 
C) Regenerator və tutumlar 
D) Seperatorlar 
E) Buxarlandırıcı kalonlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
88. Neft çənləri hansı hissələrdən ibarət olur? 
A) Qəbuledici, buraxıcı, qızıdırıcı borulardan, səviyyə, temperatur ölçən cihazlar, 
lyuklar, sınaq boruları, nərdivan, boşqablardan və meydançadan 
B) Qəbuledici, buraxıcı, qızıdırıcı borulardan, səviyyə, temperatur ölçən cihazlar, 
lyuklar, sınaq boruları, nərdivan, tsiklonlardan və meydançadan 
C) Qəbuledici, buraxıcı, qızıdırıcı borulardan, səviyyə, temperatur ölçən cihazlar, 
lyuklar, sınaq boruları, nərdivan və meydançadan 
D) Qəbuledici, buraxıcı, qızıdırıcı borulardan, səviyyə, temperatur ölçən cihazlar, 
lyuklar, sınaq boruları, katalizator, nərdivan və meydançadan 
E) Qəbuledici, buraxıcı, qızıdırıcı borulardan, səviyyə, temperatur ölçən cihazlar, 
lyuklar, sınaq boruları, ekonomayzerdən, nərdivan və meydançadan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
89. Şaquli neft çənlərinin gövdəsini təşkil edən vərəqlər hansı qaydada yığılır?Tam 
doğru cavabı seçin. 
A) Bir-birinə bənd edilmiş, pillə şəkilli və kvadrat şəkilli 
B) Bir-birinə bənd edilmiş, pillə şəkilli və konus şəkilli 
C) Bir-birinə bənd edilmiş, pillə şəkilli və qövs şəkilli 
D) Bir-birinə bənd edilmiş, pillə şəkilli və teleskopik şəkilli
E) Bir-birinə bənd edilmiş, pillə şəkilli və tetraedr şəkilli 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
90. Sferik dibli və sferik damlı rezervuarlar hansı təzyiqə hesablanır? 
A) 1,3 kq/sm
2
daxili təzyiqə və 0,55 kq/sm
2
vakuuma 
B) 2,3 kq/sm
2
daxili təzyiqə və 1,45 kq/sm
2
vakuuma 
C) 3,3 kq/sm
2
daxili təzyiqə və 0,9 kq/sm
2
vakuuma 
D) 4,3 kq/sm
2
daxili təzyiqə və 0,5 kq/sm
2
vakuuma 
E) 0,3 kq/sm
2
daxili təzyiqə və 0,015 kq/sm
2
vakuuma 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
91. Qeyri-metal neft tutumları hansı materialdan hazırlanır?Tam doğru cavabı seçin. 
A) Kərpicdən, daşdan, betondan, dəmir-betondan 
B) Kərpicdən, misdən, betondan, dəmir-betondan 
C) Kərpicdən, daşdan, dəmirdən, dəmir-betondan 
D) Poladdan, daşdan, betondan, dəmir-betondan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Kərpicdən, daşdan, betondan, tuncdan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
92. Borular vurulan məhsulun özlülüyündən, tərkibindən, donma və soyuma 
xassələrindən asılı olaraq hansı növdə olurlar? 
A) Soyuq, isti, geniş və yüksək temperaturlu boru kəmərləri 
B) Soyuq, isti və yüksək temperaturlu boru kəmərləri 
C) Soyuq, isti, karbonlu və yüksək temperaturlu boru kəmərləri 
D) Soyuq, isti, termiki boru kəmərləri 
E) Soyuq, kritik soyuq və yüksək temperaturlu boru kəmərləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
93. Boru kəmərləri təzyiqə görə hansı növdə olurlar? 
A) Özü axınlı 
B) Özü axınlı, aşağı təzyiqli 
C) Özü axınlı, aşağı və yuxarı təzyiqli 
D) Özü axınlı, aşağı, yuxarı və kritik təzyiqli 
E) Özü axınlı, aşağı, yuxarı, kritik təzyiqli və vakuum altında
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
94. Neft sənayesində istifadə edilən siyirtmələr, klapanlar (qoruyucu və əks) və s. 
avadanlıqlar ümumi halda necə adlanır? 
A) Ekonomayzerlər 
B) Birləşdiricilər 
C) Armaturlar 
D) Flənslər 
E) Fitinqlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Bağırov. Neft emalı zavodlarının avadanlığı. Bakı, 1964, s.268 
95. Aşağıdakı Azərbaycan neftlərindən hansının tərkibində qatranın miqdarı daha 
çoxdur? 
A) Qala yatağı neftinin 
B) Parafinli Qaradağ neftinin 
C) Zirə yatağı neftinin 
D) Ağır Balaxanı yatağı neftinin 
E) Günəşli yatağı neftinin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку, 2011, с.412 
96. Aşağıda göstərilən Azərbaycan neftlərindən hansının tərkibində kükürdün 
miqdarı daha çoxdur? 
A) Neft daşları 
B) Bulla-dəniz 
C) Neftçala 
D) Azəri 
E) Darvin küpəsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку, 2011, с.412 
97. Hansı neft yatağından çıxarılan neftin tərkibində mikroelementlər üstünlük təşkil 
edir? 
A) Çıraq neftinin 
B) Azəri neftinin 
C) 28 may neftinin 
D) Şahdəniz kondensatının 
E) Balaxanı (yağlı) neftinin 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Ф.И.Самедова. Нефти Азербайджана. Баку, 2011, с.412 
98. Neftlərin texnoloji təsnifatına əsasən tərkibində 30% (neftə görə) baza yağı olan 
neft hansı qrupa aid edilir?
A) II qrupa aid edilir 
B) I qrupa aid edilir 
C) III qrupa aid edilir 
D) IV qrupa aid edilir 
E) I və II qrupa aid edilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
99. Neftlərin texnoloji təsnifatına əsasən tərkibində 7% parafin olan neftlər hansı 
növə aiddir?
A) I növə aid edilir 
B) II növə aid edilir 
C) I və II növlərə aid edilir 
D) Ivə III növlərə aid edilir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) III növə aid edilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
100. Texnoloji təsnifatda hansı neft məhsullarının tərkibindəki kükürdün miqdarı 
nəzərə alınır? 
A) Benzin, reaktiv və dizel yanacaqlarının 
B) Benzin, dizel yanacaqlarının və transformator yağının 
C) Maye qazların, benzin, reaktiv və dizel yanacaqlarının 
D) Bitum, reaktiv və dizel yanacaqlarının 
E) Peklər, koks, reaktiv və dizel yanacaqlarının 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
101. Əgər neft ağır neftlər sinfinə aiddirsə, onda onun tərkibində hansı birləşmələr 
üstünlük təşkil edir? 
A) Maye qazlar 
B) Qatran-asfalt birləşmələr 
C) Benzin fraksiyası 
D) C
5
sinif karbohidrogenlər 
E) Quru qazlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov. Neft və qaz emalının texnologiyası. Bakı, 
2000, s.464 
102. Korroziya xarakterinə və sürətinə görə neft tutumlarını hansı hissələrə 
bölürlər?Tam doğru cavabı seçin. 
A) Ekonomayzer, yuxarı kəmər, neftlə islanan divar, su ilə təmasda olan dib
B) Qapaq, yuxarı kəmər, azotla islanan divar, su ilə təmasda olan dib və aşağı qurşaq 
C) Qapaq, yuxarı kəmər, neftlə islanan divar, su ilə təmasda olan dib və aşağı qurşaq 
D) Qapaq, yuxarı kəmər, kükürdlə islanan divar, su ilə təmasda olan aşağı qurşaq 
E) Qapaq, cib hissəsi, neftlə islanan divar, su ilə təmasda olan dib və aşağı qurşaq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.M.Abbasov. Korroziya. Bakı, 2007, s.355 
103. Neftin tərkibində olan hansı üzvi birləşmə çənlərin korroziyasına səbəb olur? 
A) Alkanlar 
B) Naftenlər 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Aromatiklər 
D) Merkaptanlar 
E) Olefinlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov. Korroziya. Bakı, 2007, s.355 
104. Aşağıdakılardan hansı ifadə neft çənlərində baş verən korroziya növüdür? 
A) Böhran korroziya 
B) Kritik korroziya 
C) Fiziki korroziya 
D) Xarici korroziya 
E) Lokal korroziya 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.M.Abbasov. Korroziya. Bakı, 2007, s.355 
105. Neftin tərkibində olan lay suları onun elektrik keçiriciliyini artırır ki, nəticədə 
bu xassə neft saxlanılan tutumların hansı növ korroziyasına səbəb olur? 
A) Elektrokimyəvi 
B) Pittinq 
C) Ləkələrlə 
D) Yaralarla 
E) Kristallarası 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov. Korroziya. Bakı, 2007, s.355 
106. Neftin tərkibində olan hansı oksigenli birləşmələr çənlərin korroziyasına səbəb 
olur? 
A) Kumol 
B) Naften turşuları 
C) Heksadekan 
D) Durol 
E) Neopentan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.M.Abbasov. Korroziya. Bakı, 2007, s.355 
107. Neft saxlanılan çənlərdə və digər avadanlıqlarda korroziya prosesi zamanı 
metal hissələrin dağılma xüsusiyyətinə görə korroziyanın hansı növləri vardır?
A) Erroziv korroziya 
B) Fiziki və kimyəvi korroziya 
C) Ancaq lokal korroziya 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Yerli və ümumi korroziya 
E) Ancaq termiki korroziya 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, V.V.Məmmədova, A.Ə.Mürsəlov. Neft-
qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi. Bakı, 2011, s.164 
108. Metalların kimyəvi, elektrokimyəvi və biokimyəvi təsir nəticəsində dağılması 
prosesinə nə deyilir? 
A) Adsorbsiya 
B) Diffuziya 
C) Kroskopiya 
D) Erroziya 
E) Korroziya 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, V.V.Məmmədova, A.Ə.Mürsəlov. Neft-
qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi. Bakı, 2011, s.164 
109. Neft saxlanılan çənlərin korroziyasına səbəb olan daxili amillər hansılardır? 
Tam doğru cavabı seçin. 
A) Metalın kimyəvi tərkibi, havanın temperaturu 
B) Metalın kimyəvi tərkibi, qaynaq tikişlərinin keyfiyyəti 
C) Küləklərin istiqaməti, qaynaq tikişlərinin keyfiyyəti 
D) Dəniz suyunun kimyəvi tərkibi, qaynaq tikişlərinin keyfiyyəti 
E) Metalın kimyəvi tərkibi, havanın nisbi rütubəti 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, V.V.Məmmədova, A.Ə.Mürsəlov. Neft-
qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi. Bakı, 2011, s.164 
110. Marş pilləkənlərinin mailliyi rezervuarlarda hansı hədd daxilində olmalıdır? 
A) 60
0
-dən çox olmamalıdır 
B) 70
0
-dən çox olmamalıdır 
C) 50
0
-dən çox olmamalıdır 
D) 65
0
-dən çox olmamalıdır 
E) 40
0
-dən çox olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005, s.526 
111. Buxara vermə zamanı çənin (rezervuarın) daxilində temperatur hansı həddə 
olmalıdır?
A) 1000
0
C-dən yuxarı olmamalıdır 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) 90
0
C-dən yuxarı olmamalıdır 
C) 80
0
C-dən yuxarı olmamalıdır 
D) 60
0
C-dən yuxarı olmamalıdır 
E) 40
0
C-dən yuxarı olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005, s.526 
112. Çənlərdə təmir işlərinin aparılmasına hansı sənəd tərtib edildikdən sonra 
başlamaq olar? 
A) Texniki şuranın protokolu 
B) Baş mühəndisin sərəncamı 
C) Müəssisə rəhbərinin şifahi göstərişi 
D) Sex rəisinin əmri 
E) Tapşırıq-icazə sənədi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005, s.526 
113. Hazırlıq işlərinin aparılması zamanı qızdırılmış çənlərin daxilinə işçiləri 
buraxmazdan qabaq çənlər hansı temperatura qədər soyudulmalıdır? 
A) 30
0
C temperatura qədər soyudulmalıdır 
B) 40
0
C temperatura qədər soyudulmalıdır 
C) 50
0
C temperatura qədər soyudulmalıdır 
D) 60
0
C temperatura qədər soyudulmalıdır 
E) 20
0
C temperatura qədər soyudulmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005, s.526 
114. Üzən qapaqlı və ya pontonlu çənlərdən analiz üçün hava nümunəsi çənin hansı 
hissəsindən götürülür?
A) Ancaq pontonun üstündən 
B) Ancaq pontonun altından 
C) Pontonun yuxarı və aşağı hissəsindən 
D) Pontonun üst, orta və aşağı hissəsindən 
E) Ancaq pontonun orta hissəsindən 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neftqazçıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005, s.526 
115. ABŞ Dağ-Mədən Şöbəsinin təsnifatına əsasən naften sinfinə aid olan neftlərin 
yüngül hissəsinin əsasını hansı karbohidrogenlər təşkil edir? 
A) Alkanlar 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Olefinlər 
C) Aromatiklər 
D) Naften-aromatiklər 
E) Naftenlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
116. Neftin tərkibində olan serezinlər hansı sinif karbohidrogenlərin 
nümayəndəsidir? 
A) Sülb alkanların 
B) Maye naftenlərin 
C) Bərk aromatilkərin 
D) Maye olefinlərin 
E) Maye aromatiklərin 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez. 
Bakı, 2006, s.604 
117. Çənlərin armaturları donduqda onları hansı vasitələrlə qızdırmaq lazımdır? 
A) İsti neft məhsulu ilə 
B) Su buxarı və ya isti su ilə 
C) Maye azotla
D) İsti propanla 
E) Qızdırılmış naftadan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 
118. Hər bir çənin maksimal tutumu və buraxıla bilən vurma səviyyəsi hansı sənəddə 
göstərilir? 
A) Uyğunluq sertifikatında 
B) Qüsurlar cədvəlində 
C) Texnoloji xəritədə 
D) Tapşırıq-icazə sənədində 
E) Texniki şərtlərdə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
119. Pantonlu və üzən qapağı olan neft çənləri doldurduqda (boşaltdıqda), pantonun 
(qapağın) qalxma (enmə) sürəti hansı hədd daxilində olmalıdır? 
A) 1,5 m/saat-dan çox olmamalıdır 
B) 3,5 m/saat-dan çox olmamalıdır 
C) 4,5 m/saat-dan çox olmamalıdır 
D) 2,5 m/saat-dan çox olmamalıdır 
E) 5,5 m/saat-dan çox olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 
120. Çənin ölçü lyükündən nümunə götürülməsinə nə vaxt başlamaq olar? 
A) Neft vurma işi qurtardıqdan 0,5 saat sonra 
B) Neft vurma işi qurtardıqdan 1,5 saat sonra 
C) Neft vurma işi qurtardıqdan 3 saat sonra 
D) Neft vurma işi qurtardıqdan 1 saat sonra 
E) Neft vurma işi qurtardıqdan 2 saat sonra 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 
121. Xam neft çənlərində su buxarı ilə qızdırma sistemi üzərində (ilanvari borular) 
neftin səviyyəsini minimum hansı hədd daxilində saxlamaq lazımdır? 
A) 0,5 m-dən çox saxlamaq lazımdır 
B) 1,5 m-dən çox saxlamaq lazımdır 
C) 2,0 m-dən çox saxlamaq lazımdır 
D) 2,5 m-dən çox saxlamaq lazımdır 
E) 3,0 m-dən çox saxlamaq lazımdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 
122. Qızdırılacaq və ya uzun müddət saxlanılacaq nefti çənlərə dolduran zaman, 
səviyyə hansı həddə qədər olmalıdır? 
A) Tutumun hündürlüyünün 55 %-dən çox olmamaq şərti ilə 
B) Tutumun hündürlüyünün 95 %-dən çox olmamaq şərti ilə 
C) Tutumun hündürlüyünün 85 %-dən çox olmamaq şərti ilə 
D) Tutumun hündürlüyünün 75 %-dən çox olmamaq şərti ilə 
E) Tutumun hündürlüyünün 65 %-dən çox olmamaq şərti ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 
123. Neft çənlərinin çöküntülərində olan və öz-özünə alışan maddələrə nə deyilir? 
A) Kolloid maddələr 
B) Heterogen maddələr 
C) Pirofor maddələr 
D) Molekulyar maddələr 
E) Porfirinlər 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 
124. Bir qrupdakı yeraltı çənlərin divarları arasındakı məsafə hansı hədd daxilində 
olmalıdır? 
A) 2 m-dən az olmamalıdır 
B) 0,5 m-dən az olmamalıdır 
C) 5 m-dən az olmamalıdır 
D) 1 m-dən az olmamalıdır 
E) 3 m-dən az olmamalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: mürəkkəb 
İstinad: Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik. Bakı, 2002, 
s.113 

Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə