Erqonomika fənnindən imtahan sualları Erqonomika nəyi öyrədir ?Yüklə 47,37 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü47,37 Kb.

Erqonomika fənnindən imtahan sualları

 1. Erqonomika nəyi öyrədir ?

 2. İlk dəfə olaraq Erqonomik cəmiyyətin hansı xarici dövlətdə və nə vaxt təşkil edilmişdir. Xarici dövlətlərin hansında ilk dəfə olaraq harada və nə vaxt birinci erqonomik cəmiyyət təşkil edilmişdir ?

 3. Erqonomika fənnində əsasən hahsı məqamlar öyrənilir ?

 4. Xarici dövlətlərin hansında ilk dəfə olaraq vaxt birinci erqonomik cəmiyyət təşkil edilmişdir ?

 5. Erqonomikanın tarixi istinadlarına Azərbaycanda nə vadar etmişdir ?

 6. Azərbaycan Erqonomikasında tarixi istinadlara nə vadar etmişdir ?

 7. Erqonomika”termini nə məna daşıyır ?

 8. Erqonomika”tərcümədə nə məna daşıyır ?

 9. Müxtəlif anlaşmalarının Erqonomikada hansı mövcuddur?

 10. Erqonomikanın müxtəlif anlaşmalarının hazırda hansı mövcuddur?

 11. Elm kimi erqonomika fənnini nə təşkil edir. ?

 12. Erqonomika fənnini bir elm kimi nəyi təşkil edir. ?

 13. Erqonomika tapşırığını nədir?

 14. Hansı elmlərlə Erqonomikanın bağliliğı var?

 15. Hansı elmlər erqonomikaya daha yaxındır ?

 16. Erqonomika tapşırığını nə təşkil edir?

 17. Erqonomika hansı elmlərlə əlaqədardır?

 18. Erqonomika hansı elmlə daha yaxın əlaqəlidir?

 19. Erqonomikada başlıca məqsəd nədir ?

 20. Erqonomik tələblər hansılardır ?

 21. Erqonomik tələblər nə deməkdir ?

 22. Əməyin psixologiyası nəyi öyrədir?

 23. Əməyin psixoloqiyası hansı prosesdə insan fəaliyyətini öyrədir?

 24. Fiziologiya elmi əmək prosesində nəyi öyrədir?

 25. Əməyin gigiyenası nədən bəhs edir?

 26. Əməyin fizioloqiyası nəyi öyrədir?

 27. Əməyin gigiyenası nəyi öyrədir?

 28. Erqonomik sistemin ES özəlliyi nədir ?

 29. Əksər Erqonomik sistemləri məna və xarakterə ğörə neçə sinfə bölmək olar ?

 30. Erqonomik sistemdə (ES) hansı sinif qismən aftomatlaşdırılmışdır ?

 31. İşin özünün təqdimi(ES) aftomatlaşdırma həddində hası sinfə aiddir ?

 32. Erqonomik təminatın məqsədi nədən ibarətdir ?

 33. Erqonomik təminat faktorları hansılardır ?

 34. Erqonomik təminatın məqsədi nədir ?

 35. Erqonomik təminat nə ilə nəticələnir ?

 36. Təhlükəsiz fəaliyyət və texniki estetika nə öyrədir ?

 37. Texniki estetika və təhlükəsiz fəaliyyət nə deməkdir ?

 38. Aftomatlaşdırilmış rejimdə idarəetmə qaydalar pozuldukda, idarəetmə funksiyaları yalnız insan tərəfindən icra olunmada Erqonomik sistem (ES ) hansı sinfə aiddir ?

 39. İdarəetmə funksiyasının tam aftomatlaşdırılmıç vəziyyətində Erqonomik sistem (ES) hansı sinfə aid olur?

 40. İnsan tərəfindən icra olunmada Erqonomik sistem (ES ) hansı sinfə aiddir ?

 41. Erqonomik sistemdə (ES) idarəetmə funksiyası aftomatlaşdırılmış vəziyyətdə hansı sinfə aid olur?

 42. Erqonomik sistem ES özəlliyində nə təşkil edir ?

 43. Məna və xarakterə ğörə insan tərəfindən funksiyaların yerinə yetirilməsində əksər Erqonomik sistemləri neçə sinfə bölmək olar ?

 44. Erqonomik özəlliyin (EÖ) tərkibinə texniki tapşıiq daxil olmaqla, xüsusi tələblər hansı hallarda işlənib və hazırlanır ?

 45. Erqonomik özəlliyin (EÖ) xüsusi tələbləri hansı hallarda işlənib və hazırlanır ?

 46. Erqonomik sistemin xidmət olunması nədir ?

 47. Erqonomik sistemdə mənimsəmə ( anlama, başadüşmə) nədir ?

 48. Erqonomik sistemdə istifadə olunma nədir ?

 49. Erqonomik sistemin idarə edilməsi nədir ?

 50. Xidmət olunma Erqonomik sistemdə nədir ?

 51. Erqonomik sistemdə anlama nədir ?

 52. İstifadə olunma dedikdə Erqonomik sistemdə nə başa düşülür ?

 53. Erqonomikada İnsan faktoru altında nə başa düşülür ?

 54. Ölçülmə üsulu ilə vahid özəlliyin hansı ğöstəriciləri müəyyənləşdirilir ?

 55. İnsan faktoru altında erqonomikada nə başa düşülür ?

 56. Vahid özəlliyin hansı ğöstəriciləri ölçülmə üsulu ilə müəyyənləşdirilir ?

 57. Erqonomikanın başlıca məqsədi nədir ?

 58. Opetator aftomatlaşdırilmış maşın sistemində hansı əmək növünü seçər ?

 59. Aftomatlaşdırilmış maşın sistemində Opetator hansı əmək növünü seçər ?

 60. Erqonomik özəlliyi müəyyənləşdirən sistem əsasən hansı özəl sinfə aiddir ?

 61. İTMS – də hansı səbəblərdən qəza və səhvlər baş verir ?

 62. Hansı sistem əsasən Erqonomik özəlliyi müəyyənləşdirən sinfə aiddir ?

 63. Hansı səbəblərdən İTMS – də qəza və səhvlər baş verir ?

 64. Siz hansı əmək funksiyalarını sistem kimi tanıyırsınız ?

 65. Erqonomis layihələndirmə prosesində İTMS – də istismar və tətbiq zamanı nələri nəzərə almalıdır ?

 66. İTMS – də istismar və tətbiq zamanı Erqonomis layihələndirmə prosesində nələri nəzərə almalıdır ?

 67. Sistem kimi Siz hansı əmək funksiyalarını tanıyırsınız ?

 68. Ətraf mühitin hansı temperaturunda insan – operatorun fiziki yorğunluğu başlayir və psixi vəziyyətin pisləşməsi əlamətləri özünü biruzə verir(ğərğinlik, qiciqlanma və sair) ?

 69. Ətraf mühitin hansı temperaturunda insan – operatorun zehni fəaliyyəti çətinləşir, riyaksiyası zəifləyir, səhflər yaranır ?

 70. Ətraf mühitin hansı temperaturunda insan – operator 1 (bir) saat müddətini keçirə (dözə) bilər ?

 71. Ətraf mühitin hansı temperaturu insanın işləməsi üçün optimal sayıla bilər ?

 72. İnsan – operatorun fiziki yorğunluğu ətraf mühitin hansı temperaturunda başlayir və psixi vəziyyətin pisləşməsi əlamətləri özünü biruzə verir(ğərğinlik, qiciqlanma və sair) ?

 73. İnsan – Operatorun zehni fəaliyyəti ətraf mühitin hansı temperaturunda çətinləşir, riyaksiyası zəifləyir, səhflər yaranır ?

 74. İnsan – operator ətraf mühitin hansı temperaturunda 1 (bir) saat müddətini keçirə (dözə) bilər ?

 75. Ətraf mühitin hansı temperaturu insanın işləməsi üçün optimal sayıla bilər ?

 76. İnsan operatorun iş yerində xarici mühitin hansı faktorları təsir edir ?

 77. İnsan operatorun iş yerində xarici mühitin hansı faktorları təsir edir,

Siz bilirsiniz ?

 1. Yüksək ekstremal mühit nəyə ğətirib çıxarır ?

 2. Yüksək ekstremal mühit nələrə səbəb olur ?

 3. İnsanin 30 yaşında işıqlandırmaya olan tələbatı neçə dəfə artır ?

 4. 30 yaşlı insanda işıqlandırmaya olan tələbat neçə dəfə artır.

 5. Hansı növ əmək işləyən insanla müqayisədə Erqonomika üçün vacibdir ?

 6. Hansı əmək praktiki vəziyyət imkanını biruzə verir ?

 7. İşləyən insanla müqayisədə hansı növ əmək Erqonomika üçün vacibdir ?

 8. Praktiki vəziyyət imkanını hansı əmək biruzə verir ?

 9. Hansı halda nə vaxt əmək ziyandır ?

 10. Əmək nə vaxt ziyandır ?

 11. Əməyin fizioloğiyası nəyi öyrədir ?

 12. İdarəetmə və xidmət zamanı insanın iştirakı olmadan funksionallıq Erqonomik sistemdə hansı sinfə aiddir?

 13. Erqonomik sistemdə (ES) hansı sinif az da olsa avtomatlaşdırılmışdır?

 14. Avtomatlaşdırma həddində işin özünün təqdimi (ES) hansı sinfə aiddir?

 15. Erqonomik sistemin idarə edilməsi nədir?

 16. Hansı halda və nə vaxt əmək ziyandır?

 17. Erqonomik olaraq iş yeri necə xarakterizə edilir?

 18. İnsanın əmək prosesində fəaliyyəti hansı göstəricilərlə əhatə olunur?

 19. İTMS-də erqonomik münasibətə görə effektliliyi hansı düsturla təyin edirlər?

 20. İTMS-də ərzaqın vahid məhsuldarlığını 15, ərzaqın keyfiyyətini 970, material, vaxt psixi itkilər 8 olarsa, münasibətə görə effektlik hansı cavabla uzlaşır?

 21. İTMS-də Erqonomikanın başlıca məqsədi nədir?

 22. Erqonomikanın başlıca məqsədləri baxımından əsasən neçə nəzəri məsələlərlə aydınlaşdırılır?

 23. Erqonomikada struktur alqoritmik prosedurun modelləşmiş şərti olaraq neçə hissəyə bölmək olar?

 24. Erqonomikada “İnsan - operator” dedikdə, hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsi başa düşülür?

 25. Əmək özü özlüyündə hansı sistemə malikdir ?

 26. Erqonomik münasibətdə ən başlıcası hansı məqamlar vardır ?

 27. Əmək alətlərinə nələr aid edilir ?

 28. Əmək prosesində Erqonomik ğöstəricilər hansı iş prosesində həyata keçirilir?

 29. Əmək subyektinin Erqonomik ğöstəriciləri hansılardır ?

 30. Əmək dedikdə insanın fəaliyyətinin hansı məqamı qeyd edilməlidir ?

 31. Effektiv əməyin faktoru kimi insanın inkişaf dərəcəsi nə sayılır ?

 32. Erqonomikada topoqrafik metod nəyə xidmət edir ?

 33. Erqonomikada qruplu metod nəyə xidmət edir ?

 34. Erqonomikada monoqrafik metod nəyə xidmət edir ?

 35. İstehsalatlarda qəzaların baş verməsi, onların azalması ilə bağlı tədbirlər və zədə almanın öyrənilmə metodları erqonomikanın hənsı bölməsini əhatə edir.

 36. Əməyin erqonomik ğöstəriciləri nəyi əks etdirir ?

 37. İTMS – də ərzaqın vahid məhsuldarlığını 15,ərzaqın keyfiyyətini 970,material,

vaxt psixi itğilər 8, olarsa münasibətə ğörə effektlik hansı cavabla uzlaşır?

 1. İnsanın əmək prosesində fəaliyyəti hansı ğöstəricilərlə əhatə olunur ?

 2. Hansı halda və nəvaxt əmək ziyandır ?

 3. İstehsalatda zədələrin (travmaların) alınma səbəblərinin öyrənilməsində

hazırda hansı metodlardan istifadə edilir ?

 1. Yeknəsək, əsəb ğərğinliyinə xəbərdarlıq, əsas əmək və istirahət rejiminin fizioloji işlənməsinə qarşı mübarizə hansı istiqamətdə araşdırılır ?

 2. İnsanın masın və mühit enerji vəhtətini necə əldə etmək olar ?

 3. Erqonomikada hansı eksperimental araşdırmalar Sizə məlumdur ?

 4. Erqonomikada hansı sistemlərlə sıx əlaqəli mövqedən yanaşılır ?

 5. İnsan – Maşın – Mühit “Sistemində problemlərin erqonomik həlli hansı

istiqaməti özündə birləşdirir ?

 1. İnsan – Maşın – Mühit sistemində problemlərin həlli erqanomikada neçə

istiqamətdə özündə birləşdirir ?

 1. Erqonomikanın əsas obyekti hansıdır ?

 2. Erqonomikanın strukturunu nə formalaşdırır ?

 3. Erqanomikanın əsas obyekti hansıdır ?

 4. Erqonomikanın sturukturunu nə formalaşdırır ?

 5. Erqonomikanın tərkibi və strukturunda neçə nöqtəyə nəzarət etmək

vacibdir ?

 1. Erqonomikada əsas və birinci məqsəd nədir ?

 2. Əmək fəaliyyətinin öyrənilməsinə erqonomik yanaşma hansı

elmlərin öyrənilməsinə əsaslanır ?

 1. Erqonomikanın ali məqsədlərini say etibarı ilə neçə

nəzəri məsələlərlə təyin etmək olar ?

 1. Qeyd olunanların hansını Erqonomikanın nəzəri

məsələlərinə aid etmək olar ?

 1. Effektiv əməyin ilk faktoru nədir ?

 2. Mühəndis iqtisadçı F. Teylor idarəetmənin təşkili sistemində nəyə əsaslanır.

 3. Müasir ofislərdə idarə stullarına qarşı olan tələblər necə ğöstərilməlidir ?

 4. Risqə meyilli diaqnostikada nədən istifadə edilir ?

 5. Əməyin mühavizəsinin psixoloji faktorlarının klasifikasiyasına nələr qoşulur ?

 6. İTMS – nin erqonomik layihələndirilməsində istifadə olunan,

texniki normativ sənədləşmənin tərkibinə nələr daxildir ?

 1. İnsan və mühütün informasiya birliyini necə təmin etmək olar ?

 2. İnsan və mühütün açıq səmada birliyini necə təmin etmək olar ?

 3. İTMS – də insanın təhlükəsizliyini necə təmin etmək olar ?

 4. Erqonomika ilə əlaqəli xarakteristika harada istifadə edilməlidir.

 5. Yeni fəaliyyətə başlamamışdan əvvəl,Erqonomik layihələndirməni əsasən

nədən başlamaq lazımdır ?

 1. İTMS – də Erqonomik qiymətləndirməni hansı

metodla həyata keçirmək olar ?

 1. Siz necə fikirləşirsiniz , İnsan – Operator işğüzarlığı və etibarlılığı

olmadan İTMS – də effektliliyi əldə etmək olar ?

 1. İstehsalat sahələrində ən çox hansı səbəbdən ağır,

bədbəxt hadisələrlə rastlaşırıq ?

 1. İTMS – də erqonomik keyfiyyətin əlamətləri nə sayıla bilər ?

 2. Erqonomik layihələndirmədə istiqamət hansı göstəricilərə əsasən aparılmalıdır?

 3. Erqonomikdad struktur alqoritmik prosedurunun modelləşmiş şərti olaraq hansılardır?

 4. İnsan-operatorun əmək şəraitində praktiki vəziyyəti hansı halda tam müsbət qiymətləndirilə bilər?Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə