Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi prosesi fənnindən test sualları Müəllim: assis. Nəsibova Leyla İsa Qrup: 2315aYüklə 1,06 Mb.
səhifə1/5
tarix18.04.2018
ölçüsü1,06 Mb.
  1   2   3   4   5

Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi prosesi fənnindən test sualları

Müəllim: assis. Nəsibova Leyla İsa

Qrup: 2315a


 1. Azərbaycanda ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə yeni prosesin yaradılması haqqında hansı qərar qəbul edilmişdir?

 1. AZE/95/A/01/99

 2. AZE/98/003/A02/99

 3. AZE/93/001/A/03/95

 4. AZE/94/002/A/021/98

 5. AZE/93/001/A/03/92

 1. Aşağıda qeyd edilən variatlarından biri ƏMTQ prosesinin təklif və layihələrinə aid edilə bilməz

 1. Ətraf mühitin tərifi

 2. İctimaiyyətin iştirakı

 3. Xərclərin ödənilməsi

 4. Müxtəlif təşkilatların rolu və məsuliyyəti nəzərə alınmır

 5. Şikayət etmə prosesi

 1. ƏMTQ prosesi əsas etibar inkişafı ilə əlaqədar bütün təkliflər tətbiq olunur.Qeyd edilən təkliflər hansı komitə tərəfindən qəbul olunur

 1. Dövlət Ekologiya Komitəsinə

 2. Seçki Komitəsinə

 3. TQDK

 4. BMT

 5. NATO

 1. Ərizəçinin ərizəsi neçə ay ərzində komitədə baxılır və müvafiq qərar hazırlanır

 1. 3 ay

 2. 4 ay

 3. 1 il

 4. 2 ay

 5. 8 ay

 1. DEK əlavə məlumatın təqdim edilməsini lazım bilərsə o həmin məlumatı kimdən tələb edə bilər

 1. Ərizəçidən

 2. Koordinasiya Şurasından

 3. ƏMTQ-dən

 4. Ekspert qrupundan

 5. Əhalidən

 1. Ərizəçiyə icazə verilməzsə və ya icazədə irəli sürülən şərtlər hədsiz dərəcədə ağır olarsa ərizəçi kimə müraciət edir

 1. Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə

 2. Seçki dairəsinə

 3. NATO-ya

 4. Bələdiyyəyə

 5. MM

 1. Aşağıda qeyd edilənlərdən biri DEK-in əsas vəzifəsidir

 1. ƏMTQ prosesində həlledici rol oynamaq

 2. Iqtisadiyyatı gücləndirmək

 3. əhaliyə nəzarət

 4. vergi yığmaq

 5. bələdiyyə seçmək

 1. Ərizə alınan kimi DEK onun müzakirəsi üçün lazım olan məbləği müəyyən edir və bu barədə kimə məlumat verir

 1. Ərizəçiyə

 2. Dövlətə

 3. Prezidentə

 4. Deputata

 5. Bələdiyyəyə

 1. Hansı hal baş verdikdə ödənilmiş ərizəçiyə qaytarılmır

 1. Ərizə rədd ediləndə

 2. Bütün hallarda qaytarılır

 3. DEK tərəfindən baxılan müddətdə

 4. Ekspert qrupu tərəfində

 5. Seçki komitəsi tərəfindən

 1. DEK ərizəçiyə neçə ay müddətində cavab verməyə borcludur

 1. 1 ay

 2. 2 ay

 3. 3 ay

 4. 6 ay

 5. 5 ay

 1. İcazə verilən kimi ərizəçi işə başlamalı və obyektin istismara buraxılmasından neçə ay sonra layihənin reallaşdırılmasının gedişi haqqında hesabat verilməlidir

 1. 12

 2. 8

 3. 4

 4. 15

 5. 6

 1. Ərizəçi sənədin son variantının neçə nüsxəsini öz hesabına DEK-ə təqdim etmək üçün məsuliyyət daşıyır

 1. 5 nüsxəsini

 2. 6 nüsxəsini

 3. 8 nüsxəsini

 4. 9 nüsxəsini

 5. 10 nüsxəsini

 1. Monitorinq proqramından şərtlərin pozulması təhlükəsi aydın görünərsə ərizəçi bu təhlükə barədə kimə xəbər verir

 1. DEK-ə

 2. Bələdiyyəyə

 3. Deputata

 4. Milli Məclisə

 5. Prezidentə

 1. ƏMİP hansı texniki tapşırığa əsasən işlədilir

 1. DB-nin təqdim etdiyi tapşırığa görə

 2. DEE-yə görə

 3. ƏMİÇ-ə görə

 4. ÜST-ə görə

 5. ÜKHQ-a görə

 1. Ətraf Mühitin Mühafizəsi haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir?

 1. 1999-cu ildə

 2. 1995-ci ildə

 3. 1992-ci ildə

 4. 1991-ci ildə

 5. 1990-cı ildə

 1. Aşağıda qeyd edilənlərdən biri qanunvericilik hüququna malik deyil

 1. Prezident

 2. MM deputatları

 3. AR Ali Məhkəməsinin üzvləri

 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin üzvləri

 5. Bələdiyyə sədri

 1. Qanunda nəzərdə tutulmuş hansı maddəyə görə təbii ehtiyatlardan istifadə edənlər torpaqların rekultivasiyası və ətraf mühitin sağlamlaşdırılması üzrə tədbirlər görməlidirlər

 1. 38-ci maddəyə görə

 2. 28-ci maddəyə görə

 3. 26-cı maddəyə görə

 4. 30-cu maddəyə görə

 5. 32-ci maddəyə görə

 1. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında qanun neçənci ildə qəbul olunmuşdur

 1. 2000-ci il

 2. 2001-ci il

 3. 1999-cu il

 4. 2005-ci il

 5. 1998-ci ildə

 1. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında qanun neçənci ildə qəbul edilib

 1. Əhalinin Radiasiya Təhlükəsizliyi haqqında

 2. Torpaq Məcəlləsi qanunu

 3. Su Məcəlləsi

 4. Sanitar epidemioloji təhlükəsizliyi haqqında

 5. Sənaye və məişət tullantıları haqqında

 1. Azərbaycan Respublikasının qanunun neçənci maddəsinə görə sanitar norma və qaydaları pozanlar məsuliyyətə cəlb edilirlər

 1. 39-cu

 2. 40-cı

 3. 42-ci

 4. 43-cü

 5. 35-ci

 1. Torpağın məhsuldarlığı haqqında qanun görə məhsuldarlığını itirmiş torpaqların bərpası torpağın xüsusiyyətindən asılı olaraq neçə ildən artıq olmayan dövr ərzində həyata keçirilməlidir

 1. 5il

 2. 6 il

 3. 3 il

 4. 1 il

 5. 8 il

 1. Ozon qatının qorunması üzrə hansı Konvensiya keçirilmişdir

 1. Vyana

 2. Cenevrə

 3. Çərçivə

 4. MARPOL

 5. Helsinki

 1. Bazel Konvensiyasının keçirilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir

 1. Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və zərərsizləşdirməsinə nəzarətə görə

 2. Biomüxtəlifdə yaranan problemləri aradan qaldırmaq üçün

 3. Kökü kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinə nəzarət

 4. Avropanın vəhşi təbiət yabanı florasının qorumaq məqsədilə

 5. Xəzər dənizinin qorunması üçün

 1. Xəzər dənizi mühitin qorunması üçün 2003-cü ildə hansı Konvensiya keçirilmişdir

 1. Çərçivə

 2. Stokholm

 3. CİTES

 4. Orxus

 5. Bazel

 1. Müəssisələrdə atmosferə və su mühitinə atılan zərərli maddələe üçün hansı normativ layihə hazırlanır

 1. Atılmanın Yol Verilən Həddi

 2. BBAH

 3. BCAC

 4. BBEK

 5. AKAH

 1. Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi qaydaları haqqında qərar neçənci ildə qəbul olunub

 1. 1998-ci il 15 Oktyabr

 2. 1999-cu il 15 Oktyabr

 3. 2000-ci il 18 Oktyabr

 4. 1996-cı il 18 Oktyabr

 5. 1993-cü il 12 Oktyabr

 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 13 iyul 2003-cü il 112 saylı qərarında hansı qanunu qəbul etmişdir

 1. Atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin və ona zərərli fiziki təsirlərin dövlət uçotu qaydaları

 2. Su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi sahəsində

 3. Sudan istifadə limitlərinin hazırlanması haqqında

 4. Yerüstü suların tullantı sularla çirklənməsi haqqında

 5. Təhlükəli tullantıların pasportlaşdırılması

 1. Rusiya Federasiyası tərəfindən 1994-cü ildə qəbul edilmiş qərara əsasən Niderland torpaqlarının neft məhsulları ilə çirklənmə meyarı nə qədər olmasına icazə verilmişdir

 1. 50 mq/q

 2. 60 mq/q

 3. 70 mq/q

 4. 30 mq/q

 5. 20 mq/q
 1. Niderland torpaqlarının neft məhsulu ilə çirklənməsi haqqında Rusiya Federasiyası qanun qəbul etmişdir.Bu qanuna görə fövqəladə təhlükə meyarı nə qədər olmalıdır

 1. 1000-5000 mq/q

 2. 1000-2000 mq/q

 3. 2000-3000 mq/q

 4. 1000-10000 mq/q

 5. 3000-8000 mq/q

 1. ABŞ-da neftin konsentrasiyası neçə olduqda torpaqlar neftlə çirklənmiş olur

 1. 1000 mq/q

 2. 200 mq/q

 3. 300mq/q

 4. 400mq/q

 5. 5000mq/q

 1. Zəif çirklənmiş torpaqlar üçün Azərbaycanda hansı meyarlar qəbul edilmişdir

 1. 0-3 q/kq

 2. 6-25 q/kq

 3. 3-6 q/kq

 4. 25 q/kq

 5. 3,5q/kq

 1. 6-25 q/kq meyarı hansı çirklənməyə aiddir

 1. Orta çirklənmə

 2. Zəif çirklənmə

 3. Çox çirklənmə

 4. Heç biri

 5. Fövqəladə çirklənmə

 1. Azərbaycan torpaqlarında 25 q/kq yüksək meyar götürüldükdə hansı çirklənməyə aid olur

 1. Çox çirklənmə

 2. Az çirklənmə

 3. Fövqəladə çirklənmə

 4. Orta çirklənmə heç biri

 1. Avropa ittifaqı üzrə dövlətləri və Azərbaycan arasında 22 iyun 1999-cu ildə hansı saziş imzalandı

 1. Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq sazişi

 2. YVQH sazişi

 3. YVH sazişi

 4. AYVH sazişi

 5. Cenevrə sazişi

 1. Torpaqlar xüsusiyyətinə görə neçə qrupa bölünür

 1. 3 qr

 2. 5 qr

 3. 6 qr

 4. 7 qr

 5. 8 qr

 1. Zəif çirklənmiş torpaqlar neçə hektar sahəni əhatə edir

 1. 900 ha

 2. 2000 ha

 3. 3356 ha

 4. 4690 ha

 5. 3231ha

 1. Neft tullantıları ilə tam örtülmüş torpaq neçə hektar sahəni tutur

 1. 4690 ha

 2. 3356 ha

 3. 422 ha

 4. 4130 ha

 5. 3320 ha

 1. Havanın çirkləndirici tullayan hər bir mənbəni səciyyələndirmək üçün istifadə olunan emissiya vahidi atılan maddənin həcmini konkret proseslə əlaqələndirilir.Bu əlaqə neçə ifadə olunur

 1. E=ER+A

 2. E=ES*B

 3. E=EX*D

 4. E=EL*S

 5. E=ER*R

 1. Azərbaycanda fəaliyyətdə olan normalara görə gündüz səsin fərqləndirmə tezliyi nə qədərdir

 1. 65 dBA

 2. 45 dBA

 3. 33 dBA

 4. 40 dBA

 5. 50 dBA

 1. Azərbaycanda fəaliyyətdə olan normalara görə gecə səsin fərqləndirmə tezliyi nə qədərdir

 1. 45 dBA

 2. 30 dBA

 3. 55 dBA

 4. 60 dBA

 5. 65 dBA

 1. Atmosferin çirklənməsi hansı inqrediyentlər üzərində aparılır?

 1. Yüngül uçucu üzvi maddələr

 2. PH

 3. Fenollar

 4. Duzluluq

 5. Anionlar və kationlar

 1. Aşağıda qeyd edilənlərədən biri səth və yeraltı suların inqrediyentlərinə görə aparılır?

 1. Anionlar və kationlar

 2. PH

 3. karbonmono oksid

 4. metan

 5. toz

 1. Azot oksidləri hansı çirklənmə üzərində müşahidə olunur

 1. Atmosferin çirklənməsi

 2. Litosfer

 3. Hidrosfer

 4. Yeraltı sular

 5. Səthi sular

 1. Tam bitium altında qalmış torpaqlar neçə hektar sahəni əhatə edir

 1. 197 ha

 2. 138 ha

 3. 132 ha

 4. 158 ha

 5. 320 ha

 1. Çox çirklənmiş torpaqların ümumi miqdarı

 1. 3356 ha

 2. 1120 ha

 3. 3350 ha

 4. 1348 ha

 5. 3128 ha

 1. Zəif çirklənmiş torpaqların ümumi sahəsi

 1. 900 ha

 2. 1320 ha

 3. 1348 ha

 4. 1450 ha

 5. 2348 ha

 1. Neft tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların sahəsi

 1. 4690 ha

 2. 1140 ha

 3. 3320 ha

 4. 3222 ha

 5. 1358 ha

 1. Orta dərəcədə çirklənmiş torpaqlar ümumi torpaqların neçə hektarını tutur

 1. 2000

 2. 350

 3. 432

 4. 332

 5. 348

 1. Torpaqların çirklənməsi hanı inqrediyentlər üzərində aparılır

 1. Polistiklik aromatik karbohidrogenlər

 2. Fenollar

 3. Quru qalıq

 4. Neft məhsullarının miqdarı

 5. Anionlar və kationlar

 1. Səth və yer altı suların kimyəvi tərkibini və çirklənmə səviyyəsini hansı inqrediyentlər üzərində aparılır

 1. Sintetik aktiv maddələr

 2. Qramlometrik maddələrlə

 3. Fenollarla

 4. Neft məhsullarının tərkibinə görə

 5. Turşuda həll olan sulfatlarla

 1. Torpaqların çirklənməsi hansı inqrediyent üzərində aparılır

 1. Suda həll olan sulfatlara görə

 2. Metallara görə

 3. Duzluluğa görə

 4. Quru qalığa görə

 5. Karbohidrogenlərin ümumi miqdarına görə

 1. Səth və yeraltı suların kimyəvi tərkibini və çirklənmə səviyyəsini hansı inqrediyent vasitəsi ilə təyin etmək olar

 1. Duzluluq

 2. Karbohidrogenin fraksion tərkibinə görə

 3. Üzvi karbon və karbonatlara görə

 4. Suda həll olan sulfatlara görə

 5. Turşuda həll olmuş sulfatlara görə

 1. Sintetik aktiv maddələrə görə hansı monitorinq həyata keçirilir

 1. Həm torpağın həm də suyun monitorinqi

 2. Suyun monitorinqi

 3. Torpağın monitorinqi

 4. Atmosferin monitorinqi

 5. Biosferin monitorinqi

 1. Fenollara görə hansı monitorinq həyata keçirilir

 1. Torpağın və suyun monitorinqi

 2. Torpağın monitorinqi

 3. Havanın monitorinqi

 4. Suyun monitorinqi

 5. Biosferin monitorinqi

 1. Aşağıda qeyd edilənlərədən təkcə biri həm suyun həm də torpağın monitorinqində istifadə olunur?

 1. Polisiklik aromatik karbohidrogenlər

 2. Quru qalıq

 3. Qramlometik tərkib

 4. Duzluluq

 5. Anionlar və kationlar

 1. DEK neçə nəfərdən çox olmayaraq Ekspert Qrupu təşkil edir?

 1. 11 nəfərdən

 2. 18 nəfərdən

 3. 14 nəfərdən

 4. 13 nəfərdən

 5. 25 nəfərdən

 1. Ekspert Qrupuna rəhbər kimi seçirlər

 1. DEK-in ştatlı əməkdaşının

 2. Bələdiyyə sədrini

 3. MM-in spikeri

 4. Nazirlər Kabinetinin üzvlərindən hər hansı biri

 5. Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir vətəndaşı

 1. Ekspert qrupu ətraf mühitə təsir üzrə İcmal sənədində öz nəticələri haqqında məlumat verir ki,bu da ƏMTQ Sənədi adlanan tarixdən neçə ay müddətinə ictimaiyyətə çatdırılır

 1. 3 ay

 2. 8 ay

 3. 1 ay

 4. 5 ay

 5. 9 ay

 1. Ətraf Mühitə təsir üzrə İcmal və İcmal sənədinin dərc olunması üzrə məsuliyyət kimin üzərinə düşür

 1. DEK-in

 2. Bələdiyyənin

 3. Ekspert Qrupunun

 4. Prezidentin

 5. Milli Məclisin

 1. Ərizənin qəbul olunub olunmaması barədə kim qərar verir

 1. DEK

 2. Nazirlər Kabineti

 3. Seçki Komitəsi

 4. Milli Məclisin

 5. Baş Nazirin

 1. Qərar kim tərəfindən icra olunur

 1. DEK rəhbəri

 2. Bələdiyyə sədri

 3. Milli Məclisin spikeri

 4. Prezident

 5. Baş Nazir

 1. ərizəçi şərtlərlə verilən icazəni aldıqdan sonra onun ilk məqsədi bu şərtlərin pozulmasını təmin etməkdən ibarət olur.Bu hansı proqram vasitəsi ilə həyata keçirilir?

 1. Monitorinq

 2. Windows

 3. Excel

 4. NotePad

 5. WordPad

 1. Monitorinqə aid edilən parametrlər kim tərəfindən müəyyənləşdirilir

 1. ərizəçi və DEK-in qarşılıqlı razılaşması ilə

 2. DEK-in rəhbəri tərəfindən

 3. Ərizəçi tərəfdən

 4. Ekspert qrupu tərəfindən

 5. Milli Məclis tərəfindən

 1. Nümünələrin hazırlanması və analizi harada keçirilir

 1. DEK tərəfindən qəbul olunmuş laboratoriya şəraitində

 2. Ərizəçi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş laboratoriyada

 3. Məhkəmənin verdiyi qərar əsasında müəyyənləşdirilmiş laboratoriyada

 4. Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi laboratoriya

 5. Bələdiyyənin müəyyənləşdirdiyi laboratoriya

 1. Əgər icazənin şərtlərinin pozula biləcəyini monitorinq proqramı göstərərsə onda DEK-i belə bir təhlükə barədə məlumatlandırmaq və bunun qarşısını almaq üçün məsuliyyət kimin üzərinə düşür

 1. Ərizəçinin

 2. Ekspert qrupunun

 3. DEK-in rəhbərinin

 4. Milli Məclisin

 5. Bələdiyyənin

 1. Əgər icazənin şərtləri görülən tədbirlərə baxmayaraq pozularsa ərizəçi ətraf mühitə mənfi təsir edən fəaliyyətini dayandıraraq kim ilə məsləhətləşir

 1. DEK-lə

 2. Ekspert qrupu ilə

 3. Bələdiyyə ilə

 4. Milli Məclislə

 5. Spikerlə

 1. Müəyyənləşdirilmiş şərtlərin pozulması riski varsa DEK kimə xəbərdarlıq göndərir

 1. Ərizəçiyə

 2. Ekspert qrupuna

 3. Milli Məclisin spikerinə

 4. Ali Məhkəmə

 5. Bələdiyyəyə

 1. Əgər şərtlər pozulmuşdursa qanunvericilik qaydası üzrə şərtləri pozmağa gətirən bütün fəaliyyət kim tərəfindən dayandırmalı

 1. Ərizəçi

 2. Ekspert qrupu

 3. MM-in spikeri

 4. Bələdiyyə sədri

 5. Apelyasiya Məhkəməsi

 1. Işin təkrar baxılmasının nəticəsi neçə cür ola bilər?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Təssərüfat fəaliyyəti lahiyələrinin həyata keçirilməsi kimin müsbət rəyi olduqda maliyyələşdirməyə başlanılır

 1. DEK

 2. Dövlət Ekoloji ekspertizanın

 3. Məhkəmənin

 4. Bələdiyyənin

 5. Nazirlər kabinetinin

 1. Dövlət ekoloji eksprtizanın keçirilmə qaydasını kim müəyyən edir?

 1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ekologiya və Təbiətdən istifadəyə nəzarət komitəsi

 2. DEK

 3. Təbiətdən istifadəyə nəzarət

 4. Dövlət ekoloji Ekspertiza

 5. Nazirlər kabineti

 1. Dövlət ekoloji ekspertizanın təşkili qanunun neçənci maddəsində nəzərdə tutulmuşdur

 1. 32-ci

 2. 58-ci

 3. 76-cı

 4. 67-ci

 5. 49-cu

 1. Sənədlərin nəzərdən keçirilməsi nəticələri necə rəsmləşdirilir

 1. Dövlət ekoloji ekspertizanın rəyi şəklində

 2. DEK-in rəyi əsasında

 3. Məhkəmənin qərarı ilə

 4. Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qanun

 5. Milli Məclisin qəbul etdiyi qərar ilə

 1. Təsərüffat fəaliyyəti lahiyələrinin həyata keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi qanun neçənci maddəsində nəzərdə tutulmuşdur

 1. 35-ci

 2. 41-ci

 3. 50-ci

 4. 32-ci

 5. 23-cü

 1. Qanunun neçənci maddəsində verilmiş siyahıya daxil olan obyektlə üzrə sənədlərin dövlət ekoloji ekspertizasına vaxtında təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur

 1. 31-ci

 2. 33-cü

 3. 42-ci

 4. 21-ci

 5. 60-cı

 1. Dövlət ekoloji ekspertizasının obyektləri haqqında qərar qanunun neçənci maddəsində qeyd olunmuşdur

 1. 28-ci

 2. 31-ci

 3. 37-ci

 4. 46-cı

 5. 55-ci

 1. Təsərüffat fəaliyyəti və ya fövqəladə vəziyyət nəticəsində yaranmış ekoloji şərait Dövlət ekoloji ekspertizanın hansı formasına daxildir

 1. Dövlət Ekoloji Ekspertizanın obyektlərinə

 2. Dövlət ekoloji ekspertizanın təşkilinə

 3. Təsərüffat fəaliyyəti lahiyələrinin həyata keçirilməsinin maliyələşdirilməsinə

  : user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə