EvliLİk dişinda doğan çocuklarin taninmasina dair sözleşMEYüklə 85 Kb.
tarix31.08.2018
ölçüsü85 Kb.
#66013

EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME
Bu Sözleşmeyi imza eden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna Üye Devletler, evlilik dışında doğan çocukların tanınmasını aynı ihtilaf kurallarının kabulü suretiyle kolaylaştırmak ve bu tanımaları ăkit devletlerde aleniyete etkinliğe kavuşturmak amacıyla aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.

BÖLÜM I

Madde 1


Evlilik dışı doğan bir çocuğun tanınmasının asli şartları ile ehliyete ilişkin şartlar, tanıyanın veya çocuğun işlem sırasındaki milli kanununa veya mutad mesken kanununa tabidir.

Madde 2


Tanıma şekil şartları 1 inci maddede öngörülen kanunlardan birine veya tanımanın yapıldığı yer kanununa tabidir.

Madde 3


Yukarıdaki 1 ve 2 inci maddeler hükümlerince uygun olarak yapılmış tanımalar, bütün ăkit devletlerde kendiliğinden tanınır.

Madde 4


Her akit devlet imza, onay, kabul veya katılma sırasında yukarıdaki maddeleri aşağıdaki hallerde uygulamama hakkını saklı tutabilir.

a. Tanımanın asli şartlar veya ehliyet bakımından ne tanıyanın nede çocuğun millet kanununa uygun olması,

b. Çocuk fücur mahsulü ise, tanıyanın veya çocuğun kendi vatandaşı bulunması,

c. Çocuğun kendi vatandaşı olması ve aynı zamanda tanımanın çocuğun veya kanuni temsilcisinin rızasının alınmadan yapılmış bulunması,

d. Çocuğun veya annenin kendi vatandaşı olması ve tanınmanın da annenin rızası olmaksızın yapılmış bulunması,

e. Tanımanın hiçbir yazılı şekle uyulmaksızın yapılmış olması.

Madde 5

Bir ăkit devlette 1 ve 2 nci maddeler uyarınca yapılmış bir tanıma kamu düzeni adına dahi olsa ancak bu devletin 4 ncü maddeye göre koymuş olduğu çekinceler çerçevesinde geçersiz sayılabilir.Madde 6

4 ncü maddede öngörülen bir çekincenin uygulanarak ăkit devletlerden birinde verilmiş adli kararlar, ancak bu devletin ülkesinde ileri sürülebilir.

Madde 7

1. Tanımanın daha önce tesis edilmiş bir neseble bağdaşmaması halinde bu bölümdeki hükümler uygulanmaz.2. Bu hükümler çocuğun tanıyandan olmadığı ileri sürülerek tanımaya itiraz edilmesine engel teşkil etmez.

Madde 8


Bu bölümdeki hükümler, ăkit devletlerde tanıma konusunda yürürlükte bulunan daha lehte hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Madde 9


1. Bu bölümlerdeki hükümler, ăkit olmasalar bile bütün devlet vatandaşlarına uygulanabilir.

2. Bununla beraber her ăkit devlet imza, onay, kabul ve katılma sırasında, 1 nci madde anlamında mutad mesken kanununu uygulama hakkını saklı tuttuğunu, bu meskenin Àkit Devletler veya Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi veya Avrupa Konseyine üye Devletlerin ülkesi dışında bulunması halinde beyan edebilir.BÖLÜM II

Madde 10


1. Bir çocuğun tanınmasına ait işlemi yapan veya tescil eden makam, tanımanın kütüğe geçirilmesi için diğer bir ăkit devletteki çocuğun doğum tutanağını düzenleyen veya tescil eden nüfus memuruna doğrudan veya diplomatik yolla bir bildirim gönderir.

2. Bildirimler, örneği bu Sözleşmeye ekli bir forma göre düzenlenir. Bu formda bir devlet tarafından yapılacak her türlü değişiklik Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun kabulüne bağlıdır.

Madde 11

Forma geçirilecek bütün bilgiler Latin matbaa harfleriyle yazılır. Bunlar, ayrıca bildirim düzenleyen makamın dilinde de yazılabilir.

Madde 12

1. Tarihler rakamlarla Jo(Gün), Mo (Ay), An (Yıl) işaretleri altında peşpeşe yazılırlar.

Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı rakamla, 01’ den 09’ a kadar çift rakamla gösterilir.

2. Bildirime geçirilecek bütün yer isimlerinin yanında, bildirimi düzenleyen makam o devletten olmaması halinde bu yerin bulunduğu Devletin adı da yazılır.

3. Kullanılacak semboller aşağıda gösterilmiştir.

- Erkeğin cinsiyetini göstermek için M, kadın için F

- Vatandaşlığını belirtmekte otomobillerin kayıtlı olduğu ülkeyi göstermek için kullanılan harfler,

- Mülteci olduğunu belirtmek için REF harfleri,

- Vatansız olduğunu belirtmek için APA harfleridir.

Madde 13


Eğer yetkili makam, belgedeki bir haneyi veya hanenin bir kısmını dolduramayacak ise, bu hane veya hanenin doldurulmayan kısmı faydalanılmayacak şekilde çizgilerle kullanılmaz hale getirilir.

Madde 14


1. Her bildirimin ön yüzünde tarihlerle ilgili olarak 12 nci maddede öngörülen sembollerin dışındaki değişmeyen açıklamalar, bildirimin düzenlendiği Devletin resmi dili veya dillerinden birisi ve Fransızca olarak, en az iki dilde yazılır.

2. Sembollerin anlamı Bu Sözleşmenin imzalanması sırasında Milletlerarası Ahvali

Şahsiye Komisyonuna üye Devletlerden her birinin resmi dili veya resmi dillerinden biri ve İngilizce olmak üzere en az iki dilde yazılır.

3. Her bildirimin arka yüzünde şunlar bulunmalıdır.

- Bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen dillerde Sözleşmeye yapılan bir atıf ,

- Arka yüzünde kullanılmamış olması halinde, bu maddenin ikinci paragrafında

belirtilen dillerde değişmeyen açıklamaların bir tercümesi,

- En az bildirimi düzenleyen makamın resmi dili veya dillerinden biriyle, Sözleşmenin 11 ve 13 üncü maddeleri ve 12 nci maddenin 1 ve 2, 14 üncü maddenin 4 üncü paragrafının özeti.

4. Bütün tercümeler,Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Bürosu tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

Madde 15


Bildirimlerde tarih ile düzenleyen makamın imza ve mührü bulunur.

Madde 16


Bildirimler, Sözleşmeye bağlı Devletlerin her birinin ülkesi üzerinde tasdik veya benzeri formalitelerden muaftır.

Madde 17


Doğum tutanağını düzenleyen veya kütüklere geçiren nüfus memuru bildirimi aldığı zaman, bizzat kendisi veya bağlı olduğu makam vasıtası ile bu Sözleşme ile öngörülen şartların mevcudiyetini saptadıktan sonra tanımayı kütükleri geçirir.

BÖLÜM III

Madde 18


Yabancı bir ülkede evlilik dışında doğan bir çocuğun anasının milli hukuku hükümlerine göre, ana açısından nesebinin sadece doğum olayı veya doğum tutanağında ana isminin gösterilmesiyle kurulması halinde, mevzuatı böyle bir nesep bağı için tanımayı öngören ülkeler açısından da bu bağ kurulmuş sayılır. Çocuğun doğum tutanağında ana olarak gösterilmiş kadından doğmadığı iddası ile analığa itiraz edilmesine, 18 nci maddede hükümleri engel teşkil etmez.

BÖLÜM IV

Madde 20


1.Bu Sözleşmeye göre, bir şahsın milli kanunu deyiminden o şahsın vatandaşı olduğu devletin kanunu, bir mülteci yada vatansız söz konusu ise, bunların şahsi statülerinin tabi olduğu devletin kanunu anlaşılmalıdır.

2.Bu Sözleşmenin uygulanmasında şahsi statüleri sözü edilen devletin kanununa tabi olan mülteciler ve vatansızlar, o devletin vatandaşları gibi işlem görürler.

Madde 21

Bu Sözleşme, ancak yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak tanımalara uygulanacaktır.BÖLÜM V

Madde 22


Bu Sözleşme onay, kabul veya onandıktan sonra, bunlarla ilgili belgelerle İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecektir.

Madde 23


1.Bu Sözleşme üçüncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden itibaren üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

2.Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra onu onaylayacak, kabul edecek veya katılacak devlet yönünden, bu onay, kabul yada katılma belgesinin verilmesini izleyen, üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Madde 24

Bu Sözleşmeye bütün devletler katılabilir. Katılma belgesi İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilir.

Madde 25

1.Her devlet; imza, onay, kabul veya katılma sırasında 4 üncü ve 9 uncu maddelerde öngörülen çekincelerden birini veya bir kaçını koyabilir.

2.Bu sözleşmeye taraf olan her devlet, koymuş olduğu her çekincenin tamamını veya bir kısmını her zaman kaldırabilir. Kaldırma, İsviçre Federal Hükümetine bildirir ve sözü geçen bildirimin alınmasını izleyen üçüncü ayın birinci günü sonuç doğurur.

Madde 26


1.Her Devlet; imza, onay kabul, tasvip veya katılma veya daha sonra herhangi bir zamanda, bu Sözleşmenin Milletlerarası düzeyde adına hareket ettiği ülkelerin bütününde veya bu ülkelerin birkaçında uygulanacağını beyan edebilir.

2.Bu bildirimi, İsviçre Federal Hükümetine yapılacak ve Sözleşme hükümleri adı geçen Devlet için Sözleşmenin yürürlüğe girmesi sırasında veya daha sonra bildirimin alındığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci günü hüküm ifade edecektir.

3.Sözleşmenin teşmiline ait her beyan, İsviçre Federal Hükümetine yapılacak bir bildirimle geri alınabilecek ve Sözleşme adı geçen ülkede, sözü edilen her bildirimin alındığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci günü uygulamadan kalkacaktır.

Madde 27


1.Bu Sözleşme süresiz yürürlükte kalacaktır.

2.Bununla birlikte, bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmenin kendi açısından yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, her zaman anlaşmayı feshettiğini bildirme hakkına sahiptir. Bu fesih ihbarı, İsviçre Federal Hükümetine bildirilecek ve bu bildirimin alınmasın izleye altıncı ayın birinci gününden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme diğer Devletler arasında yürürlükte kalacaktır.

Madde 28

1. İsviçre Federal Hükümeti, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi Devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış diğer bütün devletlere aşağıdaki bütün hususları bildirecektir.

a. Bütün onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini,

b. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği her tarihi;

c. Çekince ve bunların çekilmelerine ilişkin her bildirimi;

d. Geçerlilik kazanacağı tarihle birlikte, Sözleşmenin teşmiline veya bunun geri

çekilmesine ilişkin her bildirimi;

e. Geçerlilik kazanacağı tarihle birlikte, Sözleşmenin feshine ilişkin her bildirimi,

2. İsviçre Federal Hükümeti, birinci paragraf uyarınca yapılacak her beyandan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir.

3. Bu Sözleşme yürürlüğe girer girmez aslına uygun onaylı bir örneği Birleşmiş Milletler Şartının 102 inci maddesi uyarıca, tescil ve yayınlanması amacıyla İsviçre Federal Hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir. Bu Sözleşme, usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler tarafından imzalanmıştır.

Münih’te 5 Eylül 1980 tarihinde aslı İsviçre Federal Hükümeti arşivine konulmak ve onaylı birer örneği diplomatik yoldan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyelerine gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde düzenlenmiştir. Ayrıca aslına uygun onaylı bir örneği Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmiştir.
DEVLET/Etat

NÜFUS İDARESİ/ Service de l’état civil de

Symboles-Zeichen-Symbols-Simbolos-Σύµβολα-Simboli-Symbolen-Simbolos-İşaretler

Jo: Jour -Tag-Day-Dia-Ήµέρα-Giorno-Dag-Dia-Gün

Mo: Mois-Monat-Month-Mes-Μήνας-Mese-Maand-Mês-Ay

An: Année-Jahr-Year-Aňo-Έτος-Anno-Jaar-Ano-Yıl

M: Masculin-Männlich-Masculine-Masculino-Ανδρας-Maschile-Mannelijk-Masculino-Erkek

F: Féminin-Weiblich-Feminine-Femenino-Γυναίκα-Femminile-Vrouwelijk-Feminino-Kadın
5 EYLÜL 1980’DE MÜNİH’TE İMZALANAN SÖZLEŞME UYARINCA VERİLEN BİLDİRİM

Evlilik dışında doğan çocuğun tanınmasına ilişkin bildirim/ Avis de la reconnaissance volontaire d’un enfant né hors mariage

Tanımanın tarihi ve yeri Gün Ay Yıl/ Date et lieu de la reconnaissance Jo Mo An

Çocukla ilgili bilgiler/ Renseignements concernant l’enfant

Soyadı/ Nom de famille *

Adı/ Prénoms

Doğum tarihi ve yeri- Gün Ay Yıl/ Date et lieu de naissance- Jo Mo An

Vatandaşlığı/ Nationalité *

Mutat meskeni/ Résidence habituelle *

Nüfusta kayıtlı olduğu yer ve kütük numarası/ Lieu et numéro du registre de famille

Baba veya anneyle ilgili bilgiler/ Renseignements concernant le père ou la mère

Soyadı/ Nom de famille

Adı/ Prénoms

Doğum tarihi ve yeri Gün Ay Yıl/ Date et lieu de naissance Jo Mo An

Cinsiyeti/ Sexe

Vatandaşlığı/ Nationalité

Mutat mesken/ Résidence habituelle

Nüfusta kayıtlı olduğu yer ve kütük numarası/ Lieu et numéro du registre de famille

Diğer bilgiler/ Autres renseignements

Beyanda bulunanın soyadı/ Nom de famille du déclarant

Beyanda bulunanın adı/ Prénoms du déclarant

Çocuğun rızası Evet ** Hayır ** Sorulmadı **/ Accord de l’enfant Oui Non Pas demandé

Annenin rızası Evet ** Hayır ** Sorulmadı **/ Accord de la mère Oui Non Pas demandé

Bildirimin tarihi, imza ve mühür/ Date de l’avis, signature et sceau

Varsa ekli belgeler/ S’il y a lieu, pièces annexées

*Tanımadan önce/ Avant la reconnaissance

**Uygun haneyi işaretleyiniz/ Cocher la case utile

• Kayıtlar, Latin kitap harfleri ile yazılır; bu kayıtlar ayrıca, dayandıkları belgenin düzenlenmesinde kullanılan dilin harfleri ile de yazılabilir.

• Tarihler, sırasıyla gün, ay ve yılı gösteren rakamlarla yazılır. Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 01’den 09’a kadar olan rakamlarla gösterilir.

• Her yer isminin yanına, eğer bu yer bildirimi düzenleyen devletin ülkesinde değil ise, bu yerin bağlı olduğu devletin adı da yazılır. Belgedeki açıklamalar, bir haneyi veya bu hanenin bir kısmını doldurmağa imkan vermediği takdirde, boş kalan kısım çizgilerle kullanılamaz hale getirilir.

• Bütün değişiklikler ve çeviriler önceden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun onayına sunulur.


 XVIII no’lu Sözleşme. Sözleşmenin düzenlendiği tarih ve yer: 05.09.1980, Münih; Türkiye için yürürlük tarihi: (-); Sözleşmeyi İmzalayan Ülkeler: Almanya, Belçika, İspanya, Fransa, Yunanistan, Lüksemburg, Portekiz, Türkiye; Sözleşmeyi Onaylayan Ülkeler: Fransa, Türkiye (-): Sözleşmenin 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, üçüncü bir ülkenin onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden itibaren üçüncü ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, Türkiye’de Evlilik Dışı Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile onaylandı. Kanun No:3337; Kabul Tarihi:26.03.1987; Resmi Gazete: 3/4/1987


Yüklə 85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə