Fəlsəfə və ictimai elmlər” kafedrasının dosenti Şəfəq Hüseyn qızı AbdullayevaYüklə 217,58 Kb.
tarix08.03.2018
ölçüsü217,58 Kb.

Fəlsəfə və ictimai elmlər” kafedrası

Regionşünaslıq ixtisası üzrə Yekun Dövlət imtahan sualları

Fəlsəfə və ictimai elmlər” kafedrasının dosentiŞəfəq Hüseyn qızı Abdullayeva


 1. ABŞ-ın iqtisadiyyatı

 2. Almaniya Federativ Respublikasının iqtisadiyyatı

 3. İsrail və Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatı

ABŞ-ın iqtisadiyyatı
1.ABŞ və onun iqtisadiyyatının yaranması tarixi.

2.Kalonizasiyadan əvvəlki dövr.Müstəmləkəçilik dövrü.

3.ABŞ-da A.Hamiltonun inkişaf strategiyası.

4.ABŞ-da 1930-cu illərin “Yeni kurs siyasəti”.

5.ABŞ iqtisadiyyatı 1960-1980-ci illər.Reyqanomikanın əsas məqsədləri.

6.ABŞ iqtisadiyyatı 1990-cı ildən sonra.

7.XX əsrdə ABŞ-ın iqtisadi inkişaf səviyyəsi(1-ci dövr).

8.XX əsrin ortalarından ABŞ iqtisadi həyatının xarakteristikası.

9.Dünya iqtisadiyytının yarımsistemləri ücün tətbiq edilən meyarlar.

10.ABŞ iqtisadiyyatının sürətli inkişafının ən vacib cizgiləri (XX əsr).

11.ABŞ-ın müasir liderlik səviyyəsinə təsir edən əsas amillər.

12.ABŞ-ın investisiya fəaliyyət mexanizmində baş verən dəyişikliklər.

13.ABŞ –ın birbaşa xarici investisiyaları.

14.ABŞ iqtisadiyyatının tərkib hissələri.

15.ABŞ-ın makroiqtisadi siyasəti.

16.ABŞ-ın qarışıq iqtisadiyyatı.

17.ABŞ-ın əsas iqtisadi rayonları.

18.ABŞ iqtisadiyyatında dövlətin rolu.

19.ABŞ sənayesinin başlıca komponentləri.

20. ABŞ sənayesinin strukturu.

21. ABŞ-ın avtomobil sənayesi.

22.ABŞ hərbi –sənaye kompleksinin əsas strukturları.

23.ABŞ-ın kənd təsərrüfatına təsir edən amillər.

24.ABŞ-ın əsas kənd təsərrüfat mərkəzləri.

25.ABŞ-ın turizm infrastrukturu və onun əhəmiyyəti.

26.ABŞ-ın turizm potensialı.

27.ABŞ-da maliyyə şirkətləri və onların növləri.

28.ABŞ iqtisadiyyatında “Dov Jones” amili.

29.ABŞ –da bank sisteminin xüsusiyyətləri.

30.ABŞ bank sisteminin tarixi inkişaf mərhələləri.

31.ABŞ –da Federal Ehtiyat Sistemi.

32. ABŞ-da Qlas Stiqalın bank fəaliyyəti haqqında qanunu.

33.ABŞ-da Federal ehtiyat sisteminin əsas funksiyaları.

34.ABŞ-ın dövlət borcu.

35.ABŞ vergi sisteminin xüsusiyyətləri və növləri.

36.ABŞ-da əmlak vergisinin əsas xüsusiyyəti.

37.ABŞ –da büdcə prosesinin əsas mərhələləri.

38.ABŞ-ın xarici ticarəti və qlobal iqtisadi siyasəti.

39.ABŞ iqtisadiyyatının liberallaşması.

40.ABŞ və Avropa arasında ticarət əməkdaşlığının nizamlanması.

41. ABŞ-ın Qarşılıqlı əmanət bankları.

42. Kanada iqtisadiyyatının başlıca xüsusiyyətləri.

43.Kanadanın makroiqtisadi inkişaf modeli.

44. Şimali Amerika Azad Ticarət Zonası(NAFTA) yaradılmasının ilkin şərtləri və əsas amilləri.

45.NAFTA haqqında müqavilənin əsas məqsədləri.

46.NAFTA-nın yaradılmasında ABŞ-ın əsas marağı.

47.NAFTA-nın yaradılmasında Kanadanın mövqeyi.

48.ABŞ-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin tarixi.

49.ABŞ-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrini şərtləndirən amillər.

50.XXI əsrin başlanğıcından ABŞ-Azərbaycan iqtisadi münasibətlərinin əsas istiqamət


Almaniya Federativ Respublikasının iqtisadiyyatı
1.AFR iqtisadiyyatının tarixi və formalaşması.

2.AFR iqtisadiyyatının dirçəlməsi.C.Daus və O.Yunqun planı.

3.Alman iqtisadiyyatlnın uğur səbəbləri.

4.İkinci dünya müharibəsindən sonra AFR iqtisadi inkişafını sürətləndirən amillər.

5.AFR-də L.Erhardın iqtisadi islahatları.

6.AFR iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

8.AFR-in nəqliyyat sistemi və onun başlıca cəhətləri.

9.AFR sənayesinin başlıca cəhətləri.

10.AFR-in əsas sənaye mərkəzləri.

11.AFR-də avtomobilqayırma sənayesinin dünyadakı mövqeyi.

12.AFR-in kimya sənayesi.

13.AFR – də kənd təsərrüfatının əsas xüsusiyyətləri.

14.AFR aqrar siyasətinin strateji istiqamətləri.

15.AFR – də kənd təsərrüfat müəssisələrinin hüquqi formaları.

16.AFR- də maliyyə sisteminin başlıca xüsusiyyətləri.

17.AFR-in maliyyə institutları.

18.AFR-in pul-kredit sisteminin xüsusiyyətləri.

19.AFR-də pul-kredit sisteminin tarixi inkişafı.

20.AFR-də Federal Ehtiyat bankının xüsusiyyətləri.

21.AFR Federal bankının əsas vəzifələri və funksiyaları.

22.AFR-in vergi sistemində problemlər.

23.AFR-də müasir vergi sisteminin prinsipləri.

24.AFR-in Federal büdcəsi.

25.AFR büdcə prosesinin əsas xüsusiyyətləri.

26.AFR-də büdcə prosesinin əsas prinsipləri.

27. AFR-də vergi sisteminin əsas xüsusiyyətləri.

28.AFR-də miqrasiya problemləri.

29.AFR-in demoqrafiyası.

30.AFR-in vergi sisteminin inkişaf perspektivləri.

31.AFR-in əsas turizm mərkəzləri.

32.Berlin şəhəri əsas turizm mərkəzi kimi.

33.AFR-də əmək haqqı və onun növləri.

34.AFR-də maliyyə-bank sektorunun təşəkkülü və inkişafı.

35.AFR-də işsizlik və onun növləri.

36.AFR-in xarici-iqtisadi əlaqələri.

37.AFR-in Avropa İttifaqında mövqeyi.

38.AFR-də xarici sərmayələr.

39.AFR-in dinamik iqtisadi inkişafının əsas səbəbləri.

40.AFR-in dünya iqtisadiyyatında rolu.

41.AFR-də sığorta sisteminin xüsusiyyətləri.

42.AFR – in əsas iqtisadi mərkiəzləri.

43.AFR iqtisadiyyatını xarakterizə edən əsas göstəricilər.

44.AFR iqtisadiyyatı üçün tətbiq edilən meyarlar.

45.AFR-in şirkətləri və ticarət nişanları.

46AFR-də sahibkarlıqın inkişafı.

47.AFR-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin tarixi.

48.Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Alman müəssisələri.

49.AFR- Azərbaycan biznes əlaqələrinin inkişafı ücün əsas imkanlar.

50.AFR-də Beynəlxalq əməkdaşlıq cəmiyyətinin inkişafı.
İsrail və Yaxın Şərq regionunun iqtisadiyyatı
1. Yaxın Şərq regionunun neft ixrac edən dövlətlərinin gələcək iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətləri.

2.Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadiyyatının əsas göstəriciləri.

3.Yaxın Şərq regionunun xarici iqtisadi əlaqələri.

4.Bəhreyn dövlətinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

5.Bəhreyn dövlətinin xarici-iqtisadi əlaqələri.

6.Türkiyə iqtisadiyyatının başlıca xüsusiyyətləri.

7.Türkiyə sənayesinin aparıcı sahələri.

8.Misir ərəb respublikasının iqtisadi inkişaf modeli.

9.Misir ərəb respublikasının əsas iqtisadi göstəriciləri.

10.Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının iqtisadiyyatının əsas sahələri.

11.Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici-iqtisadi əlaqələri.

12.Birləşmış Ərəb Əmirliklərinin maliyyə sistemi.

13.Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin(BƏƏ) xarici-iqtisadi əlaqələri.

14.Küveyt iqtisadiyyatının əsas xarakteristikası.

15.Küveyt sənayesinin aparıcı sahələri.

16.İsrail iqtisadiyyatının təşkilati quruluşu.

17.İsrail sənayesinin aparıcı sahələri.

18.İsrail maliyyə sisteminin başlıca cəhətləri.

19.İsrail iqtisadiyyatının əsas üstünlükləri.

20.İsrail-ABŞ iqtisadi əlaqələri.

21. İsrailin dövlət büdcəsinin başlıca xüsusiyyətləri.

22.İsrail dövlətinin maliyyə-kredit sistemi.

23.İsrail maliyyə institutlarının başlıca xüsusiyyətləri.

24.İsrail kənd təsərrüfatının fərqləndirici xüsusiyyətləri.

25.Nəqliyyat sisteminin İsrail iqtisadiyyatına təsiri.

26.İsraildə vergi sisteminin xüsusiyyətləri.

27.İsrailin kimya sənayesi.

28.İsrail iqtisadiyyatı üçün tətbiq edilən meyarlar.

29.İsrailin əsas makroiqtisadi göstəriciləri.

30. İsrail xarici iqtisadi siyasətinin başlıca məqsədi.

31.İsrailin idxal və ixracının strukturu.

32.İsrailin əsas xidmət sahələri.

33.Bəhreyn dövlətinin maliyyə sistemi.

34.İsraildə turizmin növləri.

35.İsrailin dövlət quruluşu.

36.İsrailin maşınqayırma sənayesi.

37.İsrail iqtisadiyyatı1949-1953-cü illər.

38.İsrail iqtisadiyyatı 1970-ci illər.

39.İsrail iqtisadiyyatı XXI əsrdə.

40.Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

41.Misir–Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.

42.İsraildə kənd təsərrüfatının aparıcı sahələri.

43.İsrail iqtisadiyyatını xarakterizə edən əsas göstəricilər.

44.İsrail-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin tarixi.

45.Bəhreynin kənd təsərrüfatı.

46.İsrail-Azərbaycan arasınada həyata keçirilən iqtisadi layihələr.

47.Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İsrail müəssisələri.

48.Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri.

49.Səudiyyə Ərəbistanının iqtisadiyyatının ümumi xatakteristikası.

50.Küveyt – Azərbaycan iqtisadi əlaqələri.Fəlsəfə və ictimai elmlər” kafedrasının baş müəllimi

Sevda Elşad qızı Məhərrəmova


 1. ABŞ iqtisadiyyatı (rus bölməsi)

 2. Böyük Britaniya iqtisadiyyatı (azərb. bölməsi)

 3. Böyük Britaniya iqtisadiyyatı (rus bölməsi)

 4. İndoneziya iqtisadiyyatı

 5. Norveç iqtisadiyyatı

ABŞ iqtisadiyyatı (rus bölməsi)


 1. Особенности транспортной системы США.

 2. Международные экономические отношения: понятие и формы.

 3. Сущность кластерного подхода в штатах.

 4. Особенности финансовой системы США.

 5. Промышленные районы США.

 6. Внутренняя экспансия американского государства.

 7. Механизмы и инструменты региональной политики. Налоговые режимы.

 8. Типы экономических систем и их сущность.

 9. Причины и последствия финансового кризиса 2007-2008г.

 10. Экономические отношения США с Китаем.

 11. Состояние послевоенной экономики США.

 12. Сельскохозяйственные районы. Роль АПК в США.

 13. Внешнеэкономическая и внешнеполитическая стратегия США.

 14. Многосторонний, региональный и двухсторонний подходы в торговле.

 15. Налоги: прямые и косвенные.

 16. Ведущие Транснациональные компании США.

 17. Американские принципы и практика в области торговли.

 18. Экономические отношения США с Китаем.

 19. Развитие нефтяной промышленности США.

 20. Общая структура и отрасли промышленности США.

 21. Значение фондовой биржи в финансовой системе США.

 22. Основные принципы политики получившей название "Рейганомика".

 23. Субъекты и объекты мирового хозяйства.

 24. Валютная система – этапы ее развития.

 25. Цели и задачи НАФТА. (Северо Американское соглашение о свободной торговле)

 26. Особенности структуры экономики США.

 27. Ресурсы и экономические районы США.

 28. Развитие металлургия США.

 29. Электроэнергетика США.

 30. Международная экономическая интеграция.

 31. Характерные черты развития экономики США.

 32. Экономический опыт штатов.

 33. Международное разделение труда: понятие и формы.

 34. Особенности экономической политики США. Теория и практический опыт.

 35. Финансовый кризис 2008-2010 гг.

 36. Экономические системы-типы, сущность. Модели экономического развития

 37. Развитие сферы услуг в экономике США.

 38. Область регионального развития. Многообразие методов.

 39. Инновационный потенциал развития экономики США.

 40. Машиностроение США. Автомобильная промышленность.

 41. Последствия финансового кризиса.

 42. Международные валютно-финансовые организации.

 43. Агропромышленный комплекс США.

 44. План Маршалла и его роль в восстановлении Европы.

 45. Основные торговые партнеры США.

 46. Нефть Аляски и Трансаляскинский нефтепровод.

 47. Особенности развития научно-технологических процессов в США.

 48. Федеральная Резервная система США.

 49. Социальная политика США.

 50. Налоговая система США.

Böyük Britaniya iqtisadiyyatı (azərb. bölməsi)


 1. Böyük Britaniyanın ümumi iqtisadi xarakteristikası.

 2. TMŞ və onların Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatında rolu.

 3. Dünya təsərrüfatı inkişafının əsas göstəriciləri.

 4. Böyük Britaniyanın iqtisadi rayonları.

 5. Böyük Britaniyanın xarici ticarət əlaqələri.

 6. Böyük Britaniyanın aerokosmik və elektron sənayesinin inkişafı.

 7. Böyük Britaniyanın ticarət əlaqələri.

 8. Tetçerizm və Reyqanomika müqayisədə.

 9. Mərkəzi İngiltərə Bankı - mahiyyəti, inkişaf tarixi və funksiyaları.

 10. İnflyasiya : mahiyyəti, növləri. İşsizlik.

 11. Böyük Britaniyada neft və qaz istehsalı və onun iqtisadiyyatda rolu.

 12. Mərkəzi İngiltərə Bankı - rolu, məqsədləri.

 13. Böyük Britaniyanın maşınqayırma sənayesinin inkişafı.

 14. İnteqrasiya proseslərin təkamülü. Regional inteqrasiyanın formaları.

 15. İşçi qüvvəsindən istifadə edilməsi.

 16. Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı.

 17. Böyük Britaniyanın kənd təsərrüfatının inkişafı.

 18. İngiltərənin kommersiya bankları.

 19. Böyük Britaniyanın ikinci müharibədən sonra iqtisadi inkişafı.

 20. Beynəlxalq maliyyə - kredit təşkilatları: DB, AYİB

 21. Kredit və onun növləri.

 22. İnkişaf etmiş sənaye ölkələrinin ümumi xarakteristikası.

 23. M.Tetçerin iqtisadi siyasətinin əsas cəhətləri.

 24. Böyük Britaniyanın kömür sənayesinin inkişafı.

 25. Dünya qaz sənayesinin inkişafı və Böyük Britaniyada onun yeri.

 26. Azad iqtisadi zonaların mahiyyəti və onun növləri.

 27. London birjası - Böyük Britaniyanın maliyyə mərkəzi kimi.

 28. Böyük Britaniyada elektrik enerjisi istehsalı və elektron sənayesi.

 29. İqtisadi sistemin anlayışı və növləri.

 30. Yüngül və tekstil sənayesinin Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatında rolu.

 31. Böyük Britaniyanın maliyyə-kredit sisteminin fəaliyyəti.

 32. Xarici banklar və onların Böyük Britaniyanın bank sistemində rolu.

 33. Böyük Britaniyanın heyvandarlıq sənayesi və onun inkişaf tarixi.

 34. Böyük Britaniyada turizmin inkişafı.

 35. Dünya valyuta sistemi. Bretton-Vuds valyuta sistemi.

 36. Böyük Britaniyanın qara və əlvan metallurgiyası.

 37. Böyük Britaniyanın emal sənayesinin inkişafı.

 38. Beynəlxalq əmək bölgüsü.

 39. Böyük Britaniya nəqliyyat sisteminin iqtisadiyyatda rolu.

 40. Vergi anlayışı və onların növləri.

 41. Böyük Britaniyanın kimya sənayesi.

 42. Böyük Britaniyanın neft və qaz sahələrinin inkişafı.

 43. BMT-nın inkişaf proqramı insan inkişafı haqqında.

 44. Pul, onun mahiyyəti və funksiyaları.

 45. Avripa İttifaqının inkişaf mərhələləri və təşkilati quruluşu.

 46. Dünya təsərrüfatının yarimsistemlərə ayrılması meyarı.

 47. İqtisadi inteqrasiyanın mahiyyəti.

 48. Böyük Britaniyanın xarici-iqtisadi əlaqələri.

 49. Böyük Britaniyanın nəqliyyat sistemi.

 50. Böyük Britaniyanın maşınqayırma sənayesinin inkişafı.Böyük Britaniya iqtisadiyyatı (rus bölməsi)


 1. Энергетическая отрасль Великобритании. Электроника.

 2. Развитие экономики Великобритании после второй мировой войны.

 3. Экономика Англии при правлении лейбористов (1947-57).

 4. Международное разделение труда - сущность и формы.

 5. Металлургическая промышленность Великобритании.

 6. Экономические районы Великобритании.

 7. Энергетическая промышленность.

 8. Международные экономические отношения - понятие и формы проявления.

 9. Транснациональные компании Великобритании и их роль в мировой экономике.

 10. « Великая депрессия» и ее влияние на экономику Англии.

 11. Современная экономическая структура Великобритании.

 12. Основные принципы политики М.Тэтчер.

 13. Великобритания – опыт региональной экономической политики.

 14. Обрабатывающая промышленность.

 15. Программа государства по поднятию экономического уровня “развивающихся районов”.

 16. Борьба с инфляцией. Политика М. Тэтчер.

 17. Высший подъём сельского хозяйства в Англии.

 18. Транспортная инфраструктура Великобритании.

 19. Легкая промышленность и развитие ее отраслей.

 20. Рейганомика и Тэтчеризм - в чем их сходства и отличия.

 21. Машиностроительная отрасль - самая доходная в экономике Великобритании

 22. Финансовая система Великобритании.

 23. Мировая хозяйственная сущность, субъекты и объекты.

 24. Экономика Англии в 1960 - 70-х годов.

 25. Коренные экономические перемены 1980-х годов.

 26. Валютный рынок и его структура.

 27. Деньги, банковское дело, кредит.

 28. Химическая промышленность Великобритании..

 29. Нефтяная и газовая промышленность в Великобритании.

 30. Социальная политика Великобритании.

 31. Банк международных расчётов (Базель банк). Международный Валютный Фонд, Международный Банк Реконструкции и Развития.

 32. Противоречия Великобритании и ЕС на современном этапе экономического характера...

 33. Акцептные дома, НСБ, учётные дома.

 34. Последствия II Мировой Войны. Развитие экономики Великобритании. 1940 - 1950-х годов.

 35. Причины BREXIT и их вероятные последствия. Международная экономическая интеграция.

 36. Особенности сельского хозяйства Великобритании.

 37. Развитие туризма в Великобритании.

 38. Программа восстановления отсталых районов Великобритании.

 39. BP-как транснациональная компания и ее деятельность в Азербайджане.

 40. Основные промышленные районы Великобритании.

 41. Транспорт и внешнеэкономические связи Великобритании.

 42. Налоги; прямые и косвенные.

 43. Валютная система: этапы формирования валютной системы.

 44. Развитие автомобилестроительной промышленности.

 45. Банковская система Великобритании ( Центральный Банк Англии)

 46. Лондонская фондовая биржа.

 47. Коммерческие банки Англии.

 48. Экономическая система - содержание и типы.

 49. Развитие сферы услуг в Великобритании


İndoneziya iqtisadiyyatı

 1. ASEAN-ın yaradılmasının məqsədləri, onun ali orqanları.

 2. Şərqi və Cənubi Asiya Ölkələrinin azad iqtisadi zonalarının inkişafı.

 3. Dünya təsərrüfatı inkişafının əsas göstəriciləri.

 4. Beynəlxalq turizm növləri.

 5. İndoneziyada Turizm xidmətlərinin növləri.

 6. Holland müstəmləkəsi olan dövründə İndoneziyanın inkişafı.

 7. Vergi və onun növləri. İndoneziyada vergi sistemi.

 8. Xarici kapitalın Şərqi və Cənubi Asiya Ölkələrində geniş istifadə edilməsi.

 9. İnvestisiya zonalarının istiqamətləri.

 10. İndoneziyada Neft sənayesinin inkişafı.

 11. İndoneziyanın maliyyə sistemi.

 12. İndoneziyanın ticarət əlaqələri.

 13. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ümumi xarakteristikası.

 14. İşçi qüvvəsindən istifadə edilməsi. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yaradılması və onun məqsədləri.

 15. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycanla əməkdaşlığı.

 16. Verginin mahiyyəti və onun növləri.

 17. Dünya Neft və qaz sənayesi.

 18. Dünya Bankı - yaradılması, məqsədləri.

 19. İndoneziyada iqtisadi artım.Tədiyyə balansı.

 20. İndoneziyanın təbii ehtiyatları, əhalisi, urbanizasiya prossesi.

 21. Turizm sahəsi – ölkənin iqtisadi baxımdan gəlir mənbəyi, amilləri.

 22. Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində dövlətin iqtisadi siyasəti.

 23. İndoneziyada kənd təsərrüfatının inkişafı.

 24. BMT-nin inkişaf proqramı, insan inkişafı haqqında.

 25. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları: Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu.

 26. Dünya qaz və neft sənayesinin inkişafı.

 27. İndoneziyanın Pensiya fondu.

 28. Regional iqtisadi inteqrasiya təşkilatları.

 29. İndoneziya respublikasının ümumi xarakteristikası.

 30. Beynəlxalq əmək bölgüsü və onun formaları.

 31. İndoneziyada təhsil sisemi və problemləri.

 32. Məşğulluq anlayışı. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə məşğulluq.

 33. Vahid dünya təsərrüfatı anlayışı və subyektləri.

 34. Dünya təsərrüfatının yarımsistemlərə ayrılması meyarı.

 35. Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində maliyyə böhranında olan vəziyyət və çıxış yolları.

 36. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək ehtiyatlarının istifadə edilməsi. İndoneziyada məşğulluq.

 37. Asiya-Sakit okean regionunda inteqrasiya prosesləri.

 38. İndoneziyanın bank sisteminin strukturu.

 39. İndoneziyanın vergiqoyma sistemi.

 40. İndoneziyanın sosial-iqtiadi siyasəti.

 41. Xarici kapital və iqtisadi inkişaf.

 42. İndoneziyada maliyyə sistemi. Büdcə anlayışı.

 43. İndoneziyada fond bazarının inkişafı - Cakarta fond birjasi.

 44. İndoneziyanın yüngül sənayesi.

 45. İndoneziyada kənd təsərrüfatının inkişafı.

 46. İndoneziyada əsas becərilən kənd təsərrüfatı məhsulları.

 47. İndoneziyada turizm sektorun inkişafı.

 48. Transmilli korporasiya və onun iqtisadiyyatda rolu.

 49. İndoneziyada yoxsulluq və işsizlik problemləri.

 50. Azad iqtisadi zonaların təsnifatı. İndoneziyada onların inkişafı.

Norveç iqtisadiyyatı 1. Norveç iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası.

 2. Norveçdə iqtisadi inkişafın artımına təsir edən amillər.

 3. Dünya təsərrüafı inkişafının əsas göstəriciləri.

 4. Norveçdə məşğulluq. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yaranması və məqsədi.

 5. Avropa İttifaqının fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

6. İnflyasiya –mahiyyəti və növləri. İşsizlik.

7. Norveçin ticarət əlaqələri.

8. Norveç və Finlandiyada fərqli iqtisadi inkişaf və onun əsas cəhətləri.

9. Norveçin əsas Energetika sahələri.

10. Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları.

11. Azad iqtisadi zonalar ümumdünya təsərrüfatının elementidir.

12. Qaz sənayesinin Norveç iqtisadiyyatında rolu.

13. İttifaqlar dövrü, iqtisadi inkişaf və yüksək elitanın meydana gəlməsi.

14. İnteqrasiya proseslərinin təkamülü. Regional inteqrasiyanın əsas formaları.

15. Qiymətli kağızlar bazarı. Oslo birjası.

16. Şimali Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı.

17. Dövlət büdcəsi - mahiyyəti və onun makroiqtisadiyyatda rolu.

18. Norveçin bank sferasının xüsusiyyətləri.

19. Energetika sahəsi və onun dünya bazarında yeri.

20. Norveçin rifah dövləti olmağına neftin təsiri.

21. Dünya təsərrüfatının yarımsistemlərə ayrılması meyarı.

22. Vergi, onun mahiyyəti və növləri. Norveçin vergi siyasətinin mahiyyəti.

23. Norveç pensiya fondu.

24. Transmilli Milli Korporasiyaların iqtisadi məzmunu və onların təsnifatı.

25. Norveçdə heyvandarlığın və balıqçılığın inkişafı.

26. Norveçin sosial siyasətin xüsusiyyətləri. 27. Norveçdə gəmiçilik sənayesi.

28. İnkişaf etmiş ölkələrin ümumi cəhətləri.

29. Norveç kənd təsərrüfatının xüsusiyyətləri.

30. Neftsənayesi və onun Norveç iqtisadiyyatında rolu.

31. Norveçın təhsil sistemi.

32. Norveçin maliyyə sistemi.

33. Norveçin neft sənayesinin Dünya neft sənayesində yeri və rolu.

34. Norveçin Avropa İttifaqına qəbul olunmamasının səbəbləri.

35. II Dünya müharibəsindən sonra Norveçin iqtisadi vəziyyəti.

36. Beynəlxalq əmək bölgüsü.

37. Norveçdə iqtisadi inkişafın artımına təsir edən əsas amillər.

38. Norveçdə turizm xidmətlərinin növləri.

39. Şimali Avropanın sosial-iqtisadi inkişafı. Skandinaviya inkişaf modeli.

40. Norveçin ümumi xarakteristikası.

41. BMT-nin inkişaf proqramı, insan inkişafı haqqında.

42. Rifah dövlətinin yaranması.

43. Qaz sənayesinin Norveç iqtisadiyyatında rolu.

44. Norveçin pensiya fondunun yaranması və funksiyaları.

45. Norveçin balıqçılıq sahəsinin iqtisadiyyatda rolu.

46. Norveçin pensiya fondunun yaradılması və onun fəaliyyətinin sosial-siyasi məsələlərə təsiri.

47. Norveçin iqtisadi inkişafında turizmin rolu.

48. Norveçin təhsil siteminin səciyyəvi xüsusiyyətləri.

49. Statoil şirkətinin Norveçin iqtisadi inkişafında rolu.

50. Dünya üzrə elektrik istehsalı. Norveçdə elektrik sahəsi.

Fəlsəfə və ictimai elmlər” kafedrasının baş müəllimiYusifova Kəmalə Xəlil qızı


 1. Yaponiya iqtisadiyyatı

 2. Çin Fransa iqtisadiyyatı

 3. Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı

 4. Fransa iqtisadiyyatı

 5. Hindistan iqtisadiyyatı

 6. Qafqaz iqtisadiyyatı

 7. Argentina iqtisadiyyatıYAPONİYA İQTİSADİYYATI
1. Yaponiya iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

2. Yaponiya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri

3. Yapon iqtisadi inkişaf modelinin yaranması və inkişafı

4. Yaponiya iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti

5. Yapon iqtisadi inkişaf amilinin başlıca xüsusiyyətləri

6. Yapon iqtisadi möcüzəsi

7. Yaponiyanın təbii ehtiyatları

8. Yaponiyanın enerji ehtiyatları

9. Yaponiyanın iqtisadi rayonları

10. Yaponiya iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

11. Yaponiyanın əsas sənaye sahələri

12. Yaponiya sənayesi

13. Yaponiyanın yanacaq-energetika kompleksi

14. Yaponiya kənd təsərrüfatı

15. Yaponiya ekologiyası

16. Yaponiyanın maliyyə-kredit sistemi

17. Yaponiyanın bank sistemi

18. Yaponiyanın müasir bank sistemi

19. Yaponiyanın Milli Bankı

20. Yaponiyada pul-kredit sisteminin təkamülü

21. Yaponiyanın büdcə sistemi

22. Yaponiyanın vergi sistemi

23. Yaponiyada sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

24. Yaponiyada firmaların idarə olunması

25. Yapon firmalarında heyətin idarə edilməsi

26.Yapon firmalarında istehsalın idarə edilməsinin xüsusiyyətləri

27. Yapon elmi-texniki siyasətinin mahiyyəti

28. Yapon texnologiyası

29. Yaponiya şirkətləri və ticarət nişanları

30. Yaponiyanın sosial-iqtisadi problemləri

31. Yaponiya iqtisadiyyatının daxili enerjiləri

32. Yaponiyada demoqrafiya

33. Yaponiyada işsizlik

34. Yaponiyada məşğulluq norması

35. Yaponiyanın infrastrukturu

36. Yaponiyanın turizm sistemi

37. Yaponiyada turizm sektoru: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

38. Yaponiyanın nəqliyyat sistemi

39. Yaponiyanın təhsil sistemi

40. Yaponiyanın səhiyyə sistemi

41.Yaponiyanın investisiya siyasəti

42. Yaponiyanın xarici ticarəti

43. Yaponiyanın xarici ticarətinin templəri və strukturu

44. Beynəlxalq münasibətlər və Yaponiya

45. Yaponiya Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə münasibətlərdə

46. Yaponiyanın dünya iqtisadiyyatında yeri

47. Yaponiyanın dünyada yeri: problemləri və perspektivləri

48. Yaponiyanın qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

49. Yaponiya Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr

50. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri .

ÇİN İQTİSADİYYATI
1. Çin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

2. Çin iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri

3. Çin iqtisadiyyatının inkişaf modeli

4. Çin iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti

5. Çin iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri

6. Çində iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləri

7. Çin iqtisadi möcüzəsi

8. Çinin təbii ehtiyatları

9. Çinin iqtisadi rayonları

10. Çinin iqtisadi artımı

11. Çin iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

12. Çinin əsas sənaye sahələri

13. Çin sənayesi

14. Çin texnologiyası

15. Çinin yanacaq-energetika kompleksi

16. Çinin kənd təsərrüfatı

17. Çin kənd təsərrüfatının inkişaf perspektivləri

18. Çinin ekologiyası

19. Çinin maliyyə-kredit sistemi

20. Çinin bank sistemi

21. Çinin müasir bank fəaliyyəti

22. Çinin Mərkəzi Bankı

23. Çinin pul-kredit sistemi

24. Çinin vergi sistemi

25. Çinin büdcə sistemi

26. Çinin təsərrüfat mexanizmi

27. Çində sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

28. Çinin dövlət və özəl sektorları

29. Çin şirkətləri və ticarət nişanları

30. Çində idarəetmə modelinin bəzi cizgiləri

31. Çinin sosial-iqtisadi problemləri

32. Çində demoqrafiya

33. Çinin əmək ehtiyatları

34. Çində işsizlik

35. Çində məşğulluq norması

36. Çinin xidmət sektoru

37. Çinin təhsil sistemi

38. Çinin səhiyyə sistemi

39. Çinin turizm sistemi

40. Çinin nəqliyyat sistemi

41. Çinin enerji resursları

42. Çinin infrastrukturu

43. Çinin beynəlxalq nəqliyyat əlaqələri

44. Çinin xarici bazarda rolu

45. Çinin xarici ticarəti

46. Çin dünya təsərrüfat əlaqələrində

47. Dünya təsərrüfat əlaqələrində ÇXR-nın mövqeyi

48. Çinin qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

49. Çin Xalq Respublikasının Asiya ölkələri ilə əlaqələri

50. Çin ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.

ƏRƏB ÖLKƏLƏRİNİN İQTİSADİYYATI


 1. Misir Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Misir Ərəb Respublikasının başlıca cəhətləri

 3. Misir Ərəb Respublikasının infrastrukturu

 4. Səudiyyə Ərəbistanı Məlikliyinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 5. Səudiyyə Ərəbistanı Məlikliyinin başlıca cəhətləri

 6. Səudiyyə Ərəbistanı Məlikliyinin infrastrukturu

 7. İraq Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 8. İraq Respublikasının başlıca cəhətləri

 9. Mərakeş Krallığının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 10. Mərakeş Krallığının başlıca cəhətləri

 11. Mərakeş Krallığının infrastrukturu

 12. Suriya Ərəb Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 13. Suriya Ərəb Respublikasının başlıca cəhətləri

 14. Suriya Ərəb Respublikasının infrastrukturu

 15. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 16. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin başlıca cəhətləri

 17. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin infrastrukturu

 18. İordaniya Krallığının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 19. İordaniya Krallığının başlıca cəhətləri

 20. İordaniya Krallığının infrastrukturu

 21. Bəhreyn Krallığının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 22. Bəhreyn Krallığının başlıca cəhətləri

 23. Qətər Əmirliyinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 24. Qətər Əmirliyinin başlıca cəhətləri

 25. Qətər Əmirliyinin infrastrukturu

 26. Küveyt Dövlətinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 27. Küveyt Dövlətinin başlıca cəhətləri

 28. Küveyt Dövlətinin infrastrukturu

 29. Oman Dövlətinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 30. Oman Dövlətinin başlıca cəhətləri

 31. Oman Dövlətinin infrastrukturu

 32. Liviya Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 33. Liviya Respublikasının başlıca cəhətləri

 34. Əlcazair Xalq Demokratik Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 35. Əlcazair Xalq Demokratik Respublikasının başlıca cəhətləri

 36. Tunis Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 37. Tunis Respublikasının başlıca cəhətləri

 38. Tunis Respublikasının infrastrukturu

 39. Sudan Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 40. Sudan Respublikasının başlıca cəhətləri

 41. Mavritaniya İslam Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 42. Mavritaniya İslam Respublikasının başlıca cəhətləri

 43. Livan Dövlətinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 44. Livan Dövlətinin başlıca cəhətləri

 45. Yəmən Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 46. Somali Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 47. Fələstin Dövlətinin iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 48. Cibuti Respublikasının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 49. Komor Adaları İttifaqının iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 50. Ərəb ölkələrinin Azərbaycan Respublikası ilə iqtisadi əlaqələri.


FRANSA İQTİSADİYYATI


 1. Fransa iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Fransa iqtisadiyyatının tarixi

 3. Fransa iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri

 4. Fransa iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti

 5. Fransanın makroiqtisadi vəziyyəti

 6. Fransa iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 7. Fransanın təbii ehtiyatları

 8. Fransanın enerji ehtiyatları

 9. Fransanın iqtisadi rayonları

 10. Fransa iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 11. Fransa sənayesi

 12. Fransa sənayenin aparıcı sahələri

 13. Fransa texnologiyası

 14. Fransanın kənd təsərrüfatı

 15. Fransanın ekologiyası

 16. Fransanın maliyyə-kredit sistemi

 17. Fransanın bank sistemi

 18. Fransanın bank sisteminin yaranma tarixi

 19. Fransanın Milli Bankı

 20. Fransanın pul-kredit sistemi

 21. Fransanın büdcəsi sistemi

 22. Fransanı vergi sistemi

 23. Fransa birjaları

 24. Fransada sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

 25. Fransa şirkətləri və ticarət nişanları

 26. Fransanın qabaqcıl imicini yaradanlar

 27. Fransanın əsas sosial-iqtisadi problemləri

 28. Fransada demoqrafiya

 29. Fransada əmək ehtiyatları

 30. Fransada əmək bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi

 31. Fransa iqtisadyyatinın inkişafina Marşal planının təsiri

 32. Fransada işsizlik

 33. Fransada məşğulluq norması

 34. Fransa mədəniyyətinin xüsusiyyətləri

 35. Fransanın təhsil sistemi

 36. Fransanın səhiyyə sistemi

 37. Fransanın turizm sistemi

 38. Fransada turizm sektoru: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

 39. Fransanın nəqliyyat sistemi

 40. Fransanın infrastrukturu

 41. Fransanın investisiya siyasəti

 42. Fransanın xarici bazarda rolu

 43. Fransanın xarici ticarəti

 44. Fransanın xarici ticarətinin templəri və strukturu

 45. Beynəlxalq münasibətlər və Fransa

 46. Fransa dünyada yeri: problemləri və perspektivləri

 47. Fransanın qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 48. Fransa Avropa İttifaqı ölkələri iqtisadiyyatı arasında yeri

 49. Fransa Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr

 50. Fransa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri


HİNDİSTAN İQTİSADİYYATI


 1. Hindistan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

 2. Hindistan iqtisadiyyatının tarixi

 3. Hindistan iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri

 4. Hindistan iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti

 5. Hindistan iqtisadiyyatının inkişaf modeli

 6. Hindistanın makroiqtisadi vəziyyəti

 7. Hindistanda iqtisadi inkişafın şəraiti və problemləri

 8. Hindistanda iqtisadi artım və onun yolları

 9. Hindistanın iqtisadi rayonları

 10. Hindistanın təbii ehtiyatları

 11. Hindistan iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

 12. Hindistan sənayesi

 13. Hindistan sənayenin aparıcı sahələri

 14. Hindistanın yanacaq-energetika kompleksi

 15. Hindistan texnologiyası

 16. Hindistanın kənd təsərrüfatı

 17. Hindistan kənd təsərrüfatının inkişaf tarixi

 18. Hindistan ekologiyası

 19. Hindistanda ekоlоji durum və iqtisadi inkişafın tarazlıq prоblemi

 20. Hindistanın maliyyə-kredit sistemi

 21. Hindistanın müasir bank fəaliyyəti

 22. Hindistanın Milli Bankı

 23. Hindistanın pul-kredit sistemi

 24. Hindistanın büdcə sistemi

 25. Hindistanın vergi sistemi

 26. Hindistanda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

 27. Hindistanın təsərrüfat mexanizminin səciyyəvi cəhətlər

 28. Hindistan şirkətləri və ticarət nişanları

 29. Hindistanın sosial-iqtisadi problemləri

 30. Hindistanda demoqrafiya

 31. Hindistanda əmək ehtiyatları

 32. Hindistanda tolerantlıq və bunun iqtisadiyyata təsiri

 33. Hindistanda iqtisadi və sosial təbəqələşmə

 34. Hindistanda işsizlik

 35. Hindistanda məşğulluq norması

 36. Hindistan mədəniyyətinin xüsusiyyətləri

 37. Hindistanın xidmət sahələri

 38. Hindistanın təhsil sistemi

 39. Hindistanın səhiyyə sistemi

 40. Hindistanın turizm sektoru

 41. Hindistanın nəqliyyat sistemi

 42. Hindistanın infrastrukturu

 43. Kapitalın beynəlxalq hərəkətində Hindistanın mövqeyi

 44. Hindistanın xarici bazarda rolu

 45. Hindistanın xarici ticarəti

 46. Hindistanın qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

 47. Hindistanın Asiya ölkələri arasında yeri

 48. Hindistanın dünya iqtisadiyyatına təsiri

 49. Müstəmləkəçiliyin Hindistan iqtisadiyyatına təsiri

 50. Hindistan ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri .

QAFQAZ İQTİSADİYYATI


  1. Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

  2. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri və mərhələləri

  3. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası

  4. Sənayenin Azərbaycan təsərrüfat komplesində yeri və əhəmiyyəti

  5. Azərbaycanda neft sənayesinin mövcud vəziyyəti

  6. Azərbaycanın yanacaq-energetika kompleksi

  7. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı

  8. Azərbaycanın ekologiyası

  9. Azərbaycanın maliyyə-kredit sistemi

  10. Azərbaycanın müasir bank fəaliyyəti

  11. Azərbaycanın pul-kredit sisteminin təşəkkülü

  12. Azərbaycanın büdcə sistemi

  13. Azərbaycanın vergi sistemi

  14. Azərbaycanın əsas sosial problemləri

  15. Azərbaycanda demoqrafiya

  16. Azərbaycanın təhsil sistemi

  17. Azərbaycanın səhiyyə sistemi

  18. Azərbaycanda turizm sektoru: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

  19. Azərbaycanın nəqliyyat sistemi

  20. Azərbaycanın dünyada yeri: problemləri və perspektivləri

  21. Azərbaycanın xarici bazarda rolu

  22. Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə iqtisadi əlaqələri

  23. Gürcüstan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

  24. Gürcüstan iqtisadiyyatının tarixi

  25. Gürcüstanın sənaye sahələri

  26. Gürcüstanın yanacaq-energetika kompleksi

  27. Gürcüstanda kənd təsərrüfatı

  28. Gürcüstanın maliyyə-kredit sistemi

  29. Gürcüstanın müasir bank fəaliyyəti

  30. Gürcüstanın vergi və büdcə sistemi

  31. Gürcüstanın əsas sosial problemləri

  32. Gürcüstanda turizm sektoru: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

  33. Gürcüstanın nəqliyyat sistemi

  34. Gürcüstanın xarici iqtisadi əlaqələri

  35. Gürcüstanın dünyada yeri: problemləri və perspektivləri

  36. Gürcüstanın Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri

  37. Ermənistan iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

  38. Ermənistan iqtisadiyyatının tarixi

  39. Ermənistan sənayesi

  40. Ermənistanın yanacaq-energetika kompleksi

  41. Ermənistanın kənd təsərrüfatı

  42. Ermənistanın maliyyə-kredit sistemi

  43. Ermənistanın müasir bank fəaliyyəti

  44. Ermənistanın vergi və büdcə sistemi

  45. Ermənistanın əsas sosial problemləri

  46. Ermənistanda turizm sektoru: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

  47. Ermənistanın nəqliyyat sistemi

  48. Ermənistanın təhsil və səhiyyə sistemi

  49. Ermənistanın dünyada yeri: problemləri və perspektivləri

  50. Ermənistanın xarici iqtisadi əlaqələri


ARGENTİNA İQTİSADİYYATI
1. Latın Amerikası ölkələrinin iqtisadiyyatı

2. Argentina iqtisadiyyatının ümumi xarakteristikası

3. Argentina iqtisadiyyatının tarixi

4. Argentina iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri

5. Argentina iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti

6. Argentinanın təbii ehtiyatları

7. Argentinanın enerji ehtiyatları

8. Argentinanın iqtisadi rayonları

9. Argentina iqtisadiyyatının başlıca cəhətləri

10. Argentinanın əsas sənaye sahələri

11. Argentina sənayesi

12. Argentinanın yanacaq-energetika kompleksi

13. Argentinanın kənd təsərrüfatı

14. Argentina ekologiyası

15. Argentinada ekоlоji durum və iqtisadi inkişafın tarazlıq prоblemi

16. Argentinanın maliyyə-kredit sistemi

17. Argentinnın bank sistemi

18. Argentinanın müasir bank sistemi

19. Argentinanın Milli Bankı

20. Argentinada pul-kredit sisteminin təkamülü

21. Argentinanın büdcə sistemi

22. Argentinanın vergi sistemi

23. Argentinada sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilatı formaları

24. Argentinanın təsərrüfat mexanizmi

25. Argentinanın xidmət sahələri

26. Argentina şirkətləri və ticarət nişanları

27. Argentinanın sosial-iqtisadi problemləri

28. Argentinada iqtisadi böhran

29. Argentinada demoqrafiya

30. Argentinada sosial-struktur

31. Argentinada işsizlik

32. Argentinada məşğulluq norması

33. Argentinada miqrantların işlə təminatı

34. Argentinanın infrastrukturu

35. Argentinanın turizm sistemi

36. Argentinada turizm sektoru: tarixi, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

37. Argentinanın nəqliyyat sistemi

38. Argentinanın təhsil sistemi

39. Argentinanın səhiyyə sistemi

40. Argentinanın investisiya siyasəti

41. Argentinanın xarici ticarəti

42. Argentinanın xarici ticarətinin templəri və strukturu

43. Beynəlxalq münasibətlər və Argentina

44. Argentinanın dünya iqtisadiyyatında yeri

45. Argentinanın dünyada yeri: problemləri və perspektivləri

46. Argentinanın Latın Amerikası ölkələri ilə münasibətlərdə

47. Argentinanın qonşu dövlətlərlə münasibəti və onun ölkə iqtisadiyyatına təsiri

48. Argentina Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələr

49. Argentina ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

50. Azərbaycan və Argentina Respublikaları arasında aqrar sahəyə dair əməkdaşlıq.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə