Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A müşahidə, determinizm, inteqrativ, ümumbəşərilikYüklə 196,03 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix16.08.2018
ölçüsü196,03 Kb.
#63299
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


1

Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A) 

Müşahidə, determinizm, inteqrativ, ümumbəşərilik 

B) Məntiqilik, dialektik, qnoseoloji, ontoloji, 

psixoloji, idraki C) Ekzistensial, maarifçilik

aksioloji, müşahidə, proqnostik D) Dünyagörüşü, 

qnoseoloji, metodoloji, aksioloji, ontoloji, 

praksioloji, inteqrativ, proqnostik E) Maarifçilik, 

müşahidə, aksioloji, proqnostik, dialektik 

2

Fəlsəfə termini ilk dəfə kim tərəfindən işlədilmişdir? A) Sokrat B) Aristotel C) Pifaqor D) 

Demokrit E) Platon 

3

Milet məktəbi üçün səciyyəvi cəhətlər hansılardır? A) Dünya dərki, insanın mahiyyəti öyrənməkdir B) 

Kosmosun öyrənilməsi, təbiətin fəlsəfi mahiyyətinin 

öyrənməkdir C) Ruhun fəlsəfi mahiyyəti, idrak 

problemi D) Ilk başlanğıcın axtarışı, ilk başlanğıcın 

monist xarakterdə olması, başlanğıcın canlı olması 

E) Dünyanın yaranışı, insanın mahiyyəti, kosmosun 

öyrənilməsi

4

Panteizm nədir? A) İlahi təbiətin insanda təcəssüm etməsi, insani təbiətin ilahiyə çevrilişi B) Kosmosu 

öyrənən fəlsəfi cərəyan C) Təbiəti öyrənən fəlsəfi 

cərəyan D) İdrak nəzəriyyəsi E) Təcrübi bilik sahəsi 

5

Dünyagörüşün tarixi formaları hansılardır? A) Tarixi, fəlsəfi, sosial, bioloji B) Sosial, mifoloji

bədii, elmi C) Dini, tarixi, coğrafi, fəlsəfi D) 

Mifoloji, dini, fəlsəfi, elmi E) Bəşəri, mifoloji, 

tarixi, dini 

6

İnkarı inkar qanununu necə izah etmək olar? A) İnkar yeninin köhnədə olan heç bir əlaməti 

saxlamadan dəyişməsidir B) İnkar yeninin köhnəni 

tamamilə rədd etməsidir C) İnkar yeninin köhnəni 

əvəz etməsidir, köhnəlik zəminində yaranan yeninin 

inkişafı və onu ötüb keçməsidir D) İnkar kəmiyyət 

dəyişmələrinin keyfiyyətə keçməsidir E) İnkar 

əksliyin ziddiyətə çevrilməsidir 

7

"Avest"da irəli sürülən əsas əxlaqi şüarlar hansılardır? A) İnsan azadlığı və xoşbəxtliyi; B) 

Böyüklərə hörmət, azad düşüncə; C) Adətlərə əməl 

etmək, intizamlılıq; D) Məsuliyyət hissi, ləyaqətin 

qorunması; E)Xeyir fikir, xeyir söz, xeyir əməl 

8

Fəlsəfənin əsas məsələsini nə təşkil edir? A) İnsan və onun özünə münasibəti B) İnsan və onun 

dünyaya münasibəti C) İnsanın təbiətə 

münasibətiD) İnsanın elmə münasibəti E) İnsanın 

əxlaqa münasibəti 
9

Fəlsəfənin metodoloji funksiyasını necə izah etmək 

olar? A) Fəlsəfi metod gerçəkliyin nəzəri tədqiqinin 

ən ümumi prinsipləri sistemidir B) Fəlsəfi metod 

gerçəkliyin bəzi sahələrində çıxış edir C) Başqa 

elmlər fəlsəfə üçün ümumi metoddur D) Fəlsəfi 

metod gerçəkliyin duyğu ilə qəbul olunmasıdır E) 

Fəlsəfi metod təkcə tarixi hadisələri öyrənir 

10

Qədim Misir klassik ədəbiyyatında ilk fəlsəfi əsərlər hansılardır? A) “Arfaçının mahnısı”, “Ölmün 

tərənnümü” B) “Tərbiyyə haqqında”, “İcmanın 

işləri haqqında” C) “Məntiq elmi”, Ruh fəlsəfəsi” 

D) “İnsanın vəzifəsi”, Alimin vəzifəsi barədə” E) 

“Avesta”, “İdeyalar aləmi” 

11

Qədim Hindistanda "Ved" sözü hansı mənanı verir? A) Təbiətin fəlsəfi anlamı B) İnsanın fəlsəfi anlamı 

C) Xüsusi bilik D) Şüur və təhtəlşüur E) Azadlıq 

12

Qədim Hindistanda ənənələrə əsaslanan materialist təlim hansıdır? A) Çarvaka-lokayata B) Daosizm C) 

Konfutsilik D) Vadanta E) Eleya məktəbi 

13

Qədim Çində hansı müstəqil fəlsəfi məktəblər var idi? A) Milet məktəbi, Eleya məktəbi B) Konfusilik, 

Moizm, Daosizm, Natur fəlsəfi məktəbi, Adlar 

məktəbi C) Vedanta, Mimansa, Nyaya, Yoqa D) 

Yeniplatonçular, Daosizm, Adlar məktəbi E) 

Skeptiklər, Moizm, Vedanta 

14

Antik fələsəfənin əsas mərhələləri hansılardır? A) Yoqa təliminə qədərki mərhələ, klassik mərhələ B) 

Sokrata qədərki mərhələ, klassik mərhələ, Ellinizm 

mərhələsi, Roma mərhələsi C) Caynizm mərhələsi, 

Ellinizm mərhələsi, yeni platonçuluq D) Mimansa, 

klassik mərhələ, Platona qədərki mərhələE) Sokrata 

qədrki mərhələ, Aristotelə qədərki mərhələ, 

Vendanta 

15

Antik dövrün filosofları əsasən hansı fəlsəfi mövqelərdən çıxış edirdilər? A) Dialektik 

materializm, obyektiv idealizm B) Dualizm, 

kortəbii dialektika C) Peripatetizm, sadəlovh 

materializm D) Materializm, kortəbii dialektika E) 

Obyektiv idealizm, sadəlövh materializm və 

kortəbii dialektika

16

Milet məktəbinin əsas nümayəndələri kimlər idi? A) Platon, Aristotel B) Sokrat, Demokrit, Epikür C) 

Fales, Anaksimandır, Anaksimen D) Seleveka, 

Zenon, Pifaqor E) F.Bekon, R.Dekart, T.Hobbs  17

Şəxsiyyət anlayışı necə izah oluna bilir? A) Onun 

kim olmasını bildirmək üçün qanuni sənədi olan 

insandır B) Şəxsiyyət - ictimai idealların, dəyərlərin 

ictimai münasibətlərin subyektidir C) Canlı 

orqanizmin malik olduğu fiziki və ruhi 

qabiliyyətlərin daşıyıcısıdır D) Təbii əlamətləri 

özündə cəmləşdirən insandır E) Duyğu, qavrayış və 

təsəvvürü olan canlıdır 

18

Eleya məktəbinin əsas nümayəndələri kimlərdir? A) Sokrat, Platon, Aristotel B) Parmenid, Ksenofan, 

Zenon C) F.Bekon, C.Lokk, X.Spinoza D) Volter, 

Russo, Didro E) İ.Herder, Fixte, Kant 

19

Atomist təlimin yaranması kimin adı ilə bağlıdır? A) Sokratın B) Aristotel və onun davamçılarının C) 

Kantın və Hegelin D) Demokrit və onun 

davamçılarının E) F.Akvinalının 

20

Atomist təlimin yaranması kimin adı ilə bağlıdır? A) Sokratın B) Aristotel və onun davamçılarının C) 

Kantın və Hegelin D) Demokrit və onun 

davamçılarının E) F.Akvinalının 

21

“Avesta”nın əsas ideyası nədir? A) Dualizmdir: əks qüvvələrin mübarizəsidir B) Materializmdir C) 

İdealizmdir D) Realizmdir E) Peripatetizmdir 

22

Zərvaniliyə görə işıq və qaranlıq kimi zidd mahiyyətlə yanaşı dünyada bütün mövcudatın əsası 

nə hesab olunur? A) Materiya B) Məkan C) Zərvan 

(zaman) D) Ruh E) İdeya 

23

Məzdəkilər təlimində sosial bərabərsizliyi aradan qaldırmağı hansı üsulla həyata keçirmək 

istəyirdilər? A) İslahatlar yolu ilə B) Müqavilə yolu 

ilə C) Sülh yolu ilə D) Zorla E) Danışıqlar yolu ilə 

24

Kimlər Azərbaycanın ilk filosofları hesab olunur, hansı ki, Zərdüştlük dininin yaranmasında onların 

rolu böyük olmuşdur? A) Mağlar B) Sufilər C) 

Peripatetiklər D) Maarifçilər E) Məzdəkilər 

25

Peripatetizm nə deməkdir? A) İlahiyyat B) Dialoq C) Məhdudluq D) Gəzişərkən izah etmək E) 

Təhtəlşüur 

26

Şərq peripatetizminin əsas nümayəndələri: A) Sokrat B) Frensis Bekon C) Nizami Gəncəvi D) 

Əbu nəsr Məhəmməd Fərabi, Əl Kindi, İbn Sina E) 

Bəhmənyar 

27

İbn Sina varlığın növlərini hansı hissələrə ayırırdı? A) Maddi və mənəvi B) Sosial-siyasi C) Mümkün, 

vacib və mümkünün qarışığı, ilahi aləm D) Məkan 

və zaman E) Materiya və ideya
Yüklə 196,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə