Fenn: 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәriYüklə 489,48 Kb.

səhifə1/22
tarix26.09.2017
ölçüsü489,48 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Test: AAA_0528#01#Q15#01 Eduman

Fenn: 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәri

Sual sayi: 601

1) Sual:Qlobal dünyanın beynәlxalq münasibәtlәrinin xarakterinә aid deyil:

A) Dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәtlәri arasında sәrhәdlәrin itmәsi

B) Geoiqtisadi hakimiyyәtin dünyaya öz şәrtlәrini diqtә etmәsi

C) Qeyri­dövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

D) Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

E) Dövlәtlәrin daxilindә vәtәndaş sabitliyi

2) Sual:Qloballaşmanı Dünya şәrinin tәzahürü hesab edir:

A) Qrinpis

B) Xristian­konservatorlar

C) Feministlәr

D) Müsәlmanlar

E) Neoliberallar

3) Sual:S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aiddir:

A) Şimali Afrika

B) Әrәb


C) Yapon

D) Türk


E) Cәnub­Şәrqi Asiya

4) Sual:Qloballaşma dövründә beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin aktorlarına

A) QHT­lәr

B) Beynәlxalq tәşkilatlar

C) Milli dövlәtlәr

D) Siniflәr

E) TMK­lar

5) Sual:Z.Bjezinskiyә görә ABŞ­ın xüsusi әhәmiyyәt vermәli olduğu keçmiş Sovet respublikaları

A) Gürcüstan,Azәrbaycan,Ukrayna

B) Qazaxıstan,Ukrayna,Azәrbaycan

C) Özbәkistan,Azәrbaycan,Gürcüstan

D) Ukrayna,Azәrbaycan,Özbәkistan

E) Azәrbaycan,Gürcüstan,Rusiya

6) Sual:S.Hantinqtonun müәyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aid deyil:

A) Konfutsi

B) Şimali Afrika

C) Pravoslav xristian

D) Yapon


E) Latın Amerikası


7) Sual:İ.Vallerstayna görә müasir dünyanın strukturu formalaşıb:

A) Xalqların böyük köçündәn sonra

B) Kapitalizmin yaranması ilә

C) İ dünya müharibәsindәn sonra

D) Vestfal sülhündәn sonra

E) Vyana konqresindәn sonra

8) Sual:XX әsrin sonunda islam vә xristian sivilizasiyaları arasında konfliktin kәskinlәşmәsi

amillәrinә(S.Hantinqtona görә) aid deyil:

A) Dünyada enerji resurslarının getdikcә tükәnmәsi

B) İslamın dirçәlişi müsәlmanlara yenidәn öz dinlәrinin xüsusi xarakterinә vә missiyasına inanmaq

imkani vermişdir

C) Qәrbin öz dәyәrlәrini universallaşdırmaq cәhdlәri müsәlmanların kәskin etirazına sәbәb olmuşdur

D) Kommunizmin iflası Qәrbin vә İslamın ümumi düşmәninin yox olmasına vә onların bir­birindә

düşmәn görmәsinә imkan verdi

E) Qәrblilәr vә müsәlmanlar arasında getdikcә artan ünsiyyәt onların hәr ikisini özünün digәrindәn

fәrqini anlamağa mәcbur edir

9) Sual:S.Hantinqtonun müyyәn etdiyi sivilizasiya mәrkәzlәrinә aid deyil:

A) Qәrbi xristian

B) İslam

C) Hinduist

D) Konfutsi

E) Protestant

10) Sual:Tarixin sonu nәzәriyyәsinin müәllifi:

A) S.Hantinqton

B) F.Fukiyama

C) Vallerstayn

D) Z.Bjezinski

E) H.Kissincer

11) Sual:Qloballaşma getdikcә daha çox vüsәt aldı:

A) I dünya müharibәsindәn sonra

B) II dünya müharibәsindәn sonra

C) Vaşinqton konsensusundan sonra

D) BMT yarandıqdan sonra

E) Sosializmin iflasından sonra

12) Sual:Gәlmәlәr qarşısında öz milli mәnliyini itirmә qorxusuna qarşı radikal reaksiya

A) Kleptomaniya

B) Paranoyya

C) Qalisünasiya

D) KlaustrofobiyaE) Ksenofobiya

13) Sual:Hansı TMK zavodlardan birindә keçirilәn tәtili yatırmaq mәqsәdilә quldur dәstәsindәn

istifadә etmәkdә günahlandırılır:

A) Makdonalds

B) Koka­Kola

C) BP


D) General motors

E) Mikrosoft

14) Sual:S.Hantinqtona görә Qәrb üçün әn böyük tәhlükә:

A) Rusiya­İslam bloku

B) Rusiya­Çin bloku

C) Türk Birliyinin yaranması

D) Konfutsi­İslam bloku

E) Afrika ölkәlәri

15) Sual:Mәşhur maliyyәçi C.Soros hesab edir ki,bu gün açıq cımiyyәtin düşmәni:

A) Kapitalizmdir

B) Sosializmdir

C) Terrorizmdir

D) Etnik separatçılıqdır

E) Dini ekstremizmdir

16) Sual:S.Hantinqtonun fikrincә müharibәlәr daha çox baş verir:

A) Keçmiş sosialist ölkәlәrindә

B) Müxtәlif sivilizasiyaların tәmas xәttindә

C) İnkişaf etmiş ölkәlәrlә üçüncü dünya ölkәlәri arasında

D) İnkişaf etmiş Şimalla yoxsul Cәnub arasında

E) düzgün cavab yoxdur

17) Sual:Qloballaşan dünyanın beynәlxalq münasibәtlәrinin yeni xarakteristikasına aid deyil

A) Dövlәtlәrin daxili vә xarici siyasәti arasında sәrhәdlәrin itmәsi

B) Qeyri­dövlәt strukturlarının iqtisadi potensialının artması

C) Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

D) Qeyri­dövlәt strukturlarının milli dövlәtlәri beynәlxalq münasibәtlәrdә әsas mövqelәrdәn

sıxışdırıb çıxarması

E) Milli münaqişәlәrin hәllindә BMT­nin rolunun artması

18) Sual:Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

A) Ölkәlәrin inkişafında qeyri­bәrabәrliyin artması

B) Dünyanın eyni zamanda birlәşmәsi vә bölünmәsi

C) Dünyanın tәşkilatlanması vә xaotiklәşmәsi

D) Milli münaqişәlәrin artması

E) İnteqrasiya vә mәrkәzdәnqaçma meyllәrinin artması19) Sual:Tәdqiqatçıların fikrincә qloballaşma şәraitindә yalnız o ölkәlәr möhkәmlәnә bilәr ki

A) Yeni texnologiyaları vә insan ehtiyatı olsun

B) Yeni texnologiyaları vә ucuz,lakin çevik işçi qüvvәsi olsun

C) Әlverişli coğrafi şәraiti vә yeni texnologiları olsun

D) Әlverişli geosiyasi vәziyyәtә vә ucuz işçi qüvvәsinә malik olsun

E) Yeni texnologiyalara vә zәngin resurslara malik olsun

20) Sual:Qloballaşmanın ziddiyyәtlәrinә aid deyil:

A) Siyasәtin iqtisadilәşmәsi

B) Ümumbәşәri dәyәrlәrlә milli xüsusiyyәtlәr arasındakı ziddiyyәt

C) Dövlәtlәr daxilindәki vәtәndaş qayda­qanunu ilә beynәlxalq münasibәtlәrdә hakim olan vәziyyәt

arasındakı ziddiyyәt

D) Qloballaşma ilә xalqların,sosial icmaların öz müqәddәratını hәll etmәyә cәhdlәri arasındakı

ziddiyyәt

E) Ölkәlәrin qeyri­bәrabәr inkişafı

21) Sual:Bәzi alimlәrin fikrincә XX әsrdә qloballaşmanı lәngidәn hadisәlәrә aiddir:

A) Müstәmlәkә sisteminin dağılması

B) Bloklara qoşulmamaq hәrәkatı

C) Nüvә silahının yaradılması

D) Karib böhranı

E) Sosialist sisteminin yaranması

22) Sual:Qloballaşmanın sosioloji amillәrinә aid deyil:

A) Adәt­әnәnәlәrin rolunun zәiflәmәsi

B) İnsanların әrazi,mәnәvi vә psixoloji münasibәtlәrdә hәrәkәt etmә qabiliyyәtinin artması

C) Milli mәhdudiyyәtlәrin aradan qaldırılması

D) Beynәlxalq miqrasiyanın artması

E) Daha az xәrclәrlә yeni texnologiyaların sürәtli tәtbiqi

23) Sual:Qloballaşma tәyin olunan prosesdir:

A) Böyük dövlәtlәr tәrәfindәn

B) Beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn

C) Maliyyә­bazar münasibәtlәri tәrәfindәn

D) İctimai­siyasi hәrәkatlar tәrәfindәn

E) Ayrı­ayrı individiumlar tәrәfindәn

24) Sual:Qloballaşma:

A) Tarixi vә subyektiv prosesdir

B) Qarşısıalınmaz vә subyektiv prosesdir

C) Beynәlmilәl vә obyektiv prosesdir

D) Obyektiv vә eyni zamanda subyektiv prosesdir

E) Amerika dәyәrlәr sisteminin qәlәbәsidir


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə