Fenn: 1324 FizikaYüklə 8,92 Kb.

səhifə1/25
tarix18.04.2018
ölçüsü8,92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Test: 1324_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 1324 Fizika
Sual sayi: 700
1) Sual:Sistemә verilәn istilik miqdarı onun daxili enerjisinin artmasına vә sistemin xarici qüvvәlәrә qarşı gördüyü işә sәrf olunur. Bu
hansı qanundur?
A) doğru cavab yoxdur
B) termodinamikanın I qanunu
C) termodinamikanın II qanunu
D) termodinamikanın III qanunu
E) istilik balansı tәnliyi
2) Sual:Sistemin daxili enerjisinin artması ona verilәn istilik miqdarı ilә xarici qüvvәlәrin sistem üzәrindә gördüyü işin cәminә bәrabәrdir.
Bu hansı qanundur?
A) doğru cavab yoxdur
B) termodinamikanın I qanunu
C) termodinamikanın II qanunu
D) termodinamikanın III qanunu
E) istilik balansı tәnliyi
3) Sual:İstilik miqdarı:
A) daxili enerji, hansı ki, yaranmır vә yox olmur
B) ideal qaz molekullarının irәlilәmә hәrәkәtinin enerjisidir
C) ideal qaz molekullarının sabit hәrәkәti zamanı onların qarşılıqlı tәsir enerjilәrinin cәmidir
D) sabit temperaturda istәnilәn cismin daxili enerjisidir
E) istilik mübadilәsi zamanı daxili enerjinin ötürülә bilәn hissәsidir
4) Sual:BS­dә daxili enerjinin vahidi:
A) kmol
B) kalori
C) coul
D) vatt


E) N•m
5) Sual:Aşağıdakı vahidlәrdәn BS­dә istiliyә uyğun gәlәnini seçin.
A) 
B) 1 kq
C) 1 kq m/san
D) 
E) 
6) Sual:Termodinamikanın I qanununun izotermik prosesә uyğun olan ifadәsi hansıdır?
A)  U=A
B) Q= U+A
C) Q= U
D) Q=A
E) Q= U+A
7) Sual:Termodinamikanın I qanununun izoxor prosesә uyğun gәlәn ifadәsi hansıdır?
A)  U=A
B) Q= U+A
C) Q= U
D) Q=A
E) Q= U+A
8) Sual:Düzgün olmayan ifadәni tapın
A) hәr hansı proses zamanı ideal qazın tәzyiqi 3 dәfә artarsa vә hәcmi 2 dәfә azalarsa, onun daxili enerjisi (m=const) 1,5 dәfә artar
B) biratomlu qazın daxili enerjisi onun izoxorik soyuması zamanı termodinamik temperatura mütәnasib olaraq artır
C) cismin daxili enerjisi onun hissәciklәrinin irәlilәmә hәrәkәtinin kinetik, qarşılıqlı tәsirlәrinin potensial, atomunun elektron buludunun vә
nüvәdaxili enerjilәrinin cәminә bәrabәrdir
D) daxili enerjini iki üsulla dәyişmәk olar: 1. İş görmәklә. 2. İstilik vermәklә
E) ideal qazın daxili enerjisi onun temperaturundan asılıdır


9) Sual:İdeal qaz 300C iş görmüş vә hәm dә daxili enerjisi 300C artmışdır. Bu prosesdә qaz nә qәdәr istilik almış vә ya vermişdir?
A) 900C almışdır
B) 600C vermişdir
C) 300C vermişdir
D) 600C almışdır
E) 300C almışdır
10) Sual:Qazın bir molunun istilik tutumu necә tәyin olunur?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
11) Sual:Daxili enerji ideal qaz üçün necә ifadә olunur?
A) 
B) 
C) 
D) 


E) 
12) Sual:Mayer düsturu hansıdır?
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
13) Sual:Bio­Savar­Laplas düsturu hansı fiziki kәmiyyәti tәyin edir?
A) maqnit induksiyası ilә intensivlik arasında әlaqәni
B) cәrәyan elementindәn müәyyәn mәsafәdә maqnit sahәsinin intensivliyini
C) cәrәyanlı naqilә tәsir edәn qüvvәni
D) cәrәyanlı naqilin boşluqda yaratdığı sahә intensivliyini
E) sükunәtdә olan yükә tәsir edәn qüvvәni
14) Sual:Aralarındakı mәsafә d olan iki paralel naqilin hәr birindә eyni istiqamәtdә i cәrәyanı axarsa, bunlar arasında birinci naqildәn d/4
mәsafәdә B ­ni hesablayın .
A) 0
B) 


C) 
D) 
E) 
15) Sual: Н/(А•м) hansı fiziki kәmiyyәtin BS­dә ölçü vahididir?
A) maqnit induksiyasının
B) maqnit selinin
C) induksiya cәrәyanının
D) intensivliyin
E) induksiya e.h.q.­sinin
16) Sual:Hansı ifadә tәzyiqin vahidinә uyğundur?
A) N/m3
B) N*m
C) N/m
D) N/m2
E) N*m2
17) Sual:Cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafikinә әsasәn hansı münasibәt doğrudur 


A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
18) Sual:Cismә 3N, 6N vә 10N qüvvәlәr tәtbiq olunmuşdur. әvәzlәyici qüvvәnin әn kiçik qiymәtini tapın.
A) 1N
B) 5N
C) 4N
D) 9N
E) 19N
19) Sual:Bu nәyin vahididir? 
A) Hәrәkәt miqdarı
B) Qravitasiya sabiti
C) Enerci
D) Sürtünmә әmsalı
E) Qüvvә


20) Sual:Bu ifadә hansı fiziki kәmiyyәtin vahidinә uyğundur? 
A) qüvvә momenti
B) tәcilin
C) cismin impulsunun
D) sıxlığın
E) qüvvәnin
21) Sual:Bu ifadә hansı fiziki kәmiyyәtin ölçü vahididir? 
A) enerji
B) tәzyiq
C) qüvvә
D) impuls
E) impuls momenti
22) Sual:Aşağıdakı vahidlәrdәn hansı qravitasiya sabitinin vahidinә uyğundur?
A) 
B) 
C) 


D) 
E) 
23) Sual:Yerdәyişmә nәdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) cismin getdiyi mәsafә
C) verilmiş zaman intervalında cismin hәrәkәt trayektoriyasının başlanğıc vә son nöqtәlәrini birlәşdirәn vektor
D) hәrәkәt trayektoriyasının uzunluğu
E) vahid zamanda cismin getdiyi yol
24) Sual:Maddi nöqtә nәdir?
A) düzgün cavab yoxdur
B) şәrti olaraq hәrәkәtsiz qәbul olunan cisim
C) sabit sürәtlә hәrәkәt edәn cisim
D) verilmiş şәraitdә ölçülәri nәzәrә alınmayan cisim
E) görmә zonasında yerlәşәn cisim
25) Sual:Kinematikanın әsas mәsәlәsi:
A) düzgün cavab yoxdur
B) cisimlәrin hәrәkәtinin sәbәbinin müәyyәn edilmәsi
C) cisimlәrin tarazlıq şәrtinin öyrәnilmәsi
D) istәnilәn zaman anında cismin fәzada vәziyyәtinin müәyyәn edilmәsi
E) hәrәkәt tәcilinin müәyyәn edilmәsi
26) Sual:Cismi aşağıdakı halda madii nöqtә kimi qәbul etmәk olmaz:
A) düzgün cavab yoxdur
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə