Fenn: 1714 Beynәlxalq ümumi hüquqYüklə 4,52 Kb.

səhifə1/38
tarix23.01.2018
ölçüsü4,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Test: 1714_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 1714 Beynәlxalq ümumi hüquq
Sual sayi: 700
1) Sual:Ratione temporis qeyd­şәrtlәrinin mәnası nәdir?
A) Heç biri deyil
B) Bәyanәtә әsasәn Mәhkәmә yurisdiksiyası yalnız müәyyәn әrazidә qüvvәdә olur
C) Bәyanәtә әsasәn Mәhkәmә yurisdiksiyası müәyyәn müddәt әrzindә qüvvәdә olur
D) Dövlәtin daxili mәsәlәlәri ilә bağlı mәhdudiyyәtdir
E) Subyektllәrlә bağlı mәhdudiyyәtdir
2) Sual: Hansı ixtisaslaşmış tәsisatlar Beynәlxalq Mәhkәmәdәn mәslәhәt xarakterli rәy xahiş edә bilәr?
A) Qeyd edilәnlәrdәn başqa bütün
B) BMT­nin Baş Assambleyası
C) Tәhlükәsizlik Şurası
D) MAQATE
E) Ümumdünya Poçt İttifaqı
3) Sual:Aşağıdakılardan hansı Beynәlxalq mәhkәmә ilә bağlı sәhv fikirdir?
A) Mәhkәmә öz yurisdiksiyasının hәddlәrini özü müәyyәn edir
B) Mәhkәmә müvәqqәti müdafiә tәdbirlәri göstәrә bilәr
C) Mәhkәmә işi öz icraatına götürmәk üçün mübühisәnin hüquqi mübahisә olmasını müәyyәn etmәlidir
D) Dövlәtlәrlә yanaşı TMK da Mәhkәmә qarşısındakı işin tәrәflәri ola bilәr
E) Onun mübahisә ilә bağlı işlәrdә yurisdiksiyası dövlәtlәrin razәlәğından asılıdır
4) Sual:Aşağıdakılardan hansı dövlәtin mәhkәmә yurisdiksiyasına razılıq vermәsi forması sayılmır?
A) Erga omnes razılıq
B) Ad hoc razılıq
C) Post hoc razılıq
D) Ante hoc razılıq– müqavilәlәr vasitәsilә
E) Ante hoc razılıq­ xüsusi bәyanәt vasitәsilә


5) Sual:Beynәlxalq Mәhkәmәnin yurisdiksiyasını qәbul etmә haqqında dövlәtin verdiyi bәyanәtlәrlә bağlı hansı fikir sәhvdir?
A) Bu bәyanәtlә onlar Mәhkәmәnin mәcburi yurisdiksiyasını tanımış sayılırlar
B) Şәrtsiz vә qeyd­şәrtlә verilә bilәr
C) Vaxt mәhdudiyyәti qoyula bilәr
D) “Avtomatik” vә “dövlәtin öz mühakimәsinә әsaslanan” qeyd­şәrtlәr ola bilәr
E) Bәyanәtlәrdәki şәrtlәr Mәhkәmә tәrәfindәn etibarsız sayıla bilmәz
6) Sual:Barışdırma komissiyaları araşdırma komissiyalarından nә ilә fәrqlәnir?
A) 2­ci 1­cidәn fәrqli olaraq konkret tәkliflәr vermәk vәzifәsi daşıyır
B) Köklü fәrqi yoxdur
C) 1­ci 2­cidәn fәrqli olaraq konkret tәkliflәr vermәk vәzifәsi daşıyır
D) 1­cinin mәruzәlәri 2­cidәn fәrqli olaraq tәrәflәr üçün mәcburidir
E) 2­cinin mәruzәlәri 1­cidәn fәrqli olaraq tәrәflәr üçün mәcburidir
7) Sual:Aşağıdakılardan hansı ATәT­in dinc nizamlama mexanizminin tәkmil sisteminin ünsürllәrinә aid deyil?
A) Vasitәçilik üzrә Komissiya
B) Barışdırma üzrә Komissiya
C) Direktiv barışdırma haqqında Müddәalar
D) ATӘM çәrçivәsindә barışdırma vә arbitraja dair Konvensiya
E) Mübahisәlәrin nizamlanması üzrә ATӘM Mexanizmi
8) Sual:Barışdırma ilә bağlı fikirlәrdәn hansı düzdü?
A) Danışıqlar vә araşdırma arasında orta mövqe tutur
B) Bu zaman mübahisә 3­cü tәrәfә verilir
C) Vasitәçilik vә arbitraj arasında orta mövqe tutur
D) Barışdırma komissiyalarının mәruzәlәri tәrәflәr üçün mәcburidir
E) Mәhkәmә vasitәlәrinә aiddir
9) Sual:İlk dәfә 1972­ci ildә transsәrhәd ekoloji zәrәrin yolverilmәzliyi bәyannamәsi hansı şәhәrdә tәsbit olunub?
A) London


B) Vyana
C) Stoqolm
D) Ankara
E) Haaqa
10) Sual: Antarktikanın canlı dәniz ehtiyatlarının mühafizәsi haqqında Konvensiya neçәnci ildә tәsbit olunub?
A) 1984­cü il
B) 1997­ci il
C) 1978­ci il
D) 1994­cü il
E) 1937­ci il
11) Sual: 1982­ci il Dәniz hüququ haqqında Konvensiyada açıq dәniz hüququ rejiminә hansı düzәlişi etmişdir? Type
A) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 50 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
B) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 100 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
C) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 200 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
D) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 150 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
E) o, sahil dövlәtlәrinә әrazi sularının xaricindә, açıq dәnizin ona bitişik rayonunda eni 250 dәniz milinә kimi olan xüsusi iqtisadi zona yaratmaq
hüququ verdi
12) Sual:Dәniz hüququ haqqında 1982­ci il BMT Konvensiyasına әsasәn dövlәtlәr üçün әrazi dәnizinin eni nә qәdәr müәyyәn edilmişdir?
A) 42 dәniz mili
B) 11 dәniz mili
C) 12 dәniz mili
D) 22 dәniz mili
E) 32 dәniz mili
13) Sual: әrazi dәnizindәn ötüb­keçmәk dedikdә gәmilәrin hansı mәqsәdlәrlә üzmәsi başa düşülür?


A) düzgün cavab yoxdur
B) daxili suların hüdudları arxasında reyddә; liman qurğusu yanında dayanması
C) daxili sulara girmәdәn habelә daxili suların hüdudları arxasında reyddә vә ya liman qurğusu yanında dayanmadan suları ötüb­keçmәsi vә daxili
girmәsi vә ya ordan çıxması, yaxud daxili suların hüdudları arxasında reyddә vә ya liman qurğusu yanında dayanması
D) daxili sulara girmәlәri; daxili sulardan çıxması; daxili suların hüdudları arxasında reyddә dayanması
E) daxili sulara girmәlәri; liman qurğusu yanında dayanmadan suları ötüb­keçmәsi
14) Sual: Sahil dövlәtin suvrenliyinin әrazi dәnizinә şamil edilmәsi müddәaları hansı beynәlxalq Konvensiyalarda tәsbit edilmişdir?
A) Dәniz hüququ haqqında BMT­nın Konvensiyası
B) açıq dәniz haqında 1928­ci il Cenevrә Konvensiyası
C) Әrazi dәnizi vә ona bitişik zona haqqında 1958­ci il Konvensiyası; Dәniz hüququ haqqında 1982­ci il BMT­nin Konvensiyası
D) әrazi dәnizi vә ona bitişik zona haqqında 1958­ci il Konvensiyası
E) düzgün cavab yoxdur;
15) Sual:Öz hüquqi rejiminә görә әrazi neçә növә bölünür?
A) dövlәt әrazisi; beynәlxalq rejimi olan әrazi
B) dövlәt әrazisi; qarışıq rejimi olan әrazi
C) dövlәt әrazisi; beynәlxalq rejimi olan әrazi; qarışıq rejimi olan әrazi
D) qarışıq rejimi olan әrazi
E) beynәlxalq rejimi olan әrazi; qarışıq rejimi olan әrazi
16) Sual:Sahil xәtti ilә әrazi dәnizinin enini hesablamaq üçün götürülәn başlanğıc xәtlәr arasında yerlәşәn su mәkanı­
A) açıq dәnizdir
B) daxili dәniz sularıdır
C) arxipelaq sularıdır
D) kontinental şelfdir
E) müstәsna iqtisadi zonadır
17) Sual:Sahilyanı dövlәtin quru әrazisinә vә daxili sularına bitişik olan vә onun tam suverenliyi altında olan dәniz zolağına ...... deyilir.
A) açıq dәniz
B) daxili dәniz suları
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə