Filologiya və jurnalistika fakültəsi “İspan dili və ədəbiyyatı” ixtisasıYüklə 30,65 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü30,65 Kb.

Filologiya və jurnalistika fakültəsi

İspan dili və ədəbiyyatı” ixtisası

Dünya ədəbiyyatı” fənni üzrə Yekun Buraxılış Dövlət Attestasiyası

SUALLARI (2016-2017-ci tədris ili üçün) 1. Antik yunan ədəbiyyatının xronoloji sərhədləri

 2. Antik yunan mifologiyasının dövrləşməsi

 3. Antik yunan mifologiyasında allahların mənşəyi haqqında

 4. Antik yunan mifologiyasında ilahələr

 5. Yunan mifologiyasında qəhrəmanlar

 6. "Prometey" mifində üsyankarlıq motivi

 7. "Arqonavtlar" silsiləsində Yason və Medeya obrazları

 8. Yunan mifologiyasında "Fiva" silsiləsində “lənətlənmiş nəsil” problemi

 9. "Aqamemnon və oğlu Orest" mifində günahkarlıq motivi

 10. "Troya" mifində müharibə və onun qurbanları

 11. "Odissey" mifində sərgüzəşt motivi

 12. Homerin "İliada" və "Odissey" poemalarının oxşar və fərqli xüsusiyyətləri

 13. "Troya" silsiləsi və Homerin "İliada" poemasının oxşar və fərqli cəhətləri

 14. "Odissey" mifi və Homerin eyni adlı poemasının oxşar və fərqli cəhətləri

 15. Ədəbiyyatda Homer məsələsi

 16. Klassik - Attik dövr yunan ədəbiyyatının xüsusiyyətləri

 17. Aristotel ədəbiyyat nəzəriyyəsinin banisi kimi. "Poetika"

 18. Aristotelin "Poetika" əsərində təqlid haqqında, "Mimesis" anlayışı

 19. Aristotelin "Poetika" əsərində faciənin mənşəyi və strukturu haqqında

 20. Aristotelin "Poetika" əsərində faciənin fabulası və xarakterlər."Katarsis" anlayışı

 21. Esxil "faciənin atası" kimi

 22. Esxilin "Zəncirlənmiş Prometey" faciəsində azadlıq problemi

 23. Sofoklun "Çar Edip" faciəsində qəhrəman və onun taleyi

 24. Evripidin "Medeya" faciəsində qisas motivi

 25. Aristofanın yaradıcılığında Qədim Attik komediyanın xüsusiyyətləri

 26. Aristofanın "Qurbağalar" komediyasının ifşaedici pafosu

 27. Menandrın yaradıcılığında Yeni Attik komediyanın xüsusiyyətləri

 28. Menandrın "Münsif məhkəməsi" komediyasında məişət mövzusu

 29. Antik Roma ədəbiyyatının dövrləşməsi

 30. Plavtın "Xəzinə" komediyasında xəsislik motivi

 31. İmperiya dövrü Roma ədəbiyyatının əsas xüsusiyyətləri

 32. Vergilinin "Eneida" poemasında Roma tarixinin ideallaşdırılması mövzusu

 33. Horatsi ədəbiyyat nəzəriyyəçisi kimi. "Pizonlara məktub"

 34. Ovidinin yaradıcılığının inkişaf mərhələləri

 35. Orta əsrlər Qərbi Avropa ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi

 36. Orta əsrlər Avropa eposlarının əsas xüsusiyyətləri

 37. Alman qəhrəmanlıq eposu "Niberlunqlar haqqında nəğmə”nin tarixi əsası

 38. Anqlo-sakson eposu "Beovulf”da qəhrəmanlıq mövzusu

 39. Fransız eposu "Roland haqqında nəğmə"də tarixi gerçəklik və təxəyyül

 40. Orta əsrlər kurtuaz poeziyasının xüsusiyyətləri

 41. Orta əsrlər cəngavərlik romanları. "Tristan və İzolda"

 42. Qərbi Avropa ədəbiyyatında İntibaha keçid dövrü

 43. A.Dantenin "İlahi komediya" əsərində simvollar

 44. C.Çoserin "Kenterberi hekayələri" əsərində yeni dövr ədəbiyyatının xüsusiyyətləri

 45. Qərbi Avropada İntibah ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi

 46. İtaliyada intibah. F.Petrarka yaradıcılığında dünyəvi məhəbbətin təzahürü

 47. C.Bokaççonun "Dekameron" əsərinin kompozisiyası

 48. F.Rablenin "Qarqantua və Pantaqruel" əsəri humanizmin manifesti kimi

 49. M.de Servantesin “Don Kixot” əsərində komiklik və faciəviliyin vəhdəti

 50. İntibah dövrü ingilis ədəbiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri

 51. U .Şekspirin həyat və yaradıcılığı

 52. U.Şekspirin poemaları və sonetlərinin ideya və məzmun xüsusiyyətləri

 53. U.Şekspirin "Romeo və Culyetta" faciəsində məhəbbət mövzusu və faciəvi ziddiyyət

 54. U.Şekspirin “Hamlet” faciəsində humanist ideallarla eybəcər gerçəkliyin faciəvi konflikti

 55. U. Şekspirin “Otello” faciəsində humanizm ideyalarının tənəzzülü

 56. U. Şekspirin İngilis İntibah ədəbiyyatına təsiri

 57. Avropa ədəbiyyatında klassisizm

 58. N.Bualonun “Poeziya sənəti” əsəri. "Üç vəhdət" prinsipi

 59. P.Kornel fransız klassisizminin görkəmli nümayəndəsi kimi

 60. J.Rasin “Andromaxa” faciəsində klassisizm estetikasının əksi

 61. J.B.Molyer dramaturgiyasında sosial və əxlaqi problemlər “Tartuf” və “Don Juan”

 62. XVII əsr Avropa ədəbiyyatında Maarifçilik hərəkatının mahiyyəti

 63. İngilis maarifçilik ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi

 64. D.Defonun “Robinzon Kruzo” əsəri ilk burjua romanı kimi

 65. C.Sviftin yaradıcılığında ingilis cəmiyyətinin satirik ifşası

 66. Sentimentalizm L.Stern yaradıcılığında

 67. Volter- fransız maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndəsi kimi

 68. D.Didro fransız maarifçiliyinin ideya daşıyıcısı kimi

 69. J. J.Russonun fəlsəfi və siyasi baxışları.

 70. Alman ədəbiyyatında maarifçilik hərəkatı. "Fırtına və hücum"

 71. Y.V. Hötenin "Faust" əsərinin fəlsəfi və bədii xüsusiyyətləri

 72. F.Şillerin “Qaçaqlar” pyesində alman maarifçiliyinin əlamətləri

 73. Alman romantizminin yaranması və inkişaf mərhələləri

 74. T.A.Hofmanın əsərlərinin ideya-məzmun xüsusiyyətləri

 75. H.Hayne poeziyasında lirik qəhrəman problemi

 76. İngilis romantizminin yaranması və inkişaf mərhələləri

 77. C.Q.Bayron yaradıcılığında Şərq motivləri

 78. U.Skott yaradıcılığında tarixi mövzular

 79. J.Sand fransız romantizminin nümayəndəsi kimi

 80. V.Hüqo yaradıcılığında romantik qəhrəman problemi

 81. “Səfillər” romanında şəxsiyyət və cəmiyyət problemləri

 82. F.Kuperin "Dəri corab" silsiləsində hindu problemi

 83. E.A.Po Amerika romantizminin nümayəndəsi kimi

 84. O.de Balzakın “Bəşəri komediya” silsiləsində fransız cəmiyyətinin realist təcəssümü

 85. Q.Floberin “Madam Bovari” romanında burjua əxlaq və mənəviyyatının tənqidi

 86. Ç.Dikkens tənqidi realizmin banisi kimi

 87. Ç.Dikkensin “Oliver Tvistin macəraları” romanında ingilis burjuaziyasının ifşası

 88. C.Londonun “Martin İden” romanında sosial mühit və xarakter problemi

 89. T.Drayzerin “Kerri bacı” romanında qadın və cəmiyyət problemi

 90. E.Heminqueyin yaradıcılığında "itirilmiş nəsil" problemi

 91. E.Heminqueyin “Qoca və dəniz” əsərinin ideya-bədii xüsusiyyətləri

 92. G.de Mopassan novella janrının nümayəndəsi kimi

 93. “Forsaytlar haqqında saqa” trilogiyası C.Qolsuorsi yaradıcılığının zirvəsi kimi

 94. B.Şounun “Piqmalion” əsərinin ideya-bədii xüsusiyyətləri

 95. U. Folknerin “Qəzəb və səs-küy” əsərində “şüur axını”

 96. XX əsr ədəbiyyatında modernizm

 97. F.Kafka yaradıcılığında modernizmin elementləri

 98. Ekzistensializmin ədəbiyyatda bədii ifadəsi

 99. A.Kamünün “Yad adam” romanında tənhalıq problemi

 100. J.P.Sartrın “Milçəklər” pyesinin mifoloji əsasları

Kafedra müdiri: prof. A.Z.Sabitova


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə