Fiske Kommersielt fiske: Torsk tørrfiskYüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.


22.3. Nye næringer

 • ….eller riktigere: nye eksportnæringer vokser fram, samtidig med sterk vekst gamle eksportrettede næringer


Fiske

 • Kommersielt fiske:

 • Torsk

 • - tørrfisk

 • - klippfisk

 • - tønnesaltet torsk

 • Sild (tønnesaltet)Skogbruk - trelast

 • Tømmer

 • Bjelker

 • Planker (bord)

 • Tjære

 • Mastestokker

 • Eik, gran, furuBergverk - verksnæringen

 • Sølv (mynter og prydgjenstander)

 • Kobber (kobber – halvfabrikata til eksport til Amsterdam og Hamburg)

 • Jern (stangjern, støpejern: ovner, kanonkuler, halvparten eksportert til Danmark)

 • Saltverk

 • GlassverkSjøfart - verft

 • Handelsskip (transporttjenester)

 • SkipsbyggingDe nye næringene forklarer hvordan folkeveksten var mulig

 • Folketallet i Norge (dagens grenser)

 • 1520: ca. 150 000/200 000

 • 1660: ca 440 000

 • 1801: 883 000

 • 3% av Norges areal er dyrkbart

 • 1/3 av matkornet måtte importeresForutsetninger for veksten

 • Markedet

 • Ressursene

 • Teknologi

 • Kapital

 • Arbeidskraft

 • Organisasjonsform/utbyttingsformMarkedet

 • Veksten i Nordsjøområdet:

 • Tyske, nederlandske og engelske byer i vekst

 • Amsterdam 1600: 100 000, 1700: 180 000

 • London 1600: 250 000, 1700: 600 000

 • Trenger trelast, metallerMarkedet forts…

 • Danmark:

 • Kronen trenger trelast til flåten og byggeprosjekt

 • Sølv og kobber til krigføringSølvet fra Kongsberg – trådsølv kunne også finnesNaturressursene

 • Skog – Endring i jordeiendomsforholdene m. reformasjonen 1537 og krongodssalget etter 1660, betydning for eiendomsretten til skog

 • - Adelen – økonomisk aktiv – ikke tilbaketrukket fra økonomisk aktivitet

 • - Borgere – kjøper adelsgod og krongodset, får privilegier

 • - Bøndene – kjemper mot privilegiene, kjøper sine gårder for å utnytte skogen , bl. annet.

 • Fiske– flyktig: sild, torsk stabilt innsig – men varierende fiske

 • Gruver – regale – når en bare fant malmen!

 • Skipsbygging – materiale og arbeidskraft i nærområdeneNy teknologi

 • Gruvedrift: bergmannskunst, masovner stangjernshammer

 • Fiske: Nye typer foredling: klippfisk, tønnesalting av torsk

 • Skogbruk; Oppgangssag, Fløtningsveier.

 • Skipsfart –VerftKjerraten i Åsa

 • På slutten av 1700-tallet var det lite skog igjen i Nordmarka og prisene var høye

 • Peder Anker hadde kjøpt skog i Valdres

 • Det måtte bare heises opp 400 meter fra Tyrifjorden og fløtes gjennom Nordmarka til Lysaker til Peder Ankers egne sager…Kapital

 • Adelen aktiv på 1500 og tidlig 1600-tall i organisert fiske (sild), skogbruk

 • Krona aktiv i skogbruksnæring

 • Borgerne kommer sterkere inn på 1600-tallet i alle næringer

 • Embetsmenn aktive i handel og mange næringer

 • Bøndene er aktive f.eks. i skogsdrift, men når kystskogene er hogd ut blir det stadig mer behov for kapital til investeringerKapital forts.

 • Mangel på bank i Norge gjorde at det var nødvendig med økonomisk sterke entrepenører. De baserte sin virksomhet på langsiktig kreditt i banker i England og Hamburg

 • Bruk av offentlige kasser viser behovet for kredittArbeidskraft

 • Kombinasjonsøkonomien: Kombinasjon av næringer på husholdsnivå, eks. Fiskebondeøkonomien: kommersielt fiske, heimefiske, husdyrhold, jordbruk

 • kjønnsarbeidsdeling

 • sesongbasert

 • opplæring til mangesysleri

 • risikohåndtering – ikke alt slo feil

 • Husmannsvesenet fra slutten på 1600-tallet– mer om det neste gang.Organisering Hvordan skaffe seg mer-produktet

 • Strukturell tvang ?

 • - Skatt, avgifter

 • - pliktarbeid m sirkumferens

 • - befolknigspress,

 • - nordlandsgjelda og andre kredittrelasjoner til kjøpmenn og fogder

 • Lyst – mer enn plikt?

 • - nye varer, for eksempel tobakk.

 • - Inntekter for å investere , for eksempel kjøpe gård

 • - Bønder tok på seg arbeid som ikke var pålagtSubsistensøkonomi?

 • Stein Tveite: ”naturalhusholdet var en fiksjon, et ideal som embetsmennene satte opp. Men målet for bøndene var å få størst mulig inntekt og dette oppnådde de ved hjelp av handelen”Forårsaket av strukturell tvang

 • ”Påstanden her er at den allmene demografiske og økonomiske utviklinga tvinga hushalda til meir arbeid over eit utvida spekter av inntektsgivande aktivitetar. Samstundes minka sjølvbergingsgraden. I stadig større grad måtte hushalda ty til kjøp og sal for å skaffe seg dei ting dei trong” Dyrvik. S. 115

 • Økonomien var ingen fri markedsøkonomi, men styrt av privilegier, monopoler, kredittrelasjonerSosial lagdeling (mer om dette neste gang og senere ganger)

 • En ny elite:

 • - embetsmenn

 • - patrisiat (de rike handelsborgerne i byene)

 • En ny arbeiderklasse?

 • Gruvearbeidere ved noen bergverk,

 • men ellers integrert i bondesamfunnet, dvs. kombinasjonsøkonomi på husholdsnivåUrbanisering?

 • Befolkning i byer og ladesteder fortsatt bare 10% i 1801 (Danmark 20%)

 • Vekst i antall byer (23 i 1801), men de var små: Bergen størst med 18 000 innbyggere i 1801.

 • Den stor byen i Danmark-Norge var København med 100 000 innbyggere i 1801.Fiske

 • Prisutvikling:

 • fall i prisene på tørrfisk fra 8 kg rugmel pr. kilo tørrfisk på 1400-tallet til 2 kg mel pr. kilo på 1550-tallet. Bedre priser for klippfisk (fra 1700-tallet og saltet fisk (fra 1730-åra)

 • Eksportvolum:

 • 5000 tonn tørrfisk eksportert fra Bergen pr. år på slutten av 1500-tallet Vekst fram til ca. 1670 – så stagnasjon pga. dårlig fiske til ca. 1750Fiske

 • Dyrvik: ca 1660: 50 000 deltok i fiske (Norges befolkning ca. 440 000, dvs. nesten alle voksne menn langs kysten deltok – dreide seg om noen uker på havet.

 • På 1700-tallet kunne det gi 20-30 daler – tre fire ganger mer enn vanlig dagarbeid.Fiske: Nordlandsgjelda

 • Langvarige gjeldsforhold mellom kjøpmenn i Bergen og fiskere i Nord Norge

 • Kjøpmannen betalte skatten for bøndene,

 • Kreditten en risikohåndtering – (gode år – dårlige år)

 • Gjelda gikk i arv til enke eller sønnSkogbruk - trelastnæringa

 • Fra bondenæring, mellomspill med krone og adel, til borgere og embetsmenn

 • Tidlig 1500: Moseng: ”Det glade anarki”

 • Så krever kongen inntekter:

 • 1545-tiende til kongen

 • 1563-skatt på sager

 • 1560-utførseltoll på trelast, fast sum per skip

 • Og begrenser bøndenes saging

 • 1550-tallet : bønder på krongods må rive sagene eller drive for kongens regning

 • 1570-åra: bønder på krongods pålagt pliktleveranser uten betaling

 • 1616 : bønder som ikke har skog og foss måtte rive sagene. , men i 1618 mulig mot avgift til staten

 • 1620-tallet kronene begynte å forpakte bort sager.Borgerskapets tid:

 • 1662 Byprivilegiene: borgerne monopol på å omsette trelast

 • 1688 Sagbruksprivilegiene: førte til en halvering av sagene østafjellsGruvedrift - bergverk

 • 1540: Berganordningen:– mutingsbrev og rett til å skjerpe. Men alle malmfunn i berg regna som et regale overordna privat eiendomsrett til overflata.

 • 1624 Sølvverket på Kongsberg

 • Kobberverkene

 • 1631 – Kvikne

 • 1644 – Røros

 • Jernverk– mange: Bærum, Nes, Fossum Ulefoss, anlagt fra 1500-tallet av og framoverGruvearbeid krevde fagkunnskap

 • Dype grusjakter og lange gruveganger krevde fagarbeiderArbeidskraft til gruver og verk

 • Drift basert på tyske fagarbeidere, norske gruvearbeidere og pliktarbeid fra bøndene.

 • Ca 700 gruvearbeidere v. Kongsberg i 1700, samla arbeidstokk i alle norske gruver

 • ca. 2 500

 • Sirkumferens: Plikt for bønder innen en viss omkrets fra gruva/verket til å levere trekull, setningsved, kjøre m.m. mot betalingSkipsfart. Skipsverft

 • Vekst i antall skip og tonnasje på slutten av 1600-tallet og på slutten av 1700-tallet.

 • Britiske Navigasjonsakten 1651 rettet mot Nederland:varer fra andre land skulle fraktes på engelske skip eller på skip hjemmehørende i produksjonslandet

 • Ringvirkninger i lokalsamfunn

 • Partisipantrederi for å fordele risiko

 • Mange sjøfolk – ca. 11 000 på 1801Økonomisk politikk

 • ”Merkantilisme”, ”helstatspolitikk” begrep satt på i ettertid

 • Utnytte landets ressurser (oppmuntre til glassverk, saltverk), hindre unødig import, handel mellom landene: f., kornmonopol 1735-88, opprette kolonier

 • Handelen som drivkraft, derfor privilegier til borgere

 • Favorisering av hovedstaden, også i forhold til danske kjøpsteder

 • Mer liberal politikk fra slutten av 1700-tallet. Kornmonopolet opphevet 1788Industriøs revolusjon? (Jan de Vries)

 • ”The Industrial revolution and the Industrious Revolution” i The Journal of Economic history 1994

 • Industriøs= flittig arbeidssom

 • Stadig flere ting i folks skifter, generasjon for generasjon, tyder på at de har ønsket å skaffe seg mer.

 • Organisering av husholdets ressurser innrettet på markedsrettet, heller enn subsistensrettet produksjonIndustriøs revolusjon forts.

 • Ledige stunder i jordbruksåret brukes til markedsrettet produksjon

 • Skiftene som kilde kan innebære et representativitetsproblem, hva med de fattigste?

 • Men importerte tekstiler fra Sverige, og Nordsjøområdet finnes også i vanlige folks skifter.Industriøs forts.

 • Ønsket om fine ting, som silketørkler eller grove kvaliteter som en kunne spare tid på å kjøpe, og markedsinnretting av produksjon, forutsetninger for den industrielle revolusjonen som skulle komme?

 • Dreier det seg om strukturell tvang i første omgang, og så får utviklingen en egendynamikk drevet av folks egne ønsker, dvs et mentalitetsskifte?Oppsummering

 • Nye næringer forutsetning for folkevekst i et bondesamfunn som Norge

 • Kombinasjonsøkonomi på husholdsnivå og handelsnettverk

 • Nye eliter vokser framNeste gang:

 • Bondesamfunnet:

 • Giftermålsmønster, husholdsstruktur

 • Jordeiendomsforhold

 • Selveier, leilending

 • ”Overgang til sjøleie”

 • Husmannsvesenet

 • Folkevekst – perioder og geografiske forskjeller

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə