Фяхряддин вейсяллиYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/106
tarix25.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106Фяхрядиин Вейсялли. СЕМИОТИКА 
 
Фяхряддин  ВЕЙСЯЛЛИ 
 
 
 
 
СЕМИОТИК
А 
 
Studia Philologica. IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Фяхряддин Вейсялли. СЕМИОТИКА
 
 

 
 
 
 
 
Бакы – 
 – 2010 


Фяхрядиин Фейсялли. СЕМИОТИКА
 
 

 
 
 
Elmi redaktoru: 
 
filologiya elmləri doktoru, professor 
F.H. ZEYNALOV 
 
 
Rəyçilər: 
 
filologiya elmləri doktoru 
F.Ə. ASLANOV 
 
filologiya elmləri namizədi 
V. QƏMBƏROV 
 
 
 
 
Фяхряддин Вейсялли. СЕМИОТИКАStudia Philologica. IV. – 
Бакы: Мцтяръим, 2010. – 336 с. 
 
Китабда 
ишарялярин 
мащиййяти, 
нювляри 
вя 
функсийалары  шярщ  олунур,  ишаря  нязяриййяси  вя  ишаря 
системляри арашдырылыр, онларын онтоэенези вя филоэенези 
ачыгланыр,  ишарянин  фялсяфи  бахымдан  изащы  верилир. 
Ишаря  иля  баьлы  чохсайлы  мяхязляр  китабда  эениш  тящлил 
олунур.  
Китаб дил фялсяфяси иля мяшьул олан, дили хцсуси обйект 
кими  сечян  мцтяхяссисляр  (маэистр,  докторант  вя  и.а.)  цчцн 
мараглы мянбядир. 
 
ISBN  978-9952-28-045-6
 
 
 © Ф.Вейсялли (Йадиэар), 2010 


Фяхряддин Вейсялли. СЕМИОТИКА
 
 

 
 


Фяхрядиин Фейсялли. СЕМИОТИКА
 
 

 
Kitabın içində
kil
ə

 
 
 
ÖN SÖZ ..................................................................................................... 8 
 
I. Ünsiyyətin modeli 
I.1. Ümumi qeydlər .............................................................................. 10 
I.2.  ĠĢarə, anlam və məna ..................................................................... 12 
I.3. Ünsiyyət və məna ........................................................................... 27 
I.4. Ünsiyyət və interpretant ................................................................. 36 
I.5. Üns
I
yyət və digər motivli iĢarələr .................................................. 38 
a) Ġkonik iĢarələr .............................................................................. 38 
b) Deyktik iĢarələr............................................................................ 39 
c) Simvolik iĢarələr və kodlar .......................................................... 40 
I.6.  Ünsiyyətdə konnotasiya ................................................................ 43 
I.7. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər .......................................................... 44 
 
II.
 
Semiotika və ya semiologiya 
II.1. Semiotikanın mahiyyəti və tərifi .................................................. 46 
II.2. Semiotikanın ümumi məsələlərinə dair ........................................ 49 
II.3. Semiotikanın sahələri ................................................................... 51 
II.4. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər ......................................................... 58 
 
III. Semiotikanın tarixinə bir baxış 
III.1. Qədim dövrlərdən pirsəqədərki semiotika .................................. 61 
III.2. Semiotikada Ç.Pirs mərhələsi...................................................... 66 
III.3. Semiotikada Ç.Morris mərhələsi ................................................. 71 
III.4. R.Yakobson və semiotika ............................................................ 73 
III.5. Semiotikanın müasir mərhələsi ................................................... 85 
III.6. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər ........................................................ 88 
 
IV. Aşağı səviyyəli semiotik sistemlər 
IV.1. Heyvan ―dili‖ haqqında ............................................................... 92 
IV.2. Arıların ünsiyyəti ........................................................................ 95 


Фяхряддин Вейсялли. СЕМИОТИКА
 
 

 
IV.3. HəĢəratlar və intensional iĢarələr .............................................. 100 
IV.4. Bəzi heyvanların «ünsiyyəti» insanlarınkına yaxındır .............. 102 
IV.5. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər...................................................... 107 
 
V. İnsan dilinin yaranması 
V.1.  Ġlkin dil haqqında....................................................................... 108 
V.2. Semiotika və dil .......................................................................... 112 
V.3. Ġnsan dilinin formallaĢması ........................................................ 116 
V.4. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər ....................................................... 122 
 
VI. İşarə sistemlərinin ümumi səciyyəsi 
VI.1. ĠĢarə situasiyaları haqqında ....................................................... 123 
VI.2. ĠĢarələr axını haqqında .............................................................. 132 
VI.3. ĠĢarə sistemlərinin genezisi və ontogenezi ................................ 137 
VI.4. Sadə və qeyri-sadə iĢarələrin qarĢılaĢması ................................ 140 
VI.5. Ġndeks iĢarələr biokommunikasiyada ........................................ 141 
VI.6. ĠĢarə–simvollar təbii və süni semiotikalarda ............................. 146 
VI.7. Düzəltmə və mürəkkəb iĢarələr ................................................. 151 
VI.8. ĠĢarələrin və iĢarə sistemlərinin məzmunu ................................ 157 
VI.9. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər...................................................... 164 
 
VII. Dil spesifik işarələr sistemi kimi 
VII.1. Ümumi qeydlər ........................................................................ 166 
VII.2.  Dil iĢarələrinin digər iĢarə sistemlərindən fərqləri.................. 167 
VII.3. ĠĢarələrin binar təsnifinin texnikası .......................................... 175 
VII.4. ĠĢarələrin funksional baxımdan təsnifi ..................................... 184 
VII.5. Fəslin ədəbiyyatı və qeydlər .................................................... 189 
 
VIII. İşarə sistemlərinin struktur tipləri 
VIII.1. Ümumi qeydlər ....................................................................... 192 
VIII.2. Paralinqvistikanın struktur cizgiləri ....................................... 194 
VIII.3. Mədəniyyətin iĢarə sistemləri ................................................. 199 
VIII.4. Ġncəsənətin semiotikası ........................................................... 203 
a) Teatr ........................................................................................... 205 
b) Musiqi ........................................................................................ 207 
c) Digər incəsənət semiotikaları ..................................................... 213 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə