Gap bo’laklariYüklə 226 Kb.
tarix10.11.2023
ölçüsü226 Kb.
#132881
Alisher Navoiy til va nutq odobi haqida


I PAK YO`LI INNOVATSIYALAR UNIVERSITETI


2023-2024 o`quv yili uchun


Boshlang`ich ta`lim

MUSTAQIL ISH


Fan: O`qituvchi nutq madaniyati


Guruh: 22-3

Mavzu: Alisher Navoiy til va nutq odobi haqida


BAJARDI: Jo`rayeva Niginabonu


TEKSHIRDI: Sadriddinova Zarina
Mavzu: Alisher Navoiy Til va nutq odobi haqida
Reja: 1. Mutafakkir asarlarida nutq madaniyati xususida.

 2. Muhokamat ul-lug’atayn” asarida til va tafakkur masalalari.

 3. Mahbub ul-qulub” da voizlar va til odobi haqida.

 4. Xamsa” dostonlarida “so`z ta`rifi”.

 5. Nazm ul- javohir” da so`z qudratining ulug’lanishi.

O`zbek adabiy tilining asoschisi Alisher Navoiy turkiy tilda go`zal nutq tuzishning bayroqdori sifatida o`zbek tili boyliklarini namoyon etuvchi mashhur asarlar yaratdi. Navoiyning sa`y-harakatlari tufayli XV asrda o`zbek tili olamga dong’i ketadigan adabiy asarlar yaratishga qodir til ekanligini isbotladi.


Bobur, Ogahiy, Komil Xorazmiy, Munis, Mashrab, Maxmur, Gulxaniy, Nodira, Uvaysiy, Muqimiy, Furqat, Avaz O`tar, Fitrat, Behbudiy, So`fizoda kabi mutafakkir shoir va yozuvchilarning asarlarida Navoiy boshlab bergan o`zbek mumtoz adabiy tili me`yorlari mukammalashib bordi.
Navoiy o`z asarlarida nutqning kishilar kundalik ehtiyojini qondiruvchi nodir vosita ekanligini qayd etdi. “Mahbub ul-qulub” asarida voizlar til odobi xususida fikr yuritsa, “Muhokamat ul lug’atayn” asarida o`zbek adabiy tilining boyligini e`tirof etdi. Nainki e`tirof etdi, balki tilning ijtimoiy hodisa ekanligini ta`kidladi. So`zning tarixiy-madaniy xizmati beqiyos, ammo til imkoniyatlari nutq jarayonidagina ochib beriladi. Agar nutq bo`lmas ekan, tilning, so`zning cheksiz imkoniyatlari ruyobga chiqib chiqmay qolaveradi. “Majolisun-nafois” da so`zning voizlari hayotida tutgan o`rni haqida ham shaxsiy mulohazalar bayon qilinadi. “Nazmul javohir” asarida esa so`z qudratli vosita ekanligi, insonga hayotiy zarurat sanalishi aytib o`tiladi. Tarixdan ma`lumki, Navoiyning o`zi ham mohir notiq bo`lgan va shirin kalomi, o`tkir tafakkuri bilan xalq qalbidan joy olgan va o`z asarlarida ham xaloyiqqa naf`i tegadigan, el yuragidan joy oladigan shirin-zabon so`zlar so`zlashni, chiroyli va ravon nutq tuzish yo`llarini o`rganish lozimligi haqida mukammal fikrlar bayon etgan.
“Nazmul javohir” asarida til insonni hayvondan ajratuvchi gavhardir, deb ta`kidlaydi.
So`zdurki, nishon berur o`lukka jondin,
So`zdurki, berur jonga xabar jonondin.
Insonni so`z ayladi judo hayvondin,
Bilkim, guhari sharifroq yo`q ondin.

Tirik insongina so`zlash qobiliyatiga ega, so`z tufayli u tirik ekanligini isbot etadi. So`z do`stdan, yoru-birodardan xabar beradi. Insonni hayvondan judo qilgan ham so`z ekan, demak dunyoda so`zdan gavhari sharif-ulug’ narsa yo`qdir.


Kishining ko`ngli daryodir, so`z esa dur, so`zlovchi g’avvosga o`xshaydi. Dur turli bo`lgani singari so`z ham turlicha bo`ladi. Yaxshi so`z kishiga jon baxsh etsa, yomon so`z insonni halok etishi ham mumkin. Til-ma`rifat va adabiyot quroli ekan, so`z so`zlashdan maqsad ma`no ifodalashdir deydi shoir.
Ammo chun alfoz va iboratdin murod ma`nidir va mazkur maxluqotdin maqsud insondur va ul mahzari maoniy va bayon, so`z aning so`zidadir va takallum aning kalomida bordur”.
Ya`ni, ma`no tufayli so`z tilga keladi va ul so`zdan ma`no fahm bo`ladi. Navoiy til va tafakkurni uzviy birlikda oladi. U ma`no birlamchi, shaklni ikkilamchi deb hisoblaydi va ma`noga so`zning joni deb ta`rif beradi.
Navoiy tilni o`sib, rivojlanib boruvchi, jamiyatning ehtiyojiga muvofiqlashuvchi zarurat ekanligini anglab, tillar o`zaro aloqada bo`ladi, bir-biriga chatishadi deb hisoblaydi. Navoiy kishining nutq qobiliyatini tug’ma ekanligini ta`kidlaydi. “Muhokamatul-lug’atayn” asarida arab tili “kalomi ilohiy” deb ulug’lanadi, fors va turkiy tili solishtiriladi. Olim bu asarda ikki tilning lug’at boyligi, so`z yasalishi, fonetik tarkibi, stilistikasi kabi xususiyatlarini chog’ishtirib, badiiy imkoniyatlari jihatidan turkiy tilning fors tilida qolishmasligini isbotlaydi. Hattoki, fors-tojik tilida, ekvivalenti bo`lmagan o`zbekcha so`zlarni misol keltiradi. “Muhokamatul lug’atayn” asari bevosita tilshunoslining nazariy muammolarini hal qilishga, o`zbek tilining boshqa tillar orasida tutgan o`rnini belgilab berishga, o`zbek nutqi madaniyatini o`rganishga qaratilgan. Mutafakkir asarlarida o`zbek tilining leksik boyliklaridan, sinonim va omonimlaridan, xalq ta`biri, maqol va matallaridan, frazeologik, ideomatik birikmalaridan, jumla tuzilishidan keng foydalandi.
Alisher Navoiyning nutq madaniyati masalalariga bag’ishlangan fikrlari yanada mukammalroq ifodalangan asari “Mahbub ul-qulub” dir. Chunki shoir bu asarida tilning ahamiyati, undan foydalanish, nutq so`zlovchi dilidagi fikrni to`g’ri aks ettirish lozimligi haqida fikrlar bayon qiladi.
“Saodatbaxsh ruh zuloliga matla` ham til. Tilga iqtidorlig’-hakimi xiradmand, so`zga ixtiyorsiz-layni najand. Tilki fasih va dilnazir bo`lgay, xubroq bo`lgay agar ko`ngil bila bir bo`lgay” deb yozadi Navoiy.
Ma`nosi: “Saodatbaxsh ruhning tiniqligi manba ham til, baxtsizliklar yulduzining boshlanishiga sabab ham til. Tiliga kuchi yetadigan kishi aql podshosidir: so`zga ahamiyat bermaydigan kishi la`natlangan, pastdir. Til go`zal va dillarni olovlantiruvchi bo`lishi bilan birga, so`zlovchining dilidagini aks ettirsa, yanada yaxshiroq bo`ladi”.
Navoiy til deganda nutqni ko`zda tutgan. Til, ya`ni so`z o`zining ko`p yaxshi fazilatlari bilan nutq uchun material ekanligini, nutqning qo`polligi, maqsadga muvofiq bo`lmasligi so`zlovchiga zarur yetkazishini alohida ta`kidlab o’tadi.
Mayin, yoqimli, shirali ovoz bilan so`zlash odobi haqida, o`ylamasdan so`zlamaslik lozimligi haqida: “Tildin azubat dilpisanddur va miynat sudmand. Chuchuk tilki achig’liqqa evruldi, zarari oni bo`ldi. Chuchuk so`z sof ko`ngullarga nushdir... So`zni ko`ngulda pishqormaguncha tilga kelturma, harnakim ko`nglungda bo`lsa, tilga surma” deydi. Buning ma`nosi shundayki, tilning shirin, yoqimli va yumshoqligi foydadir. Chuchuk til achchiqqa aylansa tinglovchiga zarar yetkazadi. Qandni mast qiluvchi aroq qilsalar, harom bo`ladi. Chuchuk so`zni toza ko`ngullar simiradi... So`zni ko`ngulda pishitib olmaguncha so`zlamagin, ko`nglingda bo`lgan har qanday fikrni ham ayta berma. Nutqdan maqsad fikr anglatishdir: “Ammo so`zlar va saboqlardin murod ma`nodur”.
Nutq nazariyasi bilan jiddiy shug’ullangan shoir “Mahbubo’l-qulub” asarining 24-bobini voizlik ilmiga bag’ishlaydi. Navoiyning o`zi ham notiqlik san`atini o`z davrida yuksak darajaga ko`targan. “Tilga ixtiyorsiz-elga e`tiborsiz” yoki “Ma`dani inson gavhari so`z durur, gulshani odam samari so`z durur” deb yozadi. Navoiy 24 bob “Nasihat ahli va voizlar zikriga” bag’ishlangan bo`lib, shoirning fikricha “voiz uldurki, majlisg’a kirgan to`lg’ay va to`la kirgan holi bo`lg’ay”.
“Mahbubul-qulub” da “Og’ziga kelganni demoq-nodonning ishi”, “Aytar so`zni ayt, aytmas so`zdan qayt”, “Chin so`z-mo``tabar yaxshi so`z-muxtasar” kabi hikmatli so`zlar, maqollar anchagina. Navoiy ham shu mazmundagi baytlar yaratadi. Shoir nazarida so`z o`likni tiriltirish kuchiga ega:
Ham so`z ila elga o`limdin najot,
Ham so`z ila topub o`luk tan hayot.
Ba`zan bir so`z bilan tirik vujud,
Salomat inson ham jonsiz o`lukka aylanishi mumkin. Yolg’on so`z ham shunday qudratga ega:
O`luk gar andin erur joni pok
Valekin tirikni ham aylar haloq.

Navoiy ta`kidlashicha, shirin so`z bilan ko`p ishlar amalga oshadi. Achchiq may, boda ham chuchuk til bilan uzatiladi. Hatto “chuchuk so`z elga izhor” etish orqali u kim bo`lmasin, “har nechakim ag’yor zurur yor” ga aylanadi.


Xalqimiz tili achchiq, inson ko`ngliga ozor beruvchi kishilarga “tili zahar”, “tilidan zahar tomadi” kabi nisbatlarni beradi. Bunday kishilardan hamma o`zini chetga tortadi. Dildan suhbatlashishni istamaydi, aksincha, zarurat yuzasidangina muomala qilishga majbur bo`ladi. Navoiy bu taxlit “achchiq so`z, anfos” lik kishilardan “istig’no” zarurligini o`rinli ta`kidlaydi:
Har kimki achchiq bo`ldi so`zi, anfosi,
Bor suhbatidin xalqning istig’nosi.

So`zlashning ham me`yorlari bor. “Boisi g’aflat ko`p so`z”- ko`p gapirish ham g’aflat, g’ofillikka sabab. Har qancha suxandon bo`lsa ham, imkon bo`lguncha so`zni qisqa gapirish zarur. To`g’ri va rost so`z mavjud. Yolg’on va yolg’onchilik bor. Shoir o`gitiga so`zlayotgan kishilarning kimligi, qandayligi uning ko`rinishi bilan emas, so`zlanayotgan gaplaridan ayon bo`ladi. Ko`ngilga kelgan har bir fikrni tilga chiqaraverish beburdlikka olib keladi. Behuda, beburd va masxaraomuz so`zlash kishining o`ziga ozor yetkazadi. Tili kesilishiga olib keladi. So`zni ko`ngilda pishitib, mulohaza qilib, so`ng “tilga surmoq” kerak. Har bir kishining so`zi-uning ko`nglini aks ettiradi. Shoir aytmoqchi:


Senga bor esa so`z bilurdin mazoq
O`zim sari boqma, so`zim sari boq.
Navoiy “Xamsa” ning deyarli barcha dostonlarida “So`z ta`rifida...” sarlavhasi ostida boblar ajratadi. O`zining g’azallaridan birida so`z haqida fikr yuritar ekan, “Xamsa” dagi har bir harf (so`z emas, harf) o`zida ko`plab durlarni jamlagan “bahr erur” ligini ta`kidlaydi. Kengroq mazmunda esa, har bir so`zga singdirilgan chuqur mohiyat va ma`no nazarga olinsa ham xato bo`lmaydi.
“Xamsa” ichraki, anga har bir har
Bahr erur, zimnida yuz durri shingraf.

“So`z” deganda Navoiy nimalarni nazarda tutadi? Professor A.Hayitmetov shunday yozadi: “Navoiy “so`z” ni o`z asarlarida ko`p ma`noda ishlatadi. U “so`z” termini ostida insoniyatning hamma ma`naviy boyligini-alohida ijtimoiy kategoriya bo`lgan tilni ham, ideologiya shakllaridan hisoblangan falsafa va badiiy adabiyotni ham tushuna beradi hamda ularni ko`p vaqt bir-biridan farq qilmaydi”.


Navoiy “so`z” haqida gapirganda qo`yidagilarni e`tiborga oladi:

 1. So`z-til ma`nosida.

 2. So`z-muomala, gapirish, nutq mohiyatida.

 3. So`z-badiiy ijodda, mazmunni shakllantiruvchi vosita tarzida.

Navoiy talqinicha, so`zning (tilning) insoniyat hayotidagi o`rni beqiyos. U insonning insonligini, barcha jonzotlardan yuksak ekanligini anglatuvchi unsur. Ollohning bashariyatga in`om etgan ulug’ ne`mati tildir:
Tengriki, insonni qilib ganji roz,
So`z bila hayvondin anga imtiyoz.

Tangri, insonni “ganji roz”-sirlar xazinasi qilib yaratdi. U bir mo``jiza. Odamning hayvondan “imtiyozi”-farqi “so`z bila”-til bilan bo`ldi. Agar bu baytda gap bevosita til haqida borayotgan bo`lsa, ba`zan til va so`z alohida-alohida hodisa sifatida talqin etiladi. Shoir tilni po`lat xanjarga qiyoslaydi. So`z esa, shu xanjarga bezavk beruvchi, unga qadalgan injulardir: Mana bu baytda ham shunga xos ifoda:


So`z bila kufr ahli musulmon bo`lib,
So`z bila hayvon degan inson bo`lib.

Birinchi misrada “Shirin so`z”, “ta`sirli so`z”, “nasihatomuz so`z”, “yumshoq va muloyim so`z” va xokazo-gap bilan “kufr ahli” iymonsiz, e`tiqodsiz kishilar ham “musulmon” bo`lishi, to`g’ri, yo`lga kirishi ta`kidlanadi. Ikkinchi misrada esa, odamni hayvondan ajratuvchi vosita-til haqida gap boradi. Yana bir o`rinda tilni lola bargiga, so`zni esa, o`sha lolaga tuzilgan “jola”-chiroyli shudringlarga qiyoslaydi:


Til bu chamanning varaqi lolasi,
So`z zurlaridan bo`lubon jolasi.

So`zdin o`lukning tanida ruhi pok


Ruh dog’i tan aro so`zdin halok,
Donai dur so`zini afsona bil
So`zni jahon bahrida durdona bil.

“Hayrat ul- abror” dostonining So`z ta`rifida bobidan olingan ushbu parchada chuqur falsafiy ma`no ifodalanadi.


Navoiy so`z haqida gapirganda “So`z iqlimi”, “So`z mamlakati”, “So`z jismi”, “So`z kishvari” birikmalarini ishlatiladi. So`z ham Navoiy nazdida o`ziga xos olam, rangin shakllarga ega mamlakat. Bu iqlim mavjudotlaridan har kim o`ziga foydalanadi. Uning “shirin so`z”, “achchiq so`z”, “to`g’ri so`z”, “yolg’on so`z”, “chin so`z”, “xushomadomuz so`z” kabi ko`rinishlari mavjud shoir ta`rifida.
Navoiy “Hayrat ul-abror” da badiiy til unsurlaridan keng foydalanadi.
Dostonda hikmatli so`zlar, xalq maqollari, xalq ijodining boshqa turlari ko`p uchraydi.
Tor ini sichqonga solib erdi egam,
Tuyruqiga bog’ladi g’irbol ham.

Yoki “Bir deganni ikki demak xo`p emas”. Bir so`zni hadeb qaytaraverish-ezmalik. Chunki “So`z chu takror topti dilkash emas”. Xushomadli, ta`maga moyil yoki laganbardona so`z, uni hayot mazmuni, tirikchilik manbaiga aylantirish ham illat. Navoiy talqinicha bunday kishilarning tili kesilsa yaxshi:


Chu xushomad demakni boshlasa kosh,
Kim tutulsa dami, kesilsa tili.

Ha, Navoiy so`zni ajib, sehrli va qimmatbaho gavhar sifatida e`zozlaydi. Ko`pgina baytlarda, ayniqsa “Xamsa”, “Mahbubo’l qulub” singari asarlarida so`z, uning o`rni, inson hayotidagi ahamiyati, so`zlash madaniyati, so`zning badiiy ijoddagi mavqie, so`z odobi kabi tomonlar xususida mulohazalar bildiradi. Shoir nazarida “So`z jahon bahrida durdona”, inson qalbining ma`dani- “Ma`dani inson guzari so`z”, “gulshani odam samari”, “ajab guzar”, “bahru mavjvar”, “dur”, “javhari ruz”, “aytib sovumas tarona”, “olib qurimas xizona” - tuganmas xazina:


Aytib sovumas tarona sen-sen,
Olib qurumas xizona sen-sen.
Demak, Alisher Navoiy “Xamsa” dostonlarida so`zning qudratli vosita ekanligini, insoniyat hayotida bu noyob gavharning qaydarajada yuksak mavqeini egallaganligini ta`kidlab hikmatli durdona baytlar yaratgan.
Navoiy “Munshoat” asarida ham o`zbek adabiy tilida mukammal ish qog’ozlarini yuritish mumkinligini yozib qoldiradi va namunalar beradi.
“Nazmul javohir” (“Nazmlar javohiri”) asarida shoirning axloqiy qarashlari bayon etiladi. Asarning an`anaviy nat`at qismidan so`ng bashariyatni nutq sharafiga sarafroz etilgani ta`kidlanadi.
So`zni “inson vujudi ummonidin zohir” bo`luvchi “jonbaxsh javhar” va ravonbaxsh lu`lu`” (gavhar) ga nisbat qilinadi.
Navoiy so`zni uch qismga bo`lgan: a`lo, avsat, adno, ya`ni yuqori, o`rta, quyi “So`z bog’i ajab gulistonidurkim anda jonbaxsh atrliq ashjori mavzun va ruhparvar royihaliq rayohini gunogun bisyordur va lekin foydasiz xas va xashoki balki zararliq xori haloki ham bordur”:
Lekin chu bahor jilvaog’oz qilur,
Bo`stoni aro gul sho`xlari noz qilur.
Gar zog’ tikan aro vatan soz qilur,
Bulbo’l bori gul bargiga parvoz qilur.

So`zlovchi so`z ma`nosiga e`tibor qilishi, qisqa, ravshan va muloyim qilib so`zlashi lozim, deydi shoir.


Kim oz dedi nuqta ayshu kom o`ldi anga,
So`z qoidasida intizom o`ldi anga.
Haddin o`ta har kimki kalom o`ldi anga,
Ul nav` kalomdin malom o`ldi anga.
Shuningdek, dilozorlik, achchiq til inson ko`ngliga o`tkir nayza og’rig’idan ortiq zahm yetkazadi deydi shoir.
Navoiy boshqa asarlarida tilni azob chekib o`rganmagan kishining nutqi ravon bo`lmaydi deb hisoblaydi:
Har kimsaki nutqi farovon bo`lmas,
Til ranjiga qilmoqligi imkon bo`lmas.

Navoiy inson nutqini bo’lbo’lga qiyoslaydi. Bulbo’l so`z tufayligina sayraydi.


Gulshane keldi jismi insoniy,
Nutq oning bo’lbo’li xush ilhoni.
Bo`lmasa so`z, ajab balo bo`lgay,
Bulbo’li nutq benavo bo`lgay.

Xulosa Alisher Navoiyning til va nutq, nutq odobi, nutqiy madaniyat, nutq san`ati haqida aytgan fikrlarida qadimiy turkiy xalqlarning nutq madaniyati borasidagi boy va noyob merosi mahorat bilan umumlashtirilgan. 1. Tilni, so`zni qadrla uni hurmat qil.

 2. Yaxshi so`zlay olish (nutq) -san`atdir, noyob hunardir. Uni egallashga intilgin.

 3. Kishining so`zi, (nutqi) uning aqliy kamolotidan darak beradi.

 4. Xushmuomala, shirinso`z bo`l. Tiling bilan kishilarga ozor berma.

 5. Bo’shog’iz bo`lma, suhbat sirlarini saqlashga o`rgan.

Qaysi majlisdakim eshitsang so`z, ning


Bilgil ul so`z sanga omonatdir,
Gar ani o`zga yerga naql etsang,
Ul omonatga bu xiyonatdir.


Xulosa: Navoiy o`zbek adabiy tilini, rivojlantirish, bu tilda go`zal asarlar yaratish, o`zbek tilini yuqori mavqega ko`tarish, uni xalq manfaatlariga xizmat qildirishni orzu qiladi. U o`zbek tilini kamsitgan, bu tilda yaxshi asarlar yozish mumkin emas, turkiy tilga bee`tibor bo`lgan kishilarga munosib javob bera oldi. O`zbek adabiy tilini boyitdi, ravnaq toptirdi.
Navoiy o`zi berayotgan ma`lumotlarning aniq, to`g’ri bo`lishiga ham e`tibor beradi.
Nutq madaniyatining asl mohiyati Navoiy asarlarida o`zining yorqin dalilini topdi desak maqsadga muvofiq bo`ladi.
Ulug’ shoirlarimizning, qolaversa o`tmishda o`tgan ko`plab buyuk zotlarimizning merosi bugungi kunda chuqur e`tibor bilan o`rganilayotgani ham bejiz emas. Prezidentimiz I.A.Karimov asarlari, nutq va suhbatlarida bobokolonlarimiz yaratgan merosning bugungi kundagi o`rni va ahamiyati qayta-qayta ta`kidlanmoqda. Yosh avlodni kamol toptirishda ularning o`rni aniq qayd etilmoqda. Bu jihatdan hazrat Navoiyning, u kishidan bizgacha yetib kelgan ulkan adabiy yodgorliklarining ham salmog’i yuksakdir.
Xalqimiz mustaqillikka erishgandan so`ng buyuk shoirimizga yana ham bo`lakcha hurmat va ehtirom ko`rsatilmoqda.


Adabiyotlar:

 1. Mallayev N. O`zbek adabiyoti tarixi. T., 1976.

 2. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. T., 1993.

 3. Nusratullo Atoullo o`g’li Jumaxo`ja. Istiqlol va ona tilimiz. T., 1998.

 4. Qilichev B., Qilichev B.E. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Buxoro, 2002.

 5. Hikmatlar xazinasi. T., 1977.

 6. O`zbek adabiyoti tarixi. Besh tomlik. II tom. T., 1978.

 7. www.ziyonet.uz

Yüklə 226 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə