GəNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemiYüklə 301,13 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü301,13 Kb.

GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

MƏRKƏZİ ŞƏHƏR KİTABXANASININ İNFORMASİYA-RESURS ŞÖBƏSİ

YENİ KİTABLAR

Annotasiyalı biblioqrafik göstərici
2013, № 2 (6)

GƏNCƏ - 2014

Yeni kitablar: аnnotasiyalı biblioqrafik göstərici.- 2013, № 2 (6).- Gəncə, 2013.-18 s.

Göstəricidə 2013-cü il aprel – iyun aylarında Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin fonduna daxil olan və Elektron kataloqa (EK) salınmış Azərbaycan dilində yeni kitabların annotasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir.

Göstərici Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının şöbələrinə uyğun tərtib olunmuşdur.

Mündəricat:


42.2 - Yem istehsalı .Yem bitkiləri ------------------------------------------------ 4
63.3(5Aze) - Azərbaycan tarixi ----------------------------------------------------- 4
66.3(5Aze)-8 - Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimləri ------------------ 5-10
76.01 – Jurnalistika ------------------------------------------------------------------ 11
76.02 – Dövri nəşrlər -------------------------------------------------------------------- 11
81.2(5Aze) – Dilçilik -------------------------------------------------------------------- 11
82.(5Aze) – Folklor. Folklorşünaslıq --------------------------------------------- 11
83.3(5Aze) Ədəbiyyatşünaslıq ------------------------------------------------- 11-13
84(5Aze) - Azərbaycan ədəbiyyatı ---------------------------------------------- 14-17
85.37- Kino incəsənəti ---------------------------------------------------------------- 17

42.2 Yem istehsalı .Yem bitkiləri.
1 . 42.2

H 95

2. 42.2(5Aze)

H 95Hümbətov, Hümbət Sərxoş oğlu. Şirəli yem bitkiləri : dərs vəsaiti / H. S. Hümbətov ; elmi red. M. A. Yusifov . – Bakı : Nurlan, 2013. – 152 s.

Cəmi nüsxə:1 – O/Z(1)


Vəsaitdə əsas şirəli yem bitkilərinin botaniki-morfoloji, bioloji xüsusiyyətləri, becərilmə texnologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti, inkişaf tarixi, şirəli yemlərin istehsal formaları, mövcud şirəli yem bitkilərinin istehsalın başqa sahələri ilə əlaqəsi, məhsuldarlığı, biokimyəvi tərkibi, seleksiyası, toxumçuluğu, yem tədarükü, şirəli yem istehsalının bütün sahələri üzrə olmasa da bir sıra prinsipial məsələlərə dair ətraflı məlumat verilmişdir.

Hümbətov, Hümbət Sərxoş oğlu. Yem otları : dərs vəsaiti / H. S. Hümbətov ; elmi red. H. Y. Qasımov . – Bakı : Elm və Təhsil, 2013. – 184 s.

Cəmi nüsxə:1 – O/Z(1)


Vəsaitdə əsas taxıl, paxlalı və qeyri ənənəvi yem bitkilərinin təsərrüfat əhəmiyyəti, botaniki-morfoloji və bioloji xüsusiyyətləri, becərilmə texnologiyası, inkişaf tarixi, heyvan yemlərinin istehsal formaları, mövcud yem otlarının məhsuldarlığı, kimyəvi tərkibi, seleksiyası, toxumçuluğu, yem otlarının əkildiyi sahələrin inkişaf perspektivləri bir sözlə, yem istehsalının bütün sahələri üzrə əsas prinsipial məsələlərə dair ətraflı məlumat verilmişdir.


63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi
3. 63.4(5Aze)

İ-74

4. 63.3(5Aze)6-8

P 52


5. 63.3(5Aze)6-8

R 52

6. 63(5Aze)

U 65

7. 66.3(5Aze)-8

Ə 65


8. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

9. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

10. 66.3(5Aze)-8

Ə 65


11. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

12. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

13. 66.3(5Aze)-8

Ə 65


14. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

15. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

16. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

17. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

18. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

19. 66.3(5Aze)-8

Ə 65


20. 66.3(5Aze)-8

U 37

21. 66.3(5Aze)-8

U 37
22. 66.3(5Aze)-8

U 37

23. 66.3(5Aze)-8

U 37

24. 66.3(5Aze)-8

U 37


25. 66.3(5Aze)-8

Ə 65


26. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

27. 66.3(5Aze)-8

Ə 65

28. 66.3(5Aze)8

Ə 65

29. 76.01(5Aze)

R 20


30. 76.02я2

L 52

31. 81.2(5Aze)

M 51

32. 82(5Aze)

P 52İsayev, Əhməd Məhəmməd oğlu. Qalalar : tarixi abidələr haqqında publisistik qeydlər ; məqalələr-oçerklər / Ə. M. İsayev ; tərt. Y. Qədirova ; red. T. Həmid . – Bakı : Çaşıoğlu, 2013. – 334 s.

Cəmi nüsxə:1 – O/Z(1)


Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı oçerk və məqalələr toplanmışdır. Xalqımızın ulu keçmişindən, onun keşməkeşli taleyindən xəbər verən abidə və qalalarımız və insanlar haqqında söhbət açılır. Onlar təkcə daş abidə deyil, həm də bizim daşlaşmış tariximizdən, bitib-tükənməyən maddi-mədəni irsimizdən xəbər verirlər.
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda / S. P.Pir- sultanlı ; red. A. Murovdağlı. – III nəşr. – Gəncə : N. y., 2011. – 85 s.

Cəmi:1 – O/Z(1).


Rəhimli, Əkrəm. Mübarizə burulğanlarında kecən ömür : Seyid Cəfər Pisəvəri: həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti / Ə. Rəhimli ; elmi red.: Ş. Ə. Tağıyeva, C. P. Həsənli ; red. M. Tağıoğlu ; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. – Bakı : Nurlar NPM, 2009. – 400 s.

Cəmi: всего:1 – O/Z(1).


Usenov, Fəxrəddin Eyyub oğlu. Azərbaycan tarixi tədrisində ümummilli lider Heydər Əliyev irsindən istifadə : metodik vəsait / F. E. Usenov ; elmi red.

A. Ş. Cavadov. – Gəncə : Ekologiya, 2013. – 226 s.

Cəmi:1 – O/Z(1).

66.3(5Aze)-8 Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimləri

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H.Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

33-cü kitab : mart, 2001 - aprel, 2001. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 480 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)


Bu cilddə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fransaya, ABŞ-a işgüzar səfərləri zamanı Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması barədə apardığı geniş müzakirələrin, keçirilən görüşlərin, həmçinin bu səfərlərin nəticəsində imzalanmış sənədlərin materialları və mətbuat orqanlarına verdiyi bəyanat və müsahibələri toplanmışdır. Bu cilddə, həmçinin ulu öndərin İstanbulda Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII Zirvə görüşündəki parlaq nitqi, Türkiyənin dövlət və hökumət başçıları ilə görüşləri, danışıqları, bölgəyə aid məsələlər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə başlanmasına aid materiallar öz əksini tapmışdır. Kitabda Heydər Əliyevin Azərbaycana gələn Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və İranın nüfuzlu dairələrinin nümayəndələri, Skandinaviya ölkələri və Rusiyanın bir qrup jurnalistləri ilə söhbətləri həmçinin, ölkədaxili ictimai-siyasi məsələlərə, respublikamızın sürətli tərəqqisinə, xalqımızın rifahı naminə aparılan iqtisadi və siyasi islahatlara həsr olunmuş materialları yer almışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

34-cü kitab : may, 2001 - iyun, 2001. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 488 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Bu cilddə ölkəmizin tərəqqisi naminə görülən işlər, dövlətimizin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatına, həmçinin xarici ölkələrlə əlaqələrin daha da genişlənməsinə aid zəngin materiallar dərc olunmuşdur. Kitabda ulu öndərin MDB ölkələrinin dövlət başçıları şurasının Minskdə keçirilən toplantısında, GUÖAM təşkilatının dövlət başçılarının Yaltadakı zirvə görüşündə iştirakına, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə verdiyi müsahibələr öz əksini tapmış, Azərbaycana gələn Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Livan, Norveç, İran və Polşanın dövlət və hökumət nümayəndə heyətləri ilə, türk dünyasının böyük oğlu, alim İhsan Doğramacı, Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı II Aleksi ilə yüksək səviyyəli görüşlərin materialları, 28 May – Respublika gününə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə parlaq nitqi, 8-ci Beynəlxalq «Xəzər, neft, qaz, neftayırma və neft kimyası» sərgisi açılışında çıxışı, çoxsaylı məktubları və sair sənədlər verilmişdir.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

35-ci kitab : iyun, 2001 - avqust, 2001. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 520 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, dövlət quruculuğunun sürətli inkişafı ilə bağlı məsələlər, bir sıra yeni istehsal müəssisələrinin açılması, hərbi quruculuq sahəsində mühüm işlərin görülməsi, Qarabağ müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə dövlət və hökumətin qayğısının artırılması, elmin, təhsilin müasir problemlərinə ciddi diqqət yetirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin bu növbəti cildinin əsas mövzusudur. Kitabda, eyni zamanda, Azərbaycana gələn bir sıra xarici dövlət və hökumət nümayəndələri, beynəlxalq təşkilat və şirkətlərin rəhbərləri ilə dövlət başçısının görüşləri, dərin məzmunlu söhbətləri, Rusiya Federasiyası və digər ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi geniş bəyanat və müsahibələri, həmçinin Soçidə MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət nümayəndələri ilə apardığı danışıqlar yer almışdır. Əvvəlki cildlərdə olduğu kimi, bu cilddə də Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq

Qarabağa aid ATƏT, Avropa Şurası və NATO rəhbərləri ilə görüşləri, bu münaqişə ilə əlaqədar prinsipial mövqeyi öz əksini tapmışdır.Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

36-cı kitab : sentyabr, 2001 - noyabr, 2001. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 512 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində ölkəmizin sürətli iqtisadi tərəqqisi və yüksəlişinə, xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə aparılan islahatlara, görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimləri, məşhur idmançılarla görüşlərə, eləcə də ictimai-siyasi həyatın digər mühüm məsələlərinə aid materiallar toplanmışdır. Bu cildə, həmçinin ölkəmizə səfər etmiş Türkiyə, Fransa, Küveyt, Gürcüstan, Ukrayna, Hindistan, Rusiya dövlət və hökumət nümayəndələri ilə görüşlərin, danışıqların materialları, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunmasının 10-cu ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə, Bakıda keçirilən Dünya azərbaycanlılarının 1-ci qurultayında söylədiyi dərin məzmunlu nitqi, kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi dolğun bəyanat və müsahibələri daxil edilmişdir. Bütün cildlərdə olduğu kimi, bu cilddə də Ulu Öndərin Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair AŞ-nın, ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədrləri, BMT-nin nüfuzlu nümayəndələri ilə görüşləri, bu münaqişə ilə bağlı prinsipial mövqeyi öz əksini tapmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

37-ci kitab : noyabr, 2001 - mart, 2002. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 520 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan növbəti cildinə Azərbaycana gələn bir sıra xarici dövlət və hökumət, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri, respublikamızın kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri, görkəmli musiqiçi M.L. Rostropoviç ilə görüşlərin materialları, YAP-nın 2-ci qurultayında söylədiyi dərin məzmunlu nitqi daxil edilmişdir. Kitabda ulu öndərin Moskvada MDB-nin üzvü olan ölkələrin yubiley zirvə görüşündə dövlət və hökumət başçıları ilə təkbətək görüşləri, "Qafqaz dördlüyü" ölkələrinin prezidentlərinin görüşləri və bəyanatları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun həll olunmasına aid materiallar verilmişdir. Burada, həmçinin Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri zamanı dövlət xadimləri, Moskva Dövlət Universitetinin professor-müəllim və tələbə heyəti ilə görüşləri, İTAR-TASS Agentliyi və RF-nın digər aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə danışıqları, Rusiya ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına dair materiallar da öz əksini tapmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

38-ci kitab : mart, 2002 - may, 2002. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 480 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin bu cildində respublikamızın sürətli iqtisadi tərəqqisi və yüksəlişinin, xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması naminə sahibkarlığın inkişafıyla bağlı çıxışları, nitqləri dərc olunmuşdur. Kitabda ulu öndərin Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabad Zirvə görüşündə dövlət və hökumət nümayəndələri ilə apardığı danışıqları, bəyanat və müsahibələri, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan dövlət başçılarının Trabzan Zirvə görüşündə Qafqaz bölgəsində sabitliyin yaradılmasına, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin mühafizəsinin, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə üçtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə həsr olunmuş fikir və tövsiyələri toplanmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

39-cu kitab : iyun, 2002 - iyul. - Bakı : Azərnəşr, 2012. - 480 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin bu cildində "Xəzərneftqaz - 2002" IX Beynəlxalq sərgi-konfransdakı nitqi, Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin heykəlinin açılışındakı çıxışı, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə danışıqları, Dağlıq Qarabağ, Xəzər dənizinin statusu məsələlərinə aid ölkəmizin prinsipial mövqeyindən bəhs edən sənədlər verilmişdir. Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvana səfəri zamanı "N" hərbi hissənin şəxsi heyəti və şəhər sakinləri ilə görüşlərdəki, Olimpiya İdman Kompleksinin, Bəhruz Kəngərli muzeyinin açılış mərasimlərindəki, Naxçıvan MR-nın Ali Məclisdə nitqi və çıxışları da öz əksini tapmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

40-cı kitab : iyul, 2002 - sentyabr, 2002. - Bakı : Azərnəşr, 2012. - 512 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin bu cildində GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının Yalta zirvə görüşündə nitqi, E. Şevardnadze, L. Kuçma, RF-nın Ukraynadakı səfiri B. Çernomirdin ilə, Ukraynada yaşayan soydaşlarımızla danışıqları, ölkəmizə səfər etmiş İtaliya, Lüksemburq, Yaponiya, Türkiyə, ABŞ, Almaniya, Ukrayna və Fransanın nüfuzlu dairələrinin nümayəndələri ilə söhbətləri verilmişdir. Kitabda Heydər Əliyevin respublikamızın milli mətbuat gününə həsr olunmuş mərasimdəki parlaq nitqi və Bakı Mətbuat Klubunun təsisçiləri ilə görüşdəki dərin məzmunlu çıxışı, həmçinin Dağlıq Qarabağ probleminin həlli və münaqişənin nizama salınmasına həsr olumuş materiallar dərc olunmuşdur.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

41-ci kitab : sentyabr, 2002 - oktyabr, 2002. - Bakı : Azərnəşr, 2012. - 488 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində ölkəmizin sürətli iqtisadi yüksəlişinə, xalqımızın rifahı və tərəqqisi, eləcə də ictimai-siyasi həyatın mühüm məsələlərinə aid çıxışları, nitqləri, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə dövlət başçıları ilə Bakı görüşləri, Xəzər və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlqoyma mərasimindəki çıxışı dərc olunmuşdur. Kitabda ulu öndərin görkəmli müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevlə görüşü, müğənninin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecədə söylədiyi nitqi, bu tədbirə gəlmiş MDB və eləcə də Azərbaycanı təmsil edən tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə səmimi söhbətləri öz əksini tapmışdır.
Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

42-ci kitab : oktyabr, 2002 - noyabr, 2002. - Bakı : Azərnəşr, 2012. - 472 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan çoxcildlik əsərlərinin bu cildində İstanbulda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşündə, Praqada NATO tərəfdaşlıq şurasının üzvü olan dövlət başçılarının zirvə görüşündə çıxışları, dövlət və hökumət başçıları ilə danışıqları, Azərbaycana gələn bir sıra xarici dövlət və hökumət nümayəndələri, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə yüksək səviyyəli görüşlərinə dair materiallar, KİV-ə verdiyi bəyanat və müsahibələri dərc edilmişdir. Kitabda, həmçinin ulu öndərin Bakı Metropoliteninin 35 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqi, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və ictimai-siyasi həyatından bəhs edən materiallar, Şəkiyə səfəri zamanı

şəhər sakinləri ilə görüşlərdəki nitq və çıxışları, Dağlıq Qarabağ probleminə dair prinsipial mövqeyi öz əksini tapmışdır.


Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

43-cü kitab : noyabr, 2002 - fevral, 2003. - Bakı : Azərnəşr, 2013. - 464 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Bu cilddə zəmanəmizin görkəmli şəxsiyyəti, ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin YAP-ın 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində söylədiyi dərin məzmunlu nitqi, ölkəmizə səfər etmiş ABŞ, Rusiya, Türkiyə, İran, Ukrayna dövlət və hökumət nümayəndələri ilə söhbətləri, həmçinin Kiyevdə MDB-nin üzvü olan ölkələrin zirvə toplantısında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və "Qafqaz dördlüyü" ölkələrinin prezidentləri ilə görüşlərinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normalarına uyğun nizama salınmasına dair materiallar verilmişdir.

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul. R. Ə. Mehdiyev

44-cü kitab : fevral, 2003 - may, 2003. - Bakı : Azərnəşr, 2013. - 376 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində Azərbaycanın ölkədaxili siyasətində, beynəlxalq əlaqələrinə və münasibətlərinə dair çıxışları, nitqləri, eləcə də ölkəmizə səfər etmiş Rusiya, ABŞ, Yunanıstan, Çin və İranın nüfuzlu dairələrinin nümayəndələri ilə apardığı danışıqları dərc olunmuşdur. Bu cilddə, həmçinin ulu öndərin ABŞ-a işgüzar səfəri zamanı prezident Corc Buş və digər yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlərdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlər, Xəzər karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi və nəqli ilə bağlı məsələlər, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ

münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli və digər məsələlərə dair materiallar toplanmışdır.


Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / H. Ə. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

45-ci kitab : may, 2003 - oktyabr, 2003. - Bakı : Azərnəşr, 2013. - 384 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində tərəqqisi üçün çalışdığı, mədəniyyəti, keçmişi ilə fəxr etdiyi doğma Vətəni - Azərbaycanın daha da yüksəlişinə dair materiallar toplanmışdır. Əvvəlki cildlərdə olduğu kimi bu cilddə də ulu öndərin ayrı-ayrı hökumət və dövlət başçılarına, eyni zamanda ölkəmizin tanınmış ədəbiyyat, elm, təhsil, incəsənət, mətbuat işçilərinə, ictimai-siyasi təşkilatlara ünvanladığı çoxsaylı məktubları, teleqramları və s. sənədlər yer almışdır.
Ulu Öndər : 5 cilddə / Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti ; red. heyəti E. R. Vəliyev [et. al]

I cild : Heydər Əliyev və Gəncə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 392 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

5 cilddən ibarət olan kitabın 1-ci cildində Ulu Öndərin respublikamızın ikinci sənaye və mədəniyyət mərkəzi olan Gəncəyə səfərləri, gəncəlilərə doqqət və qayğısı, şəhərin inkişafı istiqamətində gördüyü böyük işlər haqda geniş məlumat verilir. Kitabda həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gəncəyə səfərlərindən və müasir dövrdə şəhərin hərtərəfli inkişafından bəhs olunur.
Ulu Öndər : 5 cilddə / Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti ; red. heyəti E. Vəliyev [et. al]

II cild : Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013.-256 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

5 cilddən ibarət olan kitabın 2-ci cildində Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin inkişafına, respublikamızın yaradıcı insanlarına, tanınmış mədəniyyət və elm xadimlərinə diqqət və qayğısından bəhs olunur.
Ulu Öndər : 5 cilddə / Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti ; red. heyəti E. Vəliyev [et.al]

III cild : Heydər Əliyev və sülh prosesi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 208 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

5 cilddən ibarət olan kitabın 3-cü cildində Qafqazda sülh prosesinin vaciblliyini doğuran sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni amillər araşdırılır, "Ümumqafqaz Evi" ideyasının yaranmasında, Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması və regionun dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə inteqrasiyası kimi qlobal proseslərdə Ulu Öndərin geniş fəaliyyəti haqda ətraflı məlumat verilir.


Ulu Öndər : 5 cilddə / Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəri ; red. heyəti E. Vəliyev [et. al]

IV cild : Heydər Əliyev Fondu-Milli yaddaşın keşiyində. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 208 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

5 cilddən ibarət olan kitabın 4-cü cildində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın milli-mədəni irsimizin qorunub saxlanması, təbliği və təşviqi yönündə apardığı ardıcıl fəaliyyətdən, təşəbbüsçüsü və iştirakçısı olduğu çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərdən və xarici ölkələrdə həyata keçirdiyi əhəmiyyətli görüşlərdən, müxtəlif mükafat və fəxri adlara layiq görülməsindən bəhs olunur.

Ulu Öndər : 5 cilddə / Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti ; red. heyəti E. Vəliyev [et.al]

V cild : Heydər Əliyev Fondu-Milli yaddaşın keşiyində. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 224 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

5 cilddən ibarət olan kitabın 5-ci cildində Heydər Əliyev Fondunun yaranması tarixindən, onun beynəlxalq əlaqələrindən, təşkil etdiyi dünya miqyaslı konfrans və tədbirlərdən, həyata keçirdiyi müxtəlif layihə və nəşrlərdən, fəxri qonaqlarından, xarici ölkələrdəki nümayəndəlikləri və onların fəaliyyətindən bəhs edilir.
Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev ;

R. Ə. MehdiyevVII kitab : noyabr 2004 - yanvar 2005. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 408 s. .

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan "İnkişaf-məqsədimizdir" çoxcildliyinin bu cildində Azərbaycanın daha da inkişaf etdirilməsinə, insanların sosial həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, ölkəmizin iqtisadi və siyasi cəhətdən daha müasir dovlətə çevrilməsinə, xüsusilə neft və qaz yataqlarının işlənilməsi ilə yanaşı iqtisadiyyatın digər sahələrinə sərmayələrin cəlb edilməsinə, mədəniyyət ocaqlarının yenidən qurulmasına aid, çıxışları, nitqləri, ayrı-ayrı dövlət və hökümət başçılarına məktubları toplanmışdır.
Əliyev, Ilham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

VIII kitab : yanvar, 2005 - mart, 2005 / bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : Azərnəşr, 2011. - 408 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində müasir və qüdrətli Azərbaycan dövlət quruculuğu yolunda həyata keçirilən geniş sosial-iqtisadi islahatlara, ölkəmizin elmi və mədəni həyatına həsr olunmuş çıxış və nitqləri öz əksini tapmışdır. Kitabda, eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin İran İslam Respublikasına, Rusiyaya, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına, Çin Xalq Respublikasına və İtaliyaya səfərləri zamanı bir sıra dövlət və hökumət başçıları ilə görüşləri zamanı Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində prinsipial mövqeyini əks etdirən çıxış və nitqləri də yer almışdır.
Əliyev, İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

IX kitab : mart, 2005 - may, 2005. - Bakı : Azərnəşr, 2012. - 408 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində Yeni Azərbaycan Partiyasının III qurultayında nitqi, respublikamızda aparılan iqtisadi siyasətin müxtəlif istiqamətlərinə - sahibkarlara, sosial məsələlərə, yoxsulluğun azaldılmasına, ordu quruculuğuna, regionların sosial-iqtisadi inkişafına, eyni zamanda ictimai-siyasi həyatın digər məsələlərinə dair çıxışları, tövsiyələri öz əksini tapmışdır. Bu cilddə prezident İlham Əliyevin Polşa Respublikasına, Pakistana, Moldovaya, Moskvaya etdiyi rəsmi səfərlərin sənədləri, bu ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, siyasi xadimləri ilə etdiyi söhbətləri, çıxışları, həmçinin Bakıya gəlmiş bir sıra dövlətlərin nüfuzlu nümayəndələri ilə görüşləri, kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələri dərc edilmişdir.
Əliyev, Ilham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar / İ. H. Əliyev ; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev

X kitab : may, 2005 - iyun, 2005. - Bakı : Azərnəşr, 2012. - 408 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin oxuculara təqdim olunan bu cildində Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi münasibətilə Bakıda keçirilən təntənəli mərasimdə nitqi, Qazaxıstan Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri ilə görüşlərin materialları, XII Beynəlxalq "Xəzər neft-qaz, neftayırma və neft kimyası - 2005" sərgisinin açılışındakı çıxışı verilmişdir. Cilddə İlham Əliyevin Varşavada Avropa Şurasının üzvü olan dövlət və hökumət başçılarının III zirvə görüşündə, Sankt-Peterburqda IX Beynəlxalq iqtisadi forumunda, Kiyevdə "Fövqəladə Ukrayna dəyirmi masası"nın I geniş iclasında dövlət və hökumət başçıları, ictimai-siyasi xadimlərlə görüşləri, çıxışları, söhbətləri, KİV-ə verdiyi müsahibələr toplanmışdır.

76.01 Jurnalistika
Raqifoğlu, Rövşən. Lider jurnalist : praktik vəsait / R. Raqifoğlu ; elmi red. M. Şah- bazov ; red.: R. Məmmədli, Q. Cabbarlı ; "Lider TV və Radio-Azərbaycan" MMC. - Bakı : Elm, 2013. - 240 s.

Cəmi:3 - AB(1), O/Z(1), F1(1)

Kitabda, xüsusən xəbər sahəsində çalışan reportyor və operator işinin xüsusiyyətləri. televiziyada fəaliyyət göstərən peşələr, müasir tələblərə cavab verən xəbərçilik prinsipləri, həmçinin müsahibə almağın texnologiyaları, televiziya planları, eləcə də telejurnalistikanın terminləri barədə ətraflı məlumat verilir.
76.02 Dövri nəşrlər

Ləman, Fəridə. "Məhsəti" jurnalı 5 il : ensiklopedik toplu / F. Ləman, S. Əhmədli ; red. X. Murad. - Bakı : MBM, 2008. - 298 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

"Məhsəti" ensiklopedik toplusu "Məhsəti" Şairlər Məclisinin mətbu nəşri "Məhsəti" jurnalının 5-ci ildönümünə həsr edilib. Topluda məclis üzvlərinin və jurnal əməkdaşlarının 5 ildə gördüyü işlərin qismən əksilə yanaşı, "Məhsəti" Şairlər Məclisi üzvləri və fəxri üzvlər haqqında məlumat verilib.

81.2(5Aze) Dilçilik
Məmmədova, Mənzərə Həsən qızı. Nizami Gəncəvi dilinin leksik üslubu : "İsgən - dərnamə" əsəri üzrə / M. H. Məmmədova ; elmi red. M. Ş. Rəhimov,

M. D. Kazımov. - Bakı : Nafta-Press, 2012. – 300 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Monoqrafiyanın tədqiqat obyekti N. Gəncəvi dilinin leksik üslubunu formalaşdıran dil amillərini "İsgəndərnamə" əsərinin əsasında müəyyənləşridməkdən ibarət olmuşdur. Nizami ədəbi irsinin tədqiqat tarixində ilk təşəbbüs kimi burada bədii sözün çoxşaxəli qatlarını ehtiva edən məcazların şairin dilinin əlvanlığı, bədiiliyi, zənginliyi və yeni mənaların yaranmasındakı rolu geniş gostərilmiş, bununla əlaqədar meydana gələn bədii təsvir vasitələrinin təkrarsızlığı müəyyənləşdirilmişdir.


82.(5Aze) Folklor. Folklorşünaslıq.
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Azərbaycan türklərinin xalq rəvayətləri

/ S. P. Pirsultanl ; tərt. ed. S. P. Pirsultanlı ; red.S. Əjdərzadə ; AMEA

Folklor İnstitutu.- Bakı : N. y., 2011. - 632 s.

Cəmi:1 - O/Z(1).


83.3(5Aze) Ədəbiyyatşünaslıq


33. 83.3(5Aze)

Ə 36


34. 83.3(5Aze)

Ə 92

35. 83.3(5Aze)

Ə 92

36. 83.3(5Aze)

P 52

37. 83.3(5Aze)

P 52


38. 83.3(5Aze)

P 52


39. 83.3(5Aze)

P 52

40. 83.3(5Aze)

P 52


41. 83.3(5Aze)

P 52


42. 83.3(5Aze)

P 52

43. 83.3(5Aze)

P 52

44. 83.3(5Aze)

P 52


45. 83.3(5Aze)

S 47
46. 83.3(5Aze)

S 47


Əhmədli, Salatın . Zahid Xəlil-özü, sözü və izi ilə / S. Əhmədli ; tərt. ed. S. Əhmədli, H. Rüstəm qızı ; red. F. Ləman. - Bakı : MBM nəşriyyatı, 2012. - 494 s.

Cəmi:2 - AB(1), O/Z(1)

Kitabda görkəmli alim Zahid Abdulla oğlu Xəlilovun müxtəlif vaxtlarda mətbuatda çap edilmiş elmi-metodik məqalələri, resenziyaları, publisist yazılarının bir qismi toplanmışdır. Alimlərimizin Zahid yaradıcılığı haqqında fikirləri, ədəbi-tənqidi yazıları öz əksini tapmışdır.

Əsgərli, Füzuli Feyruz oğlu. Ömrün sözü, sözün ömrü :monoqrafiya

/ F. F. Əsgərli ; red. Ş. Əhmədova ; elmi red. Z. Tahirli. - Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2008. - 392 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Ədəbiyyatşünas F. Əsgərlinin bu monoqrafiyasında uşaq yazıçısı Zahid Xəlilin ədəbi yaradıcılığı (poeziya, nəsr və dramaturgiyası) geniş təhlilə cəlb edilmişdir. Yazıçının yaradıcılığını elmi-nəzəri aspektdə araşdıran müəllif tədqiq etdiyi müxtəlif janrlı əsərlərinin ideya-bədii və sənətkarlıq xüsusiyyətinin açılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Monoqrafiyada yazıçının qarşılıqlı ədəbi əlaqələr və tərcümə prosesindəki fəaliyyəti geniş işıqlandırılmış, ədəbi tənqidin onun yaradıcılığına olan münasibəti öz əksini tapmışdır.


Əsgərli, Füzuli Feyruz oğlu. Sehrli dünyanın memarı : monoqrafiya

/ F. F. Əsgərli ; elmi red. B. Ə. Nəbiyev ; rəy.: N. Q. Cəfərov, R. Yusifoğlu.- Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2012. - 444 [16] s.

Cəmi:2 - AB(1), O/Z(1)

Ədəbiyyatşünas alim Füzuli Əsgərlinin bu monoqrafiyasında uşaq yazıçısı Zahid Xəlilin ədəbi yaradıcılığı (poeziya, nəsr və dramaturgiyası) geniş təhlilə cəlb edilmişdir. Yazıçının yaradıcılığını elmi-nəzəri aspektdə araşdıran müəllif, tədqiq etdiyi müxtəlif janrlı əsərlərinin ideya-bədii və sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin açılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir.


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar

/ S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva, S. P. Pirsultanlı. - Gəncə : N.y., 2012.-

377 s.

Cəmi:3 - O/Z(2), F1(1)Əvvəlki bayatı toplularından fərqli olaraq, yeni bayatı kitabına el arasından, xalq kütlələrindən toplanmış bayatılar daxil edilmişdir. Bu kitab ona görə "Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar" adlanır ki, müəllif bunları el-el, oba-oba gəzib ayrı-ayrı bölgələrdən illərdən bəri seçib ağızdan eşitdiyi bayatıları bir yerə toplayıb kitab halında ərsəyə gətirmişdir.


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Azərbaycan aşıq poeziyasında və yazılı poeziyada təcnisin inkişaf tarixi / S. X. Pirsultanlı ; elmi red. E. Məmmədli . - Gəncə : GDU nəşriyyatı, 2010. - 156 s.

Cəmi:1 - O/Z(1).


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Azərbaycan aşıq şeirinin sazla əlaqəli inkişaf yolu / S. P. Pirsultanlı ; red. M. Qasımlı. - Gəncə : GDU nəşriyyatı, 2013. - 96 s..

Cəmi:1 - O/Z(1).


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Xoş xatirələrim və ipək duyğularım

/ S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva, S. P. Pirsultanlı.- Gəncə : N. y., 2012.- 43 s.

Cəmi: 2 - AB(1), O/Z(1).
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Ozan-aşıq sənətinin nəzəri məsələləri : saz havaları / S. P. Pirsultanlı ; bur. məsul M.Məzahiroğlu ; elmi red. S. Əliyev.- Bakı : Ozan, 2002. - 208 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Bu kitabda müəllifin 70-ci illərdən bəri ozan-aşıq sənətinə aid nəzəri məqalələri cəmləşdirilmişdir. Həmin məqalələrdə Azərbaycanda,Qazaxıstanda və Orta Asiyada mövcud olan ozan, aşıq, baxşı və akın məktəblərindən geniş söhbət açır.
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar : 2 cilddə / S. P. X. Pirsultanlı

I cild / elmi red. S. Əliyev. - Gəncə : Pirsultan nəşriyyatı, 2002. - 190 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Tədqiqatçı-alim Sədnik Paşa Pirsultanlı ikicildlik "Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar" kitabında "Dədə Qorqud" və "Koroğlu" epos-dastanlarının əfsanə qaynaqları və s. problemlər hərtərəfli təhlil edilmiş, bir sıra qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir.
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar : 2 cilddə / S. P. X. Pirsultanlı

II cild / elmi red. S. Əliyev. - Gəncə : Pirsultan nəşriyyatı, 2002. - 227 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Tədqiqatçı alim Sədnik Paşa Pirsultanlının ikicildlik "Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar" kitabının 2-ci cildinə türk aşıqlarından və mütəfəkkirlərindən Hacı Vəli Bəktaşi, Pir Sultan Abdal və Aşıq Veysəl haqqında, XIX əsrin böyük sənətkarı Güvəndikli Əhməd, Ağdabanlı Qurban, Sənətkar Abdulla, Aşıq Aqil, Tifil Əsəd, Ayrım Əhməd, Əli Bimar, Seyfəli Aşıq Pənah, Aşıq Nabat və başqa sənətkarlar haqqında portret-oçerklər və digər nəzəri məsələlərə aid nəzəri məqalələr daxil edilmişdir.
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Pirsultan soyları, Pirsultan köyləri

/ S. P. Pirsultanlı ; elmi red. H. Sadıqov ; red. R. Təmkin. - Gəncə : N. y., 2013. - 404 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Sədnik Paşa Pirsultanlının "Pirsultan soyadları, Pirsultan köyləri" əsərində həmişəyaşıl, həmişəyaşar Pirsultan Abdal ağacının qol-budaq atıb şaxələnməsi, Pirsultan Abdal ömrünün, yaradıcılığının bu nəsil-soy şəcərəsinin içərisindən çıxmış şairlər tərəfindən davam, tədqiq, təsvir və tərənnüm edilməsi öz əksini tapmışdır. Bu əsər elmi-bədii-tarixi bir salnamədir.


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Poeziyamızda Sarı aşığın bayatı zirvəsi

/ S. X. Pirsultanlı ; elmi red. N. Cəfərov, S. P. Pirsultanlı. - Bakı : Azərnəşr,

2011. - 156 s.

Cəmi:1 - O/Z(1).


Səmədov, Abbas Abbas oğlu. Hüseyn Cavid Rasizadə-130 / A. A. Səmədov ; red. Q. Namazov ; Gəncə Dövlət Universiteti. - Gəncə : N. y., 2012. - 213 s.

Cəmi: 2 - AB(1), O/Z(1)
Müəllif bu kitabı dahi sənətkar Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr etmişdir.
Səmədov, Abbas Abbas oğlu. Mirzə Fətəli Axundzadə-200 / A. A. Səmədov ; red. Ş. Mikayılov ; Gəncə Dövlət Universiteti. - Gəncə : N. y., 2012. - 196 s.

Cəmi: 2 - AB(1), O/Z(1)

Müəllif bu kitabı dahi sənətkar Mirzə Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 200 illik yubileyinə həsr etmişdir.

84(5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı

47.

84(5Aze)

A 98


Aytel, İradə. Partizanın acı həqiqətləri : sənədli roman / İ.Aytel ; red. C.Seyidova. - Bakı : Nurlan, 2013.- 210 s.

Cəmi: 4 - AB(2), O/Z(1), F1(1)

Kitab Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı, partizan adı "İvan Russki" olan Mirdamət Seyidovun həyat və döyüş yollarından bəhs edir. Tarixdə əfsanələşən Mixaylo (Mehdi Hüseynzadə) ilə eyni partizan hərəkatında irəliləyən Seyidovun söylədiyi xatirələr həm məktəblilər, həm də orta yaşlı oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.


48.

84(5Aze)

A 94


Aєıq Qurban. Kəpəzin kəkliyi, maralı getmə / Aşıq Qurban ; tərt- müəl.

S. P. Pirsultanlı, Q. Ş. Qurbanov. - II nəşr. - Gəncə : N. y., 2013. - 354 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Bu kitab müasirlərinin və özündən sonra gələn aşıqların, el şairlərinin yaradıcılığına güclü təsir gostərən, yüksək sənətkarlıq nümunələri ilə Azərbaycan aşıq şeirinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan Ağdabanlı Qurbanın yaradıcılığından bəhs edir.

49.

50.


84(5Aze)

A 94

84(5Aze)

Ə 92


Aşıq, Bəsti. Bənövşələr / B. Aşıq ; tərt. ed. S. P. Pirsultanlı ; red. İ. Məmmədli. - Bakı : AGAH, 2001. - 80 s.

Cəmi:1 - O/Z(1)

Kitabda XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində yaşamış el şairi Aşıq Bəstinin həyat və yaradıcılığından bəhs edilir.
Əsgərli, Ərəstun Əsgər oğlu. Hər kəs bir mehmandı qoca dünyada : şeirlər

/ Ə. Ə. Əsgərli ; red. M. İrəvanlı . - Gəncə : Gəncə-Poliqrafiya ASC, 2012. - 187 s.

Cəmi:2 - F2(1), F3(1).


51.

84(5Aze)

F 52


Fərziyev, Müşfiq Füzuli oğlu. O : pritça, hekayə, şeir, köşə / M. F. Fərziyev ; red. Ş. Sadiq. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2012. - 120 s.

Cəmi:1 - AB(1)
52.

53.
54.

84(5Aze)

F 52

84(5Aze)

F 52


84(5Aze)

G 43


Fərziyev, Müşfiq Füzuli oğlu. Tənha canavar : detektiv roman / M. F. Fərziyev ; red. T. Azəri. - II nəşri. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2011. - 348 s.

Cəmi:25 - AB(2), F1(2), F2(1), F3(1), F4(1), F5(1), F6(1), F7(1), F8(1), F9(1), F10(1), F11(1), F12(1), F13(1), F17(2), F18(1), F19(1), F20(1), F21(1), F22(1), F24(1), F25(1).


Fərziyev, Müşfiq Füzuli oğlu. Ünvansız sevgi : dedektiv roman / M. F. Fərziyev ; red. E. Nəcəfov, Z. Sadıqova. - Bakı : Hədəf nəşrləri, 2013. - 123 s.

Cəmi: 3 - F22(1), F24(1), F25(1).Gədəbəyli, Dəmir. Şöhrətli 100 il / D. Gədəbəyli ; red. A. Dəmir. - Bakı : Təhsil, 2013. - 103 s.

Cəmi:5 - AB(2), O/Z(1), F1(1), F3(1)

Tanınmış şair Dəmir Gədəbəylinin "Şöhrətli 100 il" poeması görkəmli alim, gözəl insan, yüz il şanlı ömür yolu keçmiş Rəhim Mehdiyevin xatirəsinə elegiyadır.
Kitabda alimin həyatı, onun Vətən və xalq qarşısında xidmətləri poetik lövhələrlə canlandırılmışdır.

55.


56.

57.


58.

59.
60.
61.
62.


63.


64.84(5Aze)

H 50

84(5Aze)

X- 49


84(5Aze)

X- 49

84(5Aze)

X- 49


84(5Aze)

X- 49

84(5Aze)

X- 49

84(5Aze)

X- 49

84(5Aze)

X- 49

84(5Aze)

X- 49

84(5Aze)

X- 49


Həbibi, Teymur. Həbibi dünyası / T. Həbibi ; red. N. Musayeva. - Bakı : MTR group, 2010. - 160 s.

Cəmi:10 - AB(2), O/Z(1), F1(1), F2(1), F3(1), F4(1), F5(1), F6(1), F7(1)

"Həbibi dünyası..." müəllifin ilk kitabıdır. Burada müəllifin özünün dediyi kimi, ikinci dəfə ədəbiyyata gəldiyi dövrdən, indiki son dövrə qədər yazdığı şeirlərinin bəziləri salınmışdır. Kitab dörd fəsildən ("Şeirlər", "Tarixsiz şeirlər", "Bayatılar", "Natamam sətirlər") ibarətdir. Kitabın adından bəlli olduğu kimi müəllifin öz dünyası var...
Xəlil, Zahid. Seçilmiş əsərləri / Z. Xəlil

I cild : Uşaqlar üçün şeirlər / tərt. ed. Ş. Xəlil ; ön sözün müəl. F. Əsgərli ; red.

V. Əliyev. - Bakı : N. y., 2008. - 387 s.

Cəmi:1 - U/Ş(1).
Xəlil, Zahid. Seçilmiş əsərləri / Z. Xəlil

II cild : Kiçik nağıllar və hekayələr / tərt. ed. Ş. Xəlil ; red. V. Əliyev. - Bakı : N. y., 2008. - 411 s. : şəkilli; 22 sm. 100 экз.

Cəmi:1 - U/Ş(1).


Xəlil, Zahid. Seçilmiş əsərləri / Z. Xəlil

III cild : Uşaqlar üçün nağıl-povestlər / ön sözün müəl. Z. Tahirli ; red. V. Əliyev ; tərt. ed. Ş. Nəbiyeva. - Bakı : N. y., 2008. - 405 s. : şəkilli; 22.5 sm. 100 экз.

Cəmi:1 - U/Ş(1).


Xəlil, Zahid. Seçilmiş əsərləri / Z. Xəlil

IV cild / tərt. ed. Ş. Nəbiyeva ; red. F. Əsgərli. - Bakı : N. y., 2009. - 405 s.

Cəmi:1 – U/Ş(1)

Bu cilddə müəllifin uşaqlar üçün irihəcmli nağılları verilmişdir.
Xəlil, Zahid. Seçilmiş əsərləri / Z. Xəlil

V cild : Gənclər üçün şeirlər, pyeslər, müsahibələr və xatirələr / tərt. Ed.

Ş. Nəbiyeva ; ön sözün müəl. Ə. Tanrıverdiyev ; red. V. Əliyev. – Bakı : N. y., 2009. – 431 s.

Cəmi:1 – U/Ş(1).
Xəlil, Zahid. Seçilmiş əsərləri / Z. Xəlil

VI cild / tərt. Ed. Ş. Nəbiyeva ; red. F. Əsgərli. – Bakı : N. y., 2008. – 414 s.

Cəmi:1 – U/Ş(1)

Bu cilddə müəllifin uşaq ədəbiyyatının nəzəri əsələlərinə dair məqalələri, kitablar və tamaşalar haqqında rəyləri toplanmışdır.
Xəlil, Zahid. Dünyanın ən balaca nağılları / Z. Xəlil . – Bakı : Nağıl evi, 2002. – 150 s.

Cəmi:5 – U/Ş(2), F13(1), F15(2).


Xəlil, Zahid. Qızlar şeir oxuyur sevgi yaşında / Z. Xəlil ; red. R. Yusifoğlu . – Bakı : N. Y., 2007. – 80 s.

Cəmi:1 – U/Ş(1).


Xəlil, Zahid. Orxan və dostları : povest / Z. Xəlil ; red. R. Yusifov. – Bakı : ADPU nəşriyyatı, 2004. – 168 s.

Cəmi:2 – U/Ş(2).
65.

84(5Aze)

M 85


Musayeva, Firuzə. Taleyin izləri / F. Musayeva ; red. G. Gьlablı. – Bakı : N. y., 2013. – 103 s.

Cəmi:3 – AB(2), F3(1)66.

67.

68.

69.


84(5Aze)

P 52


84(5Aze)

P 52

84(5Aze)

P 52


84(5Aze)

P 52


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında nağıllar

/ S. P. Pirsultanlı ; tərt. Ed. S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva.– Gəncə : N. y., 2012. – 144 s.

Cəmi:1 – O/Z(1).
Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Qızıl beşik və ana maral : nəsr əsərləri

/ S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva. – Gəncə : N. Y., 2010. – 126 s.

Cəmi:1 – O/Z(1).
Sədnik Paşa Pirsultanlının lətifələri

I hissə / tərt. Ed. X. Yusifli ; elmi red. S. Paşayeva ; red. B. Elcan. – Bakı : AGAH, 2005. – 127 s.

Cəmi:1 – O/Z(1).


Sədnik Paşa Pirsultanlının lətifələri / tərt. Ed. X. Yusifli ; elmi red. S. Paşayeva ; red. B. Elcan. – Gəncə : AGAH, 2005. – 123 s.

Cəmi:1 – O/Z(1)70.84(5Aze)

P 52


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Lilpar bulaq : şeirlər / S. P. Pirsultanlı ; red. Ş. Albalıyev. – Gəncə : Pirsultan, 2010. – 158 s.

Cəmi:1 – O/Z(1).
71.


84(5Aze)

P 52


Pirsultanlı, Sədnik Paşa Xəlil oğlu. Saz nəfəsli şeirlərim / S. X. Pirsultanlı ; red. T. Ağəli qızı . – Gəncə : Pirsultanlı nəşriyyatı, 2008. – 121 s.

Cəmi: 2 – AB(1), O/Z(1).72.84(5Aze)

S 16


Sadiqov, Şamil Kamil oğlu. Bu türk daha o türk deyil / Ş. Sadiq ; red. Q.Ümman.- Bakı : Hədəf nəşrləri, 2013. – 135 s.

Cəmi:25 – AB(2), F1(1), F4(2), F2(1), F3(1), F5(1), F6(1), F7(1), F8(1), F9(1), F10(1), F11(1), F12(1), F13(1), F17(2), F18(1), F19(1), F20(1), F21(1), F22(1), F24(1), F25(1)

Kitabda müəllifin «Qəlbin fəryadı» və «Qana qan qarışdı» kitablarında olan şeirlərdən seçmələr və yeni şeirlər öz əksini tapmışdır. İctimai mövzulu şeirlərə üstünlük verilsə də, sevgi və _atiric mövzu da şeirlər kitabını rəngarəng edir.


73.


84(5Aze)

S 16


Sadıqov, Şəmil Kamil oğlu. Ümidlərin izi ilə : kriminal-detektiv roman

/ Ş. K. Sadıqov, M. F. Fərziyev ; red.: A. Əsədov, E. Nəcəfov, M. Xankişiyev. – Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2012. – 431 s.

Cəmi: 25 – AB(3), F1(2), F2(1), F3(1), F4(1), F5(1), F6(1), F7(1), F8(1), F9(1), F10(1), F11(1), F12(1), F13(1), F17(1), F18(1), F19(1), F20(1), F21(1), F22(1), F24(1), F25(1)

Tarixi faktlar, əsir və girovluqda olan canlı şahid xatirələri, MTN-nin arxiv materialları əsasında yazılmış roman iki gəncin nakam məhəbbətindən bəhs edir. Universitet tələbələri olmuş Aytəkin və Ramilin bir-birindən ayrı düşməsinin

səbəbi Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım – Xocalı faciəsidir.74.

75.

76.
4(5Aze)

S 25
84(5Aze)

S 47


84(5Aze)

Ş 50
Sarıyeva, Tacirə Abuzər qızı. Qəlb çırpıntıları / T. A. Sarıyeva ; red. A. Hüseyn-oğlu. – Bakı : MTR , 2012. – 322 s.

Cəmi: 2 – AB(1), O/Z(1)

İlk dəfə oxucularla görüşən şairənin bu kitabında təzə-tər könül qönçələri ilə yanaşı, müxtəlif vaxtlarda yazdığı şeirlərindən və poemalarından bəziləri verilmişdir.

Səmərqənd Padşahının qızı : kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün

/ red. V. Seyidova ; bur. məsul E. Ağaverdiyev. - Bakı : Aysberq MMC, 2003.- 15 s.Şəms, Solmaz. Oda qalanım / S. Şəms ; red. S. İbrahimli. – Gəncə : n.y., 2012. – 99 s.

Cəmi:1 – AB(1)

Bu kitab şairə Solmaz Şəmsin oxucularla yeddinci görüşüdür. Kitaba müəllifin son illərdəyazdığı şeirlər daxil edilmişdir. Şeirlərdə oxucuları düşündürən bir sıra vacib mənəvi-əxlaqi problemlərə toxunulur.77.


84(5Aze)

T 36Teymurqızı, Rəna. Söz ətri / R. Teymurqızı ; red. Ə. Q. Məmmədov. - Gəncə : Rəbunə, 2013. - 224 s.;21 sm.

Cəmi:5 - AB(1), O/Z(1), F1(1), F2(1), F6(1)

Rəna Teymurqızının ilk kitabı "Ürəyimə toxunma" ikinci kitabı "Könlümə güzgü tutdum" və üçüncü kitabı "Daşın çiçək sevgisi" adlanır. "Söz ətri" adlı bu kitab R. Teymurqızının sayca dördüncü kitabıdır. Buraya şairin son iki ildə yazdığı şeirləri toplanmışdır. Bu kitaba hər bir kəsi maraqlandıran həyatın keşməkeşli yollarından, məhəbbətin əzabı və şirinliyindən bəhs edən şeirlər toplanmışdır.


78.


84(5Aze)

Ü 34


Ümbülbanu Qırmızı nöqtələr : publisistika və hekayələr / Ümbülbanu ; red.

A. Murovdağlı. - Bakı : Ünsiyyət, 2013. - 226 s.

Cəmi:3 - AB(2), F1(1).79.
85.37(0)

Ö 42


85.37 Kino incəsənəti
Ölməzdən öncə izləməli olduğunuz 111 film / "Cinema" Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzi ; "Cinema" Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzi ; layihənin rəh.: Ş. Xəlil,

F. Hüseynli ; tərc. A. Şıxıyeva [et al.] ; red. F. Paşa.- Bakı : Apostroff, 2012.- 460 s.Cəmi:1 - O/Z(1).
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə