Görkəmli alim, akademik Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuĢ «TorpaqĢünaslığın aktual problemləri»Yüklə 99,36 Kb.

tarix24.12.2017
ölçüsü99,36 Kb.


AZƏRBAYCAN MĠLLĠ ELMLƏR AKADEMĠYASI  

AMEA BĠOLOGĠYA VƏ TĠBB ELMLƏRĠ BÖLMƏSĠ 

 AZƏRBAYCAN TORPAQġÜNASLAR CƏMĠYYƏTĠ 

TORPAQġÜNASLIQ VƏ AQROKĠMYA ĠNSTĠTUTU 

 

 

 

 

Görkəmli alim, akademik   

Həsən Əlirza oğlu Əliyevin 110 illik  

yubileyinə həsr olunmuĢ 

 

 «TorpaqĢünaslığın aktual problemləri»  

Respublika Konfransının 

 

 

 

PROQRAMI 

(21-22 dekabr 2017-ci il)  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-2017 

 


 

 TƏġKĠLAT KOMĠTƏSĠ 

 

Sədr:  akad.  Əhliman  Əmiraslanov    Biologiya  və  Tibb  Elmləri 

Bölməsinin  akademik-katibi  

Həmsədrlər:  akad.  Qərib  Məmmədov,  AMEA  Prezidentinin                      

aqrar məsələlər üzrə müşaviri 

 

AMEA-nın  müxbir  üzvü,  professor Əlövsət  Quliyev,  AMEA  Torpaq-

şünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun  direktoru 

 

Katib:  a.e.ü.e.d., dos. Afərim Həsənova, AMEA Torpaqşünaslıq və  

Aqrokimya İnstitutunun baş elmi işçisi  

PLENAR ĠCLAS 

 

İclas  21  dekabr  2017-ci  il saat  11

00 

-da  Milli  Elmi  Kitabxanada  akt zalında keçiriləcəkdir (Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti, 129) 

 

GĠRĠġ SÖZÜ 

 

Akademik Əhliman Əmiraslanov - AMEA Biologiya və Tibb Elmləri 

Bölməsinin akademik-katibi 

 

1. Akademik Həsən Əliyevin zəngin elmi yaradıcılıq yolu. akademik  Qərib  Məmmədov-  AMEA-nın  aqrar  məsələlər  üzrə 

müşaviri 

 

2. Akademik Həsən Əliyevlə bağlı xatirələr. AMEA-nın  müxbir  üzvü,  professor  Əlövsət  Quliyev  -  AMEA 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya  İnstitutunun direktoru  

3. Akademik Həsən Əliyev mənim xatirələrimdə. akademik  Ramiz  Məmmədov  -  Akademik  Həsən  Əliyevin  adına 

Coğrafiya İnstitutunun direktoru 

 

  

 4. Unudulmaz akademik Həsən Əlirza oğlu Əliyev haqqında xatirələr. 

akademik  Məhərrəm  Babayev-AMEA  Torpaqşünaslıq  və  Aqrokimya 

İnstitutu,  Torpaqların  genezisi,  coğrafiyası  və  kartoqrafiyası 

laboratoriyasının müdiri 

 

5. Həsən müəllim  haqqında xatirələr. 

c.e.ü.f.d., dos. Ənvər Əliyev- AMEA Coğrafiya İnstitutu, Ekocoğrafiya 

şöbəsinin müdiri  

6. Dünya şöhrətli təbiətşünas alim. 

b.e.ü.f.d., dos. Allahverdi Dolxanov- BDU, Coğrafi ekologiya kafed-

rasının dosenti  

SEKSĠYA ĠCLASLARI: 

 

Bölmə-1.  ÜMUMĠ  TORPAQġÜNASLIQ  (Torpaqların  genezisi, 

coğrafiyası, 

kartoqrafiyası, 

fizikası, 

kimyası, 

mineralogiyası və bialogiyası) 

Sədr: akademik M.P.Babayev 

Müavin: AMEA-nın m.ü. A.Ġ.Ġsmayılov 

Katib: a.e.ü.f.d., dos. V.H.Həsənov  

İclas  21  dekabr  2017-ci  il  saat  14

30

-da  AMEA  Torpaqşünaslıq  və Aqrokimya İnstitutunun akt zalında keçiriləcək (4-cü mərtəbə). 

 

Həsənov V.H. AZƏRBAYCANIN BASDIRILMIġ HUMUS-QATLI 

LAYLI ALLÜVĠAL-ÇƏMƏN-MEġƏ TORPAQLARININ ZONAL 

MORFOGENETĠK GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

 

Feyziyev F.M, Babayev M.P, İsmayılov A.İ. İbrahimov A.Q. LAND-ġAFT  7  PEYK  ġƏKĠLLƏRĠ  ƏSASINDA  MUĞAN  DÜZÜNÜN 

TORPAQ  ĠSTĠFADƏÇĠLĠK  VƏZĠYYƏTĠNĠN  XƏRĠTƏLƏġ-

DĠRĠLMƏSĠ 

 

Mehdiyev  H.C.,  Əhmədova  M.A.  NAXÇIVAN  MR  ARAZBOYU TORPAQLARIN STRUKTURU VƏ MÜNBĠTLĠYĠNĠN BƏRPASI 

  

 Исмаилов  Б.Н.,  Асланова  Р.Г.,  Алиева  Ш.М.  ВЛИЯНИЕ 

ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ РЕЧНЫХ ОРОШАЕМЫХ ВОД 

НА  МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  АЛЛЮВИ-

АЛЬНО ЛУГОВО-ЛЕСНЫХ ПОЧВ ГУБА-ХАЧМАЗСКОГО 

МАССИВА 

 

Cəfərov  Ə.M.,  Köçərli  S.Ə.,  Gərayzadə  A.P.  MĠL  DÜZÜ  TOR-

PAQLARININ  SPEKTROFOTOMETRĠK  GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

ĠLƏ AQROFĠZĠKĠ XASSƏLƏRĠ ARASINDAKI ASILILIQ 

 

Köçərli  S.Ə.,  Cəfərov  Ə.M.,  Gərayzadə  A.P.  GƏNCƏ-QAZAX DÜZÜ  TORPAQLARININ  BƏZĠ  FĠZĠKĠ  VƏ  KĠMYƏVĠ 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

 

Süleymanov N.R. SUVARMA ƏKĠNÇĠLĠYĠNDƏ YÜKSƏK MƏH-

SULDARLIĞI  TƏMĠN  ETMƏYĠN  MƏDƏNĠ-TEXNĠKĠ  TƏD-

BĠRLƏR SĠSTEMĠ  

 

Qismət  Yunusoğlu.  DAĞLIQ  QARABAĞ  BÖLGƏSĠNDƏ  MĠL-LĠ-TƏSƏRRÜFAT  SAHƏLƏRĠMĠZƏ  QARġI  ERMƏNĠLƏR 

TƏRƏFĠNDƏN APARILMIġ SOYQIRIM SĠYASƏTĠ 

 

Qurbanov  E.A. SUBTROPĠK  QURU  ÇÖL  VƏ  YARIMSƏHRA 

ġƏRAĠTĠNDƏ ANTROPOGEN TƏSĠRLƏRĠN TORPAQƏMƏ-

LƏGƏLMƏNĠN ĠSTĠQAMƏTĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Süleymanov  N.R.,  Əlizadə  N.B.,  Hənifəzadə  R.R.,  Zərgərova  Ş.Z. 

MĠKRORELYEF  PLASTĠKASI  ƏSASINDA  TORPAQLARIN 

HTP GÖRƏ SƏCĠYYƏSĠ 

 

Hadıyev  Y.C.,  Rəhimov  M.K.,  Nəbiyev  H.L.  NAXÇIVAN  MR-DA HAVANIN 

MÜTLƏQ  MĠNĠMUM  TEMPERATURUNUN 

ÇOXĠLLĠK DƏYĠġMƏLƏRĠ 

 

Həsənova  G.M. 

LƏNKƏRAN  TƏBĠĠ  VĠLAYƏTĠNĠN  ÇAY  SU-

LARINDA  DOMĠNANTLIQ  TƏġKĠL  EDƏN  MĠKROMĠSET-

LƏR 


 

 Məmmədov  M.Ə. 

BÖYÜK  QAFQAZIN  ġĠMAL-ġƏRQĠNDƏ 

YAYILAN  BOZQIRLAġMIġ  DAĞ-MEġƏ  TORPAQLARININ 

MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ 

 

Əhmədov  Ə.R.  AZOTUN  BĠOLOJĠ  TOPLANMASININ  TƏC-

RÜBĠ ƏHƏMĠYYƏTĠ 

 

Nağıyeva  S.E.  GANODERMAKARST  CĠNSĠNƏ  AĠD  GÖBƏLƏK-LƏRĠN  BĠOLOJĠ  AKTĠV  MADDƏLƏRĠN  PRODUSENTĠ 

KĠMĠ BĠOTEXNOLOJĠ  POTENSĠALI 

 

Yaqubov  Q.S.,  Salmanova  T.M. SUMQAYITÇAY  -  ATAÇAY  

ARASI    XƏZƏRYANI    TORPAQLARINDA  DEQRADASĠYA  

PROSESLƏRĠ 

 

Quliyev İ.Ə., Əhmədova L.A. CEYRANÇÖL MASSĠVĠNĠN BOZ-QƏHVƏYĠ (ġABALIDI) TORPAQLARININ MÜASĠR VƏZĠY-

YƏTĠ VƏ ONDAN SƏMƏRƏLĠ ĠSTĠFADƏ YOLLARI 

 

Əliyeva P.V. BAKI ġƏHƏRĠ AMEA MƏRKƏZĠ NƏBATAT BAĞI TORPAQLARININ  NOMENKLATURASI,  SĠSTEMATĠKASI 

VƏ XƏRĠTƏLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

 

İsayeva  V.K.  ACTIVITY  OF  PEROXIDASE  AND  POLIP-HE-NOLOXIDASE  ENZYMES  OF  SOME  SOILS  OF  AZERBAI-

JAN 

 

Hüseynov  A.M.  Hüseynzadə  S.K.  TORPAĞIN  BĠOLOJĠ  FƏAL-LIĞININ  YÜKSƏLDĠLMƏSĠ  VƏ  MĠKROB  SENOZUNUN 

YAXġILAġDIRILMASI 

 

Əliyev  İ.Ə.  URBOEKO  SĠSTEMDƏ  TORPAQ  MÜHĠTĠNDƏ 

FORMALAġAN  MĠKOBĠOTANIN  ÜMUMĠ  XARAKTERĠS-

TĠKASI 

 

Hümmətov  N.Q.  DAĞLIQ  ġĠRVANIN  DƏMYƏ  ġƏRAĠTĠNDƏ 

DƏNLĠ 

VƏ 

DƏNLĠ-PAXLALI  BĠTKĠLƏR 

ALTINDA 

TORPAĞIN 

STRUKTURLUQ 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN 

QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 


 

 Həsənova  R.A. 

ĠSMAYILLI  RAYONUNUN  YUYULMUġ  DAĞ-

ÇƏMƏN BOZQIR TORPAQLARI 

 

Манафова Ф.А., Гасанова К.М., Асланова Г.Г. СРАВНИТЕЛЬ-

НЫЙ  АНАЛИЗ  СТРУКТУР  ПОЧВЕННОГО  ПОКРОВА 

АБШЕРОНА 

 

Həsənova T.A.QARAMƏRYƏM YAYLASININ BOZ-QƏHVƏYĠ (ġABALIDI)  TORPAQLARININ  MORFOGENETĠK  DĠAQ-

NOSTĠKASI 

 

Məmmədova M.V. ZƏYƏMÇAY HÖVZƏSĠNĠN MAĠLĠ DÜZƏN-

LĠK  HĠSSƏSĠNĠN  TORPAQ  ÖRTÜYÜNÜN  ƏSAS  XÜSUSĠY-

YƏTLƏRĠ 

 

Ширинова Ш.М., Гасымов Е.М., Курбанов В.Р. ВЗВЕШЕННЫЕ НАНОСЫ  ПРИРОДНЫХ  ВОД  КАК  АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

ИСТОЧНИК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ 

 

Bədəlov  E.S.  BAKI  AQLOMERASĠYASINDA  KƏND  TƏSƏR-RÜFATINA  AĠD  YARARLI  TORPAQLARIN  ĠSTĠFADƏSĠ-

NĠN COĞRAFĠ  PROBLEMLƏRĠ 

 

Məmmədov E.ETORPAQ XASSƏLƏRĠNĠN VƏ TORPAQ ÖR-TÜYÜ STRUKTURLARININ COĞRAFĠ ĠNFORMASĠYA SĠS-

TEMLƏRĠ ƏSASINDAVƏ MƏSAFƏDƏN TƏTQĠQĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Bölmə-2.  TORPAQLARIN  AQROEKOLOJĠ  PROBLEMLƏRĠ, 

SƏMƏRƏLĠ  ĠSTĠFADƏSĠ,  KADASTRI  VƏ  QĠY-

MƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

Sədr: prof. S.Z.Məmmədova 

Müavin: b.e.ü.f.d. Z.R.Məmmədov 

Katib: 


b.e.ü.f.d. N.A. Ġsmayılova 

 

İclas  21  dekabr  2017-ci  il  saat  14

30

-da  AMEA  Torpaqşünaslıq  və Aqrokimya İnstitutunun Təhsil şöbəsində keçiriləcək (2-ci mərtəbə). 

 

Мамедов  Г.Ш.,  Шабанов  Дж.А., Мустафаева  З.Р.,  Холина  Т.А. ВЛИЯНИЕ  АНТРОПОГЕННЫХ  ФАКТОРОВ  НА  СОСТО-

ЯНИЕ  ЛАНДШАФТОВ  ГОРНО-ЛЕСНОЙ  ЗОНЫ  БОЛЬ-

ШОГО КАВКАЗА 

 

Мамедова  С.З.,  Гасанов  В.Н.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГИС  ТЕХ-

НОЛОГИЙ  ПРИ  ОПТИМИЗАЦИИ  ПРОДУКТИВНОСТИ  

ПАСТБИЩ 

 

Гасанова  А.Ф.  Кулиева  Е.Н.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПАСТ-

БИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ ШИРВАНСКОЙ СТЕПИ 

 

Самедов П.А. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  КАК  ЭДИ-

ФИКАТОРЫ    ГОРНО-ЛЕСНЫХ    БУРЫХ    ПОЧВ    ЕСТЕ-

СТВЕННЫХ И ОКУЛЬТУРЕННЫХ  ЦЕНОЗОВ 

 

Алиева  Б.Б.,  Мамедзаде  В.Т.,  Садыхова  М.Э.,  Алиева  М.М.,  

Джафарова  Ш.З.,  Рзаева  А.Л. К  ИЗУЧЕНИЮ  НЕКОТОРЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ    И    ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ    ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ  ЕСТЕСТВЕННЫХ  И  ОКУЛЬТУРЕННЫХ  ЦЕ-

НОЗОВ  ГОРНО-ЛЕСНЫХ  БУРЫХ  ПОЧВ 

 

Siracov N.N., Vəliyev V.Z., Məmmədov Q.V., Qarayev İ.H. BÖYÜK QAFQAZIN  ġĠMAL-ġƏRQ  YAMACI  YAY  OTLAQLARI 

TORPAQLARININ AQROEKOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 


 

 Məmmədova  G.E. 

MUĞAN  DÜZÜ  TORPAQLARININ  EKO-

LOJĠ SƏCĠYYƏSĠ VƏ ĠLKĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Gasimzade  T.E.  CAUSE  OF  DESERTIFICATION  AND  THEIR 

PREVENTION IN SHIRVAN AREAS OF AZERBAIJAN 

 

Məmmədova  Ş.A. ġĠRVAN  DÜZÜ  QIġ  OTLAQ  TORPAQLA-

RININ BƏZĠ BĠOEKOLOJĠI XÜSUSĠIYYƏTLƏRĠ 

 

Mustafayev  Z.X. TORPAQLARDA  BAġ  VERƏN  DEQRADA-

SĠYA PROSESLƏRĠ VƏ ONLARIN YARATDIĞI FƏSADLAR 

 

Hüseynov  K.Ə.,  Hüseynova  G.Ə.  ACINOHUR  KADASTR  RA-YONU  ƏRAZĠSĠNDƏ  YAYILMIġ BOZ–QƏHVƏYĠ (ġABALI-

DI) TORPAQLARIN EKOLOJĠ  QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Allahverdiyev  D. AZƏRBAYCANIN  DÜNYA  ĠQTĠSADĠYYA-

TINDA MÖVQEYĠ VƏ GEOSĠYASĠ  PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Oruclu  A.SMÜASĠR  KƏND  TƏSƏRRÜFATI  XƏRĠTƏLƏRĠ-

NĠN TƏRTĠBĠNĠN  XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Rəhimova  K.Ə. GĠRDMANÇAY  HÖVZƏSĠ  TORPAQLARI  TĠM-

SALINDA  EKOLOJĠ  QĠYMƏTLƏNDĠRMƏNĠN  ELMĠ  ƏSAS-

LARI 

 

Xəlilzadə  V.C. QĠYMƏTLƏNDĠRMƏNĠN  ELMĠ  ƏSASLARI 

ƏTRAF MÜHĠTĠN ÇĠRKLƏNMƏLƏRDƏN MÜHAFĠZƏSĠ 

 

Ağayev  F.N.,  Abbasov  R.Ə.  EKOLOJĠ  KƏND  TƏSƏRRÜFATI TORPAĞIN  DAVAMLI  MÜNBĠTLĠYĠNĠN  BƏRPASININ 

TƏMĠNATÇISI KĠMĠ 

 

Kamilova  N. ABġERON  YARIMADASININ  ƏTRAF  MÜHĠ-

TĠNƏ TƏSĠR GÖSTƏRƏN ƏSAS TEXNOGEN MƏNBƏLƏR 

  

 Наджафова С.И., Агаева К.Т., Исмаилов Н.М. ПЕСТИЦИДЫ В 

СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ  АЗЕРБАЙДЖАНА  -  ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИЕ  РИСКИ 

 

Qasımova A.S. 

ABġERON 

YARIMADASININ 

NEFTLƏ 

ÇĠRKLƏNMĠġ  BOZ-QONUR  TORPAQLARININ  BƏRPASI 

ÜSULLARI 

 

İsayeva  K.X.  SUMQAYIT  ġƏHƏRĠNĠN  TƏBĠĠ-ĠQLĠM 

ġƏRAĠTĠ  VƏ  TORPAQLARININ  ÇĠRKLƏNMƏ  VƏZĠY-

YƏTĠNĠN ANALĠZĠ 

 

Məmmədli  S.A.,  Müslümova  Z.H.,  Fərəcov  M.F. ĠMĠġLĠ  RAY-

ONUNUN TORPAQ, SU MƏNBƏLƏRĠNĠN AĞIR METAL VƏ 

RADĠONUKLĠD TƏRKĠBĠNĠN ANALĠZĠ 

 

Əsədova  Ş.F.  YAġAYIġ  BĠNALARINDA  FORMALAġAN MĠKOBĠOTANIN NEQATĠV XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Həsənova 

R.A. 

ġAMAXI 

RAYONU 

BƏLƏDĠYYƏ 

TORPAQLARININ EKOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

10 Bölmə-3. AQROKĠMYA VƏ TORPAQ MÜNBĠTLĠYĠ 

Sədr : prof. P.B.Zamanov 

Müavin : a.e.ü.f.d. Ə.B. Axundova 

Katib : a.e.ü.f.d. M.Ġ.Məmmədov 

 

İclas  21  dekabr  2017-ci  il  saat  14

30

-da  AMEA  Torpaqşünaslıq  və Aqrokimya İnstitutunun kitabxanasında keçiriləcək (1-ci mərtəbə). 

 

Zamanov  P.B.  AZƏRBAYCANDA  YAYILMIġ  TULLANTILARIN TƏKRAR EMALINDAN ALINMIġ ÜZVĠ GÜBRƏLƏRĠN KƏND 

TƏSƏRRÜFATINDA SƏMƏRƏLĠLĠYĠ 

 

Məmmədov  M.İ.  MĠNERAL  GÜBRƏLƏRĠN  “MƏDRƏSƏ” ÜZÜM  SORTUNUN  GĠLƏ,  ZOĞ,  YARPAQLARINDA    QĠDA  

ELEMENTLƏRĠNĠN  TOPLANMA  VƏ  ÇIXARILMASINA 

TƏSĠRĠ 

 

Zamanov P.B, Əlizadə Ə.Ə., Babayev A.H., İsmayılov N.M., Həsənov V.H,  Zamanova A.P., İsmayılova İ.Z. 

ÜZVĠ GÜBRƏ KĠMĠ ĠSTĠ-

FADƏYƏ  YARARLI  TULLANTILAR,  ONLARIN  TƏRKĠBĠ 

VƏ MĠKROORQANĠZMLƏRLƏ ZƏNGĠNLƏġDĠ-RĠLMƏSĠ 

 

 Mahmudova  E.P.,  Məmmədova  H.S.  Məmmədov  Q.M.  KĠÇĠK QAFQAZIN  ġĠMAL-ġƏRQ  HĠSSƏSĠNĠN  DAĞ  ƏKĠNÇĠLĠYĠ 

BÖLGƏSĠNDƏ 

YAYILMIġ 

KARBONATLARDAN 

YUYULMUġ  DAĞ  QARATORPAQLARININ  STRUKTUR-

AQREQAT  TƏRKĠBĠNƏ  AQROEKOLOJĠ  AMĠLLƏRĠN 

TƏSĠRĠ 

 

Səlimova  Ş.C.,  Axundova  Ə.B.,  Əhmədova  A.Ş.  MĠKROELEMENT-LƏRĠN  MĠQDARININ  VƏ  MĠQRASĠYASININ  TORPAĞIN 

EKOLOJĠ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠNDƏ ROLU 

 

Mahboub  Khomami  A,  Məmmədov  Q.M.  INVESTIGATE  THE 

FEASIBILITY  OF  PEANUT  SHELLS  COMPSOT  AS  A 

GROWTH MEDIA ONGROWTH OF VIOLETS PLANT 


 

 

11 Заманова  А.П.  ОЧИЩЕНИЕ  ТЕХНОГЕННО-ЗАГРЯЗ-

НЕННЫХ  ПОЧВ  МЕТОДОМ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ 

İsayeva F.H., Talıbova S.T., Rüstəmova E.E. MÜXTƏLĠF TORPAQ-

ĠQLĠM  ġƏRAĠTĠNDƏ  YERLĠ  TULLANTILARDAN  ALINMIġ 

YENĠ 

ÜZVĠ 

GÜBRƏLƏRĠN 

ġƏKƏR 

ÇUĞUNDURU 

BĠTKĠSĠNĠN MƏHSULDARLIQ VƏ KEYFĠYYƏTĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Abbasova  T.S.  ABġERONUN  BOZ-QONUR  TORPAQLA-RINDA  BADAM  BĠTKĠSĠNĠN  ĠNKĠġAFINA,  MƏHSUL-

DARLIĞINA  VƏ  MEYVƏNĠN  KEYFĠYYƏTĠNƏ  SĠNK 

MĠKROELEMENTĠNĠN TƏSĠRĠ 

 

Nəsirov  E.H.,  Axundova  A.B.  KĠġ  ÇAYI  HÖVZƏSĠNDƏ 

MĠKROELEMENTLƏRĠN SU MĠQRASĠYASI 

 

Мамедбекова  З.Б.  СПОСОБЫ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ПЛО-

ДОРОДИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВ 

АПШЕРОНА 

 

Эюбова  С.М.      ВЛИЯНИЕ    ДЛИТЕЛЬНОГО  СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НА  ИЗМЕ-

НЕНИЕ  АГРОХИМИЧЕСКИХ    СВОЙСТВ  СЕРОЗЕМНО-

ЛУГОВЫХ ПОЧВ КУРА-АРАЗСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

Исмаилов  С.Д.  ИЗУЧЕНИЕ    ВЛИЯНИЯ    БИОГУМУСА  НА РАСТЕНИЕ  БАРХАТЦЫ (Tagetes L.

 

Safarova  M.Ə.  ALMA  BĠTKĠSĠ  ALTINDA  FĠZĠOLOJĠ  AKTĠV 

MADDƏLƏRĠN 

VƏ 

ÜZVĠ  GÜBRƏLƏRĠN  ĠSTĠFADƏ 

SƏMƏRƏLĠLĠYĠ 

 

Cəfərov  V.İ.    Mirmövsümova  N.Z.,  Həşimova  A.V.  EKOLOJĠ 

TƏMĠZ MƏHSUL ĠSTEHSALINA GÜBRƏLƏRĠN TƏSĠRĠ 

 

Əliyeva  K.A.  AMMONĠUM  NĠTRAT  VƏ  KARBAMĠD  GÜBRƏ-LƏRĠNĠN  ABġERONUN  BOZ-QONUR  TORPAQLARINDA 

BECƏRĠLƏN  “ĠLKĠN”  POMĠDOR  SORTUNUN  BĠOMETRĠK 

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNƏ VƏ MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ  

 


 

 

12 Əhmədova  A.F.  ÜZVĠ  VƏ  MĠNERAL  GÜBRƏLƏRĠN 

MÜXTƏLĠF  NORMALARININ  ġƏKƏR  ÇUĞUNDURU 

BĠTKĠSĠNĠN KEYFĠYYƏTĠNƏ TƏSĠRĠ 

Zeynalova  X.Ə.,  Nəsirli  N.M.  DƏNLĠ  BĠTKĠ  ALTINDA 

TORPAQLARDA  ƏSAS  QĠDA  MADDƏLƏRĠNĠN  DĠNA-

MĠKASI 

 

Yusifov  M.A. 

TORPAQ  QURAQLIĞININ  TƏRƏVƏZ  NO-

XUDUNUN  MORFOFĠZĠOLOJĠ  XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ  VƏ 

MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 

 

Eyvazov  Ə.Q.,  Quliyev  Ş.B.  ÜZVĠ  VƏ  MÜRƏKKƏB  MĠNERAL GÜBRƏLƏRĠN  BAġ  SOĞANIN  BÖYÜMƏ,  ĠNKĠġAF  VƏ 

MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 

 

Yusifov  M.A.,  Eyvazov  Ə.Q.,  Quliyev  Ş.B.  ÜZVĠ  VƏ  MĠNERAL 

GÜBRƏLƏRĠN 

KARTOF 

SORTLARININ 

BĠOLOJĠ 

KÜTLƏSĠNƏ VƏ MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ   

 

Qəhrəmanova R.F. 

PAMBIQ  ƏKĠNLƏRĠNDƏ  TORPAQ 

MÜNBĠTLĠYĠNĠN  ARTIRILMASINDA  ARALIQ  BĠTKĠ-

LƏRĠNĠN ƏHƏMĠYYƏTĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Alıyev  İ.T.  MĠL  DÜZÜ  ġƏRAĠTĠNDƏ  PAMBIĞIN  ƏKĠN SXEMĠNĠN VƏ GÜBRƏ NORMALARININ ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Hacıyeva  G.İ.  GÜBRƏLƏRĠN  KƏLƏM  BĠTKĠSĠ  ALTINDA SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Atakişiyeva Y.Y., Abuşova A.R. LƏNKƏRAN RAYONU ÇƏLTĠK TARLALARINDA  AZOT  FĠKSƏ  EDƏN  BAKTERĠYALARIN 

YAYILMASI 

 

Həsənzadə Ş.R. GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSĠNDƏ QARABAġAQ 

BĠTKĠSĠNĠN  BECƏRĠLMƏ  AQROTEXNOLOGĠYASININ 

ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

  

 

13 Hacıyeva  R.T.  GÜBRƏLƏRĠN  POMĠDOR  BĠTKĠSĠ  ALTINDA 

SƏMƏRƏLĠLĠYĠ 

 

Qasımova  N.A.  PAMBIĞIN  YAY  ƏKĠNLƏRĠNDƏ  ƏKĠN SXEMĠNĠN  VƏ  GÜBRƏ  NORMALARININ  MÜƏYYƏN 

EDĠLMƏSĠ 

 

Hüseynova  L.R.  GÜNƏBAXAN  BĠTKĠSĠNĠN  AQROBĠOLOJĠ VƏ TƏSƏRRÜFAT XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNĠN  ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

 

Aslanova  E.H. GÜBRƏLƏRĠN  PAMBIQ  BĠTKĠSĠ  ALTINDA 

SƏMƏRƏLĠLĠYĠ 

 

Cəfərova  R.T. ƏKĠN  SXEMĠNĠN  VƏ  GÜBRƏLRĠN  KARTOF 

BĠTKĠSĠ ALTINDA SƏMƏRƏLĠLĠYĠ 

 

Məmmədova  K.Y.,  İbrahimli  A.Ş. TƏRTƏR  RAYONUNDA 

ĠSTĠFADƏ  OLUNAN  AQROKĠMYƏVĠ  VASĠTƏLƏRĠN 

TORPAĞIN XASSƏLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Гасымова    В.Х.  ЭФФЕКТ  ПОЛИЕНОВЫХ  МАКРОЛИДОВ ОТ  ВИРУСНЫХ  И  ГРИБКОВЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  РАС-

ТЕНИЙ 

 

İbrahimov  A.Q.  KÜR-ARAZ  OVALIĞININ  PAMBIQALTI TORPAQLARININ AZOT TƏRKĠBĠ GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

 

Hüseynov  S.İ. MÜXTƏLĠF  NÖV BƏRK  VƏ  YUMġAQ  BUĞDA SORTLARININ 

KEYFĠYYƏTĠNĠN 

STRUKTUR 

ELE-

MENTLƏRĠNDƏN 

ASILI 

OLARAQ 

QĠYMƏTLƏN-

DĠRĠLMƏSĠ 

 

Расулов А.Т. ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И ЧИСЛА ПОЛИВОВ НА КАЧЕСТВО СТОЛОВОГО ВИНОГРАДА 

 

Şabandayev  D.Z,  Abbasov  R.Ə.  TORPAQ  MÜNBĠTLĠYĠNĠN 

ARTIRILMASINDA  NÖVBƏLĠ  ƏKĠNLƏRĠN  ROLU  VƏ 

SARIMSAĞIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 


 

 

14  

Bölmə-4. 

TORPAQLARIN 

MELĠORASĠYASI, 

REKUL-

TĠVASĠYASI, MÜHAFĠZƏSĠ VƏ EROZĠYASI  

 

Sədr : a.e.ü.e.d. M.Q.Mustafayev 

Müavin : a.e.ü.f.d. Z.H.Əliyev 

Katib : a.e.ü.f.d. Ç.T.BaxĢıyeva 

 

İclas  21  dekabr  2017-ci  il  saat  14

30

-da  AMEA  Torpaqşünaslıq  və Aqrokimya  İnstitutunun  Torpaq  muzeyində  keçiriləcək  (1-ci 

mərtəbə). 

 

Quliyev  Ə.G.,  Sadıqov  F.Ə.  SƏHRALAġMANIN  ƏMƏLƏ 

GƏLMƏSĠNDƏ SU ÇATIġMAMAZLIĞININ ROLU 

 

Mustafayev  M.Q.,  Hüseynova  N.M.  MUĞAN-SALYAN  MAS-SĠVĠNDƏ TORPAQLARIN MELĠORATIV VƏZĠYYƏTĠ 

 

Cəbrayılova  G.Q. TƏDQĠQAT ƏRAZĠSĠNDƏ TORPAQLARIN 

BƏZĠ  GÖSTƏRĠCĠLƏRĠNĠN  DƏYĠġMƏSĠ  (Şəki  rayonunun 

ərazisində

 

Cəlilova  L.Z.,  Mustafayev  F.M. QARABAĞ  DÜZÜ  TORPAQ-

LARININ MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ 

 

Бабаева  К.М.,  Алиева  Х.З.  ВЛИЯНИЕ  МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  НА  УРОЖАЙНОСТЬ  КОРМОВЫХ    ТРАВ 

НА ЭРОДИРОВАННЫХ ГОРНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ 

 

Əfgərov Q.X., Hacıyev T.A. KARBONATLARDAN YUYULMUġ DAĞ-QARA  TORPAQLARIN  SUKEÇĠRĠCĠLĠK  QABĠLĠY-

YƏTĠNƏ EROZĠYA PROSESĠNĠN TƏSĠRĠ 

 

Зиядов  М.Л.  ВЛИЯНИЕ  ЭРОЗИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  НА ТИПИЧНЫЕ  ГОРНО-ЛЕСНЫЕ    КОРИЧНЕВЫЕ  ПОЧВЫ  

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ  ЧАСТИ  МАЛОГО КАВКАЗА 

  

 

15 Mustafayev  M.Q.,  Qaziyeva  P.Ç.,  Qüdrətzadə  Ş.V.  SALYAN 

DÜZÜNDƏ  TORPAQLARIN  SU-FĠZĠKĠ  XASSƏLƏRĠNĠN 

TƏDQĠQĠ 

Quliyev  C.E,  Quliyev  V.A.  TAXTAKÖRPÜ  SU  ANBARININ 

XĠDMƏT  ETDĠYĠ  ƏRAZĠLƏRIN  MÜASĠR  AQROMELĠO-

RATĠV VƏZĠYYƏTĠ 

 

Bağırova  R.F.  BÖYÜK  QAFQAZIN  CƏNUB-ġƏRQ  HĠSSƏ-SĠNDƏ  TORPAQLARIN  ARIDLƏġMƏSI  VƏ  EKOLOJĠ 

DƏYĠġĠKLĠKLƏR 

 

Quliyeva M.Ə. ġAMAXI BÖLGƏSĠNĠN BOZQIRLAġMIġ DAĞ-

QƏHVƏYĠ  TORPAQLARININ  MÜNBĠTLĠYĠNƏ  EROZĠYA-

NIN TƏSĠRĠ 

 

Məmmədova  M.N.,  Nəsirova  T.A.  EROZĠYA  PROSESĠNĠN ÇOXĠLLĠK  PAXLALI  OTLARIN  MƏHSULDARLIĞINA  VƏ 

KÖK KÜTLƏSĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Manafova  Y.K.,  Rəhimova  S.A.  DAĞ  BOZ-QƏHVƏYĠ  TOR-PAQLARIN EROZĠYAYA QARġI DAVAMLILIĞI VƏ ONUN 

ARTIRILMASI YOLLARI 

 

Xəlilov F.C. EROZĠYAYA UĞRAMIġ DAĞ – QARA TORPAQ-LARININ  YAXġILAġDIRILMASINDA  XAġA  BĠTKĠSĠNĠN 

ROLU (GƏDƏBƏY RAYONU TĠMSALINDA) 

 

Ziaei  Javid.A.K.  DETERMINE  THE  CAPABILITY  AND  LIMI-TATIONS  OF  MAIN  CROP  PRODUCTS  IN  TABRIZ  PLAIN, 

EASTERN AZERBAIJAN PROVINCE, IRAN 

 

Hüseynov  N.V.,  İbrahimli  X.A.  ĠNTENSĠV  ƏKĠNÇĠLĠK  ġƏRA-ĠTĠNDƏ TORPAQ EROZĠYASI 

 

Hüseynov  A.T.  AĞSTAFAÇAY  VƏ  AĞSTAFAÇAY  SU  ANBA-RINDA  AZOTOBAKTERLƏRĠN  VƏ  Cl.  PASTERİANUM  YA-

YILMASI Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə