Hava anlayışının düzgün variantı?Yüklə 82,42 Kb.

tarix05.02.2018
ölçüsü82,42 Kb.


s

sual


1

Hava anlayışının düzgün variantı?                                    

2

Torpağın kapilyarlığının mahiyyəti                                          3

 Torpağın  üzvi  maddələrlə çirklənmə göstəricilərini seçin?                                                                                

4

Atmosfer havasının bioloji xüsusiyyətlərinə aiddir?                   5

 Torpağın istilik tutumu və istilikkeçirmə qabiliyyəti artırır?        

6

Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi ilə əlaqədar xəstəliklərin düzgün variantı?                                                                                    

7

Dağ xəstəliyinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillər?           8

İnsan sutka ərzində təxminən neçə litr oksigen qəbul edir?       

9

T

əmiz quru havanın tərkibinin neçə faizini azot qazı təşkil edir? 10

Torpağın öz-özünə təmizlənməsi anlayışının mahiyyəti?             

11

Hipoksiya əlamətləri neçə km hündürlükdə müşahidə olunur   

12

Təmiz quru havanın tərkibinin neçə faizini oksigen  təşkil edir?                                                                                      

13

Atmosfer havasının yüksək rütubətinin gigiyenik mahiyyəti?            14

Geohelmintl

ərin ın çox yayılmış növləri?                                

15.


Torpağın mexaniki tərkibinə aid olan göstərici?                                

16

Təmiz havanın tərkibinin neçə faizini karbon qazı təşkil edir?    

17

Yuxarı konsentrasiyada ozonun zərəri necə olur?                               18

D

əm qazının atmosfer havasında yol verilən miqdarı neçədir?       19

Torpaq b


ərk hissəcilərinin ölçüsünə görə neçə yerə ayrılır?                

20

Yaxşı hava və su keçiriciliyinə kapilyarlığa malik olan torpaq hansıdır?                                                                  21

Hansı torpaqların məsaməliliyi daha çox olur?                             

22

Bataqlığa çevrilən torpaqlar hansıdır?                                                      23

T

əmiz quru havanın tərkibinin neçə faizini arqon helium neon təşkil edir?                                                                                            24

N

əmli və rütubətli yerlərdə hansı xəstəliklər daha çox yaranır?                                                                                             25

Xırda qumlu torpaqların nəmliyi neçə faizdir?                                       

26

Atmosfer havasının öyrənilməsi üçün neçə normativdən istifadə olunur?                                                                                                27

1 qram torpaqda n

ə qədər mikrob olar?                                   

28

Aneorob patogen mikroorqanizmlər torpaqda neçə il qala bilər                                                                                    

29

Torpaqda olan patogen mikroblar neçə qrupa bölünür?                         

30

Torpaqda daimi rast gəlinən mikoorqanizmlər hansılardır?                           

31

Torpaqda müvəqqəti yaşayan mikroorqanizmlər?                         

32

Yoda olan gündəlik tələbat nə qədərdir?                                          

33

Hansı element çatışmazlığında zob xəstəliyi əmələ gəlir?                    34

Pestisidl

ərin torpağa verilən miqdarı nə qədərdir?                         

35

Tetanusun törədicisi hansıdır?                                                               

36

Helmintozlar neçə qrupa bölünür?                                                        

37

Hansı gübrələr var?                                                                              38

Kimy


əvi çirkləndiricilər neçə qrupa bölünür?                                

39

 Neçə metr dərinlikdə torpaqlar təmiz olur?                               

40

Torpaqda azotun miqdarı nə qədərdir?                                         41

Torpaqdakı saprofit və patogen mikroblar neçə sm dərinlikdə olur?                                                                                                  

42

Torpaqda ammonyakın miqdarı nə qədərdir?                                43

Hva nümun

əsinin götürülməsinin neçə üsulu  var?                        

44

Havada karbon qazının yol verilen miqdarı?                                45

Havada karbon qazının  miqdarı  nə qədər olduqda kəskin zəhərlənmə 

baş verir?                                                                      

46

Torpağın mühüm gigiyenik əhəmiyyətini əks etdirən variant? 47

Soyuq havada daha çox hansı orqanın xəstəlikləri baş verir?                    

48

Orqanizmdən istilikvermənin neçə yolu var?                                       

49

Hər 100 metr yuxarı qalxdıqdca havnın temperaturu neçə dərəcə düşür/                                                                                      

50

Qida zəhərlənməsinə səbəb olan hansıdır?                                    


51

Botulizm mikrobu hansı şəraitdə zəhərlənmə törədir?                           

52

Yüks


ək atmosfer təzyiqinin təsiri nəticəsində baş verən xəstəlik 

53

Torpağın temperaturunun gigiyenik əhəmiyyəti                                  54

Torpaq d


ənələrinin ölçüləri ona gigiyenik mahiyyət daşıyan hansı 

xüsusiyy


ətlər verir?                                                                      

55

Kapilyarlığı yüksək olan torpaqlar hansıdır?                               56

Spor 


əmələgətirməyən mikroorqanizmlər hansılardır?                                

57

Botulizm çöpləri daha çox hansı hissəni zədələyir?                                  

58

Qarayaranın törədicisi hansıdır?                                                   59

Orqanizmd

ən istiliyin  neçə faizi şüalanma yolu ilə verilir?                                      

60

Orqanizm istiliyinin neçə faizi təmas yolu ilə verilir?                        

61

Orqanizm istiliyinin neçə faizi buxarlanma yolu ilə verilir?   

62

Torpaqda olan patogen mikroblar neçə qrupa bölünür?                         

63

İstilikvermə pozulanda nə baş verir?                                               64

Sakit v


əziyyətdə havanın temperaturu neçə dərəcə olduqda insan üçün 

əlverişli sayılır?                                                                     

65

İnsan torpaqdan aşağıdakılardan hansı ilə yoluxur?                                  66

Hava c


ərəyanı sürəti nə zaman  soyuqdəymə xəstəliklərinə? səbəb olur                                                                     

67

Kimyəvi çirkləndiricilər neçə qrupa bölünür?                                

68

Oksigen və ya hava keçirməyən torpaqlarda hansı mikroblar olur?                                                                                          

69

Təmas yolu ilə istilikvermənin növləri?                                          

70

Aşağıda göstərilən infeksion xəstəlik törədicilərindən hansılar? torpaqda uzun müdd

ət qalır                                                      

71

Torpağın epidemioloji xüsusiyyətlərinə aiddir/                               72

M

əsaməliliyi daha yüksək olan torpaqlar?                                 73

Torpağın koli-indeksi nədir?                                                    

74

Atmosferin elektrik vəziyyətinin yaranma səbəbi?                         

75

Normal atmosfer şəraitində hansı qaz fizioloji olaraq  fəal deyil                                                                                        76

Havada temperatur yüks

ək olduqda nə baş verir?                       

77

Aerob infeksiya törədicilərini seçin ;   1.dizenteriya çöpləri  2.qzlı qanqrena 

tör


ədicisi    3.brüselyoz törədicisi     4.botulism çöoləri                                                                                  

78

Soyuq havanın təsirindən hansı xəstəlik yaranmaz?                           79

Ankilstomoz hansı yerlərdə daha çox yayılıb?                               

80

Havada karbon qazının yol verilen miqdarı?                                 81

Torpaqdakı mikroorqanizmlər temperaturdan asılı olaraq hansı qruplara 

ayrılır?                                                                         

82

Hansı element çatışmazlığında zob xəstəliyi əmələ gəlir?                    83

Havanın temperaturunun aşağı düşməsi və rütubətinin yüksəlməsi 

şəraitində orqanizmdən istilikvermənin yolu? 

84

Geohelmintləri müəyyən edin: 1-andilistoma 2-öküz soliteri 3-askarid 4-

donuz soliteri                                                                            

85

Sağlam torpaqlar hesab olunur?                                                     0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


86

Hvav keçiriciliyi daha yüks

ək olan  torpaqlar?                             

87

Alçaq atmosfer təzyiqinin təsirindən baş verən xəstəlik?                

88

Ozonun təcrübədə tətbiqinin düzgün variantı?                              

89

Havanın kimyəvi tərkibi hansı qazlardan ibarətdir?                    90

Torpağın fiziki xassəsini xarakterizə etməyən göstörici           

91

Torpağın xassələrinə nələr aiddir:  1.Hava keçirmə    2. Su keçirmə    3.Rütub

ət                                                                       

92

Hansı torpaqlar daha çox qızır?                                                  93

Atmosfer havasının fizioloji əhəmiyyətinə aiddir ?                                        
94

Ölçüsün


ə görə torpaq hansı hissələrdən ibarətdir?                          

95

Sanitariya ədədi nə zaman artır?                                              

96

Torpağın öz-özünə təmizlənməsinin neçə metodu var?                  97

Torpaqdakı mikroblar temperaturdan asılı olaraq neçə cür olur                                                                                                 

98

Torpaq  nədən   əmələ  gəlir?                                                                    

99

Torpağın kimyəvi göstəricilərinə aid deyil?                                  100

Hansı torpaqlar qızmır?                                                              

101

Torpağın mühüm gigiyenik əhəmiyyətini əks etdirən variant? 102

Tikinti üçün torpaq seçdikd

ə əsas nə nəzərə alınır?       

103


Torpaq  n

ədir                                                                            

104

Aşağıdakı amillərdən hansı orqanizmin sağlamlığına təsir edir?  105

Torpağın fiziki-mexaniki göstəricilərinə aiddir:   1.Kapilyarlıq 2.Rütubətlik 

3.Su tutumu 4.M

əsaməlik 5.Su keçirmə              

106

Helmintozlar neçə qrupa bölünür?                                                         

107


Tikinti üçün torpaq seçdikd

ə əsas nə nəzərə alınır?                           

108

Bağırsaq çöpü titri nədir?                                                            109

Qızma ardıcıllığına görə torpaqları düzün: 1.Daşlı    2.Qumlu 3.Gilli      

4.Torflu                                                                       

110


Atmosfer havasının bioloji xüsusiyyətlərinə aiddir?                   

111


Hipoksiya 

əlamətləri neçə km hündürlükdə müşahidə olunur?   

112

T

əmiz quru havanın tərkibinin neçə faizini oksigen  təşkil edir?                                                                                      113

Torpağın mexaniki tərkibinə aid olan göstərici?                                

114

D

əm qazının atmosfer havasında yol verilən miqdarı neçədir?       115

N

əmli və rütubətli yerlərdə hansı xəstəliklər daha çox yaranır?                                                                                             116

Torpaqda daimi rast g

əlinən mikoorqanizmlər hansılardır?                            

117


Pestisidl

ərin torpağa verilən miqdarı nə qədərdir?                         

118

Neç


ə metr dərinlikdə torpaqlar təmiz olur?                              

119


Botulizm mikrobu hansı şəraitdə zəhərlənmə törədir?                           

120


Torpaqda olan patogen mikroblar neç

ə qrupa bölünür?                         

121

Hava anlayışının düzgün variantı?                                     122

Atmosfer havasını qorumaq üçün tədbirlər hansılardır?                        

123

Torpağın istilik tutumu və istilikkeçirmə qabiliyyəti artırır?        124

İnsan sutka ərzində təxminən neçə litr oksigen qəbul edir?       

125

Yuxarı konsentrasiyada ozonun zərəri necə olur?                               126

Torpaqda müv

əqqəti yaşayan mikroorqanizmlər?                          

127


Spor 

əmələgətirməyən mikroorqanizmlər hansılardır?                                

128

Torpağın  üzvi  maddələrlə çirklənmə göstəricilərini seçin?                                                                                129

Hava c


ərəyanı sürəti nə zaman  soyuqdəymə xəstəliklərinə səbəb olur?                                                                     

130


T

əmas yolu ilə istilikvermənin növləri /                                        

131

Qarayaranın törədicisi hansıdır?                                                   132

Havanın temperaturunun aşağı düşməsi və rütubətinin yüksəlməsi 

şəraitində orqanizmdən istilikvermənin yolu? 

134


Torpağın koli-indeksi nədir?                                                   

135


Sanitariya 

ədədi nə zaman artır ?                                             

136

Orqanizm istiliyinin neçə faizi buxarlanma yolu ilə verilir?  

137


Torpaq b

ərk hissəcilərinin ölçüsünə görə neçə yerə ayrılır?                

138

Torpağın öz-özünə təmizlənməsi anlayışının mahiyyəti ?            139

Havada temperatur yüks

ək olduqda nə baş verir?                       

140


Hansı torpaqların məsaməliliyi daha çox olur?                              

141


İstilikvermə pozulanda nə baş verir?                                               

142


İnsan sutka ərzində təxminən neçə litr oksigen qəbul edir?       

143


Kapilyarlığı yüksək olan torpaqlar hansıdır?                                

144


Aşağıda göstərilən infeksion xəstəlik törədicilərindən hansılar torpaqda 

uzun müdd

ət qalır?                                                      

145


Hvav keçiriciliyi daha yüks

ək olan  torpaqlar?                             
146

Torpağın kapilyarlığının mahiyyəti ?                                         

147

Hansı torpaqlar qızmır?                                                              148

Orqanizm istiliyinin neç

ə faizi buxarlanma yolu ilə verilir?   

149


Torpağın fiziki xassəsini xarakterizə etməyən göstörici ?          

150


Havada karbon qazının  miqdarı  nə qədər olduqda kəskin zəhərlənmə 

baş verir?                                                                       

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə