Həsənbala Sadıqov Erməni məsələsiYüklə 0,61 Mb.

səhifə1/142
tarix16.08.2018
ölçüsü0,61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142
63396

Həsənbala Sadıqov
Erməni  məsələsi:
xəyanəti,  deportasiyam,  soyqırımını və 
işğalı  pərdələyən yalan
Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 
05 aprel 2011-ci il tarixli (protokol No 03) 
qərarı ilə çap olunur
/o 
943
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 
İşlər  İdarəsi
PREZİDENT KİTABXANASI
“AUİLOCLTT
Bakı-2012


Elmi redaktor
İsmayıl Hacıyev
Akademik
Redaktor
Rəyçilər:
Rəfiqə Yusif qızı Sadıqova
"Qızıl qələm" mükafatı  laureatı
Qadir Qədirzadə
AMEA-nın  müxbir üzvü
Anar İskəndərov
Tarix elmləri doktoru,  professor
Oqtau Sultanov
Tarix elmləri doktoru,  professor
Fəxrəddin Səfərli
Tarix elmləri doktoru,  professor
Həmzə  Cəfərov
Tarix elmləri  doktoru,  professor
Abbas  Seyidov
Tarix elmləri doktoru,  professor
Həsənbala Sadıqov
Erməni məsələsi
: xəyanəti, deportasiyam, soyqırımını və işğalı 
pərdələyən yalan. Bakı, “Adiloğlu” nəşriyyatı 2012, 576 səh.
K itab d a  tarixi  ə d ə b iy y a tım ız d a   çox  az  təd q iq   e d ilm iş   bir  m ö v z u n u n , 
"E rm əni  m ə sələ si:  x ə y a n ə ti,  d e p o r ta siy a n ı,  so y q ır ım ın ı  v ə   işğ a lı  p ə r d ə lə y ə n  
yalan"  is tiq la lım ız   b a x ım ın d a n   y e n i  m ən b ələrin   cəlb   e d ilm ə s i  ilə   ö y r ə n ilm ə ­
s in ə   c əh d   g ö stə rilm işd ir .  T arixin   a yrı-ayrı  d ö n ə m lə r in d ə   türklərə,  o   c ü m lə d ə n  
A z ər b a y c a n   xalq ın a  çeş id li  x ə y a n ə tlə r   etm iş,  ə m ə llə r in i  yala n la rla   p ərd ə- 
ləy ə rə k   ö lk ə m iz ə   qarşı  ərazi  id d ia la rı  q a ld ırm ış  e rm ən ilər  bir  sıra  faciələr 
tö rətm iş,  b ə şə r iy y ə t  ta rix in d ə  m isli  g ö r ü n m ə m iş  c in a y ətlər ə   im za   atm ışlar. 
T əca v ü zk a r  erm ən i  ş o v in is tlə r in in   "Böyük  Erm ənistan"  x ü ly a lı  id e o lo q la r ın ın  
ssen a risi  v ə   xaricd ək i  h a v a d a rla rın ın   k ö m ə y i  ilə   ö tə n   əsrin   ayrı-ayrı  d ö v r ­
lər in d ə   h ə y a ta   k eçird ik ləri  e tn ik   tə m iz lə m ə   k a m p a n iy a sın ın   acı  n ə ticə lə r in in  
şa h id i  o la n   y ü z   m in lərlə  a zərb a y ca n lı  a m a n sızca   q ətl  e d ilm iş,  m ü x tə lif 
v a x tla rd a   ata-baba  y u rd la rın d a n   q o v u lm u ş,  q a çq ın   v ə   m əcb u ri  k ö ç k ü n  
v ə z iy y ə tin d ə   y a şa m a ğ a   m əcb u r  olm u şla r.
Ç ap  e d ilm iş   arxiv  sə n ə d lə r in ə ,  ilk  m ə n b ə lər   v ə   tarixi  ə d ə b iy y a td a  
istifa d ə   e d ilm iş   sə n ə d lə rə ,  o  c ü m lə d ə n   xarici  m ə n b ə lər ə   d ah a  o b y e k tiv  
y a n a ş ılm ışd ır .  A zərb a y ca n   tarixin in   ən   ağrılı  m ö v z u s u   tə d q iq   e d ilə r k ə n   ilk 
d ə fə   o laraq   y a ln ız   ru sd illi  m ə n b ə lər d ə n   d e y il,  am erik an ,  in g ilis,  alm an, 
fra n sız 
m ə n b ələrin in   orijinal 
n ü sx ə sin d ə n , 
im k an  
o lm a d ıq d a  
tərcü m ə 
v a r ia n tın d a n   v ə   tü rk d illi  m ə n b ə lər d ə n   istifa d ə   e d ilm işd ir .
4722110018
121-2012
qriflı nəşr
©  «ADİLOĞLU» 2012
20 illik Müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının memarı, Ümummilli 
Lider Heydər Əlirza oğlu  Əliyevin 
əziz xatirəsinə ithaf olunur.


Həsənbala  Sadıqov
MÜNDƏRİCAT
Giriş..........................................................................................9
I FƏSİL
ERMƏNİLƏRİN MƏNŞƏYİ VƏ YAŞAMIŞ OLDUQLARI 
COĞRAFİ BÖLGƏLƏR
Erməni adının mənşəyi............................................................. 15
Bir Akkad sənədinin dili ilə......................................................18
Erməni adı və ermənilər haqqında........................................... 21
Friqiyalılar............................................................................... 32
Ermənilərin tarixən tabe olaraq yaşamış olduğu dövlətlər..... 40
II FƏSİL
ERMƏNİLƏRİN TARİX YAZDIRMAQ 
ÜSULLARI
Xorenli Movses.........................................................................48
Musa Kalankatlının „Alban tarixi "nin
erməni mənbəyinə çevrilməsi...................................................49
Jacgues de Morqan və „Erməni xalqının tarixi"nin yazılması.. 61
„Böyük elçi Morgentaunun xatirələri"..................................... 70
BMT-nin 1948-ci il Soyqırımı  Bəyannaməsi işığında.................89
III FƏSİL
ERMƏNİ KİLSƏSİ ERMƏNİ TARİXİNDƏ
Kilsələrin rolu haqqında........................................................... 97
Təbliğat işinin təşkili və nəticələri..........................................106
IV FƏSİL
OSMANLI İMPERATORLUĞUNDA ERMƏNİLƏR
Osmanlı dövlətində ermənilərin vəziyyəti..............................118
Osmanlı dövlətində azlıqların haqları.................................... 123
Müqəddəs yerlər məsələsi.......................................................129
Ermənilərin daxilindəki mübarizələr...................................... 131
Osmanlı dövlətinin ermənilərə verdiyi haqlar  ...................... 137
5
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə