Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən ibarətdir? A yemləri qəbul edib parçalamaqdan və həzmYüklə 170,35 Kb.

tarix01.06.2018
ölçüsü170,35 Kb.


1

Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən 

ibarətdir?  A)yemləri qəbul edib parçalamaqdan və həzm 

aparatının bir şöbəsindən digərinə ötürməkdən   B)şirə 

ifraz etməkdən   C)yemi həzm etməkdən   D)yemi xaric 

etməkdən   E)yemi qana verməkdən

2

Həzm orqanlarının sekretor fəaliyyəti orqanizmdə hansı funksiya yerinə yetirməkdən ibarətdir? A)qidanı qəbul 

edib parçalamaqdan   B)həzm üçün lazım olan şirələr 

ifraz etməkdən C)qidanı həzm aparatının bir şöbəsindən 

digərinə ötürməkdən  D)qidanı xaric etməkdən  E)qida 

maddələrini bağırsaqdan qana sormaqdan

3

Həzm orqanlarının kimyəvi fəaliyyəti orqanizmdə hansı funksiyanı yerinə yetirir? A)yem kütlələrini xaric 

etməkdən B)qidanın həzmini C)yem kütlələrini 

fermentativ prosesə uğratmaqdan  D)qidanı qəbul edib 

parçalamaq  E)yem kütlələrini fiziki prosesə uğratmaq

4

Həzm orqanlarının soruculuq fəaliyyəti orqanizmdə hansı funksiyanı yerinə yetirməkdən ibarətdir? A)qida 

maddələrinin orqanizmdən kənar edilməsi B)qida 

maddələrinin fiziki prosesə uğraması C)qida maddələrini 

fermentativ prosesə uğratmaq  D)qida maddələrinin 

5

Udqunmanın kəskin pozğunluqları zamanı udulan yemin bir hissəsinin burun boşluğundan geri qayıtması necə 

adlanır?  A)adipsia  B)gəyirmə  C)vomitus  D)udqunma  

E)requrgitasiya

6

Polyphagia nədir? A)iştahanın azalması  B)mədənin qıcqırması C)iştahanın artması D)qidanın sorulması 

E)mədənin deşilməsi

7

İştahanın artması hallarına hansı xəstəliklərdən sağalmış heyvanlarda rast gəlinir? A)qızdırma B)peritonit  

C)mastit  D)tulyaremiya  E)nekrobakterioz

8

Adipsia nədir? A)qida qəbulunun artması   B)udqunmanın pozulması  C)su qəbulunun azalması  

D)çeynəmənin yüngül formalı patologiyası 

E)udqunmanın ağır formalı patologiyası

9

Heyvanın suya olan tələbatının artması necə adlanır? A)adipsia  B)requrgitasiya  C)polypsia  D)ruminatio 

E)polyphagia
10

Atda 1dəqiqədə olan çeynəmə hərəkətlərinin sayı nə 

qədərdir? A)50-100  B)60-100 C)70-100  D)80-100  

E)90-100


11

Qaramalda 1 dəqiqədə olan çeynəmə hərəkətlərinin sayı 

nə qədərdir? A)11-30  B)12-30  C)13-30  D)14-30  E)15-

30

12Qoyunda 1 dəqiqədə olan çeynəmə hərəkətlərinin sayı nə 

qədərdir?  A)3-12  B)4-12  C)5-12   D)6-12   E)7-12

13

Çeynəmənin pozğunluqlarına ən çox hansı heyvanlarda rast gəlinir? A)qoyunlarda  B)camışlarda C)inəklərdə  

D)atlarda  E)donuzlarda

14

Heyvan qidalanan zaman udulan yemin bir hissəsi burun boşluğundan geriyə qayıdırki bu proses necə adlanır? 

A)requrgitasiya  B)adipsia  C)vomitus D)polypsia  

E)ruminatio

15

Requrgitasiya ən çox hansı heyvanlarda təsadüf olunur? A)donuzlarda  B)atlarda  C)qaramalda  D)keçilərdə  

E)zebularda

16

Requrgitasiya ən az hallarda heyvanlarda təsadüf olunur? A)qaramal və donuzlarda  B)camış və qaramalda  

C)qoyun və keçilərdə  D)qaramal və davarlarda  E)donuz 

və zebularda

17

Udqunmanın kəskin pozğunluqları zamanı udulan yemin bir hissəsinin burun boşluğundan geri qayıtması necə 

adlanır?  A)adipsia  B)gəyirmə  C)vomitus  D)udqunma  

E)requrgitasiya

18

Udqunma tamamilə pozulduqda heyvan ağız suyunu uda bilmir.Buna səbəb aşağıdakılardan hansıdır? A)dilin və 

dodaqların zədələnməsi  B)mədə önlüklərinin motor 

funksiyasının pozulması  C)orqanizmdə bir sıra duzlar 

çatışmadıqda  D)udlağın iflici və ödemi zamanı  

E)mədənin capığı,deşiyi və s hallarda

19

Ruminatio nədir? A)gövşəmə  B)çeynəmə  C)udqunma  D)qusma  E)gəyirmə 

20

Buzovlarda gövşəmə prosesi təqribən neçə həftədən sonra başlayır? A)2həftə  B)3həftə  C)4həftə  D)5həftə  

E)6həftə


21

Qaramal,camış və qoyunlar sutkada neçə dəfə gövşəyir? 

A)2-8  B)3-8  C)4-8  D)5-8  E)6-8

22

Gövşəyənlərin qanında qlükozanın miqdarı (mq%) nə qədərdir?   A)55   B)65   C)75   D)85  E)95


23

Gövşəmə vaxtının ixtisara düşməsi ,yəni onun gündə 4-6 

dəfə əvəzinə 1-3 dəfə əmələ gəlməsi halları necə adlanır? 

A)qısa gövşəmə  B)seyrək gövşəmə  C)yavaşımış 

gövşəmə D)ağrılı gövşəmə  E)yorğun gövşəmə

24

Eructatio nədir? A)qusma  B)udqunma  C)gəyirmə  D)gövşəmə  E)çeynəmə

25

Vomitus nədir? A)çeynəmə  B)gəyirmə  C)udqunma  D)qusma  E)gövşəmə

26

Peritonun ,yumşaq damağın ,udlaq və yem borusunun selikli qişasının ,mədənin selikli qişasının qıcıqlanmasına 

hansı reflekslər zamanı rast gəlinir? A)qusma  

B)çeynəmə  C)gəyirmə D)gövşəmə  E)udqunma

27

Aşağıdakı orqanlardan hansı reninin hazırlanmasında iştirak edir? A)böyrəklər  B)qaraciyər  C)dalaq  

D)ödaxarları  E)mədəaltı vəz

28

Böyrəyin hidronefrozu zamanı iri heyvanlarda böyrəyin çəkisi neçə kq-a çata bilər? A)15kq   B)53kq   C)42kq    

D)63kq  E)35kq

29

Böyrəklərin konsistensiyasının bərkiməsinə səbəb: A)daxili sekresiya vəzilərinin patologiyası  B)böyrəklərin 

özlərindəki zədələr  C)maddələr mübadiləsinin 

pozğunluğu  D)iltihablar nəticəsində onlarda birləşdirici 

30

Heyvandan az miqdarda qan  almaq lazım gəldikdə qanı hansı nahiyyədən götürmək lazımdır ? A)qulağın vena 

damarlarından  B)ətrafların vena damarlarından  

C)ayaqların altındakı damarlardan  D)yuxu venasından  

E)gözətrafı venalardan

31

Atlarda,qaramalda və davarlarda   kimyəvi analizlər üçün çoxlu miqdarda qan lazım olduqda hansı nahiyyədən qan 

götürülür? A)qulağın vena damarlarından  B)yuxu 

vanasından  C)ayaqaltı damarlardan   D)budun iç 

səthindəki damarlardan  E)budun yan səthindəki 

damarlardan

32

Qaz və ördəklərdə qan hansı nahiyyədən alınır? A)yuxu venasından  B)qanad altındakı vena damarlarından   

C)ayaqlarının altındakı damardan  D)döş ətrafı damardan  

E)sırğadan,pipikdən

33

Toyuqlarda qan hansı nahiyyədən alınır? A)yuxu venasından  B)döş nahiyyəsindən  C)pipikdən,sırğadan  

D)ayaqaltı damarlardan  E)qanadaltı vena damarlarından
34

Solivatio nədir? A)ağızdan iyin gəlməsi  B)dodaqların bir 

birinin üstünə kip yapışması  C)iştahanın artması  

D)ağızdan seliyin axması  E)udqunmanın pozğunluğu

35

Qaramalda asetonemiya xəstəliyi zamanı heyvanın ağzından hansı iy gəlir? A)çürüntü  B)aseton  

C)ammonyak  D)spirt  E)naşatr

36

Yaralı stomatit və difteriya zamanı heyvanın ağzından hansı iy gəlir? A)üfunətli iy  B)aseton iyi  C)ammonyak 

iyi  D)naşatr iyi  E)spirt iyi

37

Orqanizmdə vitamin azlığı necə adlanır? A)avitaminoz  B)hipoqlikemiya  C)anuriya  D)hipovitaminoz  

E)hipoqlikemiya

38

Qanda karotinin miqdarını göstərən şkala hansı alim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır? A)İ.K.Skryabin  

B)Pavlov   C)İ.K.Şarabrin  D)İ.E.İvanoviç  E)Hippokrat 

39

Normada keton cisimciklərinin qanda miqdarı neçə mq% olur? A)1-2mq  B)2-4mq  C)4-6mq  D)6-8mq  E)8-10mq

40

Keton cisimciklərinin qanda miqdarı hansı üsulla təyin edilmişdir? A)requrgitasiya üsulu  B)adipsia üsulu  

C)solivatio üsulu D)yodametrik üsul  E)şarabrin üsulu

41

Orqanizmin yağ ehtiyatlarından kifayət qədər istifadə edə bilməməsi necə adlanır? A)hipoketonuriya   B)anuriya  

C)hiperketonuriya  D)ekzogen piylənmə  E)endogen 

piylənmə

42

Qaraciyərdə ali yağ tuşuları kifayət dərəcədə oksidləşə bilmədikdə hansı proses baş verir?    A)hipertoniya   

B)hipotoniya   C)hipoketonemiya    D)hipertermiya    

E)hipotermiya

43

Ketozların səbəblərindən biri də: A)yağların azlığı  B)keton cisimlərinin azlığı  C)karbohidratların azlığı  

D)ali yağ turşularının azlığı  E)zülalların azlığı

44

Hiperketonemiya zamanı hansı bioloji mayelərdə keton cisimciklərinin miqdarı artır?   A)adrenalin mayesi   

B)mədə şirəsi   C)ağız suyu  D)qan, sidik, süd   E)limfa 

mayesi45

Hiperketonemiya üçün ən mühüm əlamətlər 

aşağıdakılardan hansıdır? A)qaraciyərdə ali yağ 

turşularının kifayət dərəcədə oksidləşə bilməməsi  B)yağ 

turşularının depolardan cxıb qaraciyərdə toplanması 

insulyar aparatda pozğunluq törətməsi və qaraciyərdə 

ketogenezi gücləndirməsi  C)qanda keton cisimciklərin 

miqdarının artması D)palpasiya zamanı qaraciyərdə 

hissiyatın artması,perkusiya zamanı onun kütlük 

sahəsinin böyüməsi   E)palpasiya zamanı qaraciyərdə 

hissiyatın azalması,perkusiya zamanı onun kütlük 

sahəsinin kiçilməsi

46

Asidozluq nədir? A)qanda turşuluğun artması  B)qanda qələvi ehtiyatının artması C)qanda qalıq azotun artması  

D)qan serumunda albuminlərin konsentrasiyasının 

azalması  E)qanda albuminlərin artması

47

Asidozun hansı formaları mövcuddur? A)respirator,inspirator  B)respirator,metabolit  

C)metabolit,metastatik  D)respirator,ekspirator  

E)insprator,metabolit

48

Respirator asidoz:A)ara mübadilənin pozulması B)qanda qalıq azotun artması  C)ağciyərlərdə ventilyasiyanın 

zəifləməsi  D)ağciyərlərdə qan serumunda albuminlərin 

konsentrasiyasının azalması E)qanda üzvi turşuların 

çoxalması

49

Respirator asidoza hansı xəstəliklər nəticəsində rast gəlinir? A)bronxial astma,pnevmotoraks,ağciyər 

emfizeması  B)bronxit,kataral 

pnevmoniya,enterotoksemiya C)emfizema,emfizamatoz 

50

Ara mübadilənin pozulması ilə əlaqədar olaraq qanda üzvi turşuların çoxalması zamanı asidozun hansı növünə 

təsadüf edilir? A)metabolit asidoz B)respirator asidoz  

C)ekspirator asidoz  D)metastatik asidoz  E)inspirator 

asidoz


51

Metabolit asidoza hansı xəstəliklər zamanı təsadüf edilir? 

A)sinir sistemi xəstəlikləri  B)qan damar sistemi 

xəstəlikləri  C)maddələr mübadiləsi pozğunluqları 

xəstəlikləri  D)hormonal mübadilə pozğunluqları 

xəstəlikləri E)sidik-cinsiyyət sistemi xəstəlikləri
52

Qanda qələvi ehtiyatının çoxalması -alkaloz hallarına 

atlarda hansı xəstəliklər zamanı təsadüf edilir? 

A)emfizema,bronxial astma,vərəm  

B)bronxit,emfizematoz karbonkul,sarılıq  C)ağciyər 

emfizeması,limfangit,difteriya  D)krupoz 

pnevmoniya,qan ləkəli xəstəlik,piroplazmidoz 

E)pasterellyoz,pnevmokokkoz,piroplazmidoz

53

Heyvan orqanizmində hiperproteinemiya nə zaman baş verir? A)sidik turşusunun səviyyəsinin yüksəlməsi 

zamanı B)aclıq,kaxeksiya,infeksion xəstəliklər zamanı  

C)hiperalbuminermiya,dehidratasiya,leykoz xəstəlikləri 

zamanı  D)böyrək xəstəlikləri zamanı E)qan qatılaşdıqda 

,orqanizmdə su azlığı yaradan proseslər zamanı

54

Disproteinemiya nədir? A)qandakı əsas zülal fraksiyalarının bir-birinə olan nisbətin dəyişməsi  

B)qandakı əsas qələvi fraksiyalarının bir-birinə olan 

nisbətin dəyişməsi  C)qandakı əsas qələvi fraksiyalarının 

bir-birinə olan nisbətin sabit qalması  D)qandakı əsas 

zülali fraksiyalarının bir-birinə olan nisbətin sabit 

qalması  E)qan serumundakı albuminlərin 

konsentrasiyasının azalması

55

Hipoalbuminemiya ya hansı xəstəliklər zamanı təsadüf edilir?A)bronxit,mastit,infeksion xəstəliklər  B) 

kaxeksiya,aclıq,infeksion xəstəliklər  

C)mastit,brusellyoz,aclıq  

D)kaxeksiya,leykoz,dehidratasiya  

E)dehidratasiya,leykoz,mastit

56

Hiperalbuminemiya ya hansı xəstəliklər zamanı təsadüf edilir? A)aclıq,mastit  B)dehidratasiya,kaxeksiya  

C)dehidratasiya,leykoz  D)leykoz,aclıq  

E)braulyoz,bronxopnevmokokkoz

57

Qan parazitar xəstəliklərdə ,bir sıra infeksion xəstəliklər zamanı və hemolotik zəhərlərlə zəhərlənmələrdə 

eritrositlərin külli miqdarda dağılması nəticəsində 

sarılığın hansı növü əmələ gəlir? A)rezorbsion  

B)xolemik  C)hemolitik  D)parenximatoz  E)mexaniki

58

Hepatit ,fosforla zəhərlənmə ,toksiki distrofiya xəstəlikləri zamanı sarılığın hansı formasına təsadüf 

edilir? A)mexaniki  B)xolemik  C)rezorbsion  

D)parenximatoz  E)hemolitik59

Göz qapaqlarının infiltrasiyasına səbəb hansı 

xəstəliklərdir? A)   B)  C)  D)  

E)meningit,ensefalomielit,ifliclər,infeksion 

xəstəliklər,travmatik zədələr

60

Atlarda ensefalomielit xəstəliyi zamanı gözdə hansı əlamətlər biruzə verir? A)yuxarı göz qapağı aşağı enir B)  

C)  D)  E)

61

Hansı xəstəlik zamanı göz qapaqlarının enməsi xəstəliyin ilk əlamətlərindən biri sayılır? A)qarayara  B)botulizm 

C)manqo  D)saqqo  E)difteriya

62

Heyvanın gözünün tərəflərə doğru çöküb baxması zamanı titrəyici hərəkət etməsinə nə deyilir? A)nistaqm  

B)oyanma  C)sopor   D)anelgeziya  E)sota

63

Heyvanın hansı nahiyyəsində dəri hissiyatı yüksək olur?A)sağrı nahiyyəsində ,budun xarici səthində,damaq  

B)qarın boşluğunun yan divarında ,budun yan səthi,dil  

C)döşün yan divarında,burun arakəsməsi,sağrı nahiyyəsi  

D)budun xarici səthi,qarın boşluğunun ön divarı,dırnaq 

arası  E)dodaqlar,burunucu,dırnaqların arası,budun daxili 

səthi,yelin,cinsiyyət orqanları,anus

64

Dərinin ağrı hissiyatının güclənməsi necə adlanır? A)hiperesteziya  B)anesteziya  C)analgeziya  

D)hipesteziya  E)anureksiya

65

Dərinin ağrı hissiyatının zəifləməsi necə adlanır? A)analgeziya  B)hipesteziya  C)anureksiya  D)hipoksiya  

E)hiperemiya

66

Dəridə ağrı hissiyatının tamamilə itməsi necə adlanır? A)hipoksiya  B)asfiksiya  C)analgeziya  D)anureksiya  

E)hipesteziya

67

Hissi sinirin qıcıqlanma yerində baş verən ağrılar necə ağrılardır?A)irradiasion ağrılar  B)təzahüredici ağrılar  

C)radiasion ağrılar  D)məhəlli ağrılar  E)proyeksion 

ağrılar

68

Qıcıqlanmış sinirin innervasiya etdiyi bütün nahiyyə boyu hiss edilən ağrılar necə ağrılardır? A)irradiasion ağrılar  

B)analgetik ağrılar  C)təzahüredici ağrılar  D)məhəlli 

69

Ağrının bir sinir şaxəsindən başqasına verilməsi hansı ağrı formasına aidilir? A)irradiasion  B)məhəlli  

C)proyeksion  D)təzahüredici  E)asfiksiya

70

Atlarda  mədənin kəskin genişlənməsi xəstəliyi zamanı cidovluq nahiyyəsində ağrıların olması hansı ağrı 

formasına aiddir? A)məhəlli B)təzahüredici  

C)analgeziya  D)proyeksion  E)radiasion71

Dəri hissiyatının birtərəfli pozğunluğu necə adlanır? 

A)paresteziya  B)paranesteziya  C)hemianasteziya  

D)anasteziya  E)hiperesteziya

72

Paresteziyaya ən çox hansı xəstəliklər zamanı rast gəlinir? A)saqqo,manqo  B)braulyoz,brusellyoz  

C)vərəm,aueski  D)quduzluq,aueski  E)qızılyel,qarayara

73

Dəri və selikli qişaların refleksləri hansı reflekslərə aid edilir? A)dərin reflekslərə  B)kremaster reflekslərə  

C)anal reflekslərə  D)axilla reflekslərə  E)səthi 

74

Əzələlərin və sümüküstlüyü qatın refleksləri hansı reflekslərə aid edilir? A)dərin reflekslərə  B)kremaster 

reflekslərə  C)səthi reflekslərə  D)konyuktiv reflekslərə 

E)anal reflekslərə

75

Diz refleksləri ön beynin neçənci bel seqmentlərində yerləşir? A)2-3cü  B)3-4cü  C)4-5ci  D)5-6cı  E)6-7ci

76

Vegatativ sinir sisteminin müayinəsində hansı dərman naddələrindən istifadə edilir? 

A)prozerin,suprastin,dimidrol,tavegil  

B)levomiçetin,tetracyclin,noshba,ampuçilin  

C)atropin,adrenalin,ezerin,prozerin  

D)suprastin,kanamiçin,atropin,çeftraxhon 

E)dekzametazon,papoverin,ezerin,prozerin

77

Yoğun bağırsağın auskultasiyası zamanı hansı səs eıidilir?A)suyun çalxalanma səsi B)boş qutu səsi C)suyun 

axıntı səsi D)qıjıltı səsi E)vızıltı səsi

78

Gövşəyənlərdə nazik və yoğun bağırsaq qarın boşluğunun hansı nahiyyəsində yerləşir? A)sağ  B)orta  

C)kənar  D)sol  E)qarının aşağı 1/3 hissəsində

79

Rektoskopiya nədir? A)nazik bağırsağın selikli qişasının işıqlandrıcı alətlərlə müayinə edilməsi  B)düz bağırsağın 

selikli qişasının işıqlandrıcı alətlərlə müayinə edilməsi  

C)çənbər bağırsağın selikli qişasının işıqlandrıcı alətlərlə 

müayinə edilməsi  D)onikibarmaq  bağırsağın selikli 

qişasının işıqlandrıcı alətlərlə müayinə edilməsi  E)kor 

bağırsağın selikli qişasının işıqlandrıcı alətlərlə müayinə 

edilməsi 80

Qaramalda bağırsağın xaricdən palpasiya edilməsi 

çətinlik törətdiyi üçün hansı nahiyyədən müayinə 

aparılır? A)oniki barmaq bağırsaq  B)kor bağırsaq  C)düz 

bağırsaq  D)çənbər bağırsaq  E)nazik bağırsaq

81

Yem qəbulunda şərti və şərtsiz reflekslərin rolunu kim söyləmişdir? A)Pavlov B)Paster C)Qalen D)Hippokrat 

E)Frank 


82

İştahanın artması necə adlanır? A)hiperemiya 

B)polyphagia  C)uremiya  D)hipertoniya  E)polidipsiya

83

Atda 1 dəqiqədə çeynəmə hərəkətlərinin sayı neçə dəfə təşkil edir?  A)50-100 B)60-100 C)70-100 D)80-100 

E)90-100


84

Qoyunlarda 1 dəqiqədə çeynəmə hərəkətlərinin sayı neçə 

dəfə təşkil edir? A)2-12  B)3-12  C)4-12  D)5-12  E)6-12

85

Udqunmanın kəskin pozğunluqları zamanı udulan yemin bir hissəsinin burun boşluğundan geri qayıtması necə 

adlanır?  A)regenrasiya  B)gəyirmə  C)qusma  

D)udqunma  E)requrgitasiya

86

Qaramal və camışlar sutkada neçə dəfə gövşəyir?  A)2-8   B)3-8  C)4-8  D)5-8  E)6-8

87

Qaramal və camışlar sutkada neçə kq işgənbə möhtəviyyatı gövşəyir?  A)20-100  B)30-100  C)40-100  

D)50-100  E)60-100

88

Bütün heyvanlarda patoloji hal sayılan proses hansıdır?  A)gəyirmə  B)gövşəmə   C)qusma  D)zəif gəyirmə   

E)zəif gövşəmə

89

Öz mənşəyi etibarı ilə qusma neçə tipdə olur?   A)3   B)4  C)5   D)6   E)7

90

Qaramalın ağzından aseton iyinin gəlməsi hansı xəstəlik üçün səciyyəvidir?  A)hiperemiya   B)uremiya  

C)hiperqlikemiya  D)hipoqlikemiya  E)asetonemiya

91

Qoyunlar sutkada neçə l tüpürcək ifraz edir?  A)3-8  B)4-8  C)5-8  D)6-8   E)7-8

92

Qaramal sutkada neçə l tüpürcək ifraz edir?   A)50-120  B)60-120  C)70-120   D)80-120   E)90-120

93

Hansı xəstəlik nəticəsində qaramal və camışlar külli miqdarda tüpürcək ifraz edir?   A)mastit   B)qarayara   

C)dabaq    D)poliuriya  E)hiperqlikemiya 
94

Tüpürcək vəzilərinin müayinəsi hansı üsullarla aparılır?   

A)inspeksiya və perkusiya   B)perkussiya və auskultasiya   

C)palpasiya və auskultasiya D)inspeksiya və palpasiya   

E)auskultasiya və inspeksiya

95

İşgənbə mədənin neçə %-ni təşkil edir?   A)40  B)50  C)60  D)70   E)80

96

Torcuq mədənin neçə %-ni təşkil edir?  A)5    B)6  C)7   D)8  E)9

97

Kitapça və şırdan mədənin neçə %-ni təşkil edir?  A)5-6  B)6-7   C)7-8  D)8-9  E)9-10

98

İşgənbənin motor funksiyasını daha dəqiq müəyyən etmək üçün hansı üsullardan istifadə edilir?   

A)endoskopiya və elektrofarez B)elektroqrafiya və 

ruminoqrafiya  C)ruminoqrafiya və tonometriya  

D)rinoskopiya və tonometriya  E)elektroforez və 

rimonoqrafiya

99

Torcuğun tutumu keçilərdə neçə litrdir?  A)1-2  B)2-3  C)3-4  D)4-5  E)5-6

100


Tramvatik retikulitin diaqnostikasında rentgenoskopiya 

üsulundan istifadə etməyi təklif etmiş alim hansıdır?   

A)Pavlov  B)Paster  C)Hippokrat  D)İvanovski   

E)Şorabrin

101

Kitapçanın tutumu qoyunlarda neçə litrdir?   A)0,1-0,9   B)0,2-0,9  C)0,3-0,9  D)0,4-0,9  E)0,5-0,9

102


Kitapçanın müayinəsi neçənci qabırğarası sahədə 

aparılır?  A)5-10cu   B)6-10cu   C)7-10-cu   D)8-10cu   

E)9-10cu

103


Şırdanın tutumu davarlarda neçə litrdir?  A)1,5-3,3  B)1,6-

3,3  C)1,7-3,3  D)1,8-3,3  E)1,9-3,3

104

Atlarda mədənin tutumu neçə litrdir?  A)4-15  B)5-15  C)6-15  D)7-15  E)8-15

105


Atlardan mədə şirəsi almaq üçün neçə saat ac saxlamaq 

lazımdır?  A)10-16  B)11-16  C)12-16  D)13-16 E)14-16

106

Atlarda normal halda mədə şirəsində ümumi turşuluq nə qədərdir?  A)12-30  B)13-30  C)14-30  D)15-30 E)16-30

107


Sağlam heyvanlarda mədə şirəsinin xüsusi çəkisi nə 

qədərdir?  A)1,006-1,0116   B)1,006-1,016   C)1,006-

1,013  D)0,5-0,7  E)0,006-0,019108

Heyvan göy otla yemləndirildikdə işgənbə möhtəviyyatı 

hansı rəngdə olur?  A)açıq sarı   B)ağımsov  C)açıq 

rəngli  D)boz    E)açıq qəhvəyi

109

Mədə önlüklərinin atoniyası zamanı mədə möhtəviyyatının iyi necə olur?   A)alma iyi   B) çörək iyi  

C)aseton iyi  D)turşumuş iyi  E)hidrogen sulfid iyi

110

1mm³ işgənbə möhtəviyyatında nə qədər infuzor olur?   A)1000-6000  B)2000-6000   C)3000-6000   D)4000-

6000  E)5000-60000

111

Atlarda  on iki barmaq bağırsaqdan möhtəviyyat almaq üçün zond təklif etmiş və xüsusi üsul işləyib hazırlamış 

alim kimdir?  A)Ş.A.Kumsiyev   B)İ.V.İvanov   

C)S.Smirnov  D)P.KKleynbok  E)S.Salmin

112


Zond atın mədəsində neçə dəqiqə saxlanılır?   A)10-30  

B)20-30   C)30-40    D)15-30   E)25-30

113

Zond mədədə olduqda maye hansı rəngdə olur?   A)açıq-yaşıl  B)sarımtıl   C)rəngsiz şəffaf   D)qırmızımttıl  

E)tünd-qəhvəyi

114

Sarı-qızılı rəngli mayenin gəlməsi zondun hansı orqanda olduğun göstərir?   A)işgənbədə   B)kitapçada   

C)şırdanda  D)onikibarmaq bağırsaq   E)torcuq

115

Y.İ.Kleynbok atlarda mədənin sekretor funksiyasının pozulmasını neçə tipə bölmüşdür?   A)2   B)3   C)4   D)5   

E)6


116

Donuzlarda mədənin müayinəsi neçənci qabırğaaltı 

nahiyyədə aparılır?    A)10-11ci   B)11-12ci   C)12-13cü   

D)13-14cü   E)14-15ci

117

Düz bağırsağın selikli qişasının işıqlandırıcı alətlərlə müayinəsi necə adlanır?   A)rinoskopiya   B)rektoskopiya   

C)inspeksiya   D)endoskopiya   E)qastroskopiya

118

Xəstəliyin xarakterinə görə sancılar neçə formada olur?   A)2   B)3    C)4   D)5   E)6

119


İnfeksion, invazion və cərrahi xəstəliklər nəticəsində 

əmələ gələn sancılar necə adlanır?   A)zəif   B)güclü   

C)həqiqi   D)simptomatik   E)yalançı120

Yalançı sancı hansı xəstəliklər zamanı yaranır?  

A)tənəffüs orqanları və infeksion xəstəliklər zamanı   

B)dalaq və invazion xəstəliklər zamanı  C)bağırsaqlar və 

infeksion xəstəliklər zamanı   D)qaraciyər və tənəffüs 

orqanlarının xəstəlikləri zamanı  E)cinsiyyət sistemi və 

parazitar xəstəliklər zamanı

121


Həzm orqanlarının patologiyası nəticəsində əmələ gələn 

sancılar necə adlanır?    A)həqiqi sancı   B)zəif sancı  

C)güclü sancı  D)simptomatik sancı   E)yalançı sancı

122


Atlar sutka ərzində neçə l öd ifraz edir?   A)2-3   B)3-4    

C)4-5    D)5-6    E)6-7

123

İt sutka ərzində nə qədər öd ifraz edir?    A)150ml  B)250 ml   C)350 ml    D)450 ml   E)550 ml

124


Genezdən asılı olaraq sarılığın neçə növü ayıd edilir?   

A)2   B)3  C)4  D)5    E)6

125

Qaraciyər hüceyrələrində gedən morfoloji pozğunluq nəticəsində əmələ gələn sarılıq necə adlanır?    A)həqiqi   

B)güclü   C)yalançı   D)mexaniki   E)prenximatoz

126

Parenximatoz sarılıq zamanı qanda hansı maddə aşkar olunur?   A)bilirubin   B)dəmir    C)qlobulin   

D)protombin   E)trombin

127

Qaraciyərdə funksiya pozğunluğu olduqda qanda sidikdə və süddə hansı maddənin miqdarı artır?   A)bilirubin   

B)keton cisimcikləri    C)biliverdik   D)trombin   

E)protombin

128


Qaraciyərin hansı xəstəliyi zamanı sarılıq, qaraciyər 

nahiyyəsində ağrı, həzm pozğunluğu, subfebril qızdırma, 

albumozuriya və s. hallar baş verir?    A)serroz   

B)hepatit   C)irinli iltihab   D)böyüməsi   E)kiçilməsi

129

Dalağın kliniki müayinəsində hansı üsullardan istifadə edilir?   A)inspeksiya və auskultasiya   B)auskultasiyavə 

perkusiya   C)perkussiya və inspeksiya  D)palpasiya və 

perkusiya  E)palpasiya və auskultasiya

130


Dalağı qanın formalı elementlərinin nəyi adlandırırlar?   

A)qapısı   B)yaranma yeri    C)evi    D)mərkəzi   

E)məzarı  131

Heyvan bədənində olan qan neçə dəqiqə müddətində 

böyrəklərdən keçir?   A)2-8   B)3-8   C)4-8   D)5-8  E)6-

8

132Sidik ifrazının patologiyasinda mühüm rol oynayan amil 

hansıdır?   A)duz mübadiləsinin pozulması  B)azot 

mübadiləsinin pozulması  C)su mübadiləsinin pozulması    

D)urobulinin artması   E)urobulinin azalması

133

Böyrəklərin düz bağırsaq yolundan müayinəsi hansı heyvanlar üçün əlverişlidir?    A)at    B)donuz   

C)qaramal   D)it  E)keçi

134

Klinik sağlam inəklərin sidiyində xloridlər neçə % təşkil edir?    A)0,176   B)0,276   C)0,376    D)0,476  E)0,576

135


Atın sidiyində xloridlər neçə % təşkil edir?   A)0,218   

B)0,318   C)0,418   D)0,518   E)0,618

136

Böyrəklərin funksiyasını müəyyən etmək üçün neçə sınaq tələb olunur?   A)1-2  B)2-3  C)3-4   D)4-5    E)5-6

137


Atlarda su və yem qəbul etdikdən neçə saat sonra sidik 

ifraz olunmağa başlayır?    A)1-2   B)2-3  C)3-4   D)4-5  

E)5-6

138


Böyrəklər sağlam olduqda neçə dəqiqə sonra sidikdə 

indiqokarmin ifraz olunmağa başlayır?    A)2-10    B)3-

10    C)4-10  D)5-10    E)6-10

139


Sidik buraxmanın tamamilə kəsilməsi prosesi necə 

adlanır?   A)anoreksiya    B)hipotoniya   C)anomaliya   

D)anuriya   E)işuriya

140


Böyrəklərin sekretor fəaliyyətində heç bir dəyişiklik 

olmadığı halda sidik ifrazının qismən və ya tamamilə 

kəsilməsi prosesi necə adlanır?   A)anoreksiya    

B)hipotoniya    C)anomaliya   D)anuriya   E)işuriya

141

Eklomptik uremiyanı ilk dəfə hansı alim buzovların paratifi zamanı müşahidə və təsvir etmişdir?    

A)A.V.Sinyov    B)N.F.Fatkin   C)İ.İ.İsayev    

D)Y.Y.Kleynbok    E)V.Ş.Kumsiyev  

142


Davarlar sutka ərzində neçə l sidik ifraz edir?    A)0,5-1   

B)0,5-2   C)0,5-3    D)0,5-4   E)0,5-5

143

Sidikdə zülalın ifraz olunması prosesi necə adlanır?    A)dizuriya    B)işuriya    C)proteinuriya    D)anuriya   

E)poliuriya

144

Proteinuremiyanın neçə forması ayırd edilir? A)4 B)5 C)6 D)2 E)7


145

Hemoqlobinuriya mənşəyinə görə neçə formada olur? 

A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

146


Erkək cinsiyyət orqanları hansı üsulla müayinə olunur? 

A)auskultasiya və inspeksiya B)inspeksiya və palpasiya 

C)perkussiya və auskultasiya D)palpasiya və ya əlləmək 

E)inspeksiya və perkusiya

147

Qan haqqında təlim necə adlanır? A)hematologiya B)endkrinologiya C)farmokologiya D)toksikologiya 

E)nevrologiya

148

Qanın tərkibinin neçə %-ni su təşkil edir?  A)50 B)60 C)70 D)80 E)90

149


İtin bədənində dövr edən qan bədən çəkisinin neçə 

hissəsinə bərabərdir?A)1/12-1/14 B)1/12-1/15 C)1/12-

1/16 D)1/12-1/17 E)1/12-1/18

150


Hansı xəstəlik zamanı əvvəlcə temperatur yüksəlir sonra 

qanda hemoliz və dal ətrafın parezi görünməyə 

başlayır?A)epizootik hemoqlobinuriya B)epizootik 

hemoqlobinemiya C)epizootik limfangit D)epizootik 

hematuriya  E)epizootik anemiya

151


Qanın xüsusi çəkisi hansı üsullarla təyin olunur? 

A)termometr və piknometr   B)piknometr və aerometr 

C)monometr və aerometr D)viskozimetr və piknometr 

E)staloqmometr və termometr

152

Hansı alim qanın xüsusi çəkisini təyin etmək üçün 20 hissə xloroform 30 hissə benzin və 40 hissə ağ neft 

götürmək məsləhət görmüşdür?   A)A.A.Sinyov    

B)Y.Y.Kleynbok    C)V.Q.Muxin   D)Ş.X.Kumsiyev    

E)N.V.Fatkin

153

Qaramalda qanın xüsusi çəkisi nə qədərdir?    A)1,047-1,012    B)1,047-1,013   C)1,047-1,014    D)1,047-1,015    

E)1,047-1,016

154

Quşların qanı otaq tempraturunda neçə dəqiqə müddətdə laxtalanır?    A)1,5-2   B)1,5-3    C)1,5-4    D)1,5-5   

E)1,5-6


155

Aşağıdakı xəstəliklərin hansında qanın yapışqanlığı 

azalır?   A)anuriya,kaxeksiya    B)anemiya, kaxeksiya   

C)kaxeksiya,anomaliya   D)plevrit,anemiya    E)hamısı

156

Sitovski-Yeqorov üsulu ilə hansı proses təyin olunur?    A)qanın laxtalanma sürəti    B)qanın yapışqanlığı     

C)qanın retraksiyası  D)qanın çökmə sürəti   E)qanda 

hemoqlobinin təyinini157

Qanın və plazmanın yapışqanlığı hansı üsullarla ölçülür?   

A)piknometr və staloqmometr   B)aerometr və monometr   

C)vizkozimetr və staloqmometr    D)areometr və 

vizkozimetr  E)termometr və piknometr

158


Qanın serum hissəsinin laxtadan ayrılması prosesi necə 

adlanır?   A)qanın retraksiyası    B)qanın alterasiyası     

C)qanın profilerasiyası   D)qanın eksudasiyası    E)qanın 

regenrasiyası

159

Pançenkonun üsulundan hansı prosesi təyin etmək üçün istifadə edilir?   A)qanın yapışqanlığı    B)xüsusi çəkisi    

C)qanın retraksiyası D)EÇS   E)qanaxmanın müddəti

160

Təkdırnaqlı heyvanlarda qanın EÇS-i 23 saat ərzində neçə % çöküb qutarır?    A)1-8   B)2-8   C)3-8    D)4-8     

E)5-8


161

Qaramal və itlərdə eritrositlərin əsas hissəsi neçə saat 

ərzində çöküb qutarır?   A)1-24    B)2-24   C)3-24   D)4-

24  E)5-24

162

Sağlam inəyin qan serummunda neçə mq % karotin olur?    A)0,5-1   B)0,5-2    C)0,5-3  D)0,5-4   E)0,5-5

163


Qanda albuminlərin miqdarının çoxalması hansı xəstəlik 

zamanı müşahidə edilir?    A)plevrit     B)pnevmoniya    

C)deratizasiya     D)tuberkulyoz    E)dehidratasiya  

164


Labarotoriya təcrübələrində qan serumunda zülalın 

ümumi miqdarını təyin etmək üçün hansı markalı refrakto 

materialından istifadə edilir?    A)İRF-22,MTN     B)İRF-

22,DKT    C)İRF-22,MT     D)İRF-22, RPC    E)İRF-

22,DMT

165


Sağlam inəklərin qanında normal üzüm şəkərinin miqdarı 

nə qədərdir?   A)10-20    B)20-50     C)20-30    D)40-60   

E)50-60

166


Qanda hemoqlobulinin miqdarının artması necə adlanır?   

A)eritrositlər   B)hiperxromemiya    C)leykositoz     

D)hiperemiya    E)leykopeniya

167


Orqanizmdə P mübadiləsini tənzim edən vitamin 

hansıdır?    A)A    B)B    C)C    D)D    E)E
168

Oliqoxromemiya prosesi hansı xəstəlik zamanı baş verir?   

A)qusma ilə davam edən xəstəliklərdə  B)ishal ilə davam 

edən xəstəliklərdə   C)qızdırma ilə davam edən 

xəstəliklərdə   D)tərləmə ilə davam edən xəstəliklərdə   

E)agciyər xəstəliklərində

169

Heyvan özündən gedib yıxılır, reflekslər tamamilə itir, lakin bəzi vegetativ funksiyalar mövcud olur. Söhbət 

hansı haldan gedir?   A)süstlük    B)oyanma   

C)mürgüləmə   D)kommatoz   E)gicəllənmə

170


Ağrı hissiyatının yüksəlməsi necə adlanır?    

A)hipertoniya   B)hiperplaziya   C)hipoksiya   

D)hiperostaz   E)hiperesteziya

171


Onurğa beyni zədələndikdə dərinin hissiyatının hər iki 

tərəfli itməsi necə adlanır?   A)hipoksiya    B)anaflaksiya     

C)rekombinasiya    D)parenesteziya    E)hiperoksiya

172


Simpatik sinirlərin qıcıqlarının somatik sinirə 

verilməsindən ibarət olan ağrılar necə adlanır?    

A)təzahüredici    B)iradi    C)qeyri-iradi    D)profeksion    

E)irradiasion 

173

Ağrı hissinin tamamilə itməsi prosesi necə adlanır?    A)hipoksiya    B)analgeziya     C)hipertoniya    

D)hiperqlikemiya   E)hipoqlikemiya 

174

Heyvanın ətraf mühitə laqeyd qalması, yem və su qəbulunun qeyri-normal olması prosesi necə adlanır?     

A)komotoz hal     B)oyanma halı     C)mürgüləmə     

D)süstlük halı    E) saporoz hal

175


Süstlük hansı sistemin funksiya pozğunluğu hesab 

olunur?   A)periferik sinir sistemi     B)tənəffüs sistemi     

C)somatik sinir sistemi     D)mərkəzi sinir sistemi    

E)qan -damar sistemi

176

Beyin qabığında hərəki sferanın zədələnməsi zamanı heyvan hansı tərəfə hərəkət edir?    A)sol tərəfə hərəkət 

edir və yıxılır  B)sağ tərəfə hərəkət edir və yıxılır  C)arxa 

tərəfə hərəkət edir və yıxılır   D)önə doğru hərəkət edir 

və yıxılır    E)yan tərəfə hərəkət edir və yıxılır

177

Normal kəllə sümükləri perkusiya zamanı hansı səsi verir?    A)açıq timpanik səs     B)boş qutu səsi    

C)qapalı timpanik səs     D)xırıltılı səs    E)kobud səs
178

Heyvanda oyanma olduqda onun xarici qıcıqları qəbul 

etmə funksiyası necə olur?    A)çox yüksək olur    

B)güclənir    C)zəifləyir     D)reflekslər itir  E)reflekslər 

güclənir     

179


Animal sinir sistemini  hansı orqan təşkil edir?   A)ürək  

B)beyin    C)ağciyər     D)böyrəklər    E)dalaq

180

Hiss orqanları və eninəzolaqlı əzələlər necə innervasiya olunur?    A)animal sinir sistemi vasitəsilə    B)uzunsov 

beyin  vasitəsilə    C)ara beyin vasitəsilə    D)onurğa 

beynilə   E)beyin qabığı ilə

181


Ürək, ağciyər, mədə, bağırsqalar, qaraciyər, cinsiyyət 

orqanları, qan damarları necə innervasiya olunur?    

A)somatik sinir sistemi vasitəsilə   B)simpatik sinir 

sistemi vasitəsilə    C)vegetativ sinir sistemi vasitəsilə    

D)parasimpatik sinirlər vasitəsilə     E)animal sinir 

sistemi vasitəsilə

182

Maddələr mübadiləsi prosesi hansı sistem vasitəsilə innervasiya olunur?    A)vegetativ sinir sistemi    B)baş 

beyin    C)uzunsov beyin     D)animal sinir sistemi     

E)onurğa beyni

183


Animal sinir sistemininin effektorları hansı funksiyanı 

yerinə yetirir?    A)xarici qıcıqları qəbul edir     

B)maddələr mübadiləsini tənzimləyir     C)eninəzolaqlı 

əzələləri idarə edir   D)saya əzələləri idarə edir   

E)görməni tənzimləyir

184


Ürək küyləri mənşə etibarilə hansı küylərə 

bölünür?A)kəskin,yarımkəskin,atipik B)tipik,atipik 

C)endokardial,perikardial,plevraperikardial 

D)funksional,endokardial ,perikardial 

E)kardiopulmonal,yarımkəskin,kəskin

185


Leykopoyezin yoxlanması üçün neçə üsuldan istifadə 

edilir?    A)2     B)3     C)4    D)5    E)6

186

Leykemiya, hemofiliya və helmintorlar zamanı qanda bazofillərin miqdarı çoxalır ki, bu proses necə adlanır?   

A)eritropoyer    B)bazofil leykopeniya    C)anomalik 

leykotoz D)bazofil leykotoz    E)homopayer

187


Onurğa sütununun yuxarı qalxması necə adlanır?   

A)kifoz    B)lordoz    C)skalioz    D)asteoskleroz    

E)skleroz188

Görmə sinirlərinin iltihabları və göz almacığını hərəkət 

etdirən əzələlərin tonusunun yüksəlməsi zamanı hansı 

proses baş verir?    A)görmənin itməsi    B)görmənin 

zəifləməsi    C)bəbəklərin genəlməsi    D)bəbəklərin 

daralması    E)çaşlıq

189

İradi aktiv hərəkət funksiyasının zəifləməsi prosesi necə adlanır?   A)parez    B)qanqrenoz   C)iflic  D)nekroz   

E)paranekroz

190

Tənəffüs hərəkətlərinin müayinəsində hansı proseslər nəzərə alınır?A)müayinə nəticəsi B)tənəffüs sayı,tənəffüs 

tipi,tənəffüs hərəkətlərinin ritmi,gücü və simmetrikliyi 

C)tənəffüsün fazaları D)müxtəlif patoloji proseslər 

E)tənəffüs hərəkətlərinin azalması

191

Zəhərlənmələr və sinir sisteminin xəstəlikləri zamanı reflektor olaraq tənəffüsdə hansı dəyişiklik baş verə 

bilər?A)diafraqmanın iflici B)diafraqmanın cırılması 

C)tənəffüs sayı azalır  D)temperaturun enməsi 

E)tənəffüsün sayı artır

192

İradi aktiv hərəkət funksiyasının tamamilə itməsi necə adlanır?   A)parez    B)qanqrenoz    C)iflic    D)nekroz    

E)paranekroz

193

Ataksiyaların neçə forması mövcuddur?   A)2   B)3    B)4   C)5   D)6

194


Heyvanlarda hansı ataksiyanı daha asan müəyyən etmək 

olur?   A)serebral    B)paraanal   C)spinal   D)beyincik   

E)vezikulyar

195


Pozğunluğun xarakterinə görə ataksiyalar neçə formada 

olur?    A)2   B)3   C)4   D)5   E)6

196

Lokomator ataksiya pozğunluğu heyvanda nə zaman baş verir?    A)yeridikdə     B)yatdıqda   C)durduqda    

D)qidalandıqda   E)mürgülədikdə

197

Heyvanlarda tənəffüs hərəkətlərinin sayının necə müəyyən etmək olar?A)burun qanadlarının 

hərəkəti,burundakı isti havanın çıxmasının sayı və ya 

aclıq çuxurunun qalxıb-enməsi saymaqla B)döş qədəsinin 

qalxıb-enməsi ilə C)daifraqmanın qalxıb-enməsi ilə 

D)qarının qalxıb-enməsi ilə E)qabırğaların qalxıb-enməsi 

ilə198

Tənəffüs hərəkətlərinin sayının dəyişməsinə təsir 

göstərən daimi amillərə nə aiddir?A)xarici mühit 

temperaturu B)mədə-bağırsaq yolunun dolğunluq 

dərəcəsi C)bədənin fəzadakı duruşu D)boğazlıq vəziyyəti 

E)heyvanın cinsi,cinsiyyəti,yaşı,köklük dərəcəsi

199

Ataksiyanın hansı formasında heyvan müvazinət pozğunluğundan əziyyət çəkir?   A)serebral     B)statik    

C)vestibulyar   D)spinal    E)vezikulyar

200

MSS-nin xəstəliklərində beyin daxili təyziqin yüksəlməsi zamanı hansı tənəffüs baş verir?A)Böyük Kussmaul 

tənəffüsü  B)Böyük Bio tənəffüsü C)Çeyn-Stoks 

tənəffüsü D)qabırğa tipli tənəffüsü E)döş tipli tənəffüsü

201


Süni sürətdə və ya qeyri-iradi olaraq əmələ gələn 

hərəkətlərin dəyişmiş forması necə adlanır?    

A)paraginezlər    B)hipogenezlər    C)iflic      

D)hipergenizlər   E)parez

202

Titrəmə nədir?   A)əzələlərin tonusunun yüksəlməsi    B)əzələlərin tonusunun zəifləməsi    C)heyvanın 

müvazinətinin itirməsi   D)əzələlərin parezinə   

E)əzələlərin qeyri-iradi olaraq yığılmasından ibarət olan 

pozğunluğa

203

Patalogiya ilə əlaqədar olaraq iradi hərəkətlərdə hansı pozğunluqlar baş verir?   A)ataktik və spastik     B)tonik 

və klonik   C)klonik və ataktik    D)spastik və taktik    

E)kramp və klonik

204


Ətraf əzələlərin qıcolması prosesi necə adlanır?    

A)ataktik    B)kramp    C)spastik    D)klonik   E)tonik

205

Reflekslər neçə yerə bölünür?   A)2    B)3  C)4    D)5    E)6

206


Aşağıdakılardan hansı səthi reflekslərdir?   A)sümüküstü 

qat   B)əzələlər və vətərlər    C)vətərlər və bağlar   D)dəri 

və selikli qişalar   E)damarlar

207


Vegetativ sinir sistemi orqanizmdə icra etdiyi funksiyaya 

görə neçə şöbəyə bölünür?   A)2    B)3   C)4   D)5   E)6

208

Yem borusunun boyun hissəsini hansı üsulla müayinə edilir?   A)inspeksiya və perkusiya   B)auskultasiya və 

palpasiya   C)inspeksiya və palpasiya    D)perkussiya və 

auskultasiya   E)nəzərdən keçirmək209

Vegetativ sinir sisteminin simpatik şöbəsi hansı 

funksiyanı icra edir?   A)orqanizmlə xarici mühit 

arasında əlaqə yaradır   B)tempraturu tənzimləyir   

C)maddələr mübadiləsini tənzimləyir   D)onurğa beynini 

tənzimləyir   E)hərəkəti tənzimləyir

210

Vegetativ sinir sisteminin vəziyyətindən asılı olaraq neçə klinik tip müəyyən edilmişdir?   A)2   B)3   C)4   D)5   

E)6


211

Baytarlıqda heyvanların vegetativ sinir sisteminin 

müayinəsində hansı metodlardan istifadə edilir?   

A)vaqotonik    B)simpatonik    C)farmokoloji    

D)normatonik   E)fizostiqmin

212


Funksional və struktur pozğunluqlar nəticəsində əmələ 

gələn patologiya necə adlanır?   A)sinir atrofiyası    

B)sinir regenrasiyası   C)sinir hipertrofiyası   D)sinir 

distrofiyası   E)sinir hipertenziyası 

213

Hansı səsə ağciyərlərin gərilməsi azaldıqda təsadüf edilir?A)timpanik səs B)atimpanik səs C)küt səs 

D)çıtırtılı səsi E)qutu səsi

214

Kənd təsərrüfatı heyvanlarından onurğa beyni mayesi almaq üçün ən əlverişli nahiyyə hansıdır?  A)bel 

nahiyyəsi    B)boyun nahiyyəsi   C)alın nahiyyəsi   

D)gicgah nahiyyəsi   E)ənsə nahiyyəsi

215


Onurğa beyni mayesi mərkəzi sinir sistemini bir sıra 

kimyəvi zəhərlərdən qoruyur ki, bu funksiya necə 

adlanır?   A)hematoensafolit baryer   B)homopoyez 

baryer  C)ensefolit baryer D)trofik baryer   E)distrofik 

baryer

216


Qan serumunda ümumi zülalın azalması prosesi necə 

adlanır?   A)leykoperiya   B)hipoprotenemiya  

C)leykositoz    D)eritropayez   E)homopayez

217


Gövşəyənlərin qanında qlükozanın miqdarı (mq%) nə 

qədərdir?   A)20-40   B)50-60   C)30-40   D)20-50  E)40-

60

218


Qanda şəkərin miqdarının normaya nisbətən yüksəlməsi 

necə adlanır?   A)hipertoniya   B)hipotoniya    

C)hipotenziya   D)hipertenziya   E)hiperqlikemiya

219


Şəkərin sidiklə ifrazına nə deyilir?   A)azuriya   

B)anemiya   C)hipertoniya   D)qlükozuriya   E)hipotoniya
220

Fonometriya nədir?A)içərisi hava ilə dolu olan orqanların 

sərhəddini və hava tutumunu öyrənmək metodudur 

B)traxeyanı perkusiya etmək metodu C)mədənin selikli 

qişasının müayinə metodu D)öd şirəsinin müayinə 

metodu E)bağırsaq şirəsinin müayinə metodu

221

Xəstəlik klinik olaraq təyin olunmur və labarotoriya üsulları ilə müayinədən alınan nəticələrə əsasən diaqnoz 

qoyulur. Sidikdə urobulin və indikanın miqdarı artır. Bu 

xəstəliyin hansı formasıdır?    A)kəskin  B)xroniki    

C)gecikmiş  D)başlanğıc  E)subklinik 

222

Yağlar axıra qədər parçalanmadıqda qanda hansı maddənin iqdarı artır?   A)keton cisimciklərin    B)zülali 

maddələrin   C)lipid liflərinin  D)karbohidratların   

E)vitaminlərin

223


İzafi yağ toplanması halı hansı vəzilərin funksiya 

pozğunluğu zamanı müşahidə edilir?   A)böyrəküstü 

vəzi,timus,epifiz  B)hipofiz, qalxanvari, mədəaltı   

C)timus,qalxanabənzərrətraf vəz   

D)epifiz,timus,böyrəküstü   E)tüpürcək 

vəzi,hipofiz,hipotalamus 

224

Yağ mübadiləsi ilə əlaqədar olan hidrolizedici və oksidləşdirici fermentlərin fəaliyyətinin azalması hansı 

prosesin baş vermə səbəbi olur?   A)zülal infiltrasiyası   

B)karbohidrat infiltrasiyası   C)yağ infiltrasiyası   D)lipid 

infiltrasiyası   E)hormonların infiltrasiyası

225

Sağlam inəklərin qanında keton cisimciklərinin miqdarı neçə mq%-dir?   A)1-5    B)2-5    C)3-5     D)4-5   E)5-6

226


Aşağıda verilənlərdən hansı ketozların səbəblərindən biri 

hesab olunur?   A)karbohidratların azlığı    

B)vitaminlərin artması   C)vitaminlərin azalması    

D)zülalların artması     E)zülalların azalması

227

Qanda keton cisimcikləri təyin edilmədikdə hansı üsullardan istifadə edilir?  A)elektroforez üsulu  

B)yadometrik üsulu   C)xromotoqrafiya üsulu   

D)elektrokardioqrafiya  üsulu  E)elektrokardioqramma 

üsulu228

Qaraciyərdə ali yağ tuşuları kifayət dərəcədə oksidləşə 

bilmədikdə hansı proses baş verir?    A)hipertoniya   

B)hipotoniya   C)hipoketonemiya    D)hiperketonemiya    

E)hipotermiya

229


Elektrokadioqrafiya baytarlıq praktikasında ilk dəfə kim 

tərəfindən tətbiq edilib?A)Voskanyon və Domrakev 

B)Pavlov və Paqoza C)Hippokrat və Lennik D)Paqoza 

vəDomrakev E)Lennik və Linney

230

Hiperketonemiya zamanı hansı bioloji mayelərdə keton cisimciklərinin miqdarı artır?   A)adrenalin mayesi   

B)mədə şirəsi   C)ağız suyu  D)qan, sidik, süd   E)limfa 

mayesi

231


Vitaminlərin orqanizmdə azlığı necə adlanır?   A)anuriya   

B)hiperqlikemiya    C)hipoqlikemiya   D)hiperavitaminoz   

E)hipovitaminoz

232


Vitamin mübadiləsinin pozulmasına səbəb olan amillər 

neçə yerə bölünür?   A)2   B)3  C)4  D)5   E)6

233

Rasionda yağlı yemlərin bir hissəsi əvəz edildikdə orqanizmdə hansı vitaminlərə ehtiyac artır?   A)A    B)B   

C)C    D)D   E)E

234

Hansı vitaminin çatışmazlığı zamanı qanın laxtalanma qabiliyyəti aşağı düşür?   A)A   B)B   C)C    D)D   E)K

235


D avitaminozu zamanı heyvanda hansı xəstəlik baş verir?  

A)larinqotraxeit   B)pasterelyoz   C)meningit   D)raxit   

E)dispepsiya

236


E avitaminozu zamanı nəbz dəqiqədə neçə dəfə vurur?   

A)100-120   B)120-130  C)110-140   D)120-140   E)130-

140

237


Hansı vitamin çatışmadıqda sinir sistemində spastik və 

paralitik pozğunluq baş verir?   A)B1  B)B2   C)B6  

D)B12   E)B

238


C vitamini nadir hallarda hansı heyvanlarda baş verir?    

A)donuz,davar   B)it,pişik   C)at, qaramal   D)keçi,davar  

E)camış,zebu

239


Bədəndə suyun miqdarının çoxalması prosesi necə 

adlanır?   A)hipotoniya    B)hipertoniya    C)hiperhidriya   

D)hipoqlikemiya   E)hiperqlikemiya

240


Su-elektrolit mübadiləsi pozğunluqlarının diaqnostikası 

hansı müayinələrə əsasən aparılmalıdır?   A)bioloji   

B)labarotoriya    C)klinik    D)kompleks   E)anamnez241

Zülalların rasionda azlığı və ya çoxluğu hansı mübadilə 

pozğunluğuna səbəb olur?   A)Na-Ca   B)Fe-P   C)Se-Ba   

D)Ca-P  E)Na-K

242

Kalsium-fosfor duzları orqanizmin hansı hissəsində çoxluq təşkil edir?   A)sümük toxumasında  B)qanda  

C)limfada ,piy toxumasında  D)oynaqlarda vətərlərdə  

E)hormonlarda

243


Qan və digər hüceyrələrdə hansı elementlər çoxluq təşkil 

edir?   A)J,Cl   B)Na, K   C)P,Ca   D)Cu,Zn    E)Zn,Ba

244

Normal inəklərdə fosforun miqdarı neçə mq%-dir?   A)2,0-3,0    B)3,0-4,0  C)4,0-6,0   D)6,0-7,0   E)7,0-8,0

245


Sümüklərdə distrofiya, sümüklərin yumuşalması, onurğa 

sütunun deformasiyası və s. xəstəliklər hansı mübadilə 

pozğunluğu zamanı baş verir?  A)K,P  B)Na,Ca   C)J,Cl   

D)Cl,F   E)Ca, P

246

Yod mübadiləsinin pozulması zamanı hansı xəstəliklər baş verir?  A)raxit    B)enterit    C)kolit   D)zob   

E)endometrit

247

Akuproz adlanan xronik xəstəlik hansı element çatışmadıqda baş verir?  A)Cu   B)Ca    C)Fe   D)Cl   

E)Ba


248

Bədəndə kalium kationlarının miqdarının azalması 

prosesi necə adlanır?  A)anuriya  B)hipokaliemiya   

C)poliuriya    D)şəkərli diabet   E)şəkərsiz diabet

249

Qanda şəkərin miqdarının azalması prosesi necə adlanır?  A)hiperhidriya   B)hipohidriya   C)hipoqlikemiya  

D)hipotoniya   E)hipertoniya

250

Karbohidrat mübadiləsi pozğunluğu neçə formada inkişaf edir?  A)2 B)3  C)4  D)5  E)6

251


Yemlərin tərkibində karbohidratların miqdarı artıq 

olduqda hansı pozğunluq baş verir?    A)hiperqlikemik   

B)hipoqlikemik   C)üzvi   D)funksional   E)epidural

252


Qanın tənzimedici funksiyasına hansı proses daxildir?   

A)O2 aparılması   B)CO2-nin xaric olması   C)qida 

maddələrinin daşınması   D)hüceyrələrin qidalanması   

E)pH-ın , tempraturun tənzimlənməsi
253

Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən 

ibarətdir?  A)yemləri qəbul edib parçalamaqdan    B)şirə 

ifraz etməkdən   C)yemi həzm etməkdən   D)yemi xaric 

etməkdən   E)yemi qana verməkdən

254


Kənd təsərrüfatı heyvanlarının həzm orqanlarının 

müayinəsi neçə mərhələdə aparılır?   A)2  B)3   C)4   D)5   

E)6

255


Qızdırma ilə davam edən xəstəliklər zamanı həzm 

sistemində hansı proseslər baş verir?   A)iştaha 

artır,qusma müşahidə olunur  B)ishal olur    C)iştaha 

azalır, tamamilə olmur   D)qəbzlik olur   E)sudan imtina 

edir

256


Qaramal yemi 1 dəqiqədə neçə dəfə çeynənir?  A)11-30  

B)12-30   C)13-30   D)14-30  E)15-30

257

Qoyun yemi 1 dəqiqədə neçə dəfə çeynəyir?  A)3-12  B)4-12  C)5-12   D)6-12   E)7-12

258


Quşların çinədanının müayinəsində neçə üsuldan istifadə 

edilir?   A)2  B)3  C)4   D)5  E)6

259

Heyvanlarda kitapça neçə aylığa qədər işləmir?   A)1-2  B)2-3  C)3-4  D)4-5  E)5-6

260


Quşlarda hissiyat nə zaman artır?   A)çinədan dolu 

olduqda    B) iltihabi proseslər zamanı   C)pataloji 

praseslər zamanı   D)çinədan bərk olduqda E)çinədan su 

ilə dolu olduqda

261

Bir sutkada qoyun neçə l ağız suyu ifraz edir?  A)2-10   B)3-10   C)4-10  D)5-10   E)6-10

262


Camışlarda 5 dəqiqə müddətində işgənbə neçə dəfə 

yığılır?   A)4-12   B)5-12   C)6-12   D)7-12   E)8-12

263

Torcuğun əsas və həmdə nisbətən çox təsadüf edilən xəstəliyi hansıdır?  A)torcuğun tıxanması   B)travmatik 

artrit   C)travmatik peritonit   D)torcuğun iltihabı   

E)tramvatik retikulit

264


Diqanostik məqsədlə heyvanı enişə və  yoxuşa yeritməsi 

hansı xəstəlik zamanı tətbiq edilir?  A)tramvatik retikulit   

B)mədə tipmaniyası   C)bağırsaq keçməməzliyi   D)yem 

borusunun tıxanması   E)mədənin atoniyası

265

Kitapçanın punksiyası neçənci qabırğarası nahiyyədə aparılır?  A)4-5   B)5-6   C)6-7  D)7-8  E)8-9

266


İnək və camışlarda şırdanın tutumu neçə litrdir?  A)2-15  

B)3-15  C)4-15   D)5-15   E)6-15
267

İri atlarda mədənin tutumu neçə litrdir?  A)22   B)23  

C)24   D)25  E)26

268


Normal halda atların mədə şirəsində birləşmiş halda 

xlorid turşusunun miqdarı nə qədərdir?  A)2-15   B)3-15  

C)4-15   D)5-15  E)6-15

269


Sağlam heyvanlarda mədə şirəsi hansı konsistensiyada 

olur?   A)qatı   B)çox qatı   C)duru   D)çox duru   E)su 

kimi

270


İşgənbə möhtəviyyatına qan qarışdıqda rəngi necə olur?  

A)qırmızımtıl  B)yaşıl və sarımtıl   C)ağımsov   

D)qəhvəyi və tünd qəhvəyi   E)ağımtıl və bozumtul

271


Müayinə üçün neçə ml işgənbə möhtəviyyatı götürülür?   

A)110-200   B)120-200   C)130-200   D)140-200   E)150-

200

272


Bağırsaqlar neçə şöbəyə bölünür?A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

273


Nazik bağırsaq şöbəsi neçə hissədən ibarətdir?A)2 B)3 

C)4 D)5 E)6

274

Yoğun bağırsağın perkusiyası zamanı hansı səs eşidilir?A)timpanik səsi B)küt səsi C)boş qutu səsi  

D)dərindən gələn qıjıltı E)xırıltı səsi

275

Qaramalda defakasiya aktı neçə saniyəyə başa çatır?A)2-10 B)3-10 C)4-10 D)5-10 E)6-10

276


Atlar orta hesabla sutkada neçə kq nəcis ifraz edir?A)11-

20 B)12-20 C)13-20 D)14-20 E)15-20

277

Qaramal sutkada neçə litr öd ifraz edir?A)1-6 B)2-6 C)3-6 D)4-6 E)5-6

278


Qusma prosesi necə adlanır?   A)vomitus  B)erikatia    

B)solitia   D)adrotia   E)solikatia279

Monzoe zondunun uzunluğu nə qədərdir?   A)2-3m    B)1-4m    C)1-2m    D)3-4m    E)1-3mDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə