İbn el-esir hazarlar hakkindaYüklə 80,89 Kb.
tarix14.03.2018
ölçüsü80,89 Kb.

İBN EL-ESİR HAZARLAR HAKKINDA1

Ebülfez Elçibey
ÖZET
Doğuda Hazar Denizi'nden, batıda Tuna nehrine kadar uzanan, Altay bozkırlarının bir nevi devamı niteliğindeki Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlar (Güney Rusya Bozkırları) tarih öncesi ve tarihi devirlerde birçok kültüre ve kavme ev sahipliği yapmıştır.Bu bozkırın Orta Çağ'daki ev sahipleri ise hiç şüphesiz tarihin her devrinde kendini gösteren ve büyük siyasi teşekküller kuran Türk'lerdir.İşte bu Türk'lerin adı Hazarlardır.Bu makalede Ebülfez Elçibey, İbn El-Esir’in Hazarlar hakkındaki görüşlerini ve Hazarlar’ın geçmişini ele almıştır.
Anahtar Kelimeler: Ebülfez Elçibey, İbn El-Esir, Orta Çağ, Karadeniz

GİRİŞ
Önce, meselenin konuluşu hakkında bir kaç söz söylenilmesi gerekmektedir. Bin yıllardır Yakın Şark ve Güney Avrupa’nın tarihinde çok önemli bir yer tutan Hazarlar (Dunlop, 1954: 95-96; İbn Havkal, 1906: 107; el İstahrî, Tiflis, 1901: 41; Kafesoğlu, 1999: 157; Togan, 1970, Hazarlar mad: 398; Kuzgun, 1993: 43; Rásonyi, 1971: 114; “Hazarlar”, 1993, Temel Britannica Ansiklopedisi: 110-111; Kurat, 1992: 30; “Khazar” Encyclopædia Britannica, 2011; Golden, 1971: 150; Golden, 1980: 55-56)2 hakkında söz söylemeye çok çalışılsa da, ancak gereği yapılmamıştır. Bunu bütün tarihçiler, özellikle de Hazarları araştıranlar, her zaman itiraf etmişler. Hazarlar yüz yıllarca Hazar denizi ve Kara deniz yönlerinde hareket etmiş, kendi adlarını ebedi olarak “Hazar” denizine yazmış, Şarki Avrupa halklarına devlet kurmakta, devletçilik kurallarına sahip olmakta, devletçilik terbiyesi almakta ilk öğretmen olmuşlar.

Artamanov’un3 dili ile dersek, Hazarlar hiç de kötü bir devlet numunesi yaratmamışlar. Kononov’un Türk dillerinin tasnifatı cetvelinde (Golden, 1971: 147-157; Kononov, 1976: 120, 1978-1979: 265-270; Kononov, 1980: 255), Azerbaycan ve Hazar dillerinin kökü Batı Hun dilinde birleşir. Batı Hunlar ise M.Ö.II. yüzyılına kadar teşekkül etmiş ve geniş arazileri kendi hakimiyetleri altında birleştirmiştiler. Bizce bu büyük alimin tasnifatı tarihilik prensiplerinden daha çok, bu dillerin çağdaş vaziyeti dikkate alınmak şartı esasın da, en çoğu ise V-VII. asırlardan sonra olan abideler esasında yaratılmıştır. Daha doğrusu, çağdaş Türkoloji’nin yalnız dilcilik bakımından nailiyetleri esasında meseleye yaklaşılmıştır. Ancak, Hazarların başka yönde öyle bir tarihi vardır ki, bu tarih araştırıldıktan sonra, muhtemelen, bu meseleye yeniden bakmak lazım olacak. Biz meseleyi öylece bu yönden de incelemek istiyor ve bunu daha doğru buluyoruz.

Meselenin birinci yönü şudur ki, Türkler Batı Asyada ve Şarki Avrupa’da ilk önce Hun adı ile değil, “Tukar”, “Sabir”, “Hazar”, “Azer”, “Kas”, “Peçenek”, “İskit” vb. adlarıyla tanınmışlar. İbn el-Esirin “el-Kamil fi-t-tarih” eserinde kadim Hazarlar hakkındaki yazılara geçmeden önce, bu yukarıda dediğimizi çok karışık da olsa göstermeyi gerekli sayıyoruz. Bilinmektedir ki, dünya tarihçiliyi şimdilik Sümerleri tarihin başlangıcı sayıyor, Sümer’den önceyi ise “proto-Sümer” olarak adlandırıp yeni araştırmalar yapıyorlar. Hazarların tarihi Azerbaycan tarihinin ayrılmaz bir bölümünü teşkil eder. Ona göre de Azerbaycan’ın en kadim tarihinin bazı ilişkilerini göstermek kaçılmazdır.

Azerbaycan en eski çağlardan dünya medeniyetinin ve beşeriyetin beşiklerinden biri olmuştur. Azerbaycan kadim Sümer-Akad, Babil, Urartu, İran ve hatta Yahudi, Yunan ve Roma-Bizans devletlerinin ve halklarının muhtelif askeri, siyasi, medeni münasebetlerinde ortak bir yer bulmuştur, Orta Asya ve Avro-Asya düzenliklerinde yaşayan halkların Ön Asya ve İran körfezine geçişte köprü rolünü oynamıştır.

V. İ. Avdiyev: “Kafkasya, Orta Asya toplumlarının Kara deniz ve İran körfezi illerinin halkları, ülkeleri ve medeniyet merkezleri ile bağladığı gibi, tarihi M.Ö.III. binyıla gidip ulaşan bu ülke de (Elam-E. E)kadim İran halklarını Ön Asya’nın medeni merkezleri ile birleştiren halkalardan biri idi” (Avdiyev, 1970: 468; Ävdiyev, Gospolitizdat: 23; Ävdiyev, V.İ, 1948a, Gospolitizdat: 41; Avdiyev: 40/102).

En kadim dünya tarihini araştıran çağdaş dünya tarihçilerinin çoğu Sümer ve ondan önce (proto-Sümer)devrinde Dicle ve Fırat nehirleri arasında yerleşen halkların, devletlerin, medeniyetin tarihini öğrenirken hatırlatılıyor ki, bu arazi beşer tarihi ve medeniyetinin beşiğidir. Bu konu hakkında hiç bir tartışmaya artık yer kalmamıştır ve Mezopotamya’nın tarihi, büyük bir coşkuyla öğrenilmektedir.

Polonyalı büyük âlimi Zenon Kasidovski haklı olarak Sümerleri beşer medeniyetinin ilk yaratıcılarından sayıyor ve: “Son zamanlara kadar biz düşünüyorduk, Avrupa medeniyeti her neyi varsa Yunanistan’a borçludur. Ancak en yeni araştırmalar gösteriyor ki, bir çok münasebetlerde biz beş bin yıl bundan önce Sümer halkının dehası ile yaratılan varlıkların varisiyiz” (Bibleyskiye Skazaniya, 1969: 25-26).

Sümerlerin yarattığı niheng medeniyete söz söyleyemeyiz. Ancak, bir takım tarihçiler haklı olarak şöyle bir soruyu soruyorlar, peki bu medeniyetin kökleri nerelere kadar gidip çıkıyor va onun ilk kökleri nasıldı?

Marksist Alman alimi Bürhard Brentes bir çok arkeolojik kazılara ve Sümerologların geniş araştırmalarına dayanarak: “Görünüyor ki, Sümerler bu araziye (Mezopotamya’ya-E. E)yalnız M.Ö.4. binyılın ortalarında, ya da başlangıcında kuzey-doğudan girmiş ve Dicle-Fırat’ın aşağı bölgesinde da önce şehir devletleri kurmuşlardı (Brentes, 1976: 132)”. Müellifin bu eserinde Azerbaycan’ın en kadim tarihine ait çok ilginç deliller vardır. Eğer müellifin yukarıda gösterdiklerini doğru kabul edersek şöyle bir neticeye ulaşabiliriz: Sümerler, Mezopotamya’ya “kuzey-doğudan girmişlerse” denebilir ki oraya Azerbaycan’dan gitmişler. Çünkü Mezopotamya’nın kuzeyi-şarki baştanbaşa Azerbaycan’la sınırdır.

Bilindiği gibi dünyada ilkyazı medeniyetinin esasını Sümerler koymuşlar. B. Brentes Sümer yazılarından 21 kelimeyi alarak gösteriyor ki, bunlar Sümerlerin değil, Sümerlere kadar orada yaşayan halklardan alınmıştır. Bu sözler arasında, müellif “eker” (eger), “utul”, “tibira” sözlerini de gösterir. “Eker”in tercümesini “pahar”-ekinci-eker, “utul”un tercümesini “pastuh”-çoban (ot+ul): otaran; “tibira”nın tercümesini “jestyanşik”-tenekeci: demirci gibi vermişdir. İster “eker”, isterse de “ot+ol”: “ot-ul” ve “tibira-timir” sözleri bugünkü Azerbaycan Türkcesi dilindeki manalarına çok yakındır. Sümer dilinde oldukça fazla kullanılan “Ata”: azer, “ata”, “Ama”: azer, “ana”, “er”: azer, “er”-kişi, savaşçı ve “er”, “ar” şekilçileri “su”-azer, “su”, Dumu-su: oğul-su, vb. gösteriyor ki, Sümerler Azerbaycan’la sık-sık bağlı kalmışlardır. Bu bağlılık ya genetik, ya da medeniyet yolu ile olmuştur.

Sümerlerin ilk zamanlarında “Dumu-su” (Dumu-zi)bütün hayvan ve bitkilerin hayat vericisi (İnanlı, 1949, AÜDTCFD, Cilt: 7, Sayı: 4)4, onun o dünyadan gitmesi ise her yıl baharın başlanmasına sebep görülmüştür. Daha sonralar Dumu-su yalnız hayvancılığın himayecisi sayılmıştır.

Azerbaycan’ın Sümerlerden önce de Mezopotamya ile alakasına ait tarihi deliler vardır. Yine aynı müellif, “Dumu-zi” inancı, Kuzey İran’dan-yani Güney Azerbaycan’dan gelmiştir. Bundan başka Azerbaycan’ın güneyinde “Dalma-Tepe”de yapılan kazılar Azerbaycan ve Mezopotamya’nın kadim alakalarını gösteriyor. “Dolmatepe”de bulunan ve M.Ö.V. binin ortalarına ait edilen kil kaplar, Sümerlerin kil kaplarına çok benzemektedir. T. Yohan’ın Dolmatepe kazıları hakkında verdiği malumatlarına dayanan Burhard Brentes: “Muhtelif kaplar (Sümerlerin-E. E)nakış motiflerine göre, şimdiye kadar az tanınmış ve Azerbaycan’daki (Azerbaycan’ın güneyi-batısı)Dolmatepe saksılarının nakışlarına çok yakındır” (Brentes, 1976: 109). Bütün bunlardan şöyle bir netice çıkıyor, M.Ö.V. binin ortalarında Azerbaycan’ın güney-batısında yaşayan Sümerler orada proto-Sümer medeniyetinin ilk köklerini yaratmış, M.Ö.IV. binin başlangıcında Mezopotamya’ya sahiplendikten sonra, onu orada inkişaf ettirmişler. Azerbaycan’ın kadim tarihini Mezopotamya ile bağlayan başka bir güç Gutiler olmuştur.

Belli olduğu gibi, M.Ö.III. binin sonlarında Gutiler (Seferoğlu, 1982: 85)5 hücum ederek Mezopotamya’ya girmiş ve Akad devletine son vermişler. Bütün tarihçiler, Gutiler, Zağros dağlarında yaşıyordular der. Azerbaycan’ın güney ve güney-batısında yerleşen Zağros dağları binlerce yıl yarı göçebe toplulukların meskeni olmuştur. Gutiler Mezopotamya’da 125 yıldan fazla hâkimiyet sürmüştür. Kitabelere göre “dağlar ejderi” Allahların düşmanı Sümer hükümranlığını dağlara süren son Guti komutanı Tirikan (Türkan, Dirkaan, Dirikaan-E. E)M.Ö.2109. de isyan etmiş Sümerlerin komutanı Utukakal tarafından öldürülmüştür (Bikerman, 1975: 181; Balkan, 1990: 9). Gutiler Sümer topraklarından kendi kadim meskenlerine çekilmişlerdir.Azerbaycan’ın kadim tarihinde büyük yer tutan halklardan biri de Kaslar'dır. Kas, yahut kass-kazlar kimdir?

İlk önce bu sözün kaynak ve edebiyatta rastlanan muhtelif şekillerini gösterelim. Bir yerde “Kas” gibi yazılan bu söz başka bir yerde “Kass”, o birisinde “Kaşş” ve “Kaş”, başka birisinde “Kassi” ve ya “Kaspi” gibi de yazılır.

Mütehassıslar belirtiyorlar ki, “Kaspi”-”Hazar” denizinin adı da bu topluluk birliğinin adı ile ilgilidir.

Buradan şöyle bir netice çıkıyor, “kas”lar önceden da Hazar denizi yönlerinde yaşamış, sonradan Azerbaycan’ın güneyin da ve güney-batısında daha çok bir yere toplaşmışlar.

Yani kaslar Azerbaycan’ın en kadim ahalisinden olan bir topluluk birliğiymiş. Kaslar ve yahut Kassiler M.Ö.III. binin başlangıçlarında Azerbaycan’ın güney-batısından, Urmiye gölü etrafı ve Zağros dağlarından Mezopotamya’ya da yayılmış, bu yolla aynı arazideki devletlerin içerisine girmiş, orada muhtelif sanat sahalarında, özellikle de askeri işlerde hizmet etmişler. Böyle bir ardıcıl tarihi olgu kendisini her alanda açık şekilde gösteriyordu ki, ekinci yerleşik ahalinin yarattığı devletler, bir süre geçtikten sonra güçlü, savaşçı yarı-göçebe topluluklarından kendi ordusuna genç savaşçılar toplamıştır. Bu hiç de her hangi bir hükümdar ve ya ayanın isteği ile değil, içtimai-siyasi şartların talebinden doğmuştur. Kesin olan şudur ki, yerleşik hayat şartları ferdin askeri ve savaşçı gabiliyetini zayıflatıp, yeni güç ve gabiliyete, yaşamak başarısına göre kendi yerini kaybedip, içtimaiyetin istek ve ilgisine uygun bir yer tutar. Buna göre yerleşik tasarrufata dayanan yüzlerce devlet yarı-göçebelerin ani bir hücumuna dayanamayıp, çabucak darmadağın olmuştur. Çok garip bir tarihi süreç de kendini her zaman göstermektedir. Şöyle ki, her hangi bir yarı-göçebe topluluk ve yahut birlik, yerleşik düzene sahip bir devleti yıktıktan sonra, eğer hemen yeni şartların talebiyle uyumlu, yarattıkları yeni devleti de yerleşik düzene geçirirse bir kaç yıldan sonra yeni bir yarı-göçebe tayfanın hücumuna dayanamayarak yok olur. Böyle bir gidişat Mezopotamya’nın tarihinde kendini her zaman göstermiştir. Mezopotamya’da en eski zamandan yerleşen topluluklar tabii şartların tarım için daha yararlı olduğunu görüp, yerleşik hayat tarzına geçmişler. Sonradan yarı-göçebe Sümerler bir hamle ile oradaki yerleşikleri mağlup edip, kendi devletlerini kurmuşlar. Bir kaç yüzyıl içerisinde Sümerler de yerleşik hayata geçmiş, gittikçe savaşçı ve çevikliyi yitirmişler. Siyasette daha ileri görüşlü ve yerleşikler askeri yönden her zaman yarı-göçebelerden geri kalıyordular.

Bütün bunları söylemekteki maksadımız yerleşik cemiyetle yarı-göçebe topluluklar arasında içtimai-siyasi münasebetlerin nasıl olmasını okuyucu ve ya dinleyiciye ulaştırmaktır. İster Gutiler'in ve isterse de Kas (Kaspi-Kassi) toplulukların da kaderi böyle olmuştur. Dicle’den kuzey-şarktaki dağlarda bugünkü Kerkük ve Urmiye boylarından Araz’a kadar, ki arazilerde yurt salan Kaslar M.Ö.III. binin sonlarında Mezopotamya’ya savaşmadan yayıldıkları halde, M.Ö.II. binin başlangıcında, takriben M.Ö.1741’de güçlü bir hücumla oradaki Babil devletini dağıtmış, kendi hakimiyetlerini bütün Mezopotamya’ya yaymışlardı.

Kasların komutanı Gandaş yeni devletin kurucusu oldu. Ondan sonra hâkimiyet süren II. Agum (Akküm)M.Ö.1595-1571’de Kaslar’ın, Akad’ın ve “yeryüzünün remzi dört ülkenin” hükümdarı sayılıyordu. Dicle’den şarkta kendi varlığını koruyup saklayan Guti devleti de ona tabii idi. Kaslar kendi selefleri ve halefleri gibi yerli idarecilik yapısına ve iktisadi-içtimai, dini münasebetlere dokunmayıp, onları saklıyordular.

Kasların başka bir hükümdarı Garayındaş (Kara-indaş)Babilistan, Sümer, Akad ve Kaşşu (Kassi)ülkesinin hakimi sayılıyordu. Onun varisleri ise nedense, “Kaşşu hükümdarı” adını kaybettiler. Görünüyor ki, bir kaç yüzyıl geçtikten sonra, onların ana yurtları artık Babilistan hükümdarı sayılan bu padişahlara tabilikken çıkmış, onlara bağlı olmak istememişler (Avdiyev, 1970: 80-81).

Böyle bir ihtimal hakikate uygundur ve bizim M.Ö.I. binin ilk yüzyıllarında Azerbaycan’ın güneyinde Hazar’dan batıya, ta Zağros dağları da dahil olmakla, orada yaşayan yarı-göçebe ve yarı yerleşik topluluklar Midiya devletini kurmuş ve bizce Kaslar buna göre de merkezi Mezopotamya’da yerleşen Kas devletinden ayrılmıştır. Midiya devletinin bünyesinde birleşmişlerdir. Çok ilginçtir ki, Zerdüşt de işte bu zamanlarda meydana çıkmış, Urmiye'de yeni dinini yaymağa başlamıştır. Kadim Azerbaycan Türkleri artık yeni bir devletin-Midiya'nın esas nüvesini teşkil etmeye başlamış, komşu devletlere karşı durmak için hem de yeni ideoloji yaratmışlardır. İşte buna göre de bir müddet sonra, Mezopotamya’da Kasların hâkimiyeti zayıflamış, orada Sami Babilliler'in, Asurlar'ın yani-IV. sülalesi hâkimiyete gelmiştir.

Midiya topluluklarından birinin komutanı Deyok (Tayok), (M.Ö.712-675), Ekbatan (Hemedan)şehrini güçlendirerek, başka toplulukların topraklarını onun etrafında birleştirmiştir (Herodotos, 1954: 54; Дьяконов, 1956: 178; Qeybullayev, 1994: 70-92, 90-136; Əliyev, 1960: 145, 224; ”Midiya Şərqin birinci imperiyası kimi tarix səhnəsinə çıxdı”; Azərbaycan Tarixi, 2007, I.cilt: 182; Гейбуллаев Г.А.К этногенезу азербайджанцев, 1991: 216-273, 274; Qeybullayev, 1994: 70-92; Dyakonov, 1956: 330; Qaşqay, 1992: 63). Çok gariptir ki, başkenti Ekbatan olan bu Midiya devleti Azerbaycan topluluklarının gönüllü askeri-demokratik birliği neticesinde yaratılmıştır. Midiya hükümdarları az bir zaman içerisinde Farsları (pars), Babilliler'i, Asurlar'ı mağlup ederek, Hürmüz Boğazı’ndan Hazar denizine dek büyük bir araziyi kendi hâkimiyetleri altında birleştirmişler. Bunu da ilave edelim ki, bahsettiğimiz Kaslar bin yıldan fazla (M.Ö.III. binin sonlarından M.Ö.VIII. asra kadar, )Azerbaycan’da yaşayan esas topluluklardan olmuş, aynı devirlerde Hazar denizinden Dicle nehrine kadar olan arazi “Kaspiana” ismiyle adlandırılmıştır.

Bazı tetkikatçılar, Kaslarla (Kassilerle)Hazarların büyük bir ihtimalle, aynı kökten, daha doğrusu aynı halktır diyorlar. Burada bir isim benzerliği de vardır. Hazarlar'dan bahseden tarihi kaynak ve edebiyatta bazı yerlerde “Haz-er” sözü “Kas-er” sözü ile aynı yazılır. Bu Türk dilleri için çok seciyevidir. “k”, “g”, “h”, “ğ” seslerinin ve s-ş-ss-z-ts-ç seslerinin bir-birinin yerine kullanılması karakteristiktir. Mesela: gara-kara-hara, dogguz-togguz, ğuz-guz: oğuz-oguz, yahşı-yahçı, almaz-almas; açmak-aşmak, goç-koç-goş; yastı-yassı vb. hatta “Hazar” sözünde “h” sesinin düşümüne de rastlıyoruz: “Hazar” kalesina “Azer” kalesı da diyordular (Pletnyeva, 1976:29).

Kas-kaz-haz etnonimlerine aynı manada, bir halkın muhtelif şekillerde söylenen adı gibi sık sık rastlanır. Bazen de Kas-er, Kes-ar, Hez-er, Ak-kas, Ak-haz sözlerinde de aynı söz kökü kendisini açık gösterir.

Bizce Kaslar sonra da skiflere karışmış ve bir kadar arka plana geçmiş, sonradan Hazar adı ile tanınmışlar. Daha doğrusu bir kaynakta Kas-er gibi yazılan etnonim, başka bir kaynakta Hazar gibi yazılmıştır ki, bu da o kaynakların muhtelif dillerde, muhtelif devirlerde yazılması ile bağlı olmalıdır.

Fikrimizi açıkça anlaşılır kılmak için bir kaç iktibasa müracaat edelim. Kasların bizim M.Ö.VII. yüzyıllın başlangıcına dek olan tarihini az da olsa sıralamak mümkündür. M.Ö.702’de Asur hükümdarı Sinnaharib kendi askeri seferi hakkında böyle yazmıştır: “Ben geri dönünce atam-babamın hükümdarlığı zamanlarında adlarını kimsenin duymadığı, uzak Midiyalılar'dan ağır toprak vergisi aldım. Onlar benim hâkimiyetimi tanıdılar”. Tarihçiler, onun Şarkta savaştığı topluluğun Kaşşlar (Kasslar-Kassitı)olduğunu söylerler (İstoriya İrana s drevnix vremyon, 1958: 11).

Kadim Yunan kaynakları İskitlerden (Qaşqay, 2006: 56; Дьяконов, 1956: 178; Dyakonov, 1965: 186, 238; Kastariti, 1968; Herodot, I, 102; Qeybullayev, 1994: 83; Strabon, 1943, Belleten 32, 1944; DTCFD III/5, 1945, DTCFD XI/2-3-4, 1953, XI/2-3, 82; Bartold, 1963-1968, C.5: 242; Artamonov, 1936: 112-113)bahs ederken, onların “Akasarus”-”Ağasurus” tayfasını da hatırlatırlar ki, bunlar “Ak-kasar”-”Ağ-Hazar”ler olmuştur (Sami, “Hazar” sözü; Golden, 2006: 144-15; Pitrovsky, 1976: 6; Togan, 1981: 20; Okladnikov, 1993: 23, 20; Günaltay, 937: 5-8; Hayıt, 1987: 42; Herodotos, 1973: 24; Zakiyeviç, 1995: 15-17, 25-2626-28; Kafesoğlu, 1993: 95).

Bizce, Arap dilli kaynaklarda “Hazarların” adlarına M.Ö.ki tarihi hadiselerde rastlamamız de yersiz değil, bu sırf “Kaser”lerin Hazarlarla aynı olmasından kaynaklanmıştır. Bu isme bazı kaynaklarda “İçkaz”, “İşkaz”, “Eşkenaz” adı ile de rastlanmaktadır. Tevratda: Cumer (Sumer), Macuc, Maday, Yavan, Tubal, Maşak ve Tiras Yafes’in oğulları idi. Eşkenaz, Rifas ve Tuharma (Tugarma)ise Cumerin oğulları idiler (Tövrat, 1963: 16). Buran da Cumer (Sümer), Mecuc, Maday (Midiya tayfası), Yavan, Tubal, Maşak (Başak)ve Tiras kardeş gibi götürülmekle, onların birlikte Türk dilli halklara ait olduğu söylenir. Cumerin, Eşkenaz, Rifas ve Tuharme (Tugarma)adlı oğulları olduğu kaydedilir.

Bizim M.Ö.X. asrının ortalarında Hazar hakanı İspanya’da halife III. Abdurrahman’ın saray adamlarından olan Yahudi Hazdaya (Kasdaya) cevap mektubunda, onun halkının menşei Togarma (Togarom)ulaşır. Hem de çok ilginçtir ki, kadim Yahudi kaynakları, bütün Türk halklarını Togarm (Toharm)olarak adlandırır (Pletnyeva, 1976: 7). Hakan, Togarm’ın 10 oğlu var idi. Onların içerisinde Uygur, Uğuz (Oğuz), Hazar, Bulgar, Savir (Sabir), Agiyur (Ağ-uygur) vb. gösterilir.

Bir elyazmada Musa peygamberle ilgili bir hadiste, “Musa peygamberin gemisi delindiğinde onun yanındaki Hazar adlı gulamı (savaşçı, hizmetçi, yaver vb)helak oldu” (B-3220, vərəq 3a). Elimizde olan Tevrat’ın Arapça tercümesinde Musa peygamberle ilgili bütün yazıları çok dikkatle araştırsak da, böyle bir hadisiye ve “Hazar” adına rastlanmadı. Ancak, bu rivayet, bir tarihi hakikatle de bağlıdır, Musa peygamberin bizim M.Ö.XIII. asırda yaşadığını dikkate alırsak, aynı devirde Kazların (Hazarların)bütün Ön Asyada nüfuzlu yer tuttuğunu da göz önüne getirsek, burada bir tarihi yakınlık görebiliriz. Belki de, şimdilik bizce de belli olmayan kaynaklar da buna ait kıymetli malumatlar vardır.

Arap dilli kaynaklarda gösteriliyor ki, Türk ve Hazar, Cumerin (Camir) oğlu değil, Tireşin oğulları idi (Taberi, Tarih, Cilt: 1: 70-76; İbn el-Esir, Cilt: 1: 79-80).

Tevrat, hadis ve Arap dilli kaynaklardan getirilen bu misaller sırf tarihi malumat olmasa da, onlarda bir hakikat var ki, Türk, Hazar (Kasar), Bulgar, Cumer (Sümer) vb. bir-biri ile ayniyet teşkil eder, biri o birinden türemiştir. Bu binyıllarca kendisini göstermiştir. Bir yerde bütün Türk toplulukları adından Hazarlar çıkmışsa, başka bir zaman, başka yerde Oğuzlar, başka bir tarihi şartlarda Hunlar, Kıpçaklar, hatta son orta asırlarda Selçuklular, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Kızılbaşlar6 adı altında onlarca, yüzlerce Türk toplulukları birleşmiştir. Başka bir mesele de çok ilginçtir ve ister-istemez dikkati celb eder. Bu konu hakkında kati bir fikir söyleyemesek de onu dikkatlere sunmayı gerekli sayıyoruz. Musa peygamberle ilgili tarihi rivayetleri veren İbn-el-Esir, onunla Hızırla yakın olduğunu söyler (İbn el-Esir, Cilt: 1:160-163; Taberi, Tarih, Cilt: 1: 512-530).

Hızır-Hazarla aynı söylenir. Burada da bir tarihi hakikat olmalıdır. Bizim M.Ö.XV. I-X asırlar de Mezopotamya hem Yahudilere, hem de Kaslara (Hazarlara)düşman idi ve bu devirler de Yahudilerle Hazarların askeri-siyasi birlik, yakınlığı ve ya her hangi bir münasebeti tamamen real tarihi şartların talebinden doğabilirdi.

M.Ö.takriben II-I binyıllardaki İran ve Mezopotamya tarihinden bahsederken, İbn el-Esir, Türklerin de tarihine sık sık bahseder, onların Babilistan'ı tuttuklarını kaydediyor (İbn el-Esir, Cilt: 1: 165-167, 207). Müellif: “Yemen meliki el-Hires er-Raiş Azerbaycan toprağında Türklere hücum edip zarar verdi ve başına gelen hadiseyi iki taşın üzerine yazdı. Aynı iki taş Azerbaycan’da meşhurdur... Yemen melikleri fars hükümdarlarının canişini idiler” (İbn el-Esir, Cilt: 1: 168). Başka bir yerde Türkler ile farsların yeni bir savaşından bahseden müellif, Türklerin ülkesine dört yandan hücuma geçtiler: bir birliği de “Hazar” tarafından gönderdiler (İbn el-Esir, Cilt: 1: 248). Afrasyab’ın (Afrasyab-Türklerin komutanları “Afrasyyab” adlandırılır. Bu genelleştirilmiş Türk hükümdarı gibi verilir) Tarkanlarından (Donuk, 1988l: 45; Köprülü, 1939: 17-31; Eberhard, 1945: -337: 324)7 (serkerde)da öldürüldü (İbn el-Esir, Cilt: 1: 249). Bunu duyan Afrasyab askerlerini toplayıp hücuma geçer. Önce galip gelir, sonra yenilerek geri-Azerbaycan’a çekilir. Fars hükümdarı orada Afrasyab'la savaşır, sonra Azerbaycan’dan uzaklaşır (İbn el-Esir, Cilt: 1: 249). Bunlar göz önüne alınırsa, şöyle bir netice çıkarabiliriz, büyük Türk hakanlığının esas yönlerinden biri de Hazar ve Azerbaycan olmuş, büyük devletlerle tartışma, savaşta ilk sıralarda yer almıştır. Hakanın ordusu Hazarlardan ve Azerbaycan’ın başka topluluklarından toplanan askerlerden ibaret olmuştur. Hazar Tarkanları da, göründüğü gibi bu savaşta büyük rol oynamışlar.

İbn el-Esirin verdiği bir tarihi gerçekte dikkati kendisine çeker. Bu delil başka kadim kaynaklarda verilen malumatlarla uzlaşır ve bizim bazı ihtimallerimizi doğrular. Başka bir yandan ise, Asur hükümdarlarından adı şimdiye kadar belli olmayan birisini takdim ediyor. Tarih edebiyatında II. Sargondan (M.Ö.722’de hâkimiyete gelmiştir)sonra Sinaharib’in adı söylenmeye başlar. Ancak İbn el-Esir, Sinnaharib’den önce Kifru adlı birisi hükümdar olmuş, onu Buhtunnasır öldürmüştür (İbn el-Esir, Cilt: 1: 256). Ondan sonra Sinnaharib hâkimiyete geçmiş, Nineva’nın hükümdarı olmuştur. Sinnaharib Azerbaycan hükümdarı ile birlikte Beni İsrail’e hücum etmiş, onlarla savaşmıştır. Sonra Sinnaharib’le Azerbaycan hükümdarı arasında ihtilaf ortaya çıkmış, her ikisinin askerleri bir-birini mahvedene kadar savaşmışlar. Bunu gören Beni İsrail karşı hücuma geçmiş, onların ganimetlerini ele geçirmişti (İbn el-Esir, Cilt: 1: 256). Yukarıda gösterdiğimiz gibi, Asur kaynaklarında denmektedir ki, Sinnaharib uzak Midiyalı’lardan-Kaşşlardan toprak vergisi almış, onları da kendilerine bağlamıştı. Bu uzak Midiyalılar Hazar Denizi sahilinde yaşayan Kaslar idi. Çünkü yakın Midiyalılar Azerbaycan’ın güneyinde ve güney-şarkin de yerleşmişlerdi. Bununla da belirginleştirebiliriz ki, Hazar sahillerinde-daha doğrusu Azerbaycan’ın içerilerinde yaşayan Kasların (Hazarların) hükümdarı Midiya’dan ayrı devletlerini saklamış, Sinnaharib’in müttefiki gibi bir yerde Hürmüz Boğazı’na kadar gitmiş, geçmiş düşmanlarını orada ezmişler.

Başka tarihi kaynaklarla beraber Taberi ve İbn el-Esir’in eserlerindeki malumatlara dayanarak diyebiliriz ki, M.Ö.I. binin I. yarısında Azerbaycan’da iki devlet, Midiya ve Kas devleti kurulmuş, Azerbaycan, başka Türk devletleri ile beraber Yakın Şarkin bütün ülke ve devletleri ile içtimai-siyasi ve medeni münasebetlerde görünür bir rol oynamıştır. Zerdüşt’ün kendisi de bu devirde yetişmiştir. İbn el-Esir, Zerdüşt bin Sugayman önceleri Yahudilerin peygamberi İrmiya’nın öğrencisi olmuştur. Sonra o, bir kitap yazdı ve o kitapla dünyayı dolaştı. Onun manasını hiç kimse anlamıyordu. Zerdüşt diyordu ki, o, semavi dildir (ve zaama ennehe lugatun semaviyyetun). Bu cümle özellikle ilginçtir. Taberi'nin “Tarihi”nde ve İbn el-Esirin eserinin başka elyazmasında sonuncu söz semavice değil, Sümerce yazılmıştır. Kesinlikle ki, (ra)nın (vav)gibi yazılması çok sıradan bir durumdur. Eğer o diğerini ele alırsak, o zaman “o sumeriyye dilidir” diye anlaşılır. Diyebiliriz ki, Avesta ilk defa Sümer (sumer)dilinde yazılmıştır. İbn-el-Esir diyor ki, Zerdüşt o dilde konuşuyordu (İbn el-Esir, Cilt: 1: 258-259; Taberi, Cilt: 1: 780-781, 813-814). İbn el-Esir’in, Zerdüşt hakkında verdiği malumatlar tamamiyle kendisini doğrular. O, diyor ki, denildiğine göre, Zerdüşt Filistinlidir. Ancak, Mecusiler (Ateşperestler) diyor ki, onun asli Azerbaycanlıdır. (İnne aslehu bin Azerbaycan-E. E)

Müellif devam ederek gösteriyor ki, Avesta 12 bin inek derisine yazılmış ve altın işlemelidir. Zerdüşt’e kadar yerli ahali “es-Sebie” dinine-yani gök cisimlerine inanıyor, itaat ediyordu (İbn el-Esir, Cilt: 1: 258-259). Başka bir sayfada okuyoruz ki, Zerdüşt İsrail’den gelmiş, kendisini Yahudi peygamberinin elçisi gibi tanıtan bir adamla fikir mübadelesi etmiş, misafir İbranice konuşmuştu. Camasb adlı alim ise tercüme ediyor (İbn el-Esir, Cilt: 1: 258-259; Seyidoğlu, 1998: 86-92)8. Buradan anlaşılıyor ki, Zerdüşt Filistinli ve hem de Yahudi peygamberinin öğrencisi olmamış, Ancak Yahudi dini ile derinden ilgilenip, mübahaselerde kendi eğitimini daha da tekmilleştirmiştir.

İbn el-Esirin bazı meseleleri karmaşık olarak vermesine bakmayarak, onun eseri doğrudan-doğruya gerekli bir kaynak ve yahut yönlendirici bir eser sayılmalıdır. Müellifin Makedonyalı İskender ve onun işgalci savaşları hakkında verdiği malumatları, başka kaynak ve edebiyatlarla da karşılaştırırsak onların doğruluğuna hiç bir şüphe kalmaz. Böyle olunca da, onun kaynaklarla karşılaştıramadığımız (özellikle de Azerbaycan’a ait Sümer, Akad, Babil, Asur kaynaklarının eksikliğine göre)malumatlarının da ekseriyetine inanmamaya hiç bir hakkımız yoktur.

Bütün Asya tarihinde Türkler çok büyük rol oynamış, göçleriyle belki de yüzlerle yerleşik halklar için bir işkence yuvasına çevrilen imparatorluk ve devletleri dağıtarak, içtimai-iktisadi, medeni münasebetlerin inkişafına uzun süre etki etmişlerdir. Yarı-göçebelerin, göçebelerin beşer tarihinin inkişafındaki yeri doldurulamaz yerini, rolünü bir takım tetkikatçılar defalarca göstermişler. İçtimai-iktisadi inkişafını engelleyen bazı devletler bir üst kurum gibi cemiyetin taleplerine cevap veremeyerek, bazısının inkişafı için amansız çerçeveye çevrilirler. Cemiyet böyle olduğunda amansız işkenceler içerisinde çürümeye başlar. Böylece, aynı üst kurumlar da eninde sonunda dağılmalıdır. Ancak, yarı-göçebeler bu üst kurumları tam çürüyüp dağılana dek yaşamağa bırakmayıp, onu hemen yıkar, cemiyeti-bazısı bu başı bela üst kurumlardan kurtuluyordular.

Yarı-göçebelerin hücumu yerleşiklerin medeniyetine ağır darbeler vursa da, çoğu zaman cemiyetin inkişafında esas amile olurlar.

Başka bir yön de özellikle ilginçtir. Tarihin en büyük eserlerinden olan Büyük Çin Seddi, Orta Asyada-Baktiriyada (Benveniste, 1935: JA, 226; Sherwin-White, 1993: 78: ” The independence of the area Media Atropatene, named after Atropates, satrap of Media under Darius and Alexander (now Azerbaijan), under local Iranian dynasts, was pre-Selecuid”; Azerbaycan tarixi, 2007, 7. cilt: I,: 217)9 İskender Seddi, Azerbaycan’da Derbend Seddi M.Ö.çok-çok önce Türk halklarını parçalamak için yapılan sedler olduğu halde, nedense Türk halklarının tarihi bizim M.Ö.III-IV. asrından başlar. XVIII.-XIX. asır Avrupa burjuva tarihşünaslığının (tarih bozanlığının)koyduğu bu yol hala da kendi gücünü saklamaktadır. XIX. asırda Le Kok, Türklerin medeniyet yarattığını hazmedememiş, onları arî Türkler, gayri-arî Türkler diye ikiye bölmeye çalışmıştır. Çağdaş Arap tarihçileri Ahmed Emin, Zeki Muhammed Hasan ve başkaları da ne yazık ki, bu acınacaklı düşüncededirler. Marksizm diyor ki, göçeriler köleliğe son verdiler ve yeni bir cemiyetin feodalizm cemiyetinin oluşmasına neden oldular.

Mevzuumuza göre İşhanlar (İşkanlar)tarihi de hususi bir ehemmiyet kesbeder. Makedonyalı İskender’den sonra, onun devleti dağılmağa başlar, Azerbaycan, Irak ve İran da muhtelif toplulukların komutanları yeni devletlerin esasını koyarlar. Böyle devletlerden biri de İşhanlar devletidir. Bu devletin tarihinin öğrenilmesi, şüphesiz ki, Azerbaycan tarihinin bir dizi karanlık yerlerini aydınlatmaya imkân verecektir.

İbn el-Esir, İşhanlar, Cibel (Azerbaycan’ın tam güney eyaletleri)ve Irak’a sahiplenip kendi devletlerini yarattılar. Müellif, İşhanlar'ın, İçek, Cuzerez-Guzerez ibn Sabur, Bulaş, Erduvan ibn Bulaş, Bulaş Erduvan el-Ekber (Büyük) vb. nümayendelerinin hakimiyetinden kısaca bahsederek belirtiyor ki, onların sayısı çoktur ve farslar onların hakimiyet devrini kendilerinin azaplı tarihi gibi itiraf ediyorlar (İbn el-Esir, Cilt: 1: 220; Taberi, Cilt: 1: 845-848).

İşhan- (İşkan)hükümdarlarının bazısı hareketle, Hürmüz Boğazı sahillerine dek gidip çıkmışlar. İşhanlar'ın tarihinde esas bir yön de şudur ki, burada hâkimiyet irsen (nesli)değil, Oğuzlarda, Çerkez-Memlük Beylerinde vb. olduğu gibi başarılı komutanlara, sülalenin daha kabiliyetli üyesine geçerdi.

Burada biz muhtelif zamanlarda hakim olan Bulaş-yahut Bulac adlı bir kaç tarihi şahsiyete rastlıyoruz. İlginç olan şurasıdır ki, Kassiler'in de Bulac ve Bugaş adlı komutanları olmuştur. Çok ihtimal ki, Dede-Korkud’daki “Buğaç (Boğaç, M. K)” adının da bunlar ile bir yakınlığı vardır. Diğer bir taraftan ise, belli olduğu gibi, Hazarlarda “işhan”-”işkan” devletinde hususi vazife sahipleri, Tarkanların yardımcıları, askeri komutanlar olmuştur. İbn el-Esir, İşkanların Sasani hükümdarı Erdeşir'le (224-240) savaşlarından, Erdeşir'in oğlu Şapur’un anasının İşkanlar'dan olmasından, Erduvan’la Erdeşir’in mektuplaşmasından bahsederek, aynı zamanda gösteriyor ki, İşkanlar uzun süren savaşlar neticesinde Erdeşir tarafından mağlubiyete uğradılar ve onların bağımsızlığına son verdiler (İbn el-Esir, Cilt: 1: 220-223; Taberi, Cilt: 1: 964-969).

Bizce İşkan (İşhan)devleti muhtelif isimlerle, -Kas, Kass, Kasar, Eşkinaz, Eşkan (Skif) ve Hazar adı ile ortaya çıkan halkın en eskisi ile orta asırları arasında bir büyük kavşağıdır. Bu devletten sonra Samanilerle Türk hakanları arasında olan savaşlardan bahseden müellif, Sasani hükümdarları, Türk Hakanı ile savaşa Azerbaycan’da başlar ve galip gelince de, Derbend, Alan geçişlerine gidip çıkıyordu. Yani Hazar ülkesiyle savaşıyordu. Ancak müellif bir-iki sayfada “Türk hakanı” yazıyorsa da, başka bir sayfada da onu “Hazar Hakanı” olarak adlandırıyor. Pletnyeva çok ilginç bir iktibas getirerek gösteriyor ki, Bizans imparatoru Mavriki’nin (582-602)zamanınca iç İskit’ten üç kardeş çıktı. Birinin adı Bulgar, ikincisinin adı “Hazarik” idi. Bir diğerinin adı kaynakta gösterilmiyor (-Pletnyeva, 1976: 15). Burada biz Skif, Hazar, Bulgar vb. sinin aynı olduğunu söylüyoruz. M.Ö.III asırdan-VIII. asrına dek, yani ilk feodalizm devrinde Hazarların siyasi faaliyetine ait malumatlar İbn el-Esirde geniş yer tuttuğundan bu konuda ayrıca bahsedilmelidir.


KAYNAKÇA
“ The independence of the area Media Atropatene, named after Atropates, satrap of Media under Darius and Alexander (now Azerbaijan), under local Iranian dynasts, was pre-Selecuid”

ARTAMANOV, M. İ, Hazar Tarihi, çev: Ahsen Batur, İstanbul, 2004

ARTAMONOV, M. İ, Oçerki Drevneyşey İstorii Hazar, Leningrad, 1936.

ÄVDİYEV, V. İ, İstoria Drevnogo Vostoka, OGİL, Gospolitizdat, s.41, 1948a

ÄVDİYEV, V. İ, İstoria Drevnogo Vostoka, OGİL, Gospolitizdat,s.23, 1948b

AVDİYEV, V. İ, İstoriya Drevneqo Vostoka, Moskva, 1970.

AVDİYEV, V. İ, Orta Asya'da Tarih ve Arkeoloji Tetkikleri, çev. Abdülkadir İnan, TTK, tercüme eserler, nr. 40/102.

AZERBAYCAN TARİXİ, I.cilt , Bakı,2007.

B-3220, vərəq 3a

BALKAN, K, “Eski Ön Asya’da Kut (veya Gut)Halkını Dili İle Eski Türkçe Arasındaki Benzerlik”, Erdem Dergisi, C. 6, S 16, Ocak, s. 9, 1990.

BARTOLD, V. V, Soçineniya, C. 5, Nauka, Moskva, 1963-1968, s. 242.

BENVENİSTE ,E.,Le nim de la ville de Ghazna, JA, 226, 1935.

BİBLEYSKİYE Skazaniya, Moskva, 1969.

BİKERMAN, E., Xronoloqiya Drevneqo Mira, Moskva, 1975.

BRENTES, B., Ot Şanidara do Akkada,Moskva,1976.

Chaumont, M. L., “Atropates”, Encyclopaedia Iranica, Vol. 3. 1, London: Routledge & Kegan Paul, 1989.

DONUK, A., Eski Türk Devletlerinde İdari-Askeri Unvan ve Terimler, İstanbul,1988.

DUNLOP, Douglas M, The History of the Jewish Khazars, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1954.

DYAKONOV, İ. M., Midiya Tarixi,Moskva.- Leninqrad, 1965.

DYAKONOV, İ. M.,Midiya Tarixi, Moskva-Leninqrad, 1956.

EBERHARD, W., “Bir Kaç Eski Türk Unvanı Hakkında”, TTK-Belleten, c. 9, sayı, 33-36, Ankara,1945, 319-337.

EBÜLFEZ ELİYEV, 2 aprel 1982, Bakı.

EL İSTAHRÎ, 1901, “The Book of Climates-Collection of Materyals Relating to Places and Peoples of the Caucasus”, Sayı: 29, (Tiflis)s. 41.

ƏLİYEV, İqrar, Midiya Tarixi,Bakı, 1960.

GEOGRAPHİE (Çev:Belleten:27, 1943, Belleten 32, 1944; DTCFD III/5, 1945, DTCFD XI/2-3-4, 1953, XI/2-3, 82

GOLDEN, P. B, “Hazar Dili”, TDAY, 1971, s. 150

GOLDEN, P. B, “Khazar Studies. “ An histohco-phihlogical inauiry into the Origins of the Khazars, I (inceleme), II (kaynak yazmaların fotokopileri), Budapest, 1980, s. 55-56.

GOLDEN, P. B., Hazar Çalışmaları, Çeviren E. Ç. Mızrak, Selenge Yayınları, Nu: 31, İstanbul,2006.

GÜNALTAY, Ş “Sakalar”, Tarih Semineri Dergisi, Sayı:1, 1937,, s. 5-8.

HAYİT, B, Sovyetler Birliğindeki Türklüğün ve İslam’ın Bazı Meseleleri, İstanbul, 1987.

HAZARLAR, Temel Britannica Ansiklopedisi Cilt: 8,s.110-111, İstanbul, 1993.

HERODOTOS, Herodot Tarihi (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1973.

HERODOTUS, The Histories, tr. Aubrey De Sélincourt ,Penguin Books , 1954.

İBN ƏL-ESİR, Əl-Kamil fi-t-tarih, 1 c. səh. 220

İBN HAVKAL, “The Book of Roads and Kingdoms-Collection of Materyals Relating to Places and Peoples of the Caucasus”, Sayı: 38,Tiflis, 1906,s. 107.

İNANLI, Özel, “Sümerlerin Dünya Görüşü ve Bâbil Edebiyatına Toplu Bir Bakış”, AÜDTCFD, 7. Cilt, 4. sayı, Ankara, Aralık,1949.

İSTORİYA İRANA S DREVNİX VREMYON, Leninqrad, 1958, səh. 11.

KAFESOĞLU, İ, Türk Milli Kültürü, İstanbul, 1993-1999.

KHAZAR, “Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite, Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.Kononov, A. N., 1978-1979,Oçerk İstorii İzuçeniya Tureckogo Yazıka,Leningrad,1976. (1981), s. 265-270,Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten,(21. 11. 2008)

KONONOV, Andrey Nikolayeviç, Grammatika yazıka tyurkskiḫ runiçeskiḫ pamyatnikov (Rusça) , 1980.

KÖPRÜLÜ, M. F., “Eski Türk Unvanlarına Ait Notlar”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, c. II, 1932-39, İstanbul,1939, 17-31.

KURAT, A. N. , 1992,IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Murat Kitabevi, Ankara.

KUZGUN, Ş.,Hazar ve Karay Türkleri: Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi, Alıç Matbaacılık, Ankara, 1993.

LABAT R. Kastariti, Phraorte et les debuts de l'histoire mede, JA, CCXLIX, 1, 1968.

MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI, A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azerbaycan tarixi, YeddI.ciltdə, Bakı, “Elm”, Cilt I, 2007, səh 217.

NWEEYA, Samuel K.,Persia, the Land of the Magi Or the Home of the Wise Men (ingiliscə). Philadelphia: The John C. Winston Co.. “the Caspian Sea and Ghilan bound it on the northeast, and Kurdistan on the southeast” ,1913.

OKLADNİKOV, A. P, “İç Asya’da Paleolitik-Neolitik Toplum ve Kültür”, İnsanlık Tarihi (Haz. A. Enel), Ankara, 1993.

PİTROVSKY, B. B, “İskitlerin Dünyası”, UNECCO-Görüş Dergisi, Sayı 12, 1976, s. 6.

PLETNYEVA, S. A., Xazarı, Moskva, 1976.

QAŞQAY, S., Manna Dövləti, Bakı,1992.

QAŞQAY, S., Qədim Azerbaycan Tarixi Mixi Yazılı Mənbələrdə,Bakı, 2006.

QEYBULLAYEV, Q., Azerbaycan Türklərinin Təşəkkül Tarixindən, Bakı, 1994.

RÁSONYİ, László, Tarihte Türklük, Ankara, 1971.

RUDENKO, S. İ.,Gornoaltayskie Naxodki i Skifı, Moskva.- Leninqrad, 1952.

SAMİ,Şəmsəddin, Qamus, “Xəzər” sözü.

SEFEROĞLU, Ş. K, 101 Soruda kürdlerin Türklüğü, TKAE Yayınları, Ankara, 1982.

SEYİDOĞLU, Bilge, “Kültürel Bir Sembol: Yılan”, Folkloristik Prof. Dr. Dursun. Yıldırım Armağanı (hzl, Metin Özarslan-Özkul Çobanoğlu), Ankara, 1998.

STRABON, Geographika, (Çev A. Pekman), İstanbul, 1969 .

SUSAN M. Sherwin-White, Amélie Kuhrt, “From Samarkhand to Sardis: a new approach to the Seleucid Empire”, University of California Press, 1993.

Talbert, J. A., Barrington atlas of the Greek and Roman world: map-by-map directory, Volume 2.-”The modern name Azerbaijan derives from Atropatene” 

TƏBƏRİ, Tarih, 1 c, səh,512-530.

TOGAN, A. Z. V, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1981.

TOGAN, Zeki Velidi,“Cilt V, Hazarlar mad. “, İslam Ansiklopedisi (Türk) , 1970, s. 398

TÖVRAT, Əl-ishah əl-aşar, Qahirə, 1963.

ZAKİYEVİÇ, M. F, Tatarı Proplemı İstorii İ Yazika, Kazan, 1995, s. 15-17.

ГЕЙБУЛЛАЕВ ,Г. А., К этногенезу азербайджанцев. Том 1. Баку, 1991.ДЬЯКОНОВ ,И. М.,История Мидии, Moskva-Leninqrad, 1956, стр. 178.


1 Ebülfez Eliyev, 2 aprel 1982, Bakı.

Mircəlal Yusifli, Elçibəy İrsini Araşdırma Mərkəzinin direktoru; Ebülfez Elçibey, Multi Medya; Ebülfez Elçibey, Tolunoğulları Devleti, İstanbul, 1997.

2 Hazarlar'ın etnik kökeni hakkında kesin bir kanıt olmamakla beraber bu konuda araştırma yapmış bazı SSCB'li tarihçilere göre, Kuzey Kafkasya'nın yerli halklarından biridir.D.M. Dunlop ve P.B Goldenadlı araştırmacılarsa Hazarların, Tiele veya Uygur soyundan geldiğini kabul etmektedirler. Fransız araştırmacı tarihçi René Grousset, Hazarlar'ın Rouran Kağanlığı'nın iktidalarının Göktürkler tarafından elegeçirilmesi sonucunda batıya göçeden Türki halklardan biri olduğunu öne sürmektedir.El-Mesûdî'ye göre, Hazarlar, Sabar Türkleri'nin devamıdır ve "Hazar" adıyla Bizanslı ile İranlılar tarafından tanınmışlardır, fakat aynı zamanda "Türk" olarak da anılmışlardır.D.M.Dunlop, Çin kaynaklarında "T'u-küe Ho-sa-K'o-sa" (突厥可薩部) adı ile zikredildiğini ortaya çıkarmışsa da Peter Golden, Hazarlar ile Uygurlar arasında bir bağlantı kurmanın mümkün olmadığını ve gerçek bağlantının Ogurlar arasında var olduğunu belirterek Dunlop'a karşı çıkmıştır.Bazı bilim adamlarına göre "Hazar" adı "gezgin" anlamına gelen-kaz kökü ve "adam" anlamına gelen er ekinden türetilmiştir.Eski Rus kayıtlarında Hazarlar "Beyaz Ugriler", Macarlar da "Kara Ugriler" olarak anılmaktaydı.Yunan tarihçi Theophanes kayıtlarında, Hazarları "doğudan gelen Türkler" olarak ifade eder.Hazarca'nın, eski Türk dili ve Uygurca'nın etkisinde kalmış, Hunca ve Bolgarca gibi Türk lehçelerinin Oğur öbeğine bağlı bir lehçe olduğu görüşünde birleşen araştırmacılar da vardır.Hazarların çağdaşı olan Arap seyyah ve coğrafyacı İbn Havkal ve İstahrî, Hazar ismini; ne bir milletin, ne de bir halkın ismi olduğunu belirtip sadece başkenti İtil olan ülkeye verilen isim olarak nitelemişlerdir.

3 Artamanov, M.İ, Hazar Tarihi, çev:Ahsen Batur, İstanbul,2004.

4 Dumuzi:Çoban tanrısıdır.

5 Guti kral adları; 1-Yarlagan 2-Tirigan 3-Şarlak, Çarlak 4-El-Ulunmuş 5-İnim-Bakaş 6-Nikil Lakap 7-İnkuşi 8-Şarlak 9-Laşirap şeklindedir.Benno Landsberger, Gutium kelimesi ile kral adlarının Türkçe ve Gutilerin Türk olduğunu savunmuştur.Buna göre; Guti dilinde “Yarlagan (haberci)” kelimesi Orhun yazıtlarında “yargan” şeklinde kullanılmıştır.“Tirigen (yardım eden)” kelimesi Uygur Türkçesinde “Tiriga” olarak kullanılmıştır.Gutilerde “Sarlak” adı ile anılan kanatlı memeli hayvan adı, eski Türkçede “Çarlak”, “Lasirap” kelimesi “Laşirap” olarak geçmiştir.Bunun yanı sıra “nikili lakap” ve “ige auş” adlı kral isimleri de Orta Asya Türk isimlerinde “İg Auş” şeklinde kullanılmıştır.

6 Safeviler.

7 Tarkan ise herhalde başlangıçta sadece askeri bir rütbeydi, ama sonradan siyasi unvan biçiminde de kullanıldı.Tarkan unvanı ise, Beveridge tarafından Eski Yunancaya, hatta Etrüskçeye kadar götürülür. Köprülü, Beveridge’in yazısını “sathî” olarak niteler, Eberhard ve Sinor tarkan unvanını, Türkçe tar-fiiline bağlar.Tigin unvanı Ramstedt tarafından Korece; Altheim tarafından Çince veya Farsçayla açıklanmak istenir.Gabain şad, tigin, tarhan gibi bazı unvanların Orta İran dillerinden gelebileceğini ifade eder.

8Camasb-iranlı efsanevi filozof ve müneccim, Zerdüşt dini ile ilgili söylentilerde adı sıkça geçer. Zerdüşt'ün kızı ile evlendi.Kendisi ve kardeşi Ferşûşter, efsanevi iran hükümdarlarından Guştasp'in vezirliğini yaptılar.Camasb, olaylar hakkında önceden haber vermesiyle tanınmıştı.Bu bilgilere Şahname'öe Guştasp ile Camasb arasında türlü dinsel, ahlaksal vb.sorunlarla ilgili soru ve cevapları içeren Camasbname adlı bir yapıtı da vardır.

9Atropatena, Adurbadaqan, Atropat Midiyası, (yunan, Ατροπατήνη, suriya:Aδorbāyγān, erm: Ատրպատական, ər:آذربایجان)-tarixi Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsində mövcüd olmuş qədim dövlət.Atropatenanın ərazisi indiki Güney Azərbaycan vilayətlərini, Azərbaycan Respublikasının bəzi ərazilərini və İran güneyinın bir hissəsini əhatə edirdi. Nweeya, Samuel K.(1913).Persia, the Land of the Magi Or the Home of the Wise Men (ingiliscə).Philadelphia:The John C.Winston Co..“the Caspian Sea and Ghilan bound it on the northeast, and Kurdistan on the southeast”; J.A.Talbert.Barrington atlas of the Greek and Roman world:map-by-map directory, Volume 2.-"The modern name Azerbaijan derives from Atropatene"; Chaumont, M.L."Atropates", Encyclopaedia Iranica, vol.3.1, London:Routledge & Kegan Paul, 1989.
: makale
makale -> İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sindirim Sistemi Konusundaki Didaktik Kökenli Kavram Yanılgılarının Nedenleri
makale -> Araştırma Makalesi Research Article
makale -> 1 Dr. Semih BÜYÜkkol 2
makale -> PüRİtaniZM’ den hedoniZM’ e değİŞen boş zaman kavrami
makale -> Yalniziz romaninda hedonist bir tiP: besim sevgül TÜrkmenoğLU
makale -> Rüya avcisi "Gün gelir sâhip olduklarınız, size sâhip olmaya başlar" "Her şeyi kontrol etmeyi bırak ve rahat ol…" "Nefret ettiğiniz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyorsunuz." "Seyrettiğiniz reklâmlar yüzünden araba ve kıyafet
makale -> Psikanalitik ve Psikodinamik Terapilerde Tedavi Edici Etkenler
makale -> Düzey derslikleri: İLKÖĞretiM 7 – sinif öĞrencileri Üzerine bir durum çalişmasi Serap yilmaz
makale -> Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
makale -> BiLİŞsel – davranişÇi terapi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə