İlk uygulama Bier, 1899 spinal anesteziYüklə 445 b.
tarix29.05.2018
ölçüsü445 b.
#46698İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi

 • İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi

 • 1980’li yıllardan beri hızlı artmakta

 • Sıklıkla postoperatif analjezi amaçlı

 • Genel anestezi indüksiyonu sonrası

 • Yada sedasyon ile birlikteGenel anesteziyle kombinasyon:

 • Genel anesteziyle kombinasyon:

 • Hızlı, ağrısız derlenme,

 • intraoperatif anestezik kullanımı

 • İstenmeyen otonom reaksiyonlar

 • Cerrahiye stres yanıtSadece rejyonel anestezi:

 • Sadece rejyonel anestezi:

 • Prematüre yenidoğanların umblikus altı cerrahi girişimleri,

 • Noromusküler hastalıklar,

 • Kistik fibrozis, astım, kronik hava yolu veya pulmoner hastalığı,

 • Yüksek malin hipertermi riski,

 • Genel anestezinin istememesi.Genel anesteziyle kombinasyon:

 • Genel anesteziyle kombinasyon:

   • Nöral zedelenme,
   • İntranöral enjeksiyon,
   • İntravasküler enjeksiyon
 • belirtilerini maskelerCerrahi dışı diğer endikasyonlar:

 • Cerrahi dışı diğer endikasyonlar:

 • Kanser ağrıları,

 • Sickle cell hastalığının ağrılı dönemleri

 • Femur fraktürü, refleks sempatik distrofi, vasküler spazm ve iskemiye bağlı ağrılı durumlar.Rejyonal anestezi kontrendikasyonları:

 • Rejyonal anestezi kontrendikasyonları:

 • Tekniğin aile yada çocukça istenmemesi

 • Enjeksiyon bölgesinde lokal enfeksiyon,

 • Dejeneratif nöropati,

 • Koagülopati,

 • Beyin tümörleri, SSS enfeksiyonları,

 • Hemorajik ve hipovolemik şok,

 • Kafa içi basınç artışı

 • Anatomik güçlükler, deneyim eksikliğiYenidoğanda spinal kord L4, dural kese S3-4, 2 yaşında spinal kord L1 dural kese S2’de sonlanır,

 • Yenidoğanda spinal kord L4, dural kese S3-4, 2 yaşında spinal kord L1 dural kese S2’de sonlanır,

 • Myelinizasyon, vertebral kolon ossifik. tamamlanmamıştır,

 • Ligament ve fasyaların ince,

 • Epidural yağ dokusu gevşek ve areolar

 • BOS miktarı yenidoğanda 4 ml/kgP 450 enzim sisteminin aktivitesi

 • P 450 enzim sisteminin aktivitesi

 • Psödokolinesteraz düzeyleri

 • Methemoglobin redüktaz enzimi

 • Alfa 1 Asid glikoprotein (AAG)

 • Kan-beyin bariyeri matürasyonu tam değil

 • SSS depresanları birlikte kullanılır

 • Çocuklar lokal anestezik toksisitesine

 • daha dirençli değildirLokal anestezik infüzyonları

 • Lokal anestezik infüzyonları

 • Artmış kalp hızı ve kardiak out put,

 • Hızla peak kan düzeyine ulaşılır.

 • Eleminasyon hızı yetişkinden yavaştır.

 • Devamlı infüzyonu sırasında toksisiteye daha çok dikkat edilmelidir.Max güvenilir dozlar:

 • Max güvenilir dozlar:

   • Lidokain 7 mg/kg
   • Prilokain 8 mg/kg
   • Bupivakain 2 mg/kg
 • Bir yaş altında doz azaltılmalıUyanık çocukta seviye değerlendirilmesi korku nedeniyle imkansız

 • Uyanık çocukta seviye değerlendirilmesi korku nedeniyle imkansız

 • Blok zamanı ve süresi

 • Kalp atım hızı

 • Solunum frekansı

 • Çekme refleksi

 • Yüzeyel anestezide: Taşikardi, midriyazisTest dozu ile ilşkili tartışmalara karşın:

 • Test dozu ile ilşkili tartışmalara karşın:

 • ‘Her güvenli epidural teknik için, nazik aspirasyon ve test dozu halen en önemli şarttır’Pediatrik yaş grubunda en sık kullanılan rejyonel anestezi yöntemdir.

 • Pediatrik yaş grubunda en sık kullanılan rejyonel anestezi yöntemdir.

 • Özellikle 10 kg üzerindeki çocuklarda populer.

 • Ponksiyon kolaylıkla gerçekleştirilir.

 • 8-10 y. dek yeterli doz ve volümle torakal segmentlere dek anestezi sağlanabilir.

Erişkinden farklar:

 • Erişkinden farklar:

 • Sakral hiatus relatif olarak daha sefhalde,

 • Sakral hiatus ile dural kesenin sonlanım seviyesi relatif olarak daha kısa.

 • Sakrumda pek çok yapısal anamoli mevcuttur

 • 7 y. üstünde küçük, yetişkinlerin daha fazla oranda kaudal bloğun gerçekleşmesi anatomik olarak güç olabilirHipotansiyon, idrar retansiyonu, intradural enjeksiyon, total spinal blok, intravasküler, Subkutan, intraosseöz, presakral, intravasküler enjeksiyon

 • Hipotansiyon, idrar retansiyonu, intradural enjeksiyon, total spinal blok, intravasküler, Subkutan, intraosseöz, presakral, intravasküler enjeksiyon

 • ‘Her güvenli epidural teknik için, adrenalinli test dozu, sık ve nazik aspirasyon ve yavaş fraksiyone enjeksiyon şarttır’ • Ciddi komplikasyon oranını 1:40.000

 • 7.800 çocuk, 2 adet dural puncture, 1 total spinal blokKaudal kataterin yerinde sabit korunması ve sfinkter kontrolü olmayan çocuklarda perineye yakınlığı nedeniyle, fekal, üriner ve diğer salgılarla kontaminasyonun engellenmesi güç olabilir.

 • Kaudal kataterin yerinde sabit korunması ve sfinkter kontrolü olmayan çocuklarda perineye yakınlığı nedeniyle, fekal, üriner ve diğer salgılarla kontaminasyonun engellenmesi güç olabilir.Daha az ilaç ile daha yüksek seviyeli blok

 • Daha az ilaç ile daha yüksek seviyeli blok

 • Postop analjezi için kontaminasyon riski daha az kateter

 • Cerrahiye endokrin yanıtın azalması

 • Ancak:

 • Teknik güçlükler: ligamentlerin iyi gelişmemiş olması

 • Küçük boy iğne, kataterin bulunamayışı

 • Duranın delinme olasılığı, spinal kord hasarı olasılığıMc Gown ve ark. 500 kaudal epidural damar girişimi %7, Dallon ve Hausman ise 750 blokluk bir seride % 10.6

 • Mc Gown ve ark. 500 kaudal epidural damar girişimi %7, Dallon ve Hausman ise 750 blokluk bir seride % 10.6

 • Hava direnç kaybı yönteminde, kaudal veya lumbal epidural alan belirlenilirken kullanılmamalıdır5 y altında % 50 patent foramen ovale

 • 5 y altında % 50 patent foramen ovale

 • Schwartz ve ark. lumbal mesafeden 3 ml hava ile sirkulatuar kollaps

 • Köpeklerde: 0.5 ml/kg/dk hava enjeks. ile kardiovasküler kollaps

 • Çok az miktada havanın intravasküler enjeksiyonu ile fatal hava embolileri, fazla miktarda havanın epidural enjeksiyonu ile kalıcı nörolojik hasarlar

Toksisiteden kaçınılmak için:

 • Toksisiteden kaçınılmak için:

 • Doz ve infüzyon hızları yükseltilmemeli.

 • Alt abdominal yerleşimli lumbal veya kaudal kateter ile üst abdominal ve torakal dermatomlar için yeterli analjezi sağlanamaz

 • Epidural katater ile uygulanan bupivakainde 2 – 2.5 mg/kg yükleme, 0.4 – 0.5 mg/kg/h (çocuklarda), 0.2 – 0.25 mk/kg/h (infantlarda) infüzyon hızları aşılmamalıdır.Minimal lokal anestezik ile tam blok

 • Minimal lokal anestezik ile tam blok

 • En sık endikasyon: prematürelerin herni onarım cerrahisi

 • Prematürelerde lidokainle 45 dakika, Bupivakainle ise 60, 75 dakikalık anestezi

 • Postop. analjezi sağlaması mümkün değildirOmurganın ve başın aşırı fleksiyonu solunumsal problemlere neden olabilir.

 • Omurganın ve başın aşırı fleksiyonu solunumsal problemlere neden olabilir.

 • Yenidoğanda cilt – subarknoid alan arası 7 – 15 mm kadardır

 • Spinal etki enjeksiyonun hemen ardından başlar.

 • Çok kısa süreli trendelanburg bile blok seviyesini aşırı yükseltebilir.

 • Kan basıncı değişiklikleri erişkindeki kadar belirgin değildir.

Kaudal morfin 0.05 – 0.1 mg/kg, 30-60 dk etki başlar, 8-24 h sürer

 • Kaudal morfin 0.05 – 0.1 mg/kg, 30-60 dk etki başlar, 8-24 h sürer

 • Epidural morfin 0.05 mg/kg, fentanil 1- 2 mg/kg ve sufentanil 0.75 mg/kg

 • İntratekal olarak da 0.01 – 0.02 mg/kg morfin kullanılabilir.

 • En ciddi sorun solunum depresyonudur. Genellikle ilk 6 saat içinde görülse de 18–20 saat sonra gecikmiş olarak da görülebilir

 • 24 saat yakın gözlem gereklidir.Anatomik işaretlerin belirlenmesi çocuklarda daha kolaydır.

 • Anatomik işaretlerin belirlenmesi çocuklarda daha kolaydır.

 • Parestezi yöntemi asla uygulanmamalıdır

 • Kısa ince uçlu kılıflı iğneler tercih edilir

 • Çocuklarda motor blok iyi tolere edilemez

 • Perinöral kılıfların altındaki yapılara gevşek olması nedeniyle LA uzak sinir ve anatomik boşluklara ulaşabilir (epidural, spinal gibi).

Anatomik yapılar çocuklarda iyi palpe edilir

 • Anatomik yapılar çocuklarda iyi palpe edilir

 • Brakial pleksusun erişkine göre daha yüzeyel seyreder.

 • N. Muskulokutaneus için ek blokaja gerek yok

 • Katater yerleştirilmesi daha kolay

Supraklaviküler teknikler çocukta pnomotoraks riski yüksekliğinden dolayı rutinde sık kullanılmaz.

 • Supraklaviküler teknikler çocukta pnomotoraks riski yüksekliğinden dolayı rutinde sık kullanılmaz.

 • İnterskalen blokajda oluşabilecek tek taraflı frenik sinir tutulumu süt çocukları ve küçük çocuklarda FRK azaltır ve atalektaziye neden olabilir.

 • Radial, median ve ulnar sinirlere direkt hasar olasılığı yüksekÇoklu enjeksiyon gerektiren tekniklerdir.

 • Çoklu enjeksiyon gerektiren tekniklerdir.

 • Spinal, epidural ve kaudal tekniklerin bebek ve çocuklarda daha kolay uygulanabilmesi, alt ekstremite sinir bloklarını pediatrik populasyonda daha az popüler kılmıştır.Femur cismi kırığına bağlı ağrının giderilmesinde en etkin ve basit yöntem

 • Femur cismi kırığına bağlı ağrının giderilmesinde en etkin ve basit yöntem

 • İnguinal ligamentin altından ve femoral arterin 1 cm lateralinden girilir

 • Fasyanın delindikten sonra lokal anestezik yelpaze şeklinde enjekte edilirfemoral, obturatuar, lateral femoral kutanöz sinirler fasya iliaka kompartman bloğu veya Winnie’nin 3 in 1 blok tekniği ile tek enjeksiyonla bloke edilebilir

 • femoral, obturatuar, lateral femoral kutanöz sinirler fasya iliaka kompartman bloğu veya Winnie’nin 3 in 1 blok tekniği ile tek enjeksiyonla bloke edilebilir

 • İnguinal ligamentin 0.5 – 1.0 cm altında femoral arterin lateralinden 30 derecelik açı ile girilir

 • M kuadriseps’de kasılma oluşunca iğnenin distaline baskı yapılarak ilaç enjekte edilir.Diz eklemi çizgisinin 1 – 4 cm proksimaline, orta hattan 0.5 cm kadar lateralinde giriş yerinden n. Tibialis ve n. Peroneus aranır.

 • Diz eklemi çizgisinin 1 – 4 cm proksimaline, orta hattan 0.5 cm kadar lateralinde giriş yerinden n. Tibialis ve n. Peroneus aranır.orşiopeksi veya inguinal fıtık op. sonrası postop. analjezi için

 • orşiopeksi veya inguinal fıtık op. sonrası postop. analjezi için

 • Komplikasyon: geçici femoral motor blok

 • Anterior süperior iliak kristanın 1 cm iç ve üst kısmından aşağı, dışa doğru iliuma değinceye dek ilerlenilir.

 • İğne geri çekilirken ilacın bir kısmı enjekte edilir.

 • Geri kalan kısmı yine aynı noktadan ancak inguinal ligamente doğru ilerlenilip, fasyanın delindiği hissedildiğinde yelpaze şeklinde pubise doğru verilir.Adrenalinli solüsyon kullanılmaz

 • Adrenalinli solüsyon kullanılmaz

 • Penis köküne, buck fasyası altına saat 10.30 ve 13.30 hizasında iki enjeksiyonLidokain % 0.5, 2.5-3 mg/kg

 • Lidokain % 0.5, 2.5-3 mg/kg

 • Bupivakain kardiovasküler komp.

 • Klorprokain trombofilebit

 • Prokain methemoglobinemi

 • Mepivakain asidoz ve hiperkalemi

 • Turnike çocuklar tarafından iyi tolare edilemezToksisitenin ilk bulgusu konvulziyonlar, aritmiler veya kardiovasküler kollaps olabilir

 • Toksisitenin ilk bulgusu konvulziyonlar, aritmiler veya kardiovasküler kollaps olabilir

 • Kontrendikasyonlar: Açık yaralar, iskemik bozukluklar, stabil olmayan kırıklar, konvulzif hastalıklar, septisemi, kardiak disritmiler, hipovolemi ve sickle cell hastalığı
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə