İş№3(107)-159/2016 SurətYüklə 82,86 Kb.

tarix13.11.2017
ölçüsü82,86 Kb.


İş№

 3(107)-159/2016                                                                                              

Surət

 

                  

Azərb

aycan Respublika

sı 

a

dınd

an 

                                      Azərb

aycan Respublika

sı Şəki Apelly

asiya 

Məhkəməsinin 

 

inzibati 

xət

alar ha

qqındiş üzrə

 

Q Ə R A R I

                                         

                                         

  

13 oktyabr 2016- 

ildə                                                       

           

Şəki şəhərində

 

 

Şəki  Apelly

asiya 

Məhkəməsinin  Cin

a

yət  Kollegiy

a

sının  h

a

kimi  Şükürov 

İm

a

nverdi Həşimx

a

n oğlunun sədrliyi,

 

Məhkəmə iclas katibi Cəlilov Fərid Abduləziz

 

oğlunun,

  

Ba

rəsində  inzib

a

ti  xət

a  ha

qqındiş  üzrə  qər

a

r  qəbul  edilmiş

 

şəxs  Mikayılov 

Zöhrab  Rəmzi

 

oğlu,  zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlu  və  nümayəndəsi 

Bayramov Rahim Sirac oğlunun 

  

iştir

a

kı ilə,

 

 

Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlunun  Azərbaycan  Respublikasının

 

İ

nzibati  X

ətalar 

M

əcəlləsinin

  528.1-ci 

mаddəsi  ilə  təqsirləndirilməsinə  dair  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə 

Göyçay  Rayon  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2016

-

cı  il  tarixli  3(046)

-

481/2016  saylı 

qərarından  barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərar  qəbul  edilmiş  şəxs  Mikayılov 

Zöhrab  Rəmzi  oğlu  və

 

zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlu

  t

ərəfindən  verilmiş 

apellyasiya 

şik

a

yətinə

 a

çıq məhkəmə icl

a

sındbаxаrаq,

 

 

 

müəyyən etdi

 

 

Göyçay  Rayon  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2016-

cı  il  tarixli  3(046)

-

481/2016  saylı 

qərarı  ilə  (sədrlik  edən  hakim 

F.

Əfəndiyev

) 

Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu 

İnzibati  Xətala

Məcəlləsinin (bundan sonra mətndə İXM) 528.1mаddəsində nəzərdə tutulan inzibati xətanı 

törətməkdə təqsirli bilinib 20 (iyirmi) gün müddətinə inzibati həbs edilmişdir.

 

 İşin h

alla

rı:

 

 

Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu 

ba

rəsində  inziba

ti  xət


a  ha

qqınd


a  protokol 

tərtib 


edilmişdir  on

görə  ki,  o,  Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2015-ci  il  tarixli 

2(107)-


252/2015 saylı icra vərəqəsinin icrası ilə əlaqədar icra məmurunun qanuni tələblərini 

qəsdən  yerinə  yetirməmişdir.  Buna  görə  də  o,  İXM

-in  528.1-

ci  maddəsi  ilə  məhkəməyə 

verilmişdir.

 

İş üzrə yuxa

rıd


qeyd edilən məhkəmə 

a

ktı çıx


a

rılmışdır.

 

Ba

rəsində  inzib

a

ti  xət

a  ha

qqındiş  üzrə  qər

a

r  qəbul  edilən  şəxs

 

Mikayılov  Zöhrab 

Rəmzi

 

oğlu 

həmin qər

ardan apelyasiya 

şik


a

yəti


 ver

ə

rək

Göyçay Rayon Məhkəməsinin 30 sentyabr 2016-

cı il tarixli 3(046)

-

481/2016 saylı qərarının ləğv edilməsini xahiş etmişdir. 

Zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlu

 

həmin  qərardan  apelyasiya  şikayəti verərək, Göyçay Rayon Məhkəməsinin 30 sentyabr 2016

-

cı il tarixli 3(046)-

481/2016 saylı 

qərarının  dəyişdirilməsini  və  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu  barəsində  30(otuz)  gün 

müddətinə inzibatı həbs tənbehi tətbiq edilməsini xahiş etmişdir.

 

 

 
                                

                             

 

Apellyasiya şik

a

yətinin və prosses iştir

a

kçıl

a

rının dəlilləri:

 

 Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlu

 apelyasiya 

şik

a

yətini onunla 

əs

aslandırmışdır ki,

 

Göyçay 


Rayon  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2016

-

cı  il  tarixli  3(046)-

481/2016  saylı  qərarından 

narazıdır. 

 

Belə  ki,  qeyd  edir  ki,  onun  daimi  və  rəsmi  iş  yeri  yoxdur,  fərdi  əməklə  məşğul  olur. Atası Mikayılov Rəmzi Valeh oğlu I qrup əllildir. Anası Mikayılova Fərqanə Kərim qızı uzun 

illərdir ki, ağır xəstədir, cərrahi əməliyyat olunub, əməliyyatdan sonra daimi

 

müalicə olunur.  

Qeyd  edir  ki,  ailəsi  pensiya  və  onun  fərdi  əmkdən  əldə  etdiyi  gəlir  hesabına  dolanır. 

Ona görə də tələbkara olan borcunun hamısını birdəfəyə ödəməyə imkanı çatmır. Borcu 

yalnız hissə

-

hissə olaraq  hər ay 150 manat olmaqla ödəyə bilər. 

Həmçinin ümumi borc məbləğindən 1000 manatını ödəmişdir.

 

Daha  sonra  qeyd  edir  ki, o borcu  ödəməkdən heç vaxt  yayınmamışdır. Ona

 

görə  də Göyçay Rayon Məhkəməsinin 30 sentyabr 2016

-

cı il tarixli 3(046)-

481/2016 saylı qərarının 

ləğv edilməsini xahiş etmişdir.

 

Zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlu  apelyasiya  şikayətini  onunla 

əsaslandırmışdır ki,

 

Birinci instansiya məhkəməsinin qərarını 

“inzibati həbs müddətinin az 

olması”  hissəsində  qanunsuz,  əsassız  və  ədalətsiz  hesab  edir

.    Hesab  edir  ki, 

məhkəmənin inzibati həbs müddətinin 20 (iyirmi) gün olması ilə bağlı gəldiyi nəticə qanuni 

sayıla bilməz.

 

Belə ki, qeyd edir ki, 

Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlu kifayət qədər böyük bir 

zaman 

kəsiyində qanuni 

qüvvəyə 


minmiş 

məhkəmə 


qətnaməsini 

icra 


etməməklə,Azərbaycan  Respublikasının  adından  çıxarılmış  məhkəmə  aktının  icrasına 

etinasız yanaşmış və həmin məhkəmə aktının icarası kağız üzərində qalmışdı

r.  

Bununla  da,  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu  bütövlükdə  ədalət  mühakiməsinin 

nüfuzuna  xələl  gətirmişdir. 

 

Eləcə  də,  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu  açıq-

aşkar 


məhkəməyə

 

hörmətsizlik edərək, dəfələrlə icra məmurunun istər telefonla, istərsədə rəsmi poçtla  olan  çağırışlarına  gəlməmiş,

 

məcburi  gətirilmə  barədə  qərar  çıxarılmış,  lakin Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu

 

Göyçay  rayon  Polis  şöbəsinin  sahə  müvəkkilinin çağırışlarına  məhəl  qoymamış,

 

telefon  nömrəsini  dəyişərək  icra  şöbəsinə  gəlməkdən 

yayyınmıdır.

  Daha  sonra  qeyd  edir  ki, 

Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi

 

oğlunun  əməlində yüngülləşdirici  halların  olmamasına,  əksinə  ağırlaşdırıcı  halların  çox  olmasına,  onun 

təqsirli  bilindiyi  maddənin  sanksiyasında  daha  ağır  cəzanın  nəzərdə  tutulmasına 

baxmayaraq onun barəsində yüngül inzibatı tənbeh tətbiq etmişdir.

 

Ona görə də Göyçay Rayon  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2016

-

cı  il  tarixli  3(046)-

481/2016  saylı  qərarının 

dəyişdirilməsini  və  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğlu  barəsində  30(otuz)  gün  müddətinə 

inzibatı həbs tənbehi tətbiq edilməsini xahiş etmişdir.

 

Məhkəmə  iclasının  keçirilməsi  vaxtı  və  yeri  barəsində  lazımı  qaydada  xəbərdar olunmasına  baxmayaraq  Göyçay  rayon  İcra  Şöbəsinin

 

nümayəndəsi

 

məhkəmə  iclasına gəlməmişdir.

 

İXM-in 133.2.4-

cü maddəsinə əsasən məhkəmə işə onun iştirakı olmadan baxılmasını 

mümkün hesab etmişdir.

 

Məhkəmə icla

sınd


iştir


a

k edən 


ba

rəsində inzib

a

ti xət

a  ha

qqındiş üzrə qər

a

r qəbul 

edilən şəxs Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlu

 

məhkəmə icla

sınd


a apellyasiya 

şik


a

yətinə uyğun 

izahat 

verərək


 

şik


a

yətin təmin edilməsini x

a

hiş etdi. 

Məhkəmə iclasında iştirak zərərçəkmiş şəxs Orucov Şikar Ənvər oğlu və nümayəndəsi Bayramov  Rahim  Sirac  oğlu

 

məhkəmə  iclasında  apellyasiya  şikayətinə  uyğun  izahat 

verərək şikayətin təmin edilməsini xahiş etdilər.

 

 Hüquqi məsələlər:

 

 

İXM-in 133.1-

ci maddəsinə görə inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan verilən şikayət 

və ya protest hakim və ya vəzifəli şəxs tərəfindən təkbaşına baxılır.

                                 

                             

İXM


-in  133.2.8-

ci  maddəsinə  görə

 

inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərardan  verilən şikayətə və ya protestə baxılarkən qəbul edilmiş qərarın qanuniliyi və əsaslılığı iş üzrə olan 

və əlavə təqdim edilmiş materiallar əsasında yoxlanılır;

 

İXM


-in  134.1.1-ci 

maddəsinə  görə

 

inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərardan  verilən şikayətə  və  ya  protestə  baxılarkən  qərarın  dəyişdirilmədən,  şikayətin  və  ya  protestin  isə 

təmin edilmədən saxlanılması haqqında qərar qəbul edilir. 

 

İş materiallarında olan və məhkəmə iclasında elan olunmaqla tədqiq edilmiş protokol 

tərtib  etmiş  şəxs  Göyçay  rayon  İcra  Şöbəsinin  icra  məmuru  Qədirov  Samir  İlyas  oğlunun 

birinci  instansiya  məhkəməsinin  iclasında  verdiyi  izahatdan

 

görünür  ki,  Şəki  Apellyasiya Məhkəməsinin 30 sentyabr 2015-ci il tarixli, 2(107)-252/2015 icra vərəqəsi 16 oktyabr 2015-

ci  il  tarixdə  Goyçay  rayon  İcra  Şöbəsinin  icraatına  daxil  olmuş  və  dərhal  icraya 

yönəldilmişdir.  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  оьлунун  щярякятляри  нятиъясиндя  гятнамяni  иъра 

етмяк  мцмкцн  олмамышдыр.  Bорълу  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  оьлу  borcunu  ödəməmişdir. 

Дяфялярля хябярдарлыг едилмясиня бахмайараг, борълу Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlu мцхтялиф 

бящаняляр эятиряряк, тялябкара пул юдямякдян имтина етмишдир.  2014-cü il tarixdən bu günə 

kimi  borclu  tələbkara olan  borcundan  1000 manat  pul  ödəmişdir.  Tələbkar  isə  həmin  pulu 

qəbul etməyərək pulunun tam ödənilməsini tələb etmişdir. Hazırda Mikayılov Zöhrab Rəmzi 

оьлу yenə də borcunu ödəməkdən imtina edir. 

 

Məhkəmə  apelyasiya  şikаyətlərinin  dəlillərini  аrаşdırıb,  inzibаti  xətа  hаqqındа  işin mаteriаllаrını tədqiq edib hesаb edir ki, аşаğıdа şərh olunаn əsаslаrа görə həm barəsində 

inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərar  qəbul  edilən  şəxs  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi

 

oğlunun, həm  də  zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlunun  şikayəti  təmin  edilməməli,  inzibati 

xəta  haqqında  iş  üzrə  Göyçay  Rayon  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2016

-

cı  il  tarixli  3(0

46)-

481/2016 saylı qərаrı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır . 

 

Belə  ki,  i

ş  materiallarından,  həmçinin  barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərar qəbul edilmiş şəxs Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlunun, zərərçəkmiş şəxs Orucov Şikar Ənvər 

oğlunun  və  məhkəmə  iclasında  elan  olunmaqla  tədqiq  edilmiş  protokol  tərtib  etmiş  şəxs 

Göyçay  rayon  İcra  Şöbəsinin  icra  məmuru  Qədirov  Samir  İlyas  oğlunun 

birinci  instansiya 

məhkəməsinin  iclasında  verdiyi  izahatları

 

ilə  sübuta  yetir  ki,  

barəsində  inzibati  xəta 

haqqında iş üzrə qərar qəbul edilmiş şəxs Mikayılov Zöhrab Rəmzi

 

oğlu

 

məhkəmə qərarının icrası  ilə  əlaqədar  icra  məmurunun

 

qanuni  tələblərini  yerinə  yetirməmişdir.  Bununla  da, məhkəmə hesab edir ki, birnici instansiya məhkəməsi Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlunu

 

İXM-

in  528.1-ci 

maddəsi  ilə  təqsirli  bilməkdə  düzgün  hüquqi  nəticəyə  gəlmişdir.  Məhkəmə 

həmçinin  Zöhrab

 

Mikayılovun

  apelyasiya 

şikayətində  qeyd  etdiyi  dəlillərə  də  münasibət 

bildirərək bu qənaətdədir ki, bu dəlillər Göyçay Rayon Məhkəməsinin 

məlum qərarının ləğv 

edilməsi

 

üçün əsas ola bilməz. Çünki, icra sənədi 16  oktyabr  2015-

ci il tarixdə verilmiş və 

həmin  vaxtdan  da  bir  ildən  artıq  vaxt  keçmiş,  bu  müddət  ərzində  icra  sənədinin  icrası  ilə 

bağlı  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğluna

 

icra  məmuru  tərəfindən  dəfələrələ  xəbərdarlıq edilmişdir.  Zöhrab  Mikayılov

 

qanuni  qüvvəyə  minmiş  məhkəmə  qərarının  icrasına  laqeyd 

münasibət bəsləməklə bu qərarı icra etməmiş və bununla da Azərbaycan Respublikasının 

adından çıxarılmış və icrası bütün fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburi olan məhkəmə aktı 

icra edilməyərək kağız üzərində qalmışdır.

  

Bununla da, məhkəmə Mikayılov Zöhrab Rəmzi oğlunun apelyasiya 

şikayətində qeyd 

etdiyi  dəlillərə  də  münasibət  bildirərək  bu  qənaətdədir  ki,  bu  dəlillər  Göyçay

  Rayon 


Məhkəməsinin məlum qərarının ləğv edilməsi üçün əsas ola bilməz. 

    


Məhkəmə  həmçinin  inzibati  xəta  törətmiş  şəxs  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi  oğluna 

təyin  edilmiş 

20(iyirmi

)  gün  müddətinə  inzibati  həbs təhbeh edilməsi  ilə  bağlı  məsələni  də 

müzakirə  edərək  bu  qənaətə  gəlir  ki,  təyin  edilmiş  inzibati  təhbeh  növü  onun  əməllərinin 

xarakterinə  və  ictimai  təhlükəliklik  dərəcəsinə  uyğun,  eləcədə  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi oğlunun

 

qanunlara ciddi əməl etmək ruhunda tərbiyə olunmasında, həmçinin tənbehin islah təsiri baxımından yetərli hesab edilməlidir.

  

Belə  ki,  İXM-in  9.1-

ci  maddəsində  göstərilir  ki,  inzibati  xəta  törətmiş  şəxs  haqqında 

tətbiq  edilən  tənbeh  ədalətli  olmalıdır,  yəni  inzibati  xətaların  xarakterinə,  onun  törədilməsi 

hallarına uyğun, qanuni və əsaslı olmalıdır.

                                 

                             

İXM


-in  21-

ci  maddəsinə  görə  inzibati  tənbeh  məsuliyyət  tədbiridir  və  inzibati  xəta 

törədən şəxsi qanunlara əməl edilməsi ruhunda tərbiyələndirmək, habelə həm inzibati xəta 

törətmiş  şəxs,  həm  də  başqa  şəxslər  tərəfindən  yeni  inzibati  xəta  törədilməsinin  qarşısını 

almaq məqsədi daşıyır.

 

İXM-in 31.2-

ci maddəsinə əsasən fiziki və ya vəzifəli şəxslər barəsində inzibati tənbeh 

tətbiq edilərkən, xətanın xarakteri, inzibati xəta törədən şəxsin şəxsiyyətini xarakretizə edən 

hallar, 


onun  təqsirinin  dərəcəsi,

 

əmlak  vəziyyəti,  habelə  məsuliyyəti  yüngülləşdirən  və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınır. 

 

Beləliklə,  məhkəmə  apellyasiya  şikayəti  üzrə  yekun  nəticəyə  gələrək  hesab  edir    ki, barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərar  qəbul  edilən  şəxs  Mikayılov  Zöhrab  Rəmzi

 

oğlunun,  həm  də  zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlunun  şikayətləri  təmin edilməməli, inzibati xəta haqqında iş üzrə Göyçay Rayon Məhkəməsinin 30 sentyabr 2016

-

cı il tarixli 3(046)

-

481/2016 saylı qərаrı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır . 

 

 

                                                   Nəticəvi hissə:

 

 

Məhkəmə şərh olunanlara əsaslanaraq və İXM-in 435, 436.1.3-

cü maddələrini rəhbər 

tutaraq  

  

QƏRARA ALDI: 

 

Barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  qərar  qəbul  edilən  şəxs  Mikayılov  Zöhrab Rəmzi

 

oğlunun,  həm  də  zərərçəkmiş  şəxs  Orucov  Şikar  Ənvər  oğlunun 

apelyasiya 

şikayətləri

 

təmin olunmasın. 

İş  üzrə  Göyçay  Rayon  Məhkəməsinin  30  sentyabr  2016-

cı  il  tarixli  3(046)

-481/2016 

saylı

 

qərarı

 

dəyişdirilmədən saxlanılsın.        

Qərаrdаn kаssаsiyа qаydаsındа şikаyət və yа protest verilə bilməz.

 

 

Sədrlik edən: imza

 

Əsli ilə düzdür 

 

      Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi:                          İmanverdi Şükürov

 

 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə