İŞletme yönetiMİ programi 2014-2015 ders iÇERİkleriYüklə 175,21 Kb.
səhifə1/4
tarix06.05.2018
ölçüsü175,21 Kb.
  1   2   3   4

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL (Teori-Uygulama-Ulusal Kredi-AKTS)

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (2 0 2 2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı. Ders ile ilgili temel kavramların anlatılması ve Türk İnkılâbının felsefesi. Fransız Devrimi ve Sanayi İnkılâbı. Osmanlı Devletinin Dağılma Süreci. Osmanlı Devletinin son dönemindeki düşünce akımları. I. Dünya Savaşı neden ve sonuçları, Mondros Mütarekesi. İşgaller ve Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. İşgaller ve işgallere karşı gösterilen tepkiler, Kuva-yı Milliye. Kongreler, Misak-ı Milli ve İstanbul’un İşgali. TBMM’in açılışı ve İç İsyanlar, Milli Mücadelenin Maddi Kaynakları ve Cepheler. Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz Dönemi İç ve Dış Gelişmeler. Lozan Konferansı ve Saltanatın Kaldırılması. Cumhuriyetin İlanı.Genel İşletme (3 0 3 3)

İşletme ve işletme yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme. İşletme çeşitleri, hukuki açıdan işletme çeşitleri. İşletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü. İşletmenin kuruluş yerinin seçimi. Yönetimin tanımı, anlamı ve yönetim fonksiyonları, yönetim kademeleri ve yönetici becerileri. Yönetim karar verme, toplam kalite yönetimi, yönetimle ilgili yeni kavram ve teknikler. Üretim ve üretim yönetimi, başabaş analizi, üretim teknolojilerindeki son gelişmeler. Üretim planlaması ve denetimi. Stok yönetimi, iş etüdü, kalite kontrol. Pazarlama tanımı, fonksiyonları, pazarlama araştırmaları, tüketiciler ve Pazar özellikleri. Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, uluslararası pazarlama. Finans, insan kaynakları. Halkla ilişkiler, AR-GE, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci.Genel Muhasebe I (3 0 3 4)

Muhasebenin tanımı, amaçları ve işletmeler için önemi. Muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri. Mali nitelikteki işlemler ve temel muhasebe eşitliği. Muhasebede belgeler. Tekdüzen Hesap Planı. Muhasebe kayıt araçları; yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri. Hesap kavramı ve hesapların işleyiş kuralları. Ticari işlemlerin hesaplarda izlenmesi. Varlık ve kaynak hesapları. Mali tabloların düzenlenmesi.Temel Matematik I (2 0 2 4)

Sayma sayıları, doğal sayılar, tamsayılar, gerçek sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı, özellikleri ve sayılarla ilgili işlemler. Üslü ve Köklü Çokluklar, bunlarla ilgili kurallar ve işlemler. Cebirsel İşlemler. Polinomlarla ilgili dört işlem. Özdeşlikler (İki terimin toplamının karesi, iki terimin farkının karesi, iki terimin kareleri toplamı, iki terimin kareleri farkı). Özdeşlikler (İki terimin toplamının-farkının küpü, iki terimin küpleri toplamı-farkı). Çarpanlara Ayırma (Gruplandırarak, Tam Kare Yöntemine göre). Çarpanlara Ayırma (ax2+bx+c İfadesinin çarpanlarına ayrılması). Rasyonel ifadelerin çarpanlara ayrılması. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler.Türk Dili I (2 0 2 2)

Dersin amacının ve kaynaklarının tanıtılması. Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür ilişkisi, dil ve iletişim, dillerin doğuşu. Yapı ve köken bakımından diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Cumhuriyet devri dil çalışmalarının özetlenmesi. Türkçe hakkında güncel bilgiler.Ses bilgisi. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçe kelimelerin ses özellikleri. Türkiye Türkçesindeki ses olayları. Biçim bilgisi: Kökler, yapım ve çekim ekleri. İmla kuralları, noktalama işaretleri. İmla ve noktalama uygulamaları. Dilekçe ve öz geçmiş yazımı.Temel Hukuk (2 0 2 3)

Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları; Hukuki Yaptırım; Pozitif Hukukun Kaynakları; Türkiye'de Kanunlaştırma Hareketleri; İçtihat Hukuku; Pozitif Hukukun Kolları; Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları; Hukukun Temeli; Kanunların Uygulanması; Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu; Hukuksal İlişkiler ve Haklar; Hakların Türleri; Hak Sahibi; Tüzel Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları; Tüzel Kişilerin Türleri; Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hukuksal Eylemler ve İşlemler; Hukuksal İşlemlerin Türleri; Hakların Korunması Sosyal davranış kuralları Hukukun tanımı, Amacı ve Fonksiyonları. Hukukun kaynakları. Türk Yargı Sistemi. Hukuk kurallarının yapılması ve uygulanması. Hukukun bölümleri. Haklara ilişkin temel ilkeler. Hukuki işlem. Hukuki işlemlerde şekil Hakların kazanılma ve kaybedilme şekilleri. Hakların korunması. Hakların sahipleri, Gerçek kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, Hak ehliyeti. Fiil ehliyeti ve Kişiliğin korunması. Miras Hukuku. Mülkiyet Hakkı.Mikro ekonomi (2 0 2 3)

İktisadi Sistem Sorunu ve Üretim Olanaklarının Analizi. Tüketici Teorisi: Ordinal ve kardinal fayda analizi ve tüketicinin ekonomik rasyonalitesinin izahı. Piyasada normal ve düşük malların analizi: Hicks ve Slutsky yaklaşımı ve Engels eğrilerinin analizi. Arz ve talep fonksiyonları ve piyasa dengesinin tespiti, piyasaya yönelik kamusal müdahalelerin analizi ile esneklik olgusunun analizi. Üretim Teorisi: Kısa ve uzun dönemde işletmenin üretim yapısının analizi. Üretim Maliyetleri: Kısa ve Uzun dönemde işletmelinin maliyet fonksiyonlarının analizi. Tam Rekabet Piyasası: Kısa ve uzun dönemde rekabetçi ortamda firma dengesinin analizi. Monopol Teorisi. Monopollü Rekabet Piyasası: Piyasaya giriş ve ürün farklılaştırma ve kar maksimizasyonuna yönelik stratejilerin analizi. Oligopol Piyasası: Oligopol piyasasının yapısı, rekabetçi ve anlaşmalı koşullarda analizi. Üretim faktörleri talebi ve emek piyasası. Faiz, Rant, Kâr Oluşumu. Genel Denge ve Refah Teorisi.Halkla İlişkiler (2 0 2 2)

Halkla ilişkiler ve iletişim kavramları. Halkla ilişkilerin gelişimi, nedenleri ve gerekliliği. İşletmede Halkla İlişkiler fonksiyonu ve örgütlenmesi. Halkla İlişkiler Süreci. Halkla İlişkilerde İletişim Metodları. Halkla İlişkilerde İletişim Araçları. İşletmelerde Kurumsal imaj ve kimlik oluşturma/ geliştirme. İşletmelerde örgütsel kimlik problemlerini çözmek açısından Halkla İlişkilerin önemi. Dahili/İçsel Halkla İlişkiler. Halkla İlişkiler ve İletişim Uygulamaları.Ofis Programları I (1 1 2 2)

Belge hazırlayıp biçimlendirmek. Belge denetim yazımlarını kullanmak. Belgeye ekleme ve düzenleme yapmak. Sayfa düzenlemesi yapmak. Sayfaların gözden geçirme işlemlerini yapmak. Belgeyi yazıcıdan çıkarmak. Belge içine tablo oluşturmak. Belgeyle ilgili karmaşık uygulamalar yapmak. Klavye hızlı erişim fonksiyonları tanımlamak. Özgeçmiş hazırlamak. Dilekçe yazmak. Resmi yazı yazmak. Resmi yazıları postalamak.Meslek Etiği (2 0 2 2)

Etik ve ahlak kavramları. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler. Etik kavramı: Etik kuralları, Etik sistemleri, Etik toplum ilişkisi. Mesleki Etik kavramı, mesleki etik ilkeler, iş hayatında etik ve etik dışı konular. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları. Farklı mesleklerde etik ilkeler. Sosyal sorumluluk kavramı.Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri (1 1 2 2)

Gelen belgeler. Giden belgeler. Dosyalama. Dosyalama sistemleri. Dosyalama sisteminin kurulması. Dosyalama süreci. Belge değişim süreci. Elektronik belgelerle işlem yapma. Elektronik belgeyi koruyucu önlemler. Dijitalleştirme. Elektronik belgeyi güncelleme, saklama ve imha. Sektör tanımlamaları ve sınıflandırması, Arşiv tanımı ve çeşitleri. Kayıt sistemi.Yabancı Dil I (2 0 2 2)

Introduction with students, speaking and grammar activities.Verb Be, Question Words, Countries, talking about famous people, writing information about yourself. The verb be questions, plural nouns, adjectives, interview with a band, e-mail about your favourite band. Talking about family, family members. Has got/have got, possessive ‘s, Possessive adjectives, irregular plurals, colours. Prepositions of time/place, there is/are, telling the time, asking for and giving directions. Can/can’t, but, sports, ordinal numbers/dates.II. YARIYIL (Teori-Uygulama-Ulusal Kredi-AKTS)

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (2 0 2 2)

Siyasi alanda yapılan İnkılâplar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve Şeyh Sait İsyanı Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve Menemen Olayı Eğitim ve Kültür alanında yapılan İnkılâplar. İzmir İktisat Kongresi ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Tanımı ve Kapsamı. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik. Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık. Atatürk Dönemi Dış Politika. Atatürk’ün Ölümü ve Hatay Meselesi. II. Dünya Savaşı. Çok Partili Hayata Geçiş. 1960 ve 1980 dönemi gelişmeler.Makro Ekonomi (2 0 2 3)

Makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları. Ekonomik dalgalanmalar ve makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler ve ekonomi politikası. Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar. Ekonominin üretim kapasitesindeki artışın ölçülmesi; büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı ve faiz oranı. Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi. Ekonomik karar birimleri ve faaliyetleri, devri akım modeli, stoklar ve akımlar arasındaki ilişkiler. Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve faiz oranı. Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik. Klasik modelde toplam arz ve talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği. Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi. Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi. IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve dengesizliklerin giderilmesi. IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri.Genel Muhasebe II (3 0 3 4)

Varlık ve kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi. Dönem sonu envanter işlemleri. Değerleme Ölçütleri. Varlık hesaplarının envanter işlemleri. Kaynak hesaplarının envanter işlemleri. Amortisman İşlemleri. Reeskont İşlemleri. Maliyet hesapları. 7/A ve7/B seçeneklerine göre muhasebe işlemleri. Gelir-gider hesapları. Mizanlar, dönem sonu bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi. Dönem içi ve dönem sonu işlemleri ile örnek olaylar.Ticari Matematik (2 0 2 2)

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak. Oran ve orantıyı hesaplamak. Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapmak. Maliyeti ve satışı hesaplamak. Faiz hesaplarını uygulamak. Iskonto hesaplarını uygulamak.Ticaret Hukuku (2 0 2 3)

Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak. Ticari İş ve hükümleri yorumlamak. Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişi. Ticaret Sicili işlemleri. Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçlar. Tacir Yardımcılarının görevleri. Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri. Defter türleri. Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ve sonuçları. Ticaret Şirketleri ve bu şirketlerin sınıflandırılması. Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemleri. Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemleri. Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri.İletişim (2 0 2 2)

İletişim kavramının tanımlanması. İletişim süreci. İletişim sürecinde yer alan öğeler. Örgütsel iletişim. İletişim çatışmaları. Empatik iletişim. Etkili iletişim kurma yolları. İletişim ve toplum. Kitle iletişimi. İş yaşamında iletişim. İkna yeteneği ve ikna stratejileri. Sözsüz iletişim. Bilgi teknolojileri ve iletişim.Türk Dili II (2 0 2 2)

Güzel konuşma ve yazma. Kompozisyon kavramının tanımlanması ve yazı bütünlüğünü sağlama yöntemleri. Etkili konuşma, etkili konuşma nasıl yapılır? İyi konuşmanın nitelikleri Sözlü kompozisyon doğru tonlama, Türkçenin seslerinin doğru çıkarılışı, söyleyiş kusurlarını düzeltme, vurgu, durak, ulama Sözlü kompozisyon türleri: Seminer, panel, konferans, münazara vs. Hitabet uygulamaları Yazılı kompozisyon türleri: şiir, hikâye, roman, tiyatro Yazılı kompozisyon türleri: Deneme, eleştiri, fıkra, röportaj vs. Bilimsel araştırma yöntemleri. Konunun seçilmesi ve sınırlandırılması. Rapor ve tutanak hazırlama Araştırma sonuçlarının yazıya geçirilmesi. Kaynak gösterme ve dipnot yazma. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi Dil yanlışları, anlatım bozuklukları Güzel ifadenin özellikleri Anlatım bozukluğuna dair çalışmalar Cümle unsurları, cümle tahlili ve uygulaması.Kamu Maliyesi (2 0 2 3)

Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitleri, üretim kararlarının alınması ve üretim gelirleri bakımından belirlenip özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki büyüklüğü ve ekonomideki etkileri. Maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve tarihî gelişimi. Kamu hizmeti ve kamu harcamaları. Kamusal mal ve hizmetler. Kamu harcamalarının çeşitleri, günümüzdeki verimlilik ve etkinlikleri. Kamu gelirleri ve çeşitleri. Vergi(ler) “vergi teorisi”. Vergi teorisinin temel esasları. Devlet Bütçesi. Devlet Borçları ve Maliye Politikası.İşletme Bütçeleri (2 0 2 3)

Bütçe kavramı. Bütçenin hazırlanması. Durağan (Statik) Bütçeleme. Esnek Bütçeleme. Bütçe denetimi; sorumluluk raporları-genel bakış, standartların belirlenmesi-sapma incelenmesi, maliyet raporlaması ve fiyatlama. Kar planlaması- finansal çözümleme. Bütçelemede yeni yaklaşımlar. İşletme bütçesi uygulamaları.Davranış Bilimleri (2 0 2 3)

Davranış Bilimleri ve Yönetimi. Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri. Davranış Bilimleri Sistemleri Davranış Bilimleriyle ilgili yeni yaklaşımlar. Algılama Süreci. Algılama Hataları. Nitelik Süreci ve Hataları. Teorileri Öğrenmek. Metod ve Stratejileri Öğrenmek. Kişilik Teorileri. Kişilik Farklılıklarının Sebepleri. İş Memnuniyeti ve Motivasyonu. Grup Tipleri ve Grup Kararlarını Belirleme Teknikleri.Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri (2 0 2 3)

Büro çeşitlerinin ve fonksiyonlarının önemi. İşletme İçindeki Yeri ve Önemi. Faaliyet Kapsamı ve Büro Çalışanları. Büro yöneticisinin görev ve sorumlulukları. Bürolarda iletişim. Yönetimin kaynakları. Bürolarda planlama ve programlama. Kuruluş yerinin seçimi. Bürolarda örgütlenme süreci. Bilgi sistemleri ve büro otomasyonu. Yazışma çeşitleri. Resmi ve iş yazıları. Dosyalama sistemleri.Borçlar Hukuku (2 0 2 3)

Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi. Borcun içeriği, sebep ve tarafları, borçlar kanunun ilkeleri. Borç ve Sorumluluk. Hukuki fiilden doğan borçlar. Sözleşme ve Kuruluşu. Sözleşmenin geçerlilik ve geçersizlik şartları. Değişen koşullara göre sözleşmenin uyarlanması için beyan. Haksız eylemden doğan yükümlülükler. Haksız zenginleşmeden doğan yükümlülükler. Borların ödenmesi, yenileme, borçlu ve alacaklı karakterlerinin birleşmesi. Takas ve sınırlama. Borçlu ve alacaklının, koşullu sayısında fazlalık durumu. Alacağın temliki.Ofis Programları II (1 1 2 2)

Sunum cihazları ve yazılımları tanımak. Sunum hazırlamak. Sunu yapısı Sayfa ayarları Sayfa numarası ekleme Üst / alt bilgi ekleme. Sunu yapısı Sayfa ayarları Sayfa numarası ekleme Üst / alt bilgi ekleme. Nesne işlemleri Resim Grafik Tablo Ses Video ekleme. Animasyon düzenleri Sunu gösteri ayarları Sunuyu yazdırma. Elektronik Tablolama. Elektronik tabloyu düzenleme. Satır / sütun genişlikleri Kenarlık ayarları Renk / Dolgu ayarları Metin biçimlendirme. Satır / sütun genişlikleri Kenarlık ayarları Renk / Dolgu ayarları Metin biçimlendirme. Formüller ve Fonksiyonlar.Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2 0 2 3)

Kütüphane tanıtımı ve kullanımı. Bilimsel eserlerde kaynak gösterme kuralları. Bilgi kavramı ve türler, bilim ve diğer bilgi türleri arasındaki ilişki, modern bilimin doğuşu, pozitivizm ve eleştirisi. Paradigma kavramı; bilim ve toplum. Sosyal bilimlerin doğuşu ve gelişimi, sosyal bilimlerde pozitivist ve pozitivist-ötesi yaklaşımlar. Kuram, hipotez; varsayım kavramları, tümdengelim ve tümevarım. Araştırma konusu seçimi; araştırma taslağı ve teklifi, araştırmanın sınırlılıklarının belirlenmesi, kaynak arama-tarama. Örnekleme tanımı, türleri ve teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik; araştırma etiği. Nitel ve nicel veri toplamaya genel bir bakış; anket tekniği, görüşme tekniği, örnek olay yöntemi, gözlem yöntemi. İçerik analizi.Yabancı Dil II (2 0 2 2)

Speaking and Writing activities about the previous term subjects. Negative imperatives, describe feelings, e-mailing about your friends. Present Simple, like+Ving, hobbies, likes, dislikes, interviews about hobbies, writing about TV. Present Simple Object Pronouns, Adverbs of Frequency. School Subjects, Talking about regular activities, writing letter to a penfriend. BE going to, intentions, predictions, Future time expressions. Holiday activities, talking about plans, writing an article about a school trip. Can/Can’t one/ones, Why…?III. YARIYIL (Teori-Uygulama-Ulusal Kredi-AKTS)

Pazarlama İlkeleri (3 0 3 4)

Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi. Pazarlama çevresi. Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Makro ve mikro çevresel faktörlerin analizi. Stratejik planlama ve stratejik pazarlama. Pazarlama bilgi sistemi, Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri. Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi. Ürün kavramı, ürün türleri ve pazarlamada ürün stratejileri. Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi. Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama. Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi. Fiyatlamayı etkileyen faktörler. Fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri. Dağıtım, Dağıtım kararları, Temel dağıtım kanalları, Dağıtım kanallarının yönetimi, Toptancılık ve perakendecilik. Tutundurma, Tutundurma kararları ve stratejileri, Reklam ve halkla ilişkiler. Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma. Hizmet pazarlaması.Dış Ticaret (2 0 2 3)

Dış ticaretin tanımı tarihçesi ve çeşitleri. Dış ticarette teslim şekilleri. Dış ticarette ödeme şekilleri. İhracat işlemleri. İthalat işlemleri. Gümrük tarife istatistik pozisyonu. Dış ticarette kullanılan belgeler. Dış ticarette gümrük işlemleri. Dış ticarette nakliye ve sigorta. Dış ticaret yardımcı kuruluşlar. İhracatta devlet yardımları. Eximbank kredileri.İnsan Kaynakları Yönetimi (2 0 2 3)

İnsan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı. Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme. İKY departmanının kuruluşu ve İK fonksiyonlarının tanıtılması. İş analizi ve iş tasarımı. İK planlaması. İK gereksinim analizi, temin ve seçimi. Eğitim ve geliştirme. Performans değerlendirmenin kapsamı ve önemi. Performans değerlendirmenin süreç ve yöntemleri.Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği (3 0 3 4)

Girişimcilik ve ilgili kavramlar. Başlıca girişimcilik yaklaşımları Girişimcilik Türleri. Girişimciliğin temel fonksiyonları. Girişimciliğe istek duyma/motivasyon. İş fikri geliştirme. İş planı ve unsurları. Girişimcilik kültürü. İşletme kurma ve geliştirme. Yerel Girişimcilik ve KOBİ’ler. Uluslararası girişimcilik. Girişimcilik Ahlakı.Mali Tablolar (3 0 3 4)

Finansal tabloların mali analiz açısından anlam ve önemi. Bilanço. Gelir Tablosu. Fon akış tablosu. Nakit akış tablosu. Kar dağıtım tablosu. Özkaynak değişim tablosu. Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması, analiz ve yorum. Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması, analiz ve yorum. Eğilim Yüzdeleri Tekniği: Tabloların hazırlanması, analiz ve yorum. Oran analizi.İstatistik (2 0 2 2)

İstatistiğin tanımı, amacı, faaliyet alanları ve bazı temel kavramlar. Verilerin toplanması, işlenmesi ve düzenlenmesi. Verilerin grafiklerle sunulması. Merkezi eğilim ölçüleri: Ortalama, ortanca, mod, ortalamalar, kartiller. Merkezi eğilim ölçüleri: Ortalama, ortanca, mod, ortalamalar, kartiller. Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Değişim aralığı, ortalama sapma, standart sapma. Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Değişim katsayısı ve eğiklik katsayıları. Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Momentler. Bazı temel kavramlar, olasılık kavramı, olasılığın temel özellikleri, olasılık kuralları. Koşullu olasılık. Bayes teoremi. Olasılık ile ilgili soru çözümleri ve Bayes teoremi. Korelasyon analizi.Yönetim ve Organizasyon (2 0 2 2)

Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi. Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavramları. Yönetim düşüncesinin evrimi. Klasik Yönetim Düşüncesi. Neo-klasik (Beşeri İlişkiler) Yönetim Düşüncesi. Örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi (Durumsallık ve Sistem Yaklaşımları). Yönetim Fonksiyonları: Karar verme ve Planlama. Organizasyon, Yöneltme, Koordinasyon, denetim. Önderlik. Motivasyon. İletişim. Hedeflere Göre Yönetim.Reklamcılık (2 0 2 3)

Reklamcılık kavramı, tarihçesi ve işlevi. Reklamın amaçları ve çeşitleri. Pazarlama İletişiminde Reklamın Yeri. Reklam Ajansları. Reklamda araştırma ve stratejik kararlar. Reklamda yaratıcı çalışmalar. Reklam yapım teknikleri. Reklam Kampanyaları. Medya stratejisi, medya planı ve bütçe. Reklam Etkinliğinin Ölçümü. Reklamda Etik. Reklam kampanya örnekleri.Toplam Kalite Yönetimi (2 0 2 3)

Kalite kavramı, Kaliteyi oluşturan temel faktörler, Kalite Öncüleri. Japon İşletme Yönetimi, Japon kalite Kontrol Sisteminin özellikleri. Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri. Kalite Maliyetleri, Kalite maliyetlerinin sınıflandırması, kalite maliyet türleri. Kalite Çemberleri. Sorun çözme teknikleri. ISO 9000 Kalite Güvenlik Sistemi. Kalite Sisteminin kurulması. Kalite sisteminde bilgi teknolojileri. ISO 9001 Kalite Güvence sistemleri. Müşteri İlişkileri Yönetimi.Finansal Yatırım Araçları (2 0 2 3)

Hisse senedi işlemleri. Tahvil işlemleri. Repo işlemleri. Leasing. Factoring. Forfaiting. Franchising. Vadeli işlem piyasaları: Futures, Swap, Forward. Opsiyon işlemleri., İMKB UP piyasalarına yatırım.Maliyet Muhasebesi (3 0 3 4)

Maliyet muhasebesine giriş ve maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki yeri. Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar. 7/A ve 7/B seçenekleri. Satışların maliyeti tablosu. Maliyetlerin sınıflandırılması; Üretim maliyetleri. Hammadde maliyetleri; stok değerleme yöntemleri. Son giren ilk çıkar ve İlk giren son çıkar. Ortalama maliyet stok değerleme yöntemleri. İşçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Genel üretim maliyetlerinin dağıtımında birinci aşama. Genel üretim maliyetlerinin dağıtımında ikinci ve üçüncü aşama. Sipariş maliyeti sistemi. Evre maliyeti sistemi.Para Banka (2 0 2 3)

Para Kavramı ve Para Sistemleri. Para Talebi ve Para Miktarı Tanımları. Para Üretimi ve Para Arzının Belirlenmesi. Finansal Piyasalar ve İşlevleri. Finansal Kurumlar Merkez Bankacılığı ve Para Kurulu Sistemi. Para Politikasının Tanımı, Türleri ve Göstergeleri. Para Politikasının Amaçları ve Araçları. Açık Ekonomilerde Para Politikası. Parasal İstikrarsızlık Sorunu, Kamu Açıkları, Enflasyon. Alternatif Para Politikası Stratejileri. Türkiye'de Uygulanan Para Politikaları. Türkiye'de Yaşanan Krizler ve Çözüm Önerileri.Yatırım ve Proje Yönetim (3 0 3 4)

Yatırımlar, türleri ve özellikleri. Proje tanımı ve yatırım projeleri. Yatırım projelerinin hazırlanma aşamaları, proje fikri ve ön inceleme, ön fizibilite etüdü. Fizibilite analizinin aşamaları; ekonomik analiz, teknik analiz ve finansal analiz. Pazar araştırması, yatırım projelerinin talep tahmini. Kuruluş yeri seçimi, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, kuruluş yeri seçimi yöntemleri. Yatırım projelerinin kapasite seçimi; kapasite kavramı, kapasite çeşitleri, kapasite maliyet ilişkisi, kapasite seçimini etkileyen faktörler. Yatırım projelerinin teknik analizi, teknik değerlendirme konuları. Yatırım projelerinin finansal analizi. Yatırım projelerinin değerleme yöntemleri. Risk ve belirsizlik koşulları altında yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Kamu yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə