İstehlak mallarinin marketiNQİYüklə 1,18 Mb.
səhifə1/9
tarix20.09.2018
ölçüsü1,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

İSTEHLAK MALLARININ MARKETİNQİ” FƏNNİ ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI

Düzgün cavablar A bəndindədir

Müəllim: Qarayeva Şəhla N.
1. “Marketinq” termini hansı ölkədə yaranmışdır?

A) ABŞ


B) İngiltərə

C) Almaniya

D) Yaponiya

E) Fransa


2. Marketinqin nəzəri əsasları:

A) Fərdi seçim və istehlakçı sərbəstliyi

B) Gəlir və mənfəət

C) Əmək haqqı

D) Sərmayə qoyuluşu

E) Dəyər qanunu


3. Marketinqin əsas anlayışları:

A) Ehtiyac, tələbat, tələb, marketinq təklifləri, sövdələşmə, bazar

B) Mübadilə bazar, zaman, əsr, məhsul

C)Dəyər və məmnunluq, vasitəçilər

D) Marketinq təklifləri, logistika, diversifikasiya

E) Xidmətlər, konsümerizm, embardo


4. Ehiyacın növləri:

A) Fərdi, sosial və fiziki ehtiyaclar

B) Süni və təbii ehtiyaclar

C) Zamana olan ehtiyac

D) Məhdudiyyətlərə olan ehtiyac

E) Xidmət və biliklər


5. “Marketinq” termininin hərfi mənası:

A) Bazar fəaliyyəti

B) İstehsal və rəqabət

C) Vasitəçilər

D) Bazar seqmenti

E) Daşınma


6. Tələb nədir?

A) Alıcılıq qabiliyyəti ilə təsdiqlənən tələbatlar

B) Fiziki ehtiyacdır

C) Sosial ehtiyacdır

D) Nizam intizamdır

E) Xidmətin bir növüdür
7. Tələbatın mahiyyəti:

A) İnsanın şəxsi səviyyəsinə uyğun formalaşmış ehtiyacdır.

B) Arzu və istəyin ən yüksək mərhələsidir

C) Dəyərlilərin iki tərəf arasında kommersiya mübadiləsidir

D) Hədəf bazarlarının seçilməsidir

E) Müştərilərin seçilməsi


8. Marketinq təklifləri:

A) Məhsullar, xidmətlər və biliklər

B) Məhsulların geniş çeşidləri

C) Xidmətin müxtəlif növləri

D) Aşağı qiymətli məhsullar

E) Bazar payının artırılması


9. Mübadilənin izahı:

A) Arzu olunan obyektin kimdən isə alınması əvəzində ona nəyinsə təklif olunması

B) Bazardan məhsul almaq

C) Aşağı qiymətlə ticarət etmək

D)Güzəştli şərtlərlə mal almaq

E) “ Üç al iki ödə” prisipi


10. Sövdələşmənin mahiyyəti:

A) Dəyərlilərin iki tərəf arasında kommersiya mübadiləsi

B) Tələb və təklifi tarazlaşdırmaq

C) Rəqabəti gücləndirmək

D) Əmtəə vahidinin qiymətini azaltmaq

E) Təchizatçılardan istifadə etməmək11.Bazarın tələbata görə əsas növləri:

A) İstehsalçı bazarı, istehlakçı bazarı

B) Azad bazarlar, tənzimlənən bazarlar

C) Kapital bazarı, qiymətli kağızlar bazarı

D) Satıcı bazarı, qapalı bazar

E) Daxili bazar, beynəlxalq bazar


12. Marketiqin funksiyaları:

A) Analitik, istehsal, satış, idarəetmə və nəzarət

B) Şirkətin məhsuldarlığını yüksəltmək

C) İstehsal, satış, dəyər və məmnunluq

D) Planaşdırma, strateji planlaşdirma

E) Əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək


13. Marketinqin formaları:

A) Əhatə olunmaya, tətbiq olunma və tələbata görə

B) Bazar payına və satışa görə

C) Rentabelliyə görə, mənfəətə görə

D) İstehsala və məhsul həcminə görə

E) Müştəri məmnunluğuna görə


14. Tələbata görə marketinqin formalarının sayı:

A) 8


B) 3

C) 5


D) 4

E) 6
15. Əhatə dərəcəsinə görə marketinqin formaları

A) Daxili marketinq, beynəlxalq marketinq

B) Sabitləşdirici marketinq

C) Sinxron marketinq

D) Diferensiallaşdirilmamış marketinq

E) Remarketinq, demarketinq
16. Tətbiq edilmə sahəsinə görə marketinq formaları

A) Məhsullar, ixrac, xidmət və qeyri kommersiya marketinq formaları

B) Daxili, beynəlxalq, sinxron və əks təsirli marketinq formaları

C) İrrasional, konversiya, ixrac marketinq formaları

D) Sabitləşdirici, remarketinq, demarketinq formaları

E) Xarici əks təsirli inkişaf edən marketinq formaları


17. İqtisadiyyatın əhatə olunma dərəcəsinə görə marketinq formaları

A) Mikromarketinq, makromarketinq

B) İrrasional marketinq

C) Məhsullar marketinqi

D) Fərqləndirilmiş marketinq

E) Təmərküzləşdirilmiş marketinq


18. Bazar seqmentinin əhatə olunma dərəcəsinə görə marketinq formaları

A) Diferensiallaşdirilmamış və diferensiallaşdırılmış marketinq

B) Konversiya və həvəsləndirici marketinq

C) Fərqləndirilməmiş marketinq, kütləvi marketinq

D) Məhsullar marketinqi, xidmətlər marketinqi

E) Mikromarketinq , makromarketinq


19. Demarketinqin fəaliyyəti nədən ibarətdir

A) Tələbatın həcmini azaltmaq

B) Qiymətləri aşağı salmaq

C) Müştərilərlə münasibətlərin idarə olunması

D) Bazarı kiçik alıcı qruplarına bölmək

E) Müxtəlif regionlarda məhsul satışı ilə məşğul olmaq20. Konversiya marketinqi:

A) Tələb neqativdir

B) Tələb formalaşıb

C) Tələb azdır

D) Tələb dəyişkəndir

E) Tələb çoxdur


21. Sinxron marketinq:

A) Tələb dəyişkəndir

B) Tələb çoxdur

C) Tələb azdır

D) Tələb neqativdir

E) Tələb formalaşıb


22. Marketinqin prinsiplərinə aiddir

A) İstehlakçıya istiqamətlənmə, çeviklik, prespektivlik

B) Məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi

C) Müştəri məlumat bazasının yaradılması

D)Marketinq mütəxəsislərinin hazırlanması

E) Marketinq tədqiqatlarının aparılması


23. Marketinq sisteminin məqsədlərinə bunlardan biri uyğundur

A) Ən yüksək istehlakçı razılığı əldə etmək

B) Bazarda böyük paya sahib olmaq

C) Vasitəçilərdən tam imtina etmək

D) Şirkətin təchizatçıları ılə əlaqələri nizamlamaq

E) Beynəlxalq bazarlara çıxışı təmin etmək


24. Marketinq menecmentin istiqamətləri

A) İstehsal, məhsul, satış, marketinq, sosial marketinq konsepsiyaları

B) İstehsal, satış, paylama, tədarük

C) Məhsul, sosial marketinq konsepsiyası, rəqabət

D) Satış, tədarük, logistika, daşınma

E) Marketinq konsepsiyası, anbarlaşdırma , çatdırma


25. İstehsal konsepsiyası nə vaxt tətbiq olunur?

A) Məhsula olan tələb təklifi üstələyəndə

B) Məhsulun satış həcmi artanda

C) Bazarın seqmentasiyasında

D) Məhsulun mövqeləşdirilməsində

E) Məhsulun həyat dövrünün artım mərhələsində


26. Məhsul konsepsiyası nə vaxt tətbiq olunur?

A) İstehlakçı keyfiyyətə, görünüşə yeniliyə üstünlük verdikdə

B) Müştəri aşağı qiymətli mallar tələb etdikdə

C) Bazarda olan təklif aşağı olduqda

D) Vasitəçilərdən istifadə olunduqda

E) İstehsal xərcləri aşağı olduqda


27. Satış konsepsiyası nəyi iddia edir

A) Həvəsləndirmə tədbirlərinin zəruriliyini

B) Tələb və təklifi tarazlaşdırmaq

C) İstehsalı təkmiləşdirmək

D) Məhsulu mükəmməlləşdirmək

E) Müştəri yönümlü məhsul istehlak etmək


28. Marketinq konsepsiyasının fəlsəfəsi

A) Hədəf qruplarının məmnunluğunun təmin edilməsi

B) Məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq

C) Vasitəçilərdən istifadə etməmək

D) Standartlara uyğun məhsul istehsal etmək

E) Demarketinq prinsipini tətbiq etmək


29. Sosial marketinq konsepsiyasının mahiyyəti

A) İstehlakçıların istəklərini və cəmiyyəti rifahını yüksəltmək

B) Mükafatların verilməsi

C) Daha çox məhsul istehsal etmək

D) Hədəf qruplarının seçilməsi

E) Həvəsləndirici tədbirlərin keçirilməsi


30. Bazarın xarakterinə görə marketinq qruplarının sayı

A) 4


B) 5

C) 8


D) 6

E) 2
31. Həvəsləndirici marketinq nə vaxt tətbiq olunur?

A) Tələb olmadıqda

B) Tələb imkanlara uyğundur

C) Tələb azalır

D) Tələb dəyişkəndir

E) Tələb çoxdur
32. Remarketinq tələbatın hansı halında tətbiq olunur

A) Bazarda tələb aşağı olanda

B) Tələbat neqativ olduqda

C) Tələbat irrasional olduqda

D) Tələbat qeyri-sabit olduqda

E) tələbatın həcmi yüksək olduqda


33. Yeni marketinq düşüncə tərzi

A) Diqqəti bazara və müştəriyə cəməşdirməli

B) Məhsul ə satışa diqqəti yönəltmək

C) Ətraf mühitlə əlaqə

D) Bazar payını artırmaq

E) Müştərilərlə endirimlər təklif etmək


34. Köhnə marketinq düşüncə tərzi

A) Diqqəti satışa və məhsula cəmləşdirməli

B) Müştərilərlə əlaqələri inkişaf etdirmək

C) Müştəri payını artırmaq

D) Çox alınan məhsulları artırmaq

E) Müştəri ilə birbaşa ünsiyyət qurmaq


35. Aşağıda göstərilənlərdən hansıları marketinq prinsiplərinə aiddir

A) Bazarın hərtərəfli öyrənilməsi

B) Bazarın tələbatına uyğunlaşma

C) Müəssisənin maliyyə imkanlarının nəzərə alınması

D) Problemlərin kompleks öyrənılməsi

E) Bazarın reaksiyasını öyrənmək


36. Marketinq-miksin elementləri

A) Məhsul, qiymət, yer, həvəsləndirmə

B) Məhsul, tələb, yer, stimullaşdırma

C) Qiymət, təklif, bölüşdürmə, yer

D) Stimullaşdırma, mənfəət məhsldarlıq

E) Rentabellik, gəlir,qiymət,mal


37. Müştəri yönümlü marketinq konsepsiyası

A) Müştərilərinin arzu və istəklərinə uyğun məhsul istehsal etmək

B) Satış həcminin artırılması

C) Qiymət elastikliyinin təmin olunması

D) Daşınmanın səmərəliliyini artırmaq

E) Müştərilərlə birbaşa əlaqə yaratmaq


38. Marketinq prosesinin mərhələlərinin sayı

A) 5


B) 3

C) 4


D) 6

E) 7
39. Müştərinin gözlədiyi dəyər

A) Müştəri dəyəri və müştəri xərcləri arasındakı fərq

B) Məhsulun yüksək keyfiyyəti

C) Məhsulun aşağı qiyməti

D) Səmərəli müştəri münasibətləri

E) Satıcılarla iş birliyi qurmaq
40. Müştərilərlə əlaqələrin dəyişən təbiəti

A) Diqqətlə seçilmiş müştərilərlə uzun müddətli əlaqələr qurmaq

B) Kütləvi marketinqdən istifadə etmək

C) Maddi və sosial səmərə yaratmaq

D) Alıcını cəlb edəcək marketinq strategiyasını qurmaq

E) Elektron ticarəti inkişaf etdirmək


41. Müştəri payı nədir?

A) Məhsul kateqoriyasında müştərilərin pay nisbəti

B) Yüksək səmərəlilik potensialı

C) Nəzərdə tutulmuş loyallıq səviyyəsi

D) Sərmayəçilərin pay bölgüləri

E) Müştərilərin ehtiyacının bir hissəsi


42. Ən səmərəli müştəri münasibətlərinin qrupu

A) “Həqiqi dostlar”

B) “ Kəpənəklər ”

C) “Yad müştərilər“

D) “Molyusklar “

E) “ Virus “


43. Mənfəət güdməyən marketinq təşkilatları

A) Muzey, xəstəxana.

B) Məktəb, şirkət, xarici firma

C) Firma, konsern, kollec

D) Konqlomerat müəssisələr

E) Simfonik orkestr, frayçanzinq təşkilatı


44. İnternet şəbəkəsi

A) Dünya miqyasında istifadəçiləri birləşdirən kompüter şəbəkəsi

B) Müəssisə daxili əlaqə şəbəkəsi

C) Vasitəçilərlə əlaqə saxlamaq vasitəsi

D) Zamanı və məsafəni azaldan ticarət növü

E) Marketinqin tədqiqatı aləti


45. Strateji planlaşdırma

A) Müəssisənin məqsədləri və imkanları arasında strateji uyğunluğunidarə edilməsi prosesidir

B) Cari vəziyyətin təhlilinə nəzarətdir

C) Müəssisənin satışına yönəldilmiş bir prosesdir

D) Mənfəətin planlaşdirilması prosesidir

E) İstehsalin təkmilləşməsinə yönəlmiş bir prosesdir


46. Strateji planlaşdırmanın mərhələləri

A) Missiyanın müəyyənləşdirilməsi

B) Məqsəd və vəzifələrin qoyulması

C) Biznes portfelinin qurulması

D) Marketinq strategiyalarının planlaşdırılması

E) Variantların hamısı düzdür


47. Biznes portfeli nədir

A) Şirkətin mövcud biznes və məhsulların toplusudur

B) Şirkətin maliyyə sənədləri qoyulan portfelidir

C) İllik planların məcmusudur

D) Marketinq məqsədlərinin toplusudur

E) Kiçik biznes planıdır


48. Bazara nüfuzetmə strategiyası

A) Mövcud məhsul satışını artırmaqla şirkətin böyümə strategiyası

B) Bazara keyfiyyətli mal təklif etmə strategiyası

C) İstehsalı təkmilləşdirmək strategiyası

D) Məhsul çeşidini artırmaq strategiyası

E) Yüksək bazar payının əldə edilməsi


49. Diversifikasiyanın növləri

A) Ümumi mərkəzli, üfiqi və konqlomerat

B) Disintermediasiya, üfüqi birləşmə

C) Mütərəqqi birləşmə, birgə artım

D) Bazara dərindən daxil olma , üfüqi birləşmə

E) Reqressiv birləşmə, üfüqi diversifikasiya


50. Məhsulun inkişaf strategiyası

A) Bazara yeni məhsul təklif etmək

B) Mövcud məhsul istehsalını artırmaq

C) Məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək

D) Xarici bazarlara çıxış

E) Tələbi tam ödəmək


51. Marketinq planının bölmələrinin sayı

A) 8


B) 4

C) 5


D) 7

E) 6
52. Marketinq nəzarətinin aləti

A) Marketinq auditi

B) Marketinq mühiti

C) Marketinq strategiyası

D) Marketinq tətbiqi

E) Marketinq planlaşdırılması
53. Dəyər çatdıran şəbəkə

A) Şirkət, təchizatçılar, vasitəçilər, son istehlakçılar

B) Şirkət, vasitəçilər, rəqiblər, son istehlakçılar

C) Təchizatçılar, şirkət, maliyyə idarələri, geniş kütlə

D) Marketinq xidməti, ticarət vasitəçiləri

E) Maliyyə xidməti, tədarük şöbəsi, ünsiyyət auditopiyaları


54. Müəssisənin böyütmə strategiyası

A) Bazara nüfuz etmək, bazar inkişafı, məhsulun inkişafı

B) Bazar konyukturasının genişləndirilməsi

C) Müəssisənin dünya bazarına çıxması

D) İki və daha çox şirkətin satın alınması

E) Daha çox vasitəçilərdən istifadə olunması


55. Şirkətin dəyər zənciri

A) Şirkətin departamentlərinin məcmusu

B) Şirkət və onun paylama kanalları

C) Sıfır səviyyəli vasitəçilərin kanalları

D) Təchizat şəbəkəsi və müştərilər

E) Mövcud biznes və məhsulların toplusu


56. Bazarın seqmentasiyası

A) Alıcıların məhsula olan tələbatının eyniliyinə görə qruplarabölünməsi

B) Məhsulun markasına görə bazarın qruplara bölünməsi

C) Təchizatçılara görə bazarın qruplara bölünməsi

D) İnformasiya təminatına görə bazarın qruplara bölünməsi

E) Maddi imkanlarına görə alıcıların qruplara bölünməsi


57. Hədəf marketinqinin növləri

A) Bazar seqmentasiyası, hədəf marketinqi, bazarın mövqeləşdirilməsi

B) Bazar seqmentasiyası, həvəsləndirici marketinq, sosial marketinq

C) Məhsul marketinqi, hədəf marketinqi, sosial marketinq

D) Həvəsləndirici marketinq, bazarın mövqeləşdirilməsi

E) Coğrafi seqmentasiya, hədəf marketinqi, sosial marketinq


58. Bazarların pozisiyalaşması nədir

A) Məhsul üçün rəqabət mövqeyinin yaradılması

B) Bazarda məhsul üçün məkan seçmək

C) Bazar seqmentinin profilini hazırlamaq

D) Hədəf seqmentini seçmək

E) Seqment üçün marketinq kompleksi yaratmaq


59. Demoqrafiq seqmentasiya

A) Bazarın yaş, cins, təhsil, ailə, din əsasında qruplara bölünməsidir

B) Bazarın həcminə görə qruplara bölünməsidir

C) Bazarın regionlara görə seqmentasiyasıdır

D) Bazarın şəxsiyyət tipinə görə seqmentasiyasıdır

E) Bazarın şəraitə görə seqmentasiyasıdır


60. Marketinq kommunikasiyaları kompleksi

A) Reklam, fərdi satış, satışın həvəsləndirilməsi, ictimai əlaqələr

B) Reklam, kütləvi marketinq, satışın həvəsləndirilməsi

C) Reklam, fərqləndirilmiş marketinq, ictimai əlaqələr

D)Reklam, fərdi satış, fərqləndirilməmiş marketinq

E) Satışın həvəsləndirilməsi


61. Marketinq menecmentinin funksiyaları

A) Təhlil, planlaşdırma, tətbiq, nəzarət

B) Təhlil, planlaşdırma, tətbiq ,satış

C) Təhlil, planlaşdırma, tətbiq , istehsal

D) Təhlil, planlaşdırma, tətbiq , paylama

E) Təhlil, planlaşdırma, paylama, nəzarət


62. Marketinq planının tərkib hissələrindən biri hansıdır

A) Təhlükələr və imkanlar

B) Təsərrüfat portfelinin inkişafı

C) Bazara dərindən daxil olma

D) Məhsulun təkmilləşdirilməsi

E) Bazar hüdudlarının genişləndirilməsi


63. Müəssisə daxili marketinq mühiti

A) İstehsal, marketinq, maliyyə, təchizat, ETT xidmətləri

B) İstehsal, xidmət, marketinq, tədarük xidmətləri və bazar

C) Marketinq xidməti, nəqliyyat xidməti, alıcılar

D) İstehsal, təchizat, mühasibat və sosial xidmətlər

E) Demoqrafiq mühit, təbii mühit, iqtisadi mühit


64. Marketinq mühiti nədir

A) Müəssisənin fəaliyyətinə təsir göstərən fəal subyektlərin vəqüvvələrin toplusudur.

B) Müəssisənin maliyyə vəziyyəti

C) Müəssisənin infrastrukturası

D) Müəssisənin istehsal gücü

E) Müəssisənin təchizatçıları və vasitəçiləri


65. Marketinqin mikromühit amilləri

A) Şirkət, təchizatçılar,vasitəçilər, müştərilər, rəqiblər və ictimaiyyət

B) Şirkət, təchizatçılar,vasitəçilər, müştəri bazarları, rəqiblər, menecerlər

C) Şirkət, təchizatçılar,vasitəçilər, müştəri bazarları, rəqiblər, siyasiqüvvələr

D) Malgöndərənlər, maliyyəqrumları, ünsiyyət auditoriyaları

E) Əhalinin urbanizasiyası, əhalinin artımı, əhalinin sıxlığı


66. Marketinq nəzarətinin mərhələləri

A) İllik planlara və mənfəətliyə nəzarət, strateji nəzarət

B) İllik planlara nəzarət, vasitəçilərə nəzarət

C) Mənfəətliyə nəzarət, nizam -intizama nəzarət

D) Tələb və təklifin artım səviyyəsinə nəzarət

E) Şirkətin rentabelliyinə əzarət


67. Marketinq vasitəçiləri

A) Tacirlər, fiziki yayım şirkətləri, agentliklər və maliyyə vasitəçiləri

B) Topdan və pərakəndə satanlar, müştərilər, geniş kütlə

C) Yerli ünsiyyət auditoriyaları, müştərək müəssisələr

D) Distributorlar, dilerlər, audit müəssisələri

E)Tacirlər, dilerlər, maklerlər, agentliklər, sərmayəçilər


68. Müştəri bazarının növləri

A) Müştəri, biznes, hökumət və beynəlxalq bazarlar

B) Müştəri, ixrac, idxal və reklam bazarları

C) Dünya bazarları regional bazar, oliqopol bazarlar

D) İnhisarçı bazarı, düopson bazarlar, düopol bazarlar

E) Oliqopson bazarlar, monopson bazarlar, rəqabət bazarı


69. Rəqiblərin növləri

A) Arzu, qohum-əmtəə, növ-əmtəə və marka rəqibləri

B) Arzu, qohum-əmtəə, marka və nişan rəqibləri

C) Qohum-əmtəə, növ-əmtəə təchizat və tədarük rəqibləri

D) Marka, etiket, növ-əmtəə, arzu rəqiblər

E) Növ-əmtəə, marketinq, əməliyyat, satış rəqibləri


70. Ünsiyyət auditoriyalarına aiddir

A) Maliyyə qurumları, media, hökumət, vətəndaş-hərəkatı, ictimaiyyət

B) Maliyyə qurumları, media, hökumət, təchizatçılar

C) Maliyyə qurumları, media, hökumət təchizatçılar

D) Maliyyə qurumları, media, vətəndaş- hərəkatı, şirkət

E)Yerli ictimaiyyət, daxili ictimaiyyət, fəaliyyət proqramları


71. Marketinqin makromühit amilləri

A) Demoqrafq, iqtisadi, təbii, texnoloji, siyasi və mədəni

B) Demoqrafq, iqtisadi, siyasi ,mədəni və dəyişkən

C) İqtisadi, psixoloji, mədəni, siyasi və texnoloji

D) Demoqrafiq, iqtisadi, siyasi, mədəni və mülayim

E) Mədəni, iqtisadi, mikromühit, siyasi, texnoloji


72. Demoqrafiq mühit amilləri

A) Əhalinin sayi, sıxlığı, yaşı, cinsi, irqi, təhlili,dini və peşəsi

B) Əhalinin sayi, sıxlığı, çəkisi, yaşı, cinsi, irqi, təhsili,dini

C) Əhalinin sayi, sıxlığı, yaşı, cinsi,boyu, irqi, təhsili,dini

D) Əhalinin sayi, sıxlığı, yaşı, çəkisi, boyu,irqi, təhsili,dini

E) Əhalinin sayi, sıxlığı, geyimi, cinsi, dini, irqi, təhsili,


73. X-nəsil neçənci illəri əhatə edir.

A) 1965-1976-cı illəri

B) 1946-1954-cü illəri

C) 1946-1964-cü illəri

D) 1954-1964-cü illəri

E) 1964-1994-cü illəri


74. У nəsil neçənci illəri əhatə edir

A) 1977-1994-cü illəri

B) 1946-1964-cü illəri

C) 1964-1976-cı illəri

D) 1946-1954-cü illəri

E) 1964-1994-cü illəri


75. “Ağ yaxalıqlı” əhali qrupuna kimlər daxildir

A) Əqli əməklə məşğul olanlar

B) Paltar təmizləmə məntəqəsində işləyən qadınlar

C) Bahalı restoranlarda işləyənlər

D) Dəfn mərasimi bürosunun əməkdaşları

E) Ali məktəb tələbələri


76. Təbii mühit amilləri hansılardır

A) Marketinq fəaliyyətinə təsir edən təbii ehtiyatlar

B) Alıcılıq qabiliyyətinə və xərclərə təsir göstərən amillər

C) Yeni məhsulu və bazar imkanlarını yaradan qüvvələr

D) Cəmiyyətin əsas dəyərlərinə, davranışına təsir edən qüvvələr

E) Cəmiyyətin təsəvvürlərinə təsir edən qüvvələr


77. Mədəni mühit amillərinin təsir dairəsi.

A) İnsanların özünə, başqalarına, təşkilatlara, cəmiyyətə və təbiətəbaxışları

B) Yeni məhsullar, yüksək xərclər, məhsulun keyfiyyəti

C) Ekologiya, sənaye tullantıları, havanın çirklənməsi

D) Təbii resursların idarə olunması, çirklənməsinin artması

E) İnsanların peşəkarlığı, məşğuliyyəti, mədəni səviyyəsi


78. Marketinq mühitinin nəzarət olunmayan amilləri

A) KİV, makromühit amilləri, rəqiblər

B) Vasitəçilər, müştərilər, mühasibat departamenti

C) KİV, ictimaiyyət, radio, çap məhsulları, istehsal departamenti

D) Təchizatçılar, marketinq informasiya sistemi, geniş kütlə

E) Daxili ünsiyyət auditoriyaları, nəzarət departamenti


79. Marketinq mühitinin nəzarət olunan amilləri

A) Müəssisə tərəfindən müəyyən və idarə edilən amillər

B) Alıcılar, təchizatçılar, əhalinin həyat tərzi

C) Vasitəçilər, istehlakçılar, mədəni mühit amilləri

D) Distributorlar, dilerlər, iqtisadi mühit amilləri

E) İctimaiyyət, malgöndərənlər, sosial mühit amilləri


80. Marketinq informasiya sistemi

A) Tələb olunan informasiyanın toplanması, seçilməsi, təhlili vəqiymətləndirilməsinə xidmət edən insanlar, avadanlıqlar və prosedurlar

B) Bazarın reaksiyası haqqında məlumat toplamaq prosesi

C) Məlumatların toplanması və müəssisələrə çatdırılması prosesi

D) Lazım olan məlumatların daxili və xarici bazardan əldə edilməsi

E) Rəhbərliyin son hadisələrlə məlumatlandırılması prosesi


81. Daxili məlumat bazası

A) Şirkət daxili məlumatların elektron variantı

B) Şirkət daxili informasiyaların kənara ötürülməsi

C) Lazımi informasiyaların rəqiblərdən toplanması

D) Davranış prinsiplərinə görə məlumatların toplanması

E) İctimaiyyətə çatdırılası məlumatların toplusu


82. Marketinq kəşfiyyatı nədir

A) Rəqiblər və marketinq mühiti haqqında məlumatların toplanması

B) Rəqiblərin əhatə dairəsini öyrənmək

C) Rəqiblərin telefon danışıqlarına qulaq asmaq

D) Rəqiblərin ailə üzvləri haqqında məlumat toplamaq

E) Şirkətin tədqiqatlarına büyük vəsait ayırmaq


83.Daxili məlumat bazasının problemləri

A) Məlumat tez köhnəlir, məlumatların saxlanılması çox vəsait tələb edir

B) Lazım olan məlumatları əldə etmək çətindir

C) Məlumatlar spesifiq məqsədlər üçün yararlı deyil

D) Marketinq mühitində baş verənlərə çox həssasdır

E) Məlumatların saxlanılması çox xərc tələb etmir


84. Marketinq kəşfiyyatının fəndlərindən biri hansıdır

A) Rəqiblərin zibil qutularını eşələmək

B) Rəqiblərin telefon danışıqlarına qulaq asmaq

C) Rəqiblərdən qiymətləri haqqında məlumatları rəsmən istəmək

D) Rəqiblər haqqında məlumat toplamağı detektivdən xahiş etmək

E) Rəqiblər haqqında məlumatlara əhəmiyyət verməmək


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə