Kamil ModliszewskiYüklə 37,8 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü37,8 Kb.


Kamil Modliszewski Data :


Czynnościowy plan metodyczny

Klasa


Dział programu : Komórki i tkanki zwierzęce

Struktura materiału :

Komórka zwierzęcaBudowa Funkcje organelli komórkowych

Elementy żywe komórki Elementy martwe komórki Przenikanie substancji Oddychanie Synteza białka

wewnątrzkomórkowe

- błona komórkowa - sok komórkowy - dyfuzja

cytoplazma w wodniczkach - dyfuzja wspomagana

- jądro - transport aktywy

- mitochondria

- aparat Golgiego

- lizosom

Struktura materiału :

Jądro komórkowe - podziały komórkowe

Zachodzące procesy Budowa Przebieg Znaczenie mitozy i mejozy


-transkrypcja -pory jądrowe mitozy mejozy

-translakcja -otoczka jądrowa

-kariolimfa -profaza I Podział II Podział

-jąderko -metafaza

-chromatyna -anafaza -profaza I -profaza II

-telofaza -metafaza I -metafaza II

-anafaza I -anafaza II

-telofaza I -telofaza II


Tkanki zwierzęceNabłonkowa Mięśniowa Łączna Nerwowa


Rodzaje Funkcje Poprzecznie Gładka Rodzaje Funkcje Budowa Funkcja

prążkowana kom.ner-

wowej


-nabłonek płaski -ochrona przed -szkieletowa -chrzęstna -zapewnia łączność -dendryty - przewodzenie

-n. sześcienny wnikaniem drobno- -sercowa -kostna między tkankami -jądro impulsów nerwo-

-n. walcowaty ustrojów, -tłuszczowa -podtrzymuje i -ciało komór- wych

-n. gruczołowy -ochrona przed urazami -krew i chroni narządy, ki -regulacja i koordy-

mechanicznymi, limfa - magazynuje i -akson nuje funkcjonowanie

-wchłanianie substancji rozprowadza sub- organizmu.

odżywczych, stancje odżywcze,

-wydzielanie, -transportuje zbędne

-odbieranie bodźców. produkty przemiany

materii.
CELE SZCZEGÓŁOWE


Wiadomości :

 • Podaje definicje komórki

 • Wymienia elementy strukturalne komórki eukariotycznej

 • Zna budowę i właściwości błony komórkowej

 • Wyjaśnia funkcje poszczególnych organelli komórkowych

 • Podaje definicje oddychania wewnątrzkomórkowego

 • Wymienia elemety żywe i martwe komórki zwierzęcej

 • Wymienia elementy składowe jądra komórkowego

 • Definiuje pojęcia: chromatyna, chromosom, chromatyda

 • Wyjaśnia sposób rozmieszczenia DNA w jądrze komórkowym

 • Wylicz fazy w cyklu życiowym komórek

 • Definiuje czym jest replikacja

 • Określa procesy zachodzące w poszczególnych fazach cyklu mitotycznego

 • Wyjaśnia na czym polega transkrypcja oraz translacja

 • Wymienia fazy w cyklu życiowym komórek

 • Przedstawia istotę mejozy

 • Wyjaśnia pojęcia: biwalenty, chromosomy homologiczne, interfaza

 • Określa procesy zachodzące w poszczególnych fazach cyklu mejotycznego

 • Podaje definicję tkanki

 • Wyjaśnia znaczenie tkanki kostnej

 • Wymienia rodzaje tkanek zwierzęcych

 • Definiuje funkcje tkanki nabłonkowej

 • Wymienia funkcje tkanki łącznej

 • Nazywa elementy strukturalne komórki nerwowej

 • Podaje funkcje tkanki nerwowej

 • Określa funkcje tkanki mięśniowej

 • Określa ogólną role tkanek w organizmie


Umiejętności :

 • Przedstawia schemat etapów oddychania wewnątrzkomórkowego

 • Wykonuje schematyczny rysunek budowy komórki eukariotycznej

 • Wyjaśnia różnice między żywymi a martwymi elementami komórki

 • Omawia różnice między pojęciami: chromatyna, chromosom, chromatyda

 • Objaśnia biologiczne znaczenie podziału mitotycznego

 • Porównuje liczbę chromosomów w komórkach haplo- i diploidalnych

 • Objaśnia biologiczne znaczenie podziału mejotycznego

 • Tworzy schemat przebiegu mejozy

 • Porównuje przebieg mitozy i mejozy

 • Projektuje tabele umożliwiającą porównanie mitozy i mejozy

 • Analizuje przemiany chromatyny w cyklu życiowym oraz zmiany ilości DNA i liczby chromosomów w kolejnych fazach cyklu komórkowego

 • Wykonuje i opisuje rysunki poszczególnych tkanek

 • Porównuje i objaśnia funkcje poznanych tkanek

 • Wskazuje podobieństwa i różnice w budowie poszczególnych tkanek

 • Wskazuje związek zachodzący między budową tkanek, ich rozmieszczeniem oraz funkcją.Test z budowy i funkcji komórek i tkanek zwierzęcych
Grupa I
 1. Powiększenie mikroskopu można obliczyć:

  1. Dodając powiększenie obiektywu i okularu

  2. Obejmując od powiększenia obiektywu powiększenie obiektywu

  3. Dzieląc powiększenie obiektywu przez powiększenie okularu

  4. Mnożąc powiększenie obiektywu przez powiększenie okularu

 2. Siateczka śródplazmatyczna szorstka przede wszystkim bierze udział w :

  1. Syntezie białek

  2. Syntezie cukrów

  3. Syntezie lipidów

  4. Hydrolizie związków

 3. Które z organelli komórkowych otoczone jest dwiema błonami?

  1. Mitochondrium

  2. Rybosom

  3. Lizosom

  4. Odpowiedzi a i c są prawidłowe

 4. Ciało człowieka pokrywa naskórek, który jest nabłonkiem:

  1. Wielowarstwowym walcowym

  2. Wielowarstwowym płaskim

  3. Jednowarstwowym walcowym

  4. Jednowarstwowym płaskim

 5. Poniższe informacje dotyczące włókien tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej są prawdziwe, z wyjątkiem:

  1. Mają kształt walcowy

  2. Zawiera dużą liczbę jąder

  3. Charakteryzują je powolne skurcze

  4. Ich praca zależy od woli człowieka

 6. Tkanka łączna spełnia funkcje:

  1. Wypełniającą i mechaniczną

  2. Odżywczą i transportową

  3. Obronną

  4. Odpowiedzi a, b, c są prawdziwe

 7. Elementy morfologiczne krwi to:

  1. Osocze i krwinki czerwone

  2. Surowica krwi i płytki krwi

  3. Tylko krwinki białe

  4. Krwinki czerwone, białe i płytki krwi

 8. Wypustka wyprowadzająca impulsy z komórki nerwowej to:

  1. Dendryt

  2. Neuron

  3. Akson

  4. Aynapsa

 9. Cytoplazma jest substancją:

  1. Galaretowatą i elastyczną

  2. Koloidalną i lepką

  3. Niejednolitą strukturalnie

  4. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 10. Mitochondria są:

  1. Centrami energetycznymi komórki

  2. Organellami, w których zachodzą procesy hydrolizy związków

  3. Organellami, w których następuje synteza lipidów

  4. Organellami odpowiedzialnymi za syntezę kwasu pirogronowego

 11. Prawidłową kolejnością faz mitozy przedstawia szereg:

  1. Profaza, interfaza, metafaza, telofaza

  2. Interfaza, metafaza, anafaza, telofaza

  3. Profaza, metafaza, telofaza, anafaza

  4. Profaza, metafaza, anafaza, telofaza

 12. Błona komórkowa nie uczestniczy w:

  1. Oddzielaniu wnętrza komórki od środowiska

  2. Wybiórczym- czynnym lub biernym- transporcie jonów i innych substancji

  3. Procesach syntezy białek

  4. Zmianie kształtu komórki

 13. Biosynteza białka odbywa się:

  1. W jądrze

  2. W mitochondriach

  3. W cytoplazmie

  4. Na rybosomach

 14. W organizmie człowieka funkcje zewnątrzwydzielnicze spełniają wyspecjalizowane komórki tkanki:

  1. Łącznej

  2. Nerwowej

  3. Nabłonkowej

  4. Mięśniowej

 15. Wrzecionowaty kształt komórki, jedno jądro położone centralnie, powolna i wytrwała praca- to cechy:

  1. Mięśni gładkich

  2. Mięśnia sercowego

  3. Mięśni szkieletowych

  4. Mięśni poprzecznie prążkowanychTest z budowy i funkcji komórek i tkanek zwierzęcychGrupa II
 1. Zdolność rozdzielcza mikroskopu to:

  1. Zdolność do skupienia światła za pomocą soczewek mikroskopu

  2. Iloczyn powiększenia obiektywu i okularu

  3. Możliwość regulowania ilości światła padającego na obiektyw

  4. Możliwość rozróżniania blisko położonych elementów obiektu

 2. Rybosomy aktywne uczestniczą w procesach syntezy:

  1. Polisacharydów

  2. Białek

  3. Lipidów

  4. Aminokwasów

 3. Siateczka śródplazmatyczna gładka bierze udział w :

  1. Syntezie białek

  2. Syntezie cukrów

  3. Syntezie lipidów

  4. Hydrolizie związków

 4. Funkcję wydzielniczą w komórce pełnią:

  1. Mitochondria

  2. Struktury siateczki śródplazmatycznej gładkiej

  3. Struktury siateczki szorstkiej

  4. Struktury Golgiego

 5. Naskórek człowieka jest zbudowany z:

  1. Jednowarstwowego nabłonka płaskiego rogowaciejącego

  2. Jednowarstwowego nabłonka płaskiego nierogowaciejącego

  3. Wielowarstwowego nabłonka płaskiego rogowaciejącego

  4. Wielowarstwowego nabłonka płaskiego nierogowaciejącego

 6. Nieprawda jest, że mięśnie gładkie:

  1. Cechuje bardzo duża kurczliwość

  2. Mają jedno jądro położone centralnie

  3. Kurczą się niezależnie od naszej woli

  4. Budują ściany narządów wewnętrznych, na przykład jelita

 7. Tkanką, której komórki wydzielają duże ilości substancji międzykomórkowej, jest tkanka:

  1. Nerwowa

  2. Mięśniowa

  3. Łączna

  4. Nabłonkowa

 8. Surowicą krwi nazywamy:

  1. Osocze z przeciwciałami

  2. Osocze pozbawione fibrynogenu

  3. Osocze bez fibryny

  4. Osocze z limfocytami

 9. Synapsy mogą być:

  1. Nerwowo- nerwowe

  2. Nerwowo- mięśniowe

  3. Nerwowo- gruczołowe

  4. Odpowiedzi a, b, c są prawidłowe

 10. Tkanka łączna spełnia funkcje:

  1. Wypełniającą i mechaniczną

  2. Odżywczą i transportową

  3. Obronną

  4. Odpowiedzi a, b, c są prawidłowe

 11. Nieprawdą jest, że erytrocyty człowieka:

  1. Mają kształt okrągły, z boku dwuwklęsły

  2. Mają jedno jądro

  3. Żyją około 100 dni

  4. Zawierają hemoglobinę

 12. Neuron to:

  1. Wypustka doprowadzająca impulsy do komórki nerwowej

  2. Inaczej komórka nerwowa

  3. Inaczej akson

  4. Wypustka wyprowadzająca impulsy z komórki nerwowej

 13. Błona komórkowa uczestniczy w:

  1. Oddzielaniu wnętrza komórki od środowiska

  2. Wybiórczym- czynnym lub biernym- transporcie jonów i innych substancji

  3. Zmianie kształtu komórki

  4. Odpowiedzi a, b, c są prawidłowe

 14. Prawidłowe zestawienie organelli komórkowych z pełnionymi przez nie funkcjami to:

  1. Mitochondrium- oddychanie beztlenowe

  2. Lizosomy- synteza tłuszczów

  3. Rybosomy- synteza białka

  4. Struktury Golgiego- oddychanie tlenowe

 15. Wyróżniamy następujące nabłonki:

  1. Pokrywające

  2. Zmysłowe

  3. Gruczołowe

  4. Wszystkie wymienione


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə