Kapitalist iKTİsat düzeni Kapitalizm özel mülkiyet ve girişim özgürlüğüne dayanan bir ekonomik düzenidirYüklə 445 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü445 b.
#7574


KAPİTALİST İKTİSAT DÜZENİ


Kapitalizm özel mülkiyet ve girişim özgürlüğüne dayanan bir ekonomik düzenidir.

 • Kapitalizm özel mülkiyet ve girişim özgürlüğüne dayanan bir ekonomik düzenidir.

 • i) Özel mülkiyet bu düzenin dayandığı temel ekonomik kurumlardan birisi olup, mal sahibine mülkiyet hakkına sahip olduğu şeyin kullanılması ve kontrolü hakkını verir. Hukuki deyimle, malik mülkiyet hakkına konu olan şeyi doğrudan kullanma, onun başkaları tarafından kullanılabilmesi için gerekli şartları koyma hakkına sahiptir.Mülkiyet konusu olan şey maddi ve gayri maddi olabilir. Özel mülkiyet mukaveleden doğan taahhütleri de kapsar. Örneğin, alıcı ile satıcı, alacaklı ile borçlu, yaptıran ile yapan aralarındaki anlaşma şartlarının yerine getirilmesini karşı taraftan isteyebilir ve bu isteği kanun tarafından himaye edilir.

 • Mülkiyet konusu olan şey maddi ve gayri maddi olabilir. Özel mülkiyet mukaveleden doğan taahhütleri de kapsar. Örneğin, alıcı ile satıcı, alacaklı ile borçlu, yaptıran ile yapan aralarındaki anlaşma şartlarının yerine getirilmesini karşı taraftan isteyebilir ve bu isteği kanun tarafından himaye edilir.Özel mülkiyet, mülkiyet hakkının toplumu meydana getiren kurumlarca tanınması, korunması ve mülkiyet konusu şeyin kanunsuz yollardan başkalarının eline geçmesi halinde gerçek sahi­bine iadesini gerektirir. Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde maddi üretim araçları esas itibariyle özel mülkiyette olduğundan, bunların nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağına karar verme yetkisi bu araçlara sahip olan kişilere aittir.

 • Özel mülkiyet, mülkiyet hakkının toplumu meydana getiren kurumlarca tanınması, korunması ve mülkiyet konusu şeyin kanunsuz yollardan başkalarının eline geçmesi halinde gerçek sahi­bine iadesini gerektirir. Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde maddi üretim araçları esas itibariyle özel mülkiyette olduğundan, bunların nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağına karar verme yetkisi bu araçlara sahip olan kişilere aittir.Maddi üretim araçlarına sahip olan kişilerin, bu malların üretimde kullanılmasından çıkar sağlama hakkının kendilerine tanınmış olması; bugün alacağı tüketim malını yarın ve dileğince kullanma olanağına sahip olması insanları tasarruf ve yatırım yapmaya teşvik eder. İnsanlar malik olmak ve servetlerini genişletmek için çaba harcarlar. Mülkiyet hakkı çalışma arzu ve gücünü artırıcı yönde etkiler.

 • Maddi üretim araçlarına sahip olan kişilerin, bu malların üretimde kullanılmasından çıkar sağlama hakkının kendilerine tanınmış olması; bugün alacağı tüketim malını yarın ve dileğince kullanma olanağına sahip olması insanları tasarruf ve yatırım yapmaya teşvik eder. İnsanlar malik olmak ve servetlerini genişletmek için çaba harcarlar. Mülkiyet hakkı çalışma arzu ve gücünü artırıcı yönde etkiler.Öte yandan mülkiyet hakkı sosyal sınıfların ayrılması, gelir bölüşümü ve sosyal düzen bakımından büyük önem taşır. Bu hal özel mülkiyetin eleştirilmesine yol açmıştır. Özellikle sosyalistler, iktisadi farklılaşmaya yol açtığı gerekçesi ile özel mülkiyetin kaldırılmasını, hiç olmazsa maddi üretim araçlarının topluma mal edilmesini isterler.

 • Öte yandan mülkiyet hakkı sosyal sınıfların ayrılması, gelir bölüşümü ve sosyal düzen bakımından büyük önem taşır. Bu hal özel mülkiyetin eleştirilmesine yol açmıştır. Özellikle sosyalistler, iktisadi farklılaşmaya yol açtığı gerekçesi ile özel mülkiyetin kaldırılmasını, hiç olmazsa maddi üretim araçlarının topluma mal edilmesini isterler.Buna karşılık, özel mülkiyete dayanan piyasa ekonomisi düzenini savunanlar,

 • Buna karşılık, özel mülkiyete dayanan piyasa ekonomisi düzenini savunanlar,

  • özel mülkiyetin esas olduğu kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde en az emek ve maliyetle en yüksek hasılanın elde edildiğini,
  • bunun millî refah seviyesini artırdığını,
  • özel mülkiyet gelirler arasında eşitsizliğe sebep olmakla beraber,
  • bunu gidermek için sosyal politika tedbirleri almanın mümkün olduğunu,


Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü gelişmelerini özel mülkiyete dayanan Kapitalist ekonomi düzeni içinde gerçekleştirdiklerini iddia etmekte,

 • Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü gelişmelerini özel mülkiyete dayanan Kapitalist ekonomi düzeni içinde gerçekleştirdiklerini iddia etmekte,

 • bu gelişme içinde en düşük gelirli kimselerin bile yeterli gelir temin edebildiklerini, genel hayat seviyesinin yükseldiğini ileri sürmektedirler.Mülkiyet malike sahip olduğu şeyin kullanılması ve kontrolü hakkını vermekle beraber, bu hakkın sınırsız ve mutlak olduğu sanılmamalıdır.

 • Mülkiyet malike sahip olduğu şeyin kullanılması ve kontrolü hakkını vermekle beraber, bu hakkın sınırsız ve mutlak olduğu sanılmamalıdır.

 • Mülkiyet üretim düzenine ve meydana getirilen mahsulün üretim faktörleri sahiplerine bölüşümüne tesir eden önemli bir unsur olmakla beraber, maliklerin mülkiyet konusu şeyleri kullanma ve kontrol şekillerinin toplumun yararına aykırı olmaması gerekir.Öteden beri devletler çeşitli şekillerde özel mülkiyet hakkına müdahale ederler. Örneğin,

 • Öteden beri devletler çeşitli şekillerde özel mülkiyet hakkına müdahale ederler. Örneğin,

 • kent ve kasabaların belli plâna göre gelişmesini sağlamak,

 • halkın sağlık ve güvenliğini korumak maksadıyla yapı ve onarım işlerine yapılan tahditler;

 • arazinin işletilmesi ve ıslah edilmesi hakkında malike yüklenen görevler;toplum yararına yapılan kamulaştırmalar;

 • toplum yararına yapılan kamulaştırmalar;

 • madenlerin, ormanların, suların mülkiyeti ve bunların işletilmesi konusundaki devlet müdahaleleri;

 • komşulara tanınan haklar;

 • servet vergileri;

 • kira ve fiyat sınırlamaları gibi.Ayrıca, gereksinmelerin doğrudan veya dolayısıyla giderilmesine yarayan iktisadî malların bir kısmı kamu mülkiyetindedir ve giderek, toplum mülkiyetinde artma görülmektedir.

 • Ayrıca, gereksinmelerin doğrudan veya dolayısıyla giderilmesine yarayan iktisadî malların bir kısmı kamu mülkiyetindedir ve giderek, toplum mülkiyetinde artma görülmektedir.

 • Örneğin, bir kısım doğal kaynaklar vardır ki, bunların istenildiği gibi artırılmaları mümkün değildir. Bunların özel yararlara göre kontrol ve yönetilmeleri doğru olmayabilir. Çünkü özel kişiler bu gibi kaynakları sistematik bir şekilde işlemekten çok kısa zamanda yüksek kâr sağlayacak biçimde işlemede yarar görebilirler.Halbuki toplumun yararı, bunların halihazır ve gelecek ülke gereksinmelerine, millî ekonominin çıkarlarına göre işletilmesini gerektirir.

 • Halbuki toplumun yararı, bunların halihazır ve gelecek ülke gereksinmelerine, millî ekonominin çıkarlarına göre işletilmesini gerektirir.

 • Bu nedenle madenler, enerji kaynakları, ormanlar pek çok ülkede toplum mülkü olarak kabul edilmekte ve belli esaslara göre işletilmeleri istenmektedir.ii) Miras kurumu kapitalist iktisat düzeninin dayandığı temel kurumlardan bir diğeridir. Miras hakkının tanınmadığı bir özel mülkiyet rejimi kapitalizmin muhafazası için yeterli değildir.

 • ii) Miras kurumu kapitalist iktisat düzeninin dayandığı temel kurumlardan bir diğeridir. Miras hakkının tanınmadığı bir özel mülkiyet rejimi kapitalizmin muhafazası için yeterli değildir.Mal sahibine, ölüm halinde mallarının mülkiyetini kime veya kimlere devredeceğini seçme hakkının tanınması, ölen kimsenin malları üzerinde yakınlarının hak talep edebilmesi mülkiyet hakkının zorunlu bir sonucu olarak görülmektedir. Çünkü miras hakkı tanınmaması halinde, özel mülkiyet, insanların elindeki şeyler üzerinde yalnız hayatları süresince bir intifa hakkına sahip olmalarından başka bir şey ifade etmez.

 • Mal sahibine, ölüm halinde mallarının mülkiyetini kime veya kimlere devredeceğini seçme hakkının tanınması, ölen kimsenin malları üzerinde yakınlarının hak talep edebilmesi mülkiyet hakkının zorunlu bir sonucu olarak görülmektedir. Çünkü miras hakkı tanınmaması halinde, özel mülkiyet, insanların elindeki şeyler üzerinde yalnız hayatları süresince bir intifa hakkına sahip olmalarından başka bir şey ifade etmez.Öteden beri devletler Özel mülkiyete olduğu gibi, mirasa da müdahale etmekte; miras ve vasiyet yolu ile intikaller sosyal ve mali düşüncelerle vergilendirilmektedirler.

 • Öteden beri devletler Özel mülkiyete olduğu gibi, mirasa da müdahale etmekte; miras ve vasiyet yolu ile intikaller sosyal ve mali düşüncelerle vergilendirilmektedirler.

 • iii) Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde malik olma, malik oldukları şeyleri, kamu yararına konulan kısıtlamalar dışında kullanma, başkaları tarafından kullanılması için gerekli şartları koyma hakkına sahip olan bireyler girişim özgürlüğüne, meslek ve işyerini seçme serbestisine sahiptirler.Kapitalist ekonomilerde üretimi organize eden, üretimin yönetim ve riskini üstlenen firmalar genel olarak tekil kişiler veya onların ortaklıkları tarafından meydana getirilir. Amaç kâr etmektir. Firmalar üretim için gerekli emek ve sermayeyi piyasadan tedarik ederler; diğer firmalardan satın aldıkları veya kendilerinin ürettikleri ham madde, yarı işlenmiş madde v.b. ara mallarını işleyerek elde ettik­leri mal ve hizmetleri piyasada satarlar.

 • Kapitalist ekonomilerde üretimi organize eden, üretimin yönetim ve riskini üstlenen firmalar genel olarak tekil kişiler veya onların ortaklıkları tarafından meydana getirilir. Amaç kâr etmektir. Firmalar üretim için gerekli emek ve sermayeyi piyasadan tedarik ederler; diğer firmalardan satın aldıkları veya kendilerinin ürettikleri ham madde, yarı işlenmiş madde v.b. ara mallarını işleyerek elde ettik­leri mal ve hizmetleri piyasada satarlar.Eğer satış hasılatı satılan mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan girdilere yapılan harcamalardan fazla ise, kâr; az ise zarar ederler. Bundan dolayı firmalar kâr beklemediği işe girmezler.

 • Eğer satış hasılatı satılan mal ve hizmetlerin üretimi için kullanılan girdilere yapılan harcamalardan fazla ise, kâr; az ise zarar ederler. Bundan dolayı firmalar kâr beklemediği işe girmezler.Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde girişim serbestisi kârlı alanların bulunup çıkartılması ve üretim faktörlerinin bu alanlarda kullanılması yönünden büyük önem taşır. Girişim serbestisi aynı şeyi başkalarının yapmasına olanak sağladığından, başarılı olmak için teknolojik ilerlemeye önem verilmesini, üretimin organizasyonunda rasyonalizasyona gidilmesini zorunlu kılar. Bu hal teknolojik gelişmeyi olumlu yönde etkiler; üretimde yeni ilkelerin bulunması, geliştirilmesi ve geniş alanlara yayılmasına olanak sağlar.

 • Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde girişim serbestisi kârlı alanların bulunup çıkartılması ve üretim faktörlerinin bu alanlarda kullanılması yönünden büyük önem taşır. Girişim serbestisi aynı şeyi başkalarının yapmasına olanak sağladığından, başarılı olmak için teknolojik ilerlemeye önem verilmesini, üretimin organizasyonunda rasyonalizasyona gidilmesini zorunlu kılar. Bu hal teknolojik gelişmeyi olumlu yönde etkiler; üretimde yeni ilkelerin bulunması, geliştirilmesi ve geniş alanlara yayılmasına olanak sağlar.Meslek ve işyerini seçme serbestisi esas itibariyle kapitalizmle birlikte gelişmiştir. Cebre dayanan kölelik ve serflik kurumlarının mevcut olduğu, herhangi bir sanat ve mesleği uygulamanın kast ve lonca gibi belli kapalı meslek sistemlerine tabi tutulduğu sanayi evriminden önceki devrelerde meslek ve işyerini seçme serbestisi genel ve tam olarak tanınmamıştır.

 • Meslek ve işyerini seçme serbestisi esas itibariyle kapitalizmle birlikte gelişmiştir. Cebre dayanan kölelik ve serflik kurumlarının mevcut olduğu, herhangi bir sanat ve mesleği uygulamanın kast ve lonca gibi belli kapalı meslek sistemlerine tabi tutulduğu sanayi evriminden önceki devrelerde meslek ve işyerini seçme serbestisi genel ve tam olarak tanınmamıştır.Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kişilere seyahat serbestisi, meslek ve işyerini seçme serbestisi, girişim özgürlüğü, sözleşme yapma, kurum ve ortaklık kurma serbestisi tanınmıştır.

 • Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kişilere seyahat serbestisi, meslek ve işyerini seçme serbestisi, girişim özgürlüğü, sözleşme yapma, kurum ve ortaklık kurma serbestisi tanınmıştır.Bugün kapitalist iktisat düzeninin uygulandığı bütün ülkelerde toplum yararı düşüncesi ile konulan bazı kısıtlamalar dışında, insanlar diledikleri yere seyahat etme ve diledikleri yerde oturma serbestisine sahiptirler. Çünkü bugünkü modern sınai gelişmeyi seyahat ve oturma serbestisi olmadan düşünmeye imkân yoktur. İnsanlar istedikleri mesleği ve işyerini seçme serbestisine sahiptirler.

 • Bugün kapitalist iktisat düzeninin uygulandığı bütün ülkelerde toplum yararı düşüncesi ile konulan bazı kısıtlamalar dışında, insanlar diledikleri yere seyahat etme ve diledikleri yerde oturma serbestisine sahiptirler. Çünkü bugünkü modern sınai gelişmeyi seyahat ve oturma serbestisi olmadan düşünmeye imkân yoktur. İnsanlar istedikleri mesleği ve işyerini seçme serbestisine sahiptirler.Ancak, meslek ve işyerini seçme serbestisinin ve girişim hürriyetinin sınırsız ve mutlak olduğu zannedilmemelidir. Örneğin, doktorluk, eczacılık, avukatlık gibi belli meslekler için belli öğrenim ve uzmanlık gerekli görülmektedir. Genellikle fiili tekel konusu olan yerlerde girişim özgürlüğü kısıtlanmaktadır.

 • Ancak, meslek ve işyerini seçme serbestisinin ve girişim hürriyetinin sınırsız ve mutlak olduğu zannedilmemelidir. Örneğin, doktorluk, eczacılık, avukatlık gibi belli meslekler için belli öğrenim ve uzmanlık gerekli görülmektedir. Genellikle fiili tekel konusu olan yerlerde girişim özgürlüğü kısıtlanmaktadır.Örneğin, maden işletmelerinin, demiryollarının, kentlerin havagazı, elektrik, su, telefon ihtiyacını gideren işletmelerin kamuya ait olması veya imtiyaza verilmesi daha rasyonel görülmektedir. Bazı ülkelerde sanat gücü ve bilgisinin artırılması ve yeni nesillerin yetişmesini sağlamak maksadıyla küçük sanatların yapılması belli staj devresinin geçirilmesi ve sınavların başarılması şartına bağlanmaktadır.

 • Örneğin, maden işletmelerinin, demiryollarının, kentlerin havagazı, elektrik, su, telefon ihtiyacını gideren işletmelerin kamuya ait olması veya imtiyaza verilmesi daha rasyonel görülmektedir. Bazı ülkelerde sanat gücü ve bilgisinin artırılması ve yeni nesillerin yetişmesini sağlamak maksadıyla küçük sanatların yapılması belli staj devresinin geçirilmesi ve sınavların başarılması şartına bağlanmaktadır.Toplum yararı düşüncesi ile meslek ve işyerini seçme serbestisi ve girişim özgürlüğüne konulan bu gibi kısıtlamalar bir tarafa bırakılacak olursa, kapitalist iktisat düzeninde insanlar iktisadî faaliyetlerinde genellikle serbesttirler.

 • Toplum yararı düşüncesi ile meslek ve işyerini seçme serbestisi ve girişim özgürlüğüne konulan bu gibi kısıtlamalar bir tarafa bırakılacak olursa, kapitalist iktisat düzeninde insanlar iktisadî faaliyetlerinde genellikle serbesttirler.iv) Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde insanlar arasında alış veriş serbest, bu alış verişin hukuki şekli ise sözleşmedir. İnsanlar adaba, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamak kaydı ile istedikleri biçimde sözleşme (mukavele) yapma hakkına sahiptirler. Sözleşme yapma serbestisi özel mülkiyetin ve iktisadi hürriyetin zorunlu bir sonucudur.

 • iv) Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde insanlar arasında alış veriş serbest, bu alış verişin hukuki şekli ise sözleşmedir. İnsanlar adaba, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmamak kaydı ile istedikleri biçimde sözleşme (mukavele) yapma hakkına sahiptirler. Sözleşme yapma serbestisi özel mülkiyetin ve iktisadi hürriyetin zorunlu bir sonucudur.Karar verme yetkisinin esas itibariyle üretim araçlarına sahip olanların elinde bulunduğu kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde, daha önce işaret edildiği gibi, alıcı ile satıcı, kiraya veren ile kiralayan, alacaklı ile borçlu, yaptıran ile yapan aralarındaki anlaşma şartlarının yerine getirilmesini karşı taraftan isteyebilirler ve bu istekleri hukuk düzeni tarafından korunur.

 • Karar verme yetkisinin esas itibariyle üretim araçlarına sahip olanların elinde bulunduğu kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde, daha önce işaret edildiği gibi, alıcı ile satıcı, kiraya veren ile kiralayan, alacaklı ile borçlu, yaptıran ile yapan aralarındaki anlaşma şartlarının yerine getirilmesini karşı taraftan isteyebilirler ve bu istekleri hukuk düzeni tarafından korunur.Devletin dolaylı ve dolaysız tedbirlerle mukavele serbestisine sınırlamalar koyması mümkündür. Ancak, bu sınırlamalar hiç bir zaman sözleşme yapma serbestisini ortadan kaldırmaz. Çünkü sözleşme yapma serbestisi özel mülkiyet ve mübadele serbestisinin, dolayısıyla kapitalist piyasa düzeninin zorunlu bir sonucudur.

 • Devletin dolaylı ve dolaysız tedbirlerle mukavele serbestisine sınırlamalar koyması mümkündür. Ancak, bu sınırlamalar hiç bir zaman sözleşme yapma serbestisini ortadan kaldırmaz. Çünkü sözleşme yapma serbestisi özel mülkiyet ve mübadele serbestisinin, dolayısıyla kapitalist piyasa düzeninin zorunlu bir sonucudur.Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde özel mülkiyet ve sözleşme yapma serbestisine bağlı olarak bireyler kurum ve ortaklık kurma ve bu kurum ve ortaklıklarda hak sahibi olma, sorumluluk yüklenme olanağına sahiptirler.

 • Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde özel mülkiyet ve sözleşme yapma serbestisine bağlı olarak bireyler kurum ve ortaklık kurma ve bu kurum ve ortaklıklarda hak sahibi olma, sorumluluk yüklenme olanağına sahiptirler.Gerçekten, tekil kişiler tarafından kurulan firmaların yönetiminin bu kişilerin çalışma kapasitelerine ve sermaye güçlerine bağlı olması, bir tek kişinin çalışma kapasitesini aşan, büyük sermaye isteyen girişimlerde ortaklık kurulmasını zorunlu hale getirmektedir.

 • Gerçekten, tekil kişiler tarafından kurulan firmaların yönetiminin bu kişilerin çalışma kapasitelerine ve sermaye güçlerine bağlı olması, bir tek kişinin çalışma kapasitesini aşan, büyük sermaye isteyen girişimlerde ortaklık kurulmasını zorunlu hale getirmektedir.Bunlar adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit ortaklıklardan oluşan kişi ortaklıkları veya anonim, limited ve sermayesi hisse senetlerine ayrılmış komandit ortaklıklardan oluşan sermaye ortaklıkları biçiminde olabilir. Bunlardan anonim ortaklıklar büyük sermayeye ihtiyaç gösteren, devamlılık isteyen, riski fazla işlere uygun bir ortaklık türüdür.

 • Bunlar adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit ortaklıklardan oluşan kişi ortaklıkları veya anonim, limited ve sermayesi hisse senetlerine ayrılmış komandit ortaklıklardan oluşan sermaye ortaklıkları biçiminde olabilir. Bunlardan anonim ortaklıklar büyük sermayeye ihtiyaç gösteren, devamlılık isteyen, riski fazla işlere uygun bir ortaklık türüdür.Anonim ortaklığın sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olması, zarar halinde ortakların, kişi ortaklıklarında olduğu gibi, bütün varlığını kaybetme tehlikesi bulunmaması, hisse senetlerini satarak ortaklıktan ayrılma olanaklarının mevcut olması, sermayedarlık ile yöneticiliğin ayrılabilmesi ve yönetimin sermayedarlar dışında uzman kişilere bırakılabilmesi nedeni ile büyük firmaların kurulmasında bu ortaklıkların tercihine sebep olmuştur.

 • Anonim ortaklığın sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olması, zarar halinde ortakların, kişi ortaklıklarında olduğu gibi, bütün varlığını kaybetme tehlikesi bulunmaması, hisse senetlerini satarak ortaklıktan ayrılma olanaklarının mevcut olması, sermayedarlık ile yöneticiliğin ayrılabilmesi ve yönetimin sermayedarlar dışında uzman kişilere bırakılabilmesi nedeni ile büyük firmaların kurulmasında bu ortaklıkların tercihine sebep olmuştur.Zamanımızın ileri kapitalist ülkelerinde halka açık anonim ortaklıklar halkın tasarruflarının sınai ve ticari yatırımlara akmasında önemli bir rol oynamakta; bunlara ait hisse senedi ve tahvillerin halka satışında bankalar ve borsalar ve diğer aracı kurumlar aracı olmaktadır.

 • Zamanımızın ileri kapitalist ülkelerinde halka açık anonim ortaklıklar halkın tasarruflarının sınai ve ticari yatırımlara akmasında önemli bir rol oynamakta; bunlara ait hisse senedi ve tahvillerin halka satışında bankalar ve borsalar ve diğer aracı kurumlar aracı olmaktadır.Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde insanlar kanun, ahlak ve genel adaba aykırı olmamak şartı ile kurum kurabilirler. Bu serbesti geçimini ücretle çalışarak sağlayan işçilere sendika kurarak güç birliği yapma olanağını vermektedir. Gerçi bu hak önceleri liberalizme aykırı görülerek tanınmak istenmemiştir.

 • Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde insanlar kanun, ahlak ve genel adaba aykırı olmamak şartı ile kurum kurabilirler. Bu serbesti geçimini ücretle çalışarak sağlayan işçilere sendika kurarak güç birliği yapma olanağını vermektedir. Gerçi bu hak önceleri liberalizme aykırı görülerek tanınmak istenmemiştir.Fakat bu düşünce fabrikalarda toplu halde çalışan işçilerin çıkarlarını korumak için birleşmelerine engel olamamış, giderek sendika kurma özgürlüğü her yerde tanınmıştır. Zamanımızda toplu sözleşme ve grev haklarına sahip bulunan sendikalar işçilerin iktisadi ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyan önemli bir baskı unsuru haline gelmiştir.

 • Fakat bu düşünce fabrikalarda toplu halde çalışan işçilerin çıkarlarını korumak için birleşmelerine engel olamamış, giderek sendika kurma özgürlüğü her yerde tanınmıştır. Zamanımızda toplu sözleşme ve grev haklarına sahip bulunan sendikalar işçilerin iktisadi ve sosyal hak ve çıkarlarını koruyan önemli bir baskı unsuru haline gelmiştir.

v) Kapitalist iktisat düzeninde özel mülkiyet ve kişi hürriyetinin bir sonucu olarak rekabet serbesttir. Aynı şeyi satanlar, aynı şeyi alanlar, birbirinin yerine ikame edilebilen üretim faktörleri v.b. arasında rekabet vardır.

 • v) Kapitalist iktisat düzeninde özel mülkiyet ve kişi hürriyetinin bir sonucu olarak rekabet serbesttir. Aynı şeyi satanlar, aynı şeyi alanlar, birbirinin yerine ikame edilebilen üretim faktörleri v.b. arasında rekabet vardır.Rekabetin insanların gayret ve çabalarını artırmak, fiyatların yükselmesine engel olmak, üretilen malların kalitesinin iyileşmesini, maliyetin düşürülmesini olumlu yolda etkilemek gibi yararları vardır. Eğer bir malın alıcısından çok satıcısı varsa, satıcılar arasındaki rekabet fiyatın düşmesine yol açar.

 • Rekabetin insanların gayret ve çabalarını artırmak, fiyatların yükselmesine engel olmak, üretilen malların kalitesinin iyileşmesini, maliyetin düşürülmesini olumlu yolda etkilemek gibi yararları vardır. Eğer bir malın alıcısından çok satıcısı varsa, satıcılar arasındaki rekabet fiyatın düşmesine yol açar.Eğer bir malın satıcısından çok alıcısı varsa, alıcılar arasındaki rekabet fiyatın yükselmesine sebep olur. Maliyeti yüksek olan teşebbüsler bile kâr eder. Böylece üretim faktörlerinin en kârlı alanlarda çalışması sağlanmış olur.

 • Eğer bir malın satıcısından çok alıcısı varsa, alıcılar arasındaki rekabet fiyatın yükselmesine sebep olur. Maliyeti yüksek olan teşebbüsler bile kâr eder. Böylece üretim faktörlerinin en kârlı alanlarda çalışması sağlanmış olur.Rekabetin sayılan bu yararları yanında sakıncaları da vardır.

 • Rekabetin sayılan bu yararları yanında sakıncaları da vardır.

 • Örneğin, eşit şartlar içinde yapılmayan rekabet bazı iktisadi ve sosyal eşitsizliklere sebep olabilir;

 • bazı satıcıları, ucuza satabilmek için ticarî ahlaka aykırı hareketlere sevk edebilir;

 • mal darlığı halinde alıcılar arasındaki rekabet fiyatların anormal bir şekilde yükselmesine sebep olabilir;

 • aşırı rekabet, rekabeti öldürerek tekel niteliğinde anlaşma ve birleşmelere yol açabilir... v.b.Bütün bu gibi hallere karşı devletin müdahale etmesi, rekabet serbestisinin toplum yararına uygun bir şekilde işlemesini temin etmeye yarayan tedbirler alması zorunludur.

 • Bütün bu gibi hallere karşı devletin müdahale etmesi, rekabet serbestisinin toplum yararına uygun bir şekilde işlemesini temin etmeye yarayan tedbirler alması zorunludur.Rekabet serbestisi, girişim özgürlüğü ve meslek ve işyerini seçme serbestisinin bulunduğu, alıcı ve satıcının iktisadilik prensibine göre hareket ettikleri kapitalist iktisat düzeni için kaçınılmaz bir ilkedir. Bununla beraber, kapitalist iktisat düzeninde çeşitli sebeplerle tekeller doğmaktadır.

 • Rekabet serbestisi, girişim özgürlüğü ve meslek ve işyerini seçme serbestisinin bulunduğu, alıcı ve satıcının iktisadilik prensibine göre hareket ettikleri kapitalist iktisat düzeni için kaçınılmaz bir ilkedir. Bununla beraber, kapitalist iktisat düzeninde çeşitli sebeplerle tekeller doğmaktadır.Örneğin, hükümetler çeşitli düşüncelerle bazı malların imal ve satışını tekele tabi tutmaktadır;

 • Örneğin, hükümetler çeşitli düşüncelerle bazı malların imal ve satışını tekele tabi tutmaktadır;

 • bazı maddelerin doğal olarak sınırlı oluşu bu maddelere sahip olanlara bir tekel durumu sağlamaktadır;

 • aynı malı üreten ve satan firmalar kârlarını güven altına almak maksadıyla aralarında anlaşmak veya birleşmek suretiyle tekel yaratabilmektedirler;

 • bazı işlerin tekelden yönetilmesi daha elverişli olabilmektedir v.b.Bir ekonomide tekellerin artması rekabet serbestisini azaltır. Kapitalizmin ileri aşamalarında tekelle karışık rekabet şekillerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

 • Bir ekonomide tekellerin artması rekabet serbestisini azaltır. Kapitalizmin ileri aşamalarında tekelle karışık rekabet şekillerinin ortaya çıktığı görülmektedir.vi) Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde insanlar kişisel çıkarlarına göre hareket ederler. Üretim ve tüketim faaliyetlerinde iktisadî davranırlar.

 • vi) Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde insanlar kişisel çıkarlarına göre hareket ederler. Üretim ve tüketim faaliyetlerinde iktisadî davranırlar.

 • Örneğin, tüketiciler gelirlerini harcarken en fazla tatmin sağlamaya; üreticiler üretimde bulunurken belli emek ve masrafla en yüksek hasılayı elde etmeye çalışırlar. Alıcı mümkün olduğu kadar ucuza almak; satıcı mümkün olduğu kadar pahalı satmak ister.Kapitalizm ileri bir işbölümü ve uzmanlaşmaya dayanır. Kapalı aile ekonomisi ve malikâne ekonomisi düzenlerinde olduğu gibi ailenin gereksinmeleri için değil, piyasa için üretim esastır. Bu bakımdan kapitalizmde ailenin gereksinmelerine yetecek kadar üretim yerine, kârı azamileştirecek üretim prensibi geçerlidir. Üretim maliyet ve kâr şansına göre ayarlanır.

 • Kapitalizm ileri bir işbölümü ve uzmanlaşmaya dayanır. Kapalı aile ekonomisi ve malikâne ekonomisi düzenlerinde olduğu gibi ailenin gereksinmeleri için değil, piyasa için üretim esastır. Bu bakımdan kapitalizmde ailenin gereksinmelerine yetecek kadar üretim yerine, kârı azamileştirecek üretim prensibi geçerlidir. Üretim maliyet ve kâr şansına göre ayarlanır.vii) Özel mülkiyet ve girişim serbestisinin esas olduğu, insanların iktisadî davrandığı kapitalist piyasa ekonomisinde fiyatlar insanların üretim ve tüketim kararlarında düzenleyici bir rol oynarlar. Firmalar yatırım kararı verirken, muhtemel satış miktarının, bu miktarın neye mal olacağının, sermaye ihtiyacının, yeterli rantabilite bulunup bulunmadığının, kuruluş yerinin, maksada en uygun finansman şeklinin v.b. tahmin ve hesabını fiyatlara göre yaparlar.

 • vii) Özel mülkiyet ve girişim serbestisinin esas olduğu, insanların iktisadî davrandığı kapitalist piyasa ekonomisinde fiyatlar insanların üretim ve tüketim kararlarında düzenleyici bir rol oynarlar. Firmalar yatırım kararı verirken, muhtemel satış miktarının, bu miktarın neye mal olacağının, sermaye ihtiyacının, yeterli rantabilite bulunup bulunmadığının, kuruluş yerinin, maksada en uygun finansman şeklinin v.b. tahmin ve hesabını fiyatlara göre yaparlar.En düşük maliyetli faktör bileşimi nisbi fiyatlara göre belirlenir. İşçi iş yerini seçerken; tasarruf edenler, tasarrufunu ödünç verirken, emlâk ve arazi sahibi emlâk ve arazisini kiraya verirken, ücret, faiz, kiralara göre hareket ederler. Tüketiciler tüketim kararlarını nisbi fiyatlara göre verirler.

 • En düşük maliyetli faktör bileşimi nisbi fiyatlara göre belirlenir. İşçi iş yerini seçerken; tasarruf edenler, tasarrufunu ödünç verirken, emlâk ve arazi sahibi emlâk ve arazisini kiraya verirken, ücret, faiz, kiralara göre hareket ederler. Tüketiciler tüketim kararlarını nisbi fiyatlara göre verirler.Kısaca, kapitalist piyasa ekonomilerinde, üretim, gelir bölüşümü, tüketim fiyatlara göre oluşur. Bir malın fiyatının yüksek olması, o malın ihtiyaca nazaran az olduğunu gösterir. Üreticiler bu malın üretimini artırmaya çalışırlar; bir malın fiyatının düşük olması, o malın ihtiyaca nazaran fazla olduğunu gösterir. Üreticiler bu malın üretimini azaltırlar.

 • Kısaca, kapitalist piyasa ekonomilerinde, üretim, gelir bölüşümü, tüketim fiyatlara göre oluşur. Bir malın fiyatının yüksek olması, o malın ihtiyaca nazaran az olduğunu gösterir. Üreticiler bu malın üretimini artırmaya çalışırlar; bir malın fiyatının düşük olması, o malın ihtiyaca nazaran fazla olduğunu gösterir. Üreticiler bu malın üretimini azaltırlar.Kapitalist piyasa ekonomisinde üretim, bölüşüm ve tüketim sosyalizmde olduğu gibi, merkezi bir otorite tarafından yapılan plânlara göre yöneltilmez. Sayısız iktisat ünitelerinin serbestçe aldıkları kararlara göre belirlenir.

 • Kapitalist piyasa ekonomisinde üretim, bölüşüm ve tüketim sosyalizmde olduğu gibi, merkezi bir otorite tarafından yapılan plânlara göre yöneltilmez. Sayısız iktisat ünitelerinin serbestçe aldıkları kararlara göre belirlenir.

 • Bu kararların alınmasında piyasalarda arz ve talebe göre oluşan fiyatlar düzenleyici bir rol oynar. Bununla beraber, devletin çeşitli amaçlarla fiyat oluşumunu etkilemesi mümkündür.Kapitalizmde tüketim serbestisi, hangi malların ne miktarda üretileceğini belirleyen bir unsurdur. Başka bir deyimle, kapitalist iktisat düzeninde belli bir dereceye kadar tüketici hakimiyetinden bahsetmek mümkündür. Kâr amacı ile hareket eden üreticiler tüketicilerin tercih ettikleri malları üretirler.

 • Kapitalizmde tüketim serbestisi, hangi malların ne miktarda üretileceğini belirleyen bir unsurdur. Başka bir deyimle, kapitalist iktisat düzeninde belli bir dereceye kadar tüketici hakimiyetinden bahsetmek mümkündür. Kâr amacı ile hareket eden üreticiler tüketicilerin tercih ettikleri malları üretirler.Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde herkes, bilgi ve kabiliyetine göre, piyasanın elverdiği ölçüde istediği uğraşıyı ve işyerini seçme serbestisine sahiptir. Mülkiyet ve miras hakkı, tasarruf etme ve yatırımda bulunma serbestisi kişi ve kurumları tasarrufa teşvik eder.

 • Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde herkes, bilgi ve kabiliyetine göre, piyasanın elverdiği ölçüde istediği uğraşıyı ve işyerini seçme serbestisine sahiptir. Mülkiyet ve miras hakkı, tasarruf etme ve yatırımda bulunma serbestisi kişi ve kurumları tasarrufa teşvik eder.Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde faiz tasarruf ile yatırım arasında, dolayısıyla milli gelirle milli harcama arasında dengeyi sağlayıcı bir fonksiyon ifa eder. Bununla beraber, iktisat üniteleri tarafından yapılmasına karar verilen yatırım harcamalarının, tasarrufun gerisinde kalması veya tasarrufu aşması ekonomide daralma veya enflâsyon olayına sebep olabilir.

 • Kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde faiz tasarruf ile yatırım arasında, dolayısıyla milli gelirle milli harcama arasında dengeyi sağlayıcı bir fonksiyon ifa eder. Bununla beraber, iktisat üniteleri tarafından yapılmasına karar verilen yatırım harcamalarının, tasarrufun gerisinde kalması veya tasarrufu aşması ekonomide daralma veya enflâsyon olayına sebep olabilir.Çünkü tasarruf ve yatırım çeşitli sosyal gruplar tarafından yapılmaktadır. Zamanımızda hükümetler çeşitli tedbirlerle deflasyon ve enflâsyonu önlemeye çalışırlar; ekonomik istikrar içinde iktisadî kalkınmayı kolaylaştırmaya çalışırlar.

 • Çünkü tasarruf ve yatırım çeşitli sosyal gruplar tarafından yapılmaktadır. Zamanımızda hükümetler çeşitli tedbirlerle deflasyon ve enflâsyonu önlemeye çalışırlar; ekonomik istikrar içinde iktisadî kalkınmayı kolaylaştırmaya çalışırlar.İktisadî faaliyetlerin çok sayıda üretici ve tüketicinin kararlarına göre meydana geldiği kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde rekabet, firmaların daha ucuz, daha kaliteli üretmeleri, tüketicinin sömürülmemesi ve esnek bir fiyat sistemi için zorunludur.

 • İktisadî faaliyetlerin çok sayıda üretici ve tüketicinin kararlarına göre meydana geldiği kapitalist piyasa ekonomisi düzeninde rekabet, firmaların daha ucuz, daha kaliteli üretmeleri, tüketicinin sömürülmemesi ve esnek bir fiyat sistemi için zorunludur.Ancak aşırı rekabet monopole yol açabilir; firmaların büyüyerek, az sayıda firmanın piyasaya hakim olmasına, monopolle karışık piyasaların doğmasına sebep olabilir. Kapitalist toplumlarda hükümetlerin görevlerinden birisi de rekabeti sağlamaktır.

 • Ancak aşırı rekabet monopole yol açabilir; firmaların büyüyerek, az sayıda firmanın piyasaya hakim olmasına, monopolle karışık piyasaların doğmasına sebep olabilir. Kapitalist toplumlarda hükümetlerin görevlerinden birisi de rekabeti sağlamaktır.Kapitalizmde malikler, emeğinin geliri ile geçinen işçiler, tüketiciler, hükümet belli şekilde iktisadî güce sahiptir. Fakat iktisadî güç büyük ölçüde maliklerin elindedir. Her satıcı yüksek fiyata satmak ister. Fakat rekabet serbestisi sayesinde diğer satıcılar tarafından kontrol edilir. Alıcı satın alıp almamakta serbesttir. Fiyatı düşük satıcıdan satın alır. Böylece çeşitli ekonomik gruplar birbirlerini kontrol ederler

 • Kapitalizmde malikler, emeğinin geliri ile geçinen işçiler, tüketiciler, hükümet belli şekilde iktisadî güce sahiptir. Fakat iktisadî güç büyük ölçüde maliklerin elindedir. Her satıcı yüksek fiyata satmak ister. Fakat rekabet serbestisi sayesinde diğer satıcılar tarafından kontrol edilir. Alıcı satın alıp almamakta serbesttir. Fiyatı düşük satıcıdan satın alır. Böylece çeşitli ekonomik gruplar birbirlerini kontrol ederlerKapitalizmde üretim miktarı ve yönü üzerinde ve böylece bütün millet ekonomisi üzerinde kâr amacı ile hareket eden firmalar hakim olmakla beraber, bunların kararlarını büyük ölçüde tüketicilerin tercihleri etkiler. Tüketiciler belli mal ve hizmetleri diğerlerine tercih etmek suretiyle firmaların kâr ve zararı üzerine tesir ederler. Dolayısıyla üretim araçlarının tüketicilerin tercihleri doğrultusunda kullanılmaları sağlanmış olur.

 • Kapitalizmde üretim miktarı ve yönü üzerinde ve böylece bütün millet ekonomisi üzerinde kâr amacı ile hareket eden firmalar hakim olmakla beraber, bunların kararlarını büyük ölçüde tüketicilerin tercihleri etkiler. Tüketiciler belli mal ve hizmetleri diğerlerine tercih etmek suretiyle firmaların kâr ve zararı üzerine tesir ederler. Dolayısıyla üretim araçlarının tüketicilerin tercihleri doğrultusunda kullanılmaları sağlanmış olur.Günümüzde kapitalizm, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bugünkü Batı ekonomilerinin organizasyon biçimini oluşturmaktadır. Bununla beraber, bugünkü kapitalizm bundan 50-100 yıl önceki kapitalizmden farklıdır.

 • Günümüzde kapitalizm, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bugünkü Batı ekonomilerinin organizasyon biçimini oluşturmaktadır. Bununla beraber, bugünkü kapitalizm bundan 50-100 yıl önceki kapitalizmden farklıdır.

 • Bugün kapitalizm XIX uncu Yüzyılın sonlarında ve XX nci Yüzyılın başlarında görüldüğü gibi, devlet müdahalesinin asgari düzeyde tutulduğu, kendi kendine işleyen liberal bir kapitalizm değildir.Sanayileşme ile birlikte sosyal sınıflar arasında ekonomik eşitsizliğin artması, iktisadi yönden güçsüz sınıflar lehine iktisadi ve sosyal hayata müdahale edilmesini; devrevi krizler ve kütle halinde işsizlik ve geliri kesen diğer risklere karşı sosyal güvenlik tedbirlerinin alınmasını;

 • Sanayileşme ile birlikte sosyal sınıflar arasında ekonomik eşitsizliğin artması, iktisadi yönden güçsüz sınıflar lehine iktisadi ve sosyal hayata müdahale edilmesini; devrevi krizler ve kütle halinde işsizlik ve geliri kesen diğer risklere karşı sosyal güvenlik tedbirlerinin alınmasını;ekonomideki toplanma ve tamamlanma olayının tekel durumu yaratması, serbest rekabetin büyük ve güçlü işletmeler lehine işlemesi küçük ve güçsüz işletmeleri korumak, monopolün sakıncalarını ortadan kaldırmak amacı ile ekonomik ve sosyal hayata müdahale etme gereğini doğurmuş, devletin kapitalizmin dayandığı temel kurumlara çeşitli şekillerde müdahale etmesini, tam çalışmayı sağlamak, ekonomik büyüme veya kalkınmayı hızlandırmak için tedbir alınmasını zorunlu kılmıştır.

 • ekonomideki toplanma ve tamamlanma olayının tekel durumu yaratması, serbest rekabetin büyük ve güçlü işletmeler lehine işlemesi küçük ve güçsüz işletmeleri korumak, monopolün sakıncalarını ortadan kaldırmak amacı ile ekonomik ve sosyal hayata müdahale etme gereğini doğurmuş, devletin kapitalizmin dayandığı temel kurumlara çeşitli şekillerde müdahale etmesini, tam çalışmayı sağlamak, ekonomik büyüme veya kalkınmayı hızlandırmak için tedbir alınmasını zorunlu kılmıştır.Tarihin akışı içinde meydana gelen bu değişme ve gelişmeye rağmen, bugünkü Batı ekonomilerinin dokusu kapitalist piyasa ekonomisinin temel kurumlarına dayanmaktadır. Savaş hali istisna edilecek olursa, üretim ve tüketim faaliyeti sayısız iktisat bireylerinin kararlarına göre cereyan etmektedir.

 • Tarihin akışı içinde meydana gelen bu değişme ve gelişmeye rağmen, bugünkü Batı ekonomilerinin dokusu kapitalist piyasa ekonomisinin temel kurumlarına dayanmaktadır. Savaş hali istisna edilecek olursa, üretim ve tüketim faaliyeti sayısız iktisat bireylerinin kararlarına göre cereyan etmektedir.İktisadî, sosyal ve politik düşüncelerle hükümetler tarafından bu kararları etkileyici tedbirler alınsa bile, fertlerin üretim ve tüketim kararlarında piyasa fiyatları düzenleyici bir rol oynamakta; rekabet serbestisi iktisadiliği sağlayıcı bir fonksiyon ifa etmektedir.

 • İktisadî, sosyal ve politik düşüncelerle hükümetler tarafından bu kararları etkileyici tedbirler alınsa bile, fertlerin üretim ve tüketim kararlarında piyasa fiyatları düzenleyici bir rol oynamakta; rekabet serbestisi iktisadiliği sağlayıcı bir fonksiyon ifa etmektedir.

 • Kâr güdüsü ve fertlerin kişisel çıkarlarını izlemekteki nisbî özgürlüğü doğal kaynakların, emeğin ve sermayenin en ekonomik biçimde ve yerde kullanılmasını sağlamaktadır.Batı ülkeleri bugünkü sınaî gelişmelerini kapitalist piyasa ekonomisi düzeni içinde gerçekleştirmişler; teknolojik ve bilimsel alanda büyük ilerlemeler kaydederek, doğal kaynaklardan artan bir şekilde yararlanmayı, ekonomik gelişmenin gerektirdiği sermaye birikimini sağlamayı başarmışlar, nüfus başına üretim miktarını artırarak, eskiye nazaran kıyas kabul etmeyecek bir refah düzeyine ulaşmışlardır.

 • Batı ülkeleri bugünkü sınaî gelişmelerini kapitalist piyasa ekonomisi düzeni içinde gerçekleştirmişler; teknolojik ve bilimsel alanda büyük ilerlemeler kaydederek, doğal kaynaklardan artan bir şekilde yararlanmayı, ekonomik gelişmenin gerektirdiği sermaye birikimini sağlamayı başarmışlar, nüfus başına üretim miktarını artırarak, eskiye nazaran kıyas kabul etmeyecek bir refah düzeyine ulaşmışlardır.Kapitalist iktisat düzenine özellikle sosyalistler tarafından çeşitli eleştiriler ileri sürülmektedir. Bu eleştirilerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Kapitalist iktisat düzenine özellikle sosyalistler tarafından çeşitli eleştiriler ileri sürülmektedir. Bu eleştirilerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • i) Kapitalizm sosyal hasılanın bölüşümünde eşitsizliğe sebep olmaktadır;

 • ii) Kapitalizm talep yetersizliğine ve konjonktürel işsizliğe sebep olmaktadır;

 • iii) Kapitalizmde rekabet serbestisi tekel eğilimi doğurmaktadır;

 • iv) Kâr amacına yönelik üretim produktif olmayabilir
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə