Karar no: 2011/88 genel müDÜRLÜk makaminaYüklə 17,15 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü17,15 Kb.

KARAR NO:2011/88

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Tapu ve Kadastro ....... Bölge Müdürlüğünün 22.08.2011 tarih ve 2011/11 sayılı kararı ile onanan, ........ Tapu Müdürlüğü'nün 27.07.2011 tarih ve 8081 yevmiye numaralı ret kararına, süresi içinde Ali ...... tarafından 23.08.2011 tarihli dilekçe ile itiraz edilmiştir.

İSTEM: ....... İli, ....... Köyü'nde kain, 32.179 m2 yüzölçümlü, 1035 parsel numaralı çayır niteliğindeki taşınmazın, 3/24 hissesi Erkan ....... , 8/21 hissesi Ali ......... , 2/24 hissesi Aynur ........ , 3/24 hissesi Zeynep ......... , 8/24 hissesi Alaaddin ...... , 16.875 m2 yüzölçümlü, 1281 parsel numaralı müfrez çayır niteliğindeki taşınmazın, 8/24 hissesi Alaaddin ........ , 2/24 hissesi Aynur .......... , 3/24 hissesi Zeynep ........ , 3/24 hissesi Erkan ........ , 8/24 hissesi Ali ........ , 16.875 m2 yüzölçümlü 1282 parsel numaralı müfrez çayır niteliğindeki taşınmazın 3/16 hissesi Alaaddin ....... , 2/128 hissesi Aynur ....... , 3/128 hissesi Zeynep ........ , 3/128 hissesi Erkan ......... , 8/16 hissesi Ali ......... , 1/16 hissesi İbrahim ....... , 1/16 hissesi Nejat ....... , 1/16 hissesi Mehmet ........ , 1/16 hissesi Nesrin ........ ve 145.550 m2 yüzölçümlü, 1283 parsel numaralı müfrez çayır niteliğindeki taşınmazın, 8/24 hissesi Alaaddin ........ , 2/24 hissesi Aynur ........ , 3/24 hissesi Zeynep ......... , 3/24 hissesi Erkan ....... , 8/24 hissesi Aydoğan ........ adlarına, "1.Derecede Doğal Sit Alanıdır" beyanı ile kayıtlı iken, taşınmaz maliklerinden Ali .......... tarafından 02.05.2011 tarihinde ......... Tapu Müdürlüğü'ne söz konusu taşınmazların cins değişikliği talebinde bulunulmuştur.RET NEDENİ: Tapu kütüklerinde "Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları" ve "Doğal Sit Alanı" oldukları yönünde belirtme bulunan taşınmazlarda cins değişikliği gerektiren her türlü işlemde, Kurumumuzun 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirme yapması gibi bir görevi olmaması ve 2010/10 Sayılı Genelgemizin 2/b maddesinin son fıkrası uyarınca; yapılacak cins tashihi işlemlerinin Koruma Kurulu'ndan izin alınarak yapılması gerekmekte olduğundan, Koruma Kurulu'nun talep edilen işleme gerekli muvafakati vermemiş olmasından bahisle istem, ........... Tapu Müdürlüğü tarafından 27/07/2011 tarih ve 8081 yevmiye ile reddedilmiştir. YAPILAN İNCELEME: İstem kısmında belirtilen ve beyanlar hanesinde "1.Derecede Doğal Sit Alam" kaydı bulunan taşınmazların maliklerinden Ali ......... tarafından, 02.05.2011 tarihinde .......... Tapu Müdürlüğüne söz konusu taşınmazların cins değişikliği talebinde bulunulduğu, Talep üzerine, ............ Tapu Müdürlüğünce 01.06.2011 tarih ve 1564 sayılı yazı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nden yapılacak işleme muvafakat verip vermeyecekleri soru konusu edilmiş olup, alınan 21.06.2011 tarih ve 940 sayılı cevabi yazıda özetle; "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 28.10.2010 tarih ve 200186 sayılı yazısında cins değişikliği ile taşınmaz üzerinde önceki durumundan farklı yeni inşaat, yıkım ve benzeri uygulamalar için Koruma Kurulu 'nün izni gerektiğinin bildirildiği ancak cins değişikliği talep edilen söz konusu taşınmazlar için böyle bir durumun mevcut olmaması sebebi ile konunun müdürlüğünüzce değerlendirilmesi gerektiği" denilmesi üzerine, söz konusu cins değişikliğinin .......... Tapu Müdürlüğünce 27.07.2011 tarih ve 8081 yevmiye ile reddedildiği, Tapu ve Kadastro ........ Bölge Müdürlüğünün 22.08.2011 tarih ve 2011/11 sayılı karan ile onanan, .....Tapu Müdürlüğü'nün 27.07.2011 tarih ve 8081 yevmiye numaralı ret kararına, süresi içinde Ali ......... tarafından 23.08.2011 tarihli dilekçe ile itiraz edildiği anlaşılmıştır.

HUKUKİ SEBEBLER VE GEREKÇE: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nün 3. maddesinde doğal (tabii) sit; " jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır." şeklinde tanımlanmıştır. Konunun ......... Tapu Müdürlüğünce soru konusu edilmesi üzerine Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü; "...Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin 07.05.2010 tarihli ve 97270 sayılı görüşüne göre 2863 sayılı Kanunun 57. Maddesinin ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin açık olduğu, gerek belirtilen maddelerde tek tek sayılan yetki ve görevler arasında gerekse Kanunun diğer maddelerinde cins değişikliğine ilişkin herhangi bir kurul yetki ve görevi bulunmadığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 28.10.2010 tarih ve 200186 sayılı yazısında cins değişikliği ile taşınmaz üzerinde önceki durumundan farklı olar ak yeni inşaat, yıkım ve benzeri uygulamalar söz konusu olacağı ve taşınmazın kullanımı değişeceği zaman, yeni inşaat yıkım ve benzeri uygulamalar için Koruma Kurulu'nün izni gerektiğinin bildirildiği ancak cins değişikliği talep edilen söz konusu taşınmazlar için böyle bir durumun mevcut olmadığı, konunun tapu müdürlüğünce değerlendirilmesi..." şeklinde görüş belirtmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından talebe bağlı olarak yapılan işlemlerin karşılanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemek ve uygulama birliği sağlamak amacı ile 2010/4 sayılı Talebe Bağlı Olarak Yapılan Değişiklik İşlemleri Hakkında yürürlüğe konulan Genelgenin cins değişikliği işlemleri ile ilgili 24. maddesinin 17. fıkrasında; "...Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır' belirtmesi bulunan kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanında kalan parsellerdeki yapılaşmaya yönelik cins değişikliği taleplerinde ilgili idarenin olumlu kararının aranması gerekir..." denilmektedir. Madde içeriğinden anlaşıldığı üzere, ilgili idarenin olumlu kararı, cins değişikliği talebinin yapılaşmaya yönelik olması halinde aranmaktadır. Oysa şikayete konu olayda çayır vasıflı taşınmazın fiili olarak tarla olarak kullanılması sebebi ile cinsinin "tarla" olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürürlüğe konulan 01.06.2010 tarihli ye 1703-2010/10 sayılı Genelgenin, İmar Kanunu Kapsamında Yapılacak İşlemlerde Koruma Bölge Kurullarında İzin Alınması başlıklı 2/b maddesinde; " ...2863 sayılı Yasanın 18.maddesinin 2. fıkrasında 'Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri ve bunların uygulanmasında restoratör mimar veya mimarın bulunması zorunludur' ve son fıkrasında ise 'Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının maliyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez.' denilmektedir. Bu nedenle 2863 sayılı Yasanın 7. maddesi ve anılan Yönetmelik gereğince tescil edilen parsellerde ve sit alanlarında imar uygulamaları ve talebe bağlı olarak yapılan cins tashihi gerektiren işlemler (Yeni İnşaat, kısmi ve tamamen yıkım, restorasyon vb.) ile yüzölçümü değiştiren (yola terk, yoldan ihdas, ifraz ve tevhit vb.) işlemlerin ilgili koruma kurulundan izin alınarak yapılması gerekmektedir..." ifadesi yer almaktadır. 2863 sayılı Kanun'un 2/b maddesinde, arz üzerinde bulunan yapıların rölöve, restorasyon ve restitasyon projelerinden ve bu projelerin uygulanmasında görev alacak restoratör mimar veya mimardan bahsedilmekte olup, taşınmaz kültür varlığı parsellerinin ise ifraz ve tevhidi sonucunu doğuracak işlemlerin yapılamayacağı ön görülmüştür. Genel Müdürlüğümüzün 2010/10 sayılı Genelgesinin "...yeni inşaat, kısmi ve tamamen yıkım, restorasyon vb....'" ifadesinden, koruma kurulundan izin alınarak yapılacak işlemlerden anlaşılması gerekenin, cins değişikliği talep edilen her türlü işlem değil arz üzerindeki yapılarla ilgili işlemler olduğu görülmektedir. Kaldı ki itiraza konu cins değişikliği talebinde herhangi bir yüzölçüm değişikliğinin de söz konusu olmadığı, kadastro müdürlüğü tarafından 1035, 1281, 1282 ve 1283 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili olarak düzenlenerek tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimlerinden anlaşılmaktadır. Öte yandan ......... Tarım İl Müdürlüğü'nün 08.04.2011 tarihli ve 1481/30 sayılı yazısında cins değişikliği talebine konu ......... Merkez ..........Köyü ..... Mevkii 1035 parsel numaralı, ...... Mevkii 1281 ve 1282 parsel numaralı taşınmazların tarla olarak kullanıldığı ve parsellerin vasıflarının tarla vasfına dönüştürülerek cins değişikliği yapılmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Sonuç itibarı ile Genel Müdürlüğümüzün 2010/4 ve 2010/10 sayılı genelgelerine göre ilgili idareden izin alınarak yapılacak işlemlerden anlaşılması gerekenin, cins değişikliği talep edilen her türlü işlem değil arz üzerindeki yapılarla ilgili işlemler ve yüzölçüm değişikliği söz konusu olan işlemler olduğu, kaldı ki Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün yazısında özetle; 2863 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre sayılan yetki ve görevler arasında cins değişikliğine ilişkin herhangi bir kurul yetki ve görevi bulunmadığının belirtilmesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yazısında ise; cins değişikliği ile taşınmaz üzerinde önceki durumundan farklı olarak yeni inşaat, yıkım ve benzeri uygulamalar söz konusu olacağı ve taşınmazın kullanımı değişeceği zaman, yeni inşaat yıkım ve benzeri uygulamalar için Koruma Kurulu'nun izni gerektiğinin bildirildiği, ancak cins değişikliği talep edilen söz konusu taşınmazlar için böyle bir durumun mevcut olmadığı, konunun tapu müdürlüğünce değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi, ayrıca itiraza konu cins değişikliği talebinde herhangi bir yüzölçüm değişikliğinin de söz konusu olmadığının, kadastro müdürlüğü tarafından 1035, 1281, 1282 ve 1283 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili olarak düzenlenerek tapu müdürlüğüne gönderilen tescil bildirimlerinden anlaşılması sebepleri ile ......... İli, .......... Köyü, 1035 parsel numaralı çayır niteliğindeki taşınmazın ve 1281, 1282 ve 1283 parsel numaralı müfrez çayır niteliğindeki taşınmazların cins değişikliği talebi hakkında Tapu ve Kadastro ...... Bölge Müdürlüğünün 22.08.2011 tarihli ve 2011/11 sayılı kararı ile onanan, ......... Tapu Müdürlüğü'nün 27.07.2011 tarih ve 8081 yevmiye numaralı ret kararının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.

SONUÇ: Tapu ve Kadastro ....... Bölge Müdürlüğü'nün 22.08.2011 tarihli ve 2011/11 sayılı kararı ile onanan, ......... Tapu Müdürlüğü'nün 27.07.2011 tarihli ve 8081 yevmiye numaralı ret kararının " BOZULMASI " gerektiği sonucuna varılmıştır. Takdirlerinize arz ederim.
: sites -> default -> files -> icerik -> ekleri
ekleri -> 6245 sayili harcirah kanunu ağustos 2014
ekleri -> Karar no: 2014/11 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Karar no: 2013/119 genel müDÜRLÜk makamina
ekleri -> Cins Değişikliği Hk
ekleri -> Karar no: 2010/46 genel müDÜRLÜk makamina tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünün 23/09/2010 tarih ve 2010/24 nolu karan ile onanan
ekleri -> İdareden Kaynaklanan Cins Düzeltmesi
ekleri -> Cins Değişikliği Harcı (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı maddelerine göre ifraz sonucu)
ekleri -> Cins Değişikliğinde Yapısızken, Yapılı Hale Getirmede Alınacak Harç
ekleri -> Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları: Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Yasal Dayanakları
ekleri -> T. C. ÇEvre ve şEHİRCİLİk bakanliği tapu ve kadastro genel müDÜRLÜĞÜ


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə